Menu Content/Inhalt
Fõmenü > Világvallások > Hinduizmus > Rámajána IV. - Kiskindhá könyve
 
 
Rámajána IV. - Kiskindhá könyve
2.

Mikor Szugríva meglátta, hogy a két fegyveres vitéz
arrafelé közeledik, szörnyĂ» ijedség fogta el.
Hevesen dobogó szívvel pillongatott maga körül,
és nem tudta, hová bújjon a majmok legbölcsebbike.
A két nagy erejĂ» láttán lelke nyugalmat nem talált,
és rettegõ majom-szíve tanácstalanul dobogott.
Töprengett az igaz lelkĂ»: mi lesz könnyĂ», mi lesz nehéz,
s izgalmában tanácskozni hívta majmait a király.
Rámát és Laksmanát nézve, az ugrándozó nép feje
nyugtalanul, felindultan beszélt minisztereihez:
"Úgy vélem, hogy a gaz Válin küldte ezt a kettõt ide,
hogy remetének álcázva átjussanak a dzsungelen."

Ezután a hegyoldalról egy magas csúcsra keltek át,
hogy szemügyre vegyék jobban a két páratlan nyíllövõt.
Ott a Válin cselét sejtõ, aggodalmában reszketõ
Szugrívát megvígasztalta a szóhoz értõ Hanumán:
"Ezzel a gyáva aggállyal hagyjatok fel mindannyian!
Ebben a hegyi rejtekben nem kell Válintól tartanunk.
Aki elõl zavart lelked menekül, majmok tigrise,
a zord ábrázatú Válint még nem láttam errefelé.
Gonosz, erõszakos bátyád, Válin, a rosszindulatú,
akitõl fél szelíd szíved, nincs itt; nem fenyeget veszély.
Kiütközik majom-voltod, fákon ugráló nép ura:
elméd folyton csapong, nem tudsz uralkodni önmagadon.
A jelekbõl következtess, okosság legyen fegyvered,
mert nem védheti meg népét okosság nélkül a király."

Szugríva végighallgatta Hanumán jótanácsait,
és értelmes beszédére értelmes szóval válaszolt:
"E két erõs, íjjal-karddal felfegyverzett, hosszú karú,
isten-szerĂ» vitézt látva, kit ne fogna el félelem?
Válin bérenceit sejtem e két páratlan férfiben.
Király körül sok nép lebzsel; a gyanakvás ajánlatos.
Alattvalóik kezével gyilkolnak az uralkodók,
s Válin a cselfogásokból bõ tárházzal rendelkezik.
Te is alattvalómként menj, ismerd ki a két idegent
külsejükrõl, beszédükrõl, sõt mozdulataikról is.
Természetüket fürkészd ki, s ha látod, jószándékúak,
barátságos beszédeddel nyerd meg jóindulatukat.
Arcom elé vezesd õket, s tudd meg, hogy a két idegen
mit keres itt az erdõben, íjjal-karddal fegyveresen."

3-4.

A vitéz lelkĂ» Szugríva parancsszavára Hanumán
indult, s egyetlen ugrással ott termett a két hõs elõtt.
Alakját elváltoztatta a Szélisten ravasz fia,
s kolduló szerzetessé vált a furfangos eszĂ» majom.
A két testvér elé lépett, és illendõen meghajolt,
léleknek jólesõ, nyájas szóval mondott üdvözletet:
"Királyi bölcsekként fénylõ, vezeklésben tökéletes,
szent fogadalmú remeték, e tájra miért jöttetek?
Erõs izmú, aranyszínĂ», faháncs-köntösbe öltözött
vezeklõk, mért riasztjátok az erdõ békés vadjait?
Kapuretesz-kemény, vastag, hosszú, erõs karotokat
ékszer miért nem ékíti, ahogyan illenék reá?
Hegyes nyílvesszõk duzzasztják ékes díszĂ» tegzeteket,
mint szörnyĂ», lángoló kígyók, halálos harapásúak.
- Szugrívát, az igazságos, vitéz lelkĂ» majomkirályt
elĂ»zte sanda testvére, s most szomorúan kóborol.
Ă• küldött ide hozzátok, a majmok fõinek feje;
az õ követeként jöttem; én Hanumán majom vagyok.
Barátságotokat kéri a törvénykedvelõ király;
én fõtanácsosa vagyok; a Szél istene volt atyám.
Kedvem szerinti alakot tudok magamra ölteni,
így most Szugríva kedvéért lettem kolduló szerzetes."

Hanumán szavait hallva, Laksmana vette át a szót,
és Ráma buzdítására õ is elmondta sorsukat:
"Fényességes, igaz lelkĂ», nemes király Dasaratha;
az õ elsõszülött sarját, Rámát látod magad elõtt.
Elvesztette királyságát, az õserdõ lett lakhelye.
Én is követtem bátyámat, s neje, Szítá is jött vele.
A magára maradt Szítát elrabolta egy ráksasza;
a ráksaszát mi nem láttuk, mikor elvitte hitvesét.
Egy elvarázsolt szellemmel találkoztunk nemrégiben:
Szugrívához, a fán-járók bölcs urához utasított,
aki sokat tapasztalt, s az asszonyrablót is ismeri.
Így szól, valósághoz híven, kérdésedre a válaszom.
Én és Ráma segítségért Szugrívához folyamodunk."

Könny közt, megindító hangon így beszélt Szumitrá fia,
s Hanumán, a beszédében bölcs, ilyen szóval felelt neki:
"Eszes, érzékeik vágyát megfékezõ vitézeket
örömmel fogad Szugríva; javára válik jöttötök.
A Nap fia segítséget fog nyújtani kétségkivül
Szítá megkeresésében, s éppúgy bízhattok bennem is."

Így válaszolt a Szél sarja, a bölcs elméjĂ» Hanumán,
s a két Raghu-fiat hívta, urához menjenek vele.
A vándor szerzetes külsõt majom-testre cserélte fel,
s õket hátára ültetve, indult a majom-elefánt.

5-6.

A Risjamúka hegycsúcsról a szomszéd hegyre ment velük,
és ott urának elmondta a két testvér történetét:
"Uralkodóm, ez itt Ráma, a nagy bölcsességĂ» vitéz,
és aki vele együtt jött, az testvéröccse, Laksmana.
A Raghu-nemzetség sarja Ráma, Dasaratha fia.
Ráma a Törvényt tisztelve, atyja szavának engedett,
aki mindig igazsággal kormányozta országait,
de egy asszonyra hallgatva, végül számĂ»zette fiát.
Remeteként az erdõben élt a királyfi. Itt nejét
Rávana orvul ellopta. Segítségedet kérni jött.
Barátságodat óhajtják a hõsök, Ráma s Laksmana.
Tisztelettel fogadd õket; méltó reá e két vitéz."

Hanumán szavait hallva, Szugríva, a majomkirály
megnyugodott, és félelme rögtön örömre változott.
Emberi alakot vett fel a fákon élõ nép ura,
s méltóságteljes szépségben állt a két Raghu-sarj elé:
"Ráma, örömmel hallottam a Szél fiától, hogy ki vagy,
törvénytartó, igaz lelkĂ», mások üdvén munkálkodó.
Ezért nyereség számomra és megtiszteltetés, uram,
hogy velem majom létemre barátkozni szándékozol.
Ha elfogadsz barátodnak: nézd, jobbomat nyújtom feléd,
kössünk szilárd egyességet; fogd meg kezeddel kezemet!"

Ráma örvendve hallgatta Szugríva bölcs ajánlatát,
s erõsen megszorította kezét kezével boldogan.
Hanumán, aki elhagyta a szerzetesi alakot,
most már saját alakjában két fácskával tüzet csiholt.
A tĂ»z fellobbanó lángját virágokkal tisztelte meg,
s a szerzõdést kötõ két fél közé helyezte a tüzet.
Jobbkéz felõl körüljárták a tüzet a szövetkezõk,
így fogadott barátságot Ráma és a majomkirály.
Ekkor vígasztaló szóval fordult Rámához a király:
"Szívbeli jóbarátom vagy, örömünk s bánatunk közös.
Bízz bennem! Nejed elvesztét nem kell sokáig sínylened;
mint az eltĂ»nt igazságot, visszaszerzem neked megint.
Akár az Alvilág mélyén, akár fent a felhõk fölött
szenved rabságban hitvesed, érte megyek s visszahozom.
Tudom biztos jelekbõl, hogy a Vidéha-királyleányt
láttam, amint elhurcolja a könyörtelen ráksasza.
»Ráma, Ráma!« - sikoltozta, majd kiáltotta Laksmanát,
a szörny karjában vergõdve, mint kígyó a sas karma közt.
Mikor engem megpillantott négy társammal a hegytetõn,
elébem dobta kendõjét és csillogó ékszereit.
Mi felvettük a vállkendõt, és megõriztük gondosan;
idehozom, hogy ráismerj nejed ékességeire."

E szavakkal a hegy rejtett barlangjába futott hamar
Szugríva, hogy szívességet tegyen Ráma királyfinak.
Fogta a ledobott kendõt és a fényes ékszereket,
és odavitte Rámához, megmutatta: "Nézd ezeket!"
Ráma átvette a kendõt és neje ékességeit,
s könny fátyolozta el szemét, mint holdat a felhõgomoly.
Szítá emléke kínozta, és könnyek közt felzokogott:
"Jaj, kedvesem" - s fájdalmában földre roskadt erõtlenül.
Laksmanára tekintett, és miközben hulltak könnyei,
szívettépõ panaszszóval hívta tanúul a vitézt:
"Nézd, Laksmana, az elhurcolt királyleány vállát fedõ,
földre lehullott fátylát, és testérõl az ékszereket!"

Bánat-gyötörte bátyjának ilyen szavakkal válaszolt:
"Fülbevalóját nem láttam, karperecét nem ismerem,
csak boka-csatját, mert feljebb sosem tévedt tekintetem."

Majd Szugrívához intézte kérdõ szavát a Raghu-sarj:
"Mondd meg, Szugríva, hogy merre hurcolta el hitvesemet,
életem legnagyobb kincsét, a levegõben az a szörny?
Szívem megkeserítõje, a gaz ráksasza hol lakik,
aki e hitvány tettével haragomat idézte fel,
tágra tárta maga elõtt a Halál szörnyĂ» kapuját,
és a ráksasza-nemzetre elhozta a végpusztulást?"

7, 9-10.

A kétségbeesett Ráma szavára a majomkirály
meghajolt, s összetett kézzel, könnyes szemmel így válaszolt:
"Nem tudom, merre ment, s hol van az a ráksasza-förtelem;
hatalmát, erejét, mocskos nemzetségét nem ismerem.
De igaz szóval ígérem, minden módon azon leszek,
hogy visszanyerjed Szítádat; ne bánkódj, ellenség-ölõ!
Lásd, én is elveszítettem nejemet, mégse csüggedek,
s e nagy csapástól görnyedve sem vesztem önuralmamat.
Van egy Válin nevĂ» bátyám, akit nagyra becsült atyánk,
mint ellenség-lemészárlót, és régen én is ugyanúgy.
Midõn lejárt atyánk napja, a majom-nép legfõbbjei
mint idõsebbet, õt tették királlyá, s hódoltak neki.
Atyánktól s õsatyáinktól örökölt trónus uraként
tiszteltem mindíg bátyámat, szolgáltam alázatosan.
Egy Májávin nevĂ» démon, Dundubhi szörnyeteg fia,
egy asszony miatt Válinnal nagy viszályba keveredett.
Kiskindhá kapujához jött egy éjjel, míg a nép aludt,
és bömbölt iszonyú hangon, Válint tusára hívta ki.
A rémítõ üvöltésre felébredtünk mindannyian.
Bátyám nem bírta fékezni indulatát, és kirohant.
Asszonyai tartóztatták, és én is, tisztelettudón,
de õ lerázott bennünket, s kirontott a nagy erejĂ».
Testvéri együttérzésbõl én is mentem Válin után.
Mikor a szörny megpillantott kettõnket közelíteni,
rémület született benne, és szaporán elmenekült.
A rémülten menekülõt nyomon követtük szaporán.
A Hold is éppen akkor kelt, megvilágítva az utat.
Egy fĂ»-benõtte nyílásban eltĂ»nt a démon hirtelen.
Odaértünk a nyíláshoz, s megálltunk tanácstalanul.
Igen bosszankodott bátyám, hogy ellenfele megszökött,
és indulata lángjában így intézte hozzám szavát:
"Állj meg az üreg szájánál, és õrködjél figyelmesen,
miközben én berontok, s bent lesújtom ellenségemet."

Én elleneztem szándékát, de õ hajthatatlan maradt.
Megesketett lábaira, és a barlangba behatolt.
Egy teljes év lepergett már, amióta eltávozott,
s én közben a barlang száját pillanatra sem hagytam el.
Azt gondoltam, hogy elpusztult, és szívem megkeseredett.
Majd egy idõ elmúltával döbbenten vettem észre, hogy
sĂ»rĂ», habos vér tódul ki a földnyílás torkolatán.
Üvöltõ démonok hangja ütötte meg a fülemet,
s uralkodóm kiáltása, mint akit vész szorongatott.
E jelekbõl megértettem, hogy szegény bátyám ott veszett.
Eltorlaszoltam hegycsúcs-nagy sziklákkal a hegyüreget,
víz-áldozatot öntöttem, s Kiskindhába tértem haza.
Titkoltam az igazságot, de megsejtették fõbbjeim,
összegyĂ»ltek, s királyukká kentek köz-akarat szerint.
Igazsággal uralkodtam reám szállt birodalmamon,
de visszatért váratlanul Válin, a tusa gyõztese.
Tisztelettel fejet hajtva üdvözöltem testvéremet,
de bátyám vad haragjában rám támadt, durván leszidott.
Válin minisztereimet s összes alattvalóimat
összehívta, s a gyĂ»lésben engem szitokkal illetett:
"Mindnyájan emlékeztek rá, hogy volt: azon az éjszakán
Májávin, az erõs démon, párviadalra szólított.
A démon kihívására kiléptem váram kapuján,
és utánam osont álnok, titkolt szándékkal az öcsém.
Másodmagammal meglátott Májávin, a nagy erejĂ»;
megrettent, s elfutott gyáván. Nyomon követtük, én s öcsém.
Gyorsan futott a rút démon, s egy barlang szája nyelte el.
Mikor láttam, hogy elnyelte ellenfelemet az üreg,
utasítottam kétszínĂ», álnok szívĂ» testvéremet:
»Nem térek meg a városba, amíg nem végeztem vele;
várj itt a barlang szájánál, amíg elpusztítom a gazt.«
Gondoltam, hogy öcsém megvár, és beléptem a szörny nyomán.
A szövevényes barlangban bolyongtam egy esztendeig,
amíg sikerült meglelnem rejtõzködõ ellenemet.
Megöltem, és kiirtottam egész rokonságát vele.
Bömbölt haláltusájában a föld mélyén a szörnyeteg,
s kiömlõ vére árjával színig megtelt a hegyüreg.
Elvégeztem teendõmet, halva volt hitvány ellenem,
indultam a kijárathoz, de szikla torlaszolta el.
Testvéremet kiáltottam: » Szugríva, jõjj! Szugríva, jõjj!«
Ám válasz a kiáltásra nem jött. Megdöbbentett a csend.
Sok rúgással ledöntöttem az üreg sziklatorlaszát,
elõjöttem a tört úton, s ismét városomban vagyok.
Szugríva, ez az arcátlan, elirígyelte trónomat,
s testvéri kötelességét feledve, az üregbe zárt."

Beszéde befejeztével Válin, a törvényt elvetõ,
kikergetett a városból, egy szál ruhával testemen.
SzámĂ»zetésbe küldött, és elragadta hitvesemet.
Féltemben az egész földet, erdõket és tengereket
bekóboroltam, és végül a kies Risjamúka-hegy
lett menedékem. Itt Válin nem bánthat; hallgasd meg, miért.

11.

Volt egy szörnyĂ» bivaly-démon, a hegynagyságú Dundubhi.
Testében egyesítette ezer elefánt erejét.
A nagy erõ a démon torz agyát dölyffel töltötte el,
s felkereste nagy testével az Óceánt, vizek urát.
Rugdosni kezdte lábával a gyöngyökben gazdag vizet,
és gõgõsen szólította viadalra: »Mérkõzz velem!«
Ekkor kiszállt a mélységbõl a Víz hatalmas istene,
s a végzet-Ă»zte démonnak nyugodt hangon így válaszolt:
»Tusára vágyó, nincs rá mód, hogy tusára szálljak veled,
de megmondom, figyelj rám, hogy ki lesz méltó ellenfeled.
Siva nejének atyja a hegyek ura, Himalája;
völgyeiben folyók folynak, erdõk borítják oldalát,
jámbor vezeklõk népének nyújt oltalmat erdõiben -
ha akarsz, vele birkózz meg; õ egyenlõ erõs veled.«
Azt gondolta a démon, hogy féltében szólt az Óceán,
s mint idegrõl a nyílvesszõ, röpült a nagy hegység felé.
Vezérelefánt nagyságú, fehérlõ sziklatömbjeit
öklelve szerteszét szórta vadul bömbölve Dunbudhi.
Testet öltött az istenség, s mint fehérlõ felhõgomoly,
saját csúcsára állt, s onnét megszólította Dundubhit:
»Tiszteld a törvényt, Dundubhi! Ne háborgasd hegységemet!
A csata távol áll tõlem; remetéknek nyújtok tanyát.«
A hegyek bölcs királyának csillapító szavaira
haragtól vérvörös szemmel fakadt ki a vad szörnyeteg:
»Ha gyáva vagy, ha tõlem félsz, vagy harcban nem vagy járatos,
magad helyett nevezz meg mást, aki birokra kel velem!«
Haragját elpalástolta a fenséges Himálaja,
s a hányaveti démonnak türelmes szóval válaszolt:
»A kincsözönben dúskáló Kiskindhá városban lakik
Indra isten fia, Válin, a majom-nép vitéz ura.
Erõs, csatához értõ, bölcs, s mindenkinél alkalmasabb,
hogy viadalra szólítsd, mint Indra Namucsi óriást.«
A Hegy Ura tanácsára felizzott Dundubhi dühe,
s indult száguldva, hogy Válint városában keresse fel,
rémítõ nagy bivaly-testben, hegyes szarvval, félelmesen,
mint égbolton a vízzel telt viharfelhõ esõ elõtt.
Kiskindhához megérkezve, a városkapuban megállt,
s földet-remegtetõ hangon elbõdült, mint a gongütés.
Fákat tördelt, patájával kapálta a földet vadul,
öklelõ elefánt módján döfölte szarva a kaput.
Válin háreme mélyében meghallotta a vad robajt,
s kisietett a szép nõkkel, mint csillagsereggel a Hold.
Világos, érthetõ szóval szólította a tombolót:
»Miért bömbölsz, szörny? Kiskindhá kapuját miért döngeted?
Ismerlek, durva Dundubhi. Védd életedet, ha tudod!«
Nyakából elhajította atyjától kapott ékszerét,
az arany koszorút Válin, s ellenfelére támadott.
Megragadta két szarvánál a hegynagyságú Dundubhit,
meglóbálta, üvöltött és földhöz csapta az óriást.
Élet-oltó csapásától összezúzódott Dundubhi.
A földön elterült nagy test öt elemére szétoszolt,
s áradt a leterítettnek orrán-fülén a vérpatak.
Válin a testet felkapta, meglengette feje fölött,
s nagy lendülettel mérföldre hajította a tetemet.
A messzire hajítottnak szájából vér permetezett,
s egy remete tanyájára szórta a szél a cseppeket.
Matanga, remeték bölcse, látta a hulló cseppeket,
haragra gerjedt, s töprengett magában: »Ki ez a gonosz,
aki sebek szennyes nedvét szórja reám váratlanul?«
Kisietett kunyhójából, s megpillantotta a kimúlt,
hegynagyságú bivaly-démon földön heverõ tetemét.
Vezeklése hatalmával meglátta a történteket,
és nagy átkot bocsátott az elhajító majom felé:
»Soha ide ne léphessen, és ha belép, pusztuljon el,
aki remete-erdõmet vér nedvével fertõzte meg,
s az idehajított testtel kitördelt fákat, bokrokat!
Ha remete-tanyám táján egy mérföldnyi kerületet
átlép a balgatag lelkĂ», percig se élhessen tovább!
És hogyha hívei közül éppen itt járnak némelyek,
távozzanak békességben; nem maradhatnak õk sem itt,
mert megfogja erõs átkom mindegyiket, ha itt idõz,
gyümölcsöt-gyökeret tépve, pusztítva lombot és csírát
e békességes erdõben, melyet gyermekként óvok én.
Egy napot adok távozni; ha holnap majmot látok itt,
kõvé változik átkomtól sok-sok ezer esztendeig«
A majmok félve hallgatták a remete varázsszavát,
s eltávoztak az erdõbõl. Láttukra Válin így beszélt:
»Mi történt, hogy Matangától ide gyĂ»ltek mindannyian
az erdõben lakó majmok? Csapás zúdult a tájra tán?«
Ekkor a majmok elmondták Válinnak a történetet,
és Matanga nagy átkáról tudósították urukat.
Ă• a nagy szent elé járult, s leborulva esedezett,
de nem vetett ügyet sem rá, és hajlékába távozott.
Az átok foganatjától retteg Válin azóta is,
s Risjamúka felé sem jön, látni sem meri a hegyet.
A tilalom folytán, Ráma, itt nem kell tõle tartanom,
és félelem nélkül járom az erdõt, s velem híveim.
Nézd, Raghu sarja, itt ezt a hegycsúcs nagyságú csontrakást:
szörnyĂ» erõ röpítette idáig ezt a tetemet.
Megítélheted ebbõl is, Válin mily iszonyú erõs;
úgy gondolod, hogy képes vagy viadalban lebírni õt?"

A vitéz lelkĂ» Szugríva aggodalmas szavaira
Ráma csak elmosolyodott, majd nyugodtan így válaszolt:
"Szugríva, hogyha nem bízol erõmben, majom-nép ura,
bizonyítékkal szolgálok, hogy bízvást számíthass reám."
Így beszélt biztató szóval a majomhoz a Raghu-sarj,
majd egyetlen lábujjával felkapta a nagy csontrakást,
játékosan meglóbálta, és tíz mérföldre rúgta el.

12.

Örömmel látta Szugríva, összekulcsolta két kezét,
s elismerõleg fõt hajtva hódolt Ráma vitéz elõtt:
"Óh, férfiak oroszlánja, Indrát s egész isten-hadát
könnyĂ»szerrel legyõznéd te, nemhogy Válin majomkirályt.
Minden bánatom elszállott, végtelen boldogság fog el,
hogy ilyen pártfogót nyertem, földi Indrát és Varunát.
Azt a testvér alakjába öltözött ellenségemet
öld meg csatában érettem; ezért kulcsolom kezemet."

Ă• magához szorította Szugrívát barátságosan,
mintha öccsét ölelné meg, és nyájas szóval válaszolt:
"Menjünk tehát Kiskindhába; indulj elõttem sebesen,
s ha megérkeztünk, hívd harcra Válint, álnok testvéredet!"

Tüstént mindnyájan indultak Válin székvárosa felé,
amely fákkal körülvéve, sĂ»rĂ» erdõ mélyén feküdt.
Szugríva rémítõ hangon üvöltötte Válin nevét,
s a viadalra készülve, szorosra húzta köntösét.
Öccse kiáltását hallva, a nagy Válin haragosan
elõjött, mint a Fény-adó a Felkelés hegyoldalán.
Gomolygó küzdelem támadt Szugríva és Válin között,
mintha egymásnak ütközne két nagy csillag az ég ívén.
A négy ököl mint négy mennykõ, mint négy villám a négy tenyér
cikázva sújtott egymásra az õrjöngõ, szilaj tusán.
Ráma felajzott íjával figyelte a két küzködõt,
az egymáshoz ikerpárként hasonló két majomkirályt.
Mivel megkülönbözetni nem bírta a testvéreket,
halálos nyíl lövésére nem tudta elszánni magát.
Válin megtörte Szugrívát, és a majom elmenekült,
mert nem találta ott Rámát oltalmazóul oldalán.
Ütésektõl legyengülve, saját vérétõl szennyesen,
nyomában üldözõjével, Risjamúka felé futott.
Mikor beért az erdõbe, Válin a fák elõtt megállt,
mert rettegett az átoktól, és szitkozódva távozott.
Ráma követte Szugrívát. Vele ment öccse, Laksmana.
Hanumán is velük tartott. Felkeresték a vert vitézt.
Amint Szugríva meglátta, hogy Ráma közeleg felé,
búsan, szégyenkezõ arccal, földre sütött szemmel beszélt:
"Rábeszéltél, hogy hívjam ki, s te erõdet megmutatod,
s most, hogy összeveszítettél, cserben hagyod védencedet.
Felbujtás helyett õszintén be kellet volna vallanod,
hogy nem szállsz szembe Válinnal, s békén maradtam volna itt."

A vitéz lelkĂ» Szugríva panaszkodó szavaira,
szemrehányó beszédére Ráma csitítva válaszolt:
"Kedves barátom, hallgass meg, s távolítsd el haragodat;
ne neheztelj; okom volt rá, hogy ne lõjem ki nyilamat.
Ékszerekkel, ruhátokkal, testben s járásotokban is
hasonlítotok egymáshoz, te és bátyád, mint két iker.
Megzavart e hasonlóság, majmok legnemesebbike,
ezért nem mertem ellõni élet-kioltó nyilamat,
féltemben, hogy barátomat ölöm meg segítség helyett.
Indulj tusára újólag, ne csüggedj el, majmok ura,
de elõbb ölts a testedre olyan ismertetõ jelet,
amelybõl felismerhetlek, ha párharcba bocsátkozol.
Laksmana, messzirõl látszó ismertetõ jelül szakíts
egy virágzó folyondárt, és fond Szugríva nyaka köré!"

Ekkor öccse kiválasztott egy virággal dúsan rakott
folyondárt, leszakította, nyakára fonta szorosan.
Nyakában a folyondárral úgy tündökölt a nagy majom,
akár darvak füzérével az alkonyati fellegek.
Újra erõben és büszkén, Rámát tudva az oldalán,
a Válin-védte városba indult elszántan a majom.

14-15.

Itt a mézsárga Szugríva eget-repesztõt ordított,
hogy a hangtól fejvesztetten szétfutottak a nagy bikák,
mint csatában a sebzett ló, menekültek vadállatok,
madarak földre hulltak, mint mennybõl lebukó szellemek.
Meghallotta az ordítást a háremében mulató,
öccse megcsúfolásának örvendõ durva Válin is.
A minden élõ szívében félelmet keltõ bömbölés
elĂ»zte mámorát tüstént, és szörnyĂ» düh töltötte el.
A rettentõ üvöltésre talpára ugrott a majom,
és szinte meghasították a földet döngõ léptei.
Tárá királyné aggódó szeretettel ölelte meg,
s zavartan, remegõ hangon próbálta csillapítani:
"Fékezd haragod, mely rádtört, mind sodró, áradó folyó!
Várj reggelig! Ha megvirrad, majd megmérkõzhetel vele.
Elmondom, hogy mitõl tartok, miért kérlek, hogy ne siess.
Épp most verted le Szugrívát, és megsebesült súlyosan;
s ha visszatér ilyen gyorsan, és csatázni hív, ez gyanús.
Nem hiszem, hogy magától jött újra kiállni ellened;
nyilván erõs segítõre talált, azért büszkélkedik.
Kérlek, hallgass tanácsomra; hasznodra lesz, ha megteszed:
öcsédet, Szugrívát kend fel társuralkodóvá hamar.
Testvér marad a testvéred, akár távol, akár közel,
és a testvér a testvérnél hívebb barátot nem talál."

16.

A csillagfényes orcájú Tárá üdvös tanácsait
a gõgös Válin fitymálta, és ingerülten válaszolt:
"Csatában sose hátráló, nem alázkodó harcosok
inkább meghalni hajlandók, mint tĂ»rni sértés szégyenét.
Az alávaló Szugríva párviadalra szólító,
hitvány, dölyfös üvöltését nem viselheti el szívem.
Megyek és megküzdök vele; aggodalomra nincs okod.
Letöröm nagyravágyását, de megkímélem életét."

A nyájas szavú, szép Tárá Válint féltõn ölelte meg,
majd sírva, lassú léptekkel megkerülte jobbkéz felõl.
Áldó, gyõzelmet ígérõ jósigéket mondott reá,
s kétségbeesve támolygott háremébe hölgyeivel.
Válin, akár a nagy kígyó, haragjában lihegve fújt,
s villogó pillantásokkal ment keresni ellenfelét.
Akár a lobogó tĂ»zláng, várt rá a sárga, nagy majom.,
Felövezte magát Válin, és Szugríva felé rohant,
magasra emelt öklével készülve földre sújtani.
Ökölbe szorított kézzel ugrott elé Szugríva is,
a vállas Válin vesztére vágyódva bosszúszomjasan.
Haragtól rézvörös szemmel állt a reá rontó elé
a szörnyĂ» erejĂ» Válin, és gúnnyal kiáltott felé:
"Ezt a kemény ujjú, súlyos, összeszorított öklömet
lendülettel feléd sújtom, és kitépem életedet."

E szavakra testvéröccse szintén visszaadta a szót:
"Fejedre zuhanó öklöm fojtsa beléd az életet!"

Rávetette magát Válin, rásújtott szörnyĂ»ségesen;
mint források hegyoldalból, patakzott testébõl a vér.
De mitsem bánta Szugríva. Kitépett egy nagy sála-fát,
s végigvágott Válin testén, mint a villám a hegytetõn.
A nagy szálfa csapásától imbolyogva megtántorult,
mint rakománya súlyától tengeren imbolygó hajó.
Mintha az égen egymásba csapódna a Hold és a Nap,
két keselyĂ» egymást tépné, úgy marták egymást vad tusán.
Ágastul kicsavart fákkal, kemény sziklatömbökkel és
sziklakemény karommal, majd karokkal, térddel folyt a harc.
Végül Válin tovább bírta, s a harcban õ maradt felül;
Szugríva lassan elgyengült, fogytán volt minden ereje.
Ráma látta, hogy elgyengül Szugríva, szövetségese,
s kétségbeesve, aggódva, mind gyakrabban tekint körül.
Szorult helyzete láttára Ráma látta, hogy itt a perc,
s ekkor nyilát elõvette, hogy Válinnal végezzenek.
Íjára helyezett egy nagy, kígyóméreg-tüzĂ» nyilat,
s az íjat ívbe hajtotta, Halál dobókorongjaként.
Az ideg pendülésétõl felrebbent a madársereg,
s menekült minden négylábú, megrettenve, hogy itt a vég.
Mennydörgõ zajjal elpattant a villám-villogású nyíl,
suhant, és Válin mellébe fúródott be szélsebesen.
A páratlan vitézségĂ» Válin, a hõs majomkirály,
az ütés szörnyĂ» súlyától hanyatt zuhanva elterült.

17-18.

Ám ereje és szépsége, bátorsága és élete
a vitéz lelkĂ»t még földre zuhantában sem hagyta el.
A pompás drágakõ-nyaklánc, a nagy Indra ajándéka,
a halálra sebzett testben megtartotta az életet.
Nyakában az arany lánccal a haldokló úgy tündökölt,
mint a szélükön alkonyfény színében égõ fellegek.
Az elesett, lassan-lassan körültekintõ hõs iránt
tiszteletet tanusítva, mellé lépett a Raghu-sarj.
Nagy erejĂ» legyõzõjét felismerte áldozata,
s a Törvény igazságával, kemény szóval feddette meg:
"A harcban másfelé nézõt nem dicsõség elejteni.
Hitvány orgyilkosom lettél, míg mással vívtam a tusát.
Ráma igaz, nemes lelkĂ», szavát tartó, becsületes,
könyörülõ, szelíd szívĂ», mindenkinek csak jót akar,
szilárd, nagy célokért küzdõ, segítõ, törvénytisztelõ -
egész világon így zengik dícséreted az emberek.
Most látom, hogy törvénytipró, gonosz lelkĂ», jellemtelen,
képmutató, olyan vagy, mint a fĂ»vel benõtt kútgödör.
Városodban, országodban sohasem tettem semmi kárt,
nem illettelek rossz szóval - mért öltél meg ártatlanul,
miközben mással harcoltam, téged nem is bántottalak?
Gyümölcsön és gumón élõ, erdei állatok vagyunk,
egyszerĂ»ek szokásaink - te pedig ember vagy, király.
Föld, arany, kincsek és jószág szokták szülni a háborút;
téged ide mi csábított? Erdõim és gyümölcseim?
Megölted, aki nem vétett - e szégyenletes tett után
mit fogsz szólni tisztességes emberek közt, nagy Raghu-sarj?"

Törvényre és igazságra hivatkozva ekként beszélt
elakadó lélegzettel Válin, vádolva gyilkosát,
s mint a vizét vesztett felleg, fényét veszítõ Fény-adó,
kialudt tĂ»z, feküdt némán az erejét vesztett vitéz.
Ráma a vádoló szóra ilyen beszéddel válaszolt:
"Balga vagy, nem ismersz törvényt, hasznot, szabályt, viselkedést,
s együgyüségedben szitkot mersz szórni rám illetlenül.
Tudd meg: a Raghu-nemzetség örök tulajdona a Föld,
õk büntetnek s jutalmaznak embert, állatot egyaránt.
Most Bharata kormányozza igazsággal, törvényesen,
s parancsa végrehajtói vétket sosem követnek el.
Én is a törvényben járok az õ akarata szerint,
s a helyes úttól eltérõt zabolázni feladatom.
Te eltértél a törvénytõl, tetted szégyent hozott reád,
mert vágyaidnak engedtél, királyokhoz méltatlanul.
Az idõsebb fiútestvért, az atyát és az oktatót,
e hármat tartsa atyjának, aki a törvényt tiszteli.
Jó erkölcsĂ» tanítványát, testvéröccsét, édes fiát,
e hármat fiának tartsa, aki a törvényt követi.
Te a törvényt megsértetted, öcséd feleségével élsz;
ez volt az oka, tudd meg, hogy büntetésül megöltelek.
Mintha menyeddel vétkeznél bujaságodban, épp olyan,
hogy Szugríva életében magadévá tetted nejét.
Te letértél az ösvényrõl, s kéjednek engedtél, majom;
sógornõd meggyalázása hozta reád a büntetést.
Szugríva oly barátom lett, akár testvérem, Laksmana;
feleséghez, királysághoz egymást fogjuk segíteni.
S egy másik okom is volt rá, majom, hogy elejthesselek;
hallgass végig, és értsd meg, hogy neheztelésre nincs jogod.
Nem bántam meg, amit tettem, bár nem haragudtam reád.
Hurokkal, tõrrel, csapdával fogdossák el az emberek
a vadakat az erdõben, rejtekbõl is és nyíltan is.
Akár félénken elfutnak, akár megállnak jámborul,
elejtik õket, elfogják a hússal élõ emberek,
s hogy orvul is vadászgatnak, azt véteknek nem nevezik.,
Te fatetõkön ugráló, nyilammal elejtettelek,
mert csak majom vagy, s mit bánom, hogy harcoltál vagy sem velem.
A törvényt a király szabja, övé az élet és vagyon,
õ adja és õ veszi el, vedd tudomásul, te majom.
Ă•t megölni, szidalmazni, megharagítani tilos,
mert emberi alakjában földreszállt isten a király.
Te a törvényt megsértetted, gyalázni mertél engemet,
a törvény felkent õrzõjét atyáim s õseim nyomán"

Ráma kemény beszédére Válint bĂ»nbánat fogta el,
megértette a törvényt, s nem hibáztatta Rámát tovább.
Két kezét összekulcsolva, alázatosan válaszolt:
"Meggondolatlanságomban sértõ szót szóltam az imént.
Raghu-család nemes sarja, kérlek, ne ródd fel vétkemül.
Elszakadtam a törvénytõl, áthágtam a törvény szavát;
oltalmazz balgaságomban, törvény-õrzõk legjobbika!"

Torkát fojtogató könnyel, akadozva suttogta még,
könyörgõ pillantással, mint mocsárba süppedt elefánt:
"Nem önmagamért bánkódom, nem Táráért és népemért:
Angadáért, fiacskámért, aki csak erényben öreg.
Féltettem, kényeztettem, s most, hogy elveszíti támaszát,
el fog senyvedni, sorvadni, mint kiapadt vizĂ» folyó.
Gyermek és tanulatlan még egyetlen szeretett fiam;
vedd oltalmad alá, Ráma, Tárá erõtlen magzatát."
Így esedezett Rámához Válin, majd elakadt szava.
Ráma törvényt, igazságot, jóindulatot ismerõ,
bölcs szavakkal vígasztalta a könnyezõ majomkirályt:
"Távoztasd el a félelmet, a szívedet gyötrõ zavart!
A Végzet rendelésének senki nem mondhat ellene.
Ahogy te óvtad, gondoztad egyetlen fiad, Angadát,
úgy fogja óvni, gondozni Szugríva is, én is vele."

19.

Ráma vígasztalására már válaszolni nem tudott
a majmok mahárádzsája. A nyíl sebétõl haldokolt.
Kövek zúzták egész testét, fatörzs-csapások tagjait,
s a nyíltól, életet-oltótól, végsõ kábulat fonta be.
Megtudta neje, szép Tárá, hogy a fán-járók párducát
a Ráma-lõtte nyílvesszõ megsebezte halálosan.
Felfogva férje balsorsát, a szörnyĂ» gyászhír hallatán
az ékes hegyi barlangból fiával együtt kirohant.
Az úrnõjük után indult, erõs majmok-bölényeit
az íját markoló Ráma láttán rémület fogta el.
Fejvesztve menekültek, mint a szarvas-csorda szertefut,
ha a vadász nyilától a vezérállat a földre hull.
A kétségbeesett Tárá a kétségbeesett hadat,
a gyáván megfutamlókat, próbálta csillapítani:
"Uralkodótok orcája elõtt kellene állnotok,
s csúfosan cserbenhagyjátok, hogy mentsétek irhátokat.
Irigyelte királyságát bátyjától gonosz öccse, és
meggyilkoltatta rejtekbõl lövõ Rámával álnokul."

Királynéjuk szavát hallva, a majmok bölcs vezérei
az idõhöz szabott szóval mondták ki véleményüket:
"Fordulj vissza! Fiad még él. Menekítsd fiad, Angadát!
A Halál Ráma testében megölte s viszi uradat.
Mint a villám, lesújtották Válint villámsebes nyilak,
s megvert hadként futott széjjel a majmok nemes nemzete.
Vonuljunk falaink közé, kenjük királlyá Angadát,
Válin fiát. Az ugrálók népe engedni fog neki.
S ha nem tartod tanácsosnak, hogy itt maradjunk e helyen,
rejtett hegyi barlangokba átköltözik minden majom."

A megfutamodó majmok gyáva beszéde hallatán
önmagát tükrözõ szóval szólalt meg a szép mosolyú:
"Nem érdekel királyságom, sem Angada, sem önmagam,
ha hallom, hogy halálán van férjem, a majom-nép ura.
A majmok oroszlánjának lábaihoz kell hullanom,
ha õt földre terítette Ráma gyilkos nyílvesszeje."

Így beszélt, és eszét vesztve fájdalmától, sírva rohant,
kezével verve mellét és fejét, zokogva görcsösen.
Odatámolygott. Ott látta földre bukott, sebzett urát,
a csatában nem hátráló vitézeken gyõztes vitézt,
sziklatömböket zúdítót villámfegyveres Indraként,
viharszelek duzzasztotta fellegek hangján bömbölõt,
harcban csatakiáltással szíveket megremegtetõt,
akár éhes királytigris mancsától lesújtott vadat.
Ott látta földre támasztott íjával férje gyõztesét,
mellette férje öccsét, és harmadikul hõs Laksmanát.
Tovasietett mellettük, fekvõ férjéhez sietett,
meglátta, megtántorodott, és kábultan mellé rogyott.
Majd álomból ocsúdóként sikoltott: "Felséges uram!"
s a Halál kötelékébõl vergõdõt nézve, zokogott.

22.

Fogyó lélegzettel, fogyó élettel pillantott körül
Válin, és hĂ» nejét látta, akár víjjogó keselyĂ»t,
mellette szeretett fiát. Fájdalom hasított belé.
Elõtte álló Szugrívát, öccsét, a majmok új urát
szólítva végsõ kéréssel, szeretõ szóval így beszélt:
"Engesztelõdj meg, Szugríva! Kérlek, ne vess meg vétkemért!
Könyörtelen Végzet vonszolt balgatag tetteim felé.
A Végzet rendelésébõl kettõnknek nem rendeltetett,
hogy igaz testvérként éljünk szeretetben és boldogan.
Másként fordult. Lépj hát most te helyembe királyságomon!
Látod, Halál országába vezet utam hamarosan.
Megválok életemtõl és birodalmam kincseitõl,
megválok gáncs-nem-illette, fényes dicsõségemtõl is.
Az életétõl búcsúzót szánd meg, és hallgasd meg szavát,
és még ha terhes is, tedd meg, amire utoljára kér.
Nézd e földre borult arcú, könnyekben úszó Angadát,
jólelkĂ»t, jobbat érdemlõt, nem-gyerek-eszĂ» gyermeket.
Mintha saját fiad volna, vedd oltalmadba fiamat;
bár atyját elveszítette, ne veszítse el mindenét.
Hidd meg, leghívebb híved lesz, segítõd lesz Tárá fia,
csatákban gyõzhetetlen hõs lesz majd az ifjú Angada.
S tudd hitvesemrõl, Táráról, hogy sok tudásban járatos:
a jövõ feltárásában, és nagy varázslatokban is.
Ha valamit javall, azt te bizton bízvást megteheted,
mert minden, amit Tárá mond, ne kételkedj, beteljesül.
S barátod, Ráma dolgában el kell majd járnod gondosan;
ha buzgalmadban ellanyhulsz, a Törvényt sérted meg vele."

Ezután Válin elnémult, szemének fénye megtörött,
s kifordult, félelmes foggal mozdulatlanná merevült.

23.

Az életbõl eltávozott Válin testére ráborult
Tárá, arcát megcsókolta, és halottjához így beszélt:
"Fekszel a szomorú földön, köveken és göröngyökön,
szívem szaggatod, hõs férjem. Nem fogadtad tanácsomat.
Majmok Indrája, kedvesebb neked a föld, mint én vagyok,
mert azt öleled fektedben, s nekem szómra nem válaszolsz.
Köréd gyĂ»ltek a medvék és majmok fõi, uruk köré;
gyötrelmes panaszuk hangját, zokogó gyermeked szavát,
s az én sírásomat hallva, miért nem eszmélsz, kedvesem?
Harcban elesve itt fekszel, vitézek méltó fekhelyén,
ahová eddig mindig te fektetted elleneidet.
Tiszta család nemes sarja, harc kedvelõje, kedvesem,
védelem nélkül itt hagytál, elmentél, oltalom-adóm.
Ne adja lányát harcoshoz, aki lányának jót akar;
lásson engem, az özvegyet, holt harcos halott hitvesét.
Büszkeségem, boldogságom, üdvösségem porrá omolt;
parttalan, feneketlen, mély bánat-tenger magába nyelt.
Azt kell hinnem, bizonyára kõbõl van kõkemény szivem,
hogy halott férjemet látva, nem reped rögtön százfelé.
Hitvesem volt, barátom volt, természettõl legkedvesebb
a hõs, akit az életbõl számĂ»zött a vesztes csata.
A férjét vesztõ asszonynak hiába vannak fiai,
hiába van gazdagsága - nem más, csak özvegy; így igaz.
Tulajdon testedbõl ömlõ vér iszapjában úgy heversz,
mint régen bíbor szõnyeggel borított, puha nyoszolyán.
Porral és iszamós vérrel szennyezett, drága testedet
karom nem tudja, mint régen, most magamhoz szorítani.
Hosszú nyíl áll ki szívedbõl, s távol tart tõled, nem ereszt
hozzád símulni, csak nézlek, mint búcsúzó a távozót.
Ma meg lehet elégedve Szugríva: Ráma nagy nyila
messzire Ă»zte félelmét ezen az iszonyú csatán."

25-26.

Tárá, Angada, Szugríva szenvedésében osztozott
Ráma, s hogy gyászuk enyhítse, vígasztalóan így beszélt:
"A gyász fájdalma nem használ annak, aki eltávozott;
egyetlen szertartás vár rá, azt kell még elvégeznetek."
Angada elszorult szívvel, s vele Szugríva szomorún,
máglyát rakott, s a máglyára helyezték Válin tetemét.
Szabály szerint tüzet téve a máglya alá, jobbfelõl
kábult szívvel körüljárta távozó atyját Angada.
Mikor a máglya elhamvadt, a majom-nép legfõbbjei
a folyóhoz vonultak le, víz-áldozatot önteni.
A hĂ»s, tiszta folyó partján élükre állott Angada,
és tisztító vizet hintett magára mindegyik majom.
Szugríva szomorúságán elszomorodott Ráma is,
és velük együtt gyászolva, gyász-szertartást végeztetett.
Szugríván meg se száradt még a ruha, s szolgálattevõn
körülvették az ugráló nép fõfõ miniszterei.
Az ernyedetlen buzgalmú, hosszú karú Ráma elé
járultak összetett kézzel, mint Brahmához a mennylakók.
Ekkor a napkorong-fényĂ» orcájú, aranyhegy-színĂ»
Hanumán, a Szél gyermeke, összetett kézzel így beszélt:
"Kegyed folytán ma Szugríva elnyerte a hegyes fogú,
duzzadó erejĂ», bátor majmok atyáktól örökölt,
dicsõséges királyságát, a nem könnyen elérhetõt.
Még ma a fényes városba bevonul, ha megengeded,
s híveire támaszkodva átveszi az uralkodást.
Kenetekkel s varázsfĂ»vel felkenik szertartás szerint,
s õ neked gyöngyfüzérekkel fejezi ki hódolatát.
Keresd fel hegyi barlangját, fejedelmi, kies lakát,
és köss vele szövetséget most már uralkodó gyanánt."

Az ellenséges hõsöket leigázó, hõs Raghu-sarj
Hanumán bölcs beszédére okos szavakkal válaszolt:
"Hanumán, kedvesem, tudd meg, hogy tizennégy esztendeig
se faluba, se városba nem tehetem be lábamat.
A gazdag, égi szépségĂ» barlangba menjen nélkülem
Szugríva, s tüstént kenjék fel szabály és szertartás szerint."

Majd a nemes Szugrívához intézte szavait a hõs:
"Angada eszes és bátor, illendõen viselkedik,
méltó rá, hogy magad mellé ifjú királlyá felkenesd.
Elsõszülött testvérednek õ az elsõszülött fia,
atyja mása vitézségben, erõs lelkĂ», nem csüggedõ.
Ám éppen az esõs évszak elsõ hónapjában vagyunk,
s négy hónapig esõfelhõk zúdítják ránk özönüket.
Nem valódi harci tettekre ez az idõ. Te térj haza
szép palotádba; én addig ezen a hegyen maradok.
Kellemes, tág, szellõk-járta e barátságos hegyüreg,
bõvelkedik forrásokban, lótusz-lepte tavakban is.
Az elsõ õszi hónapban Rávana ellen indulunk.
Most foglald el királyságod, hadd örüljenek híveid."

Szugríva, engedélyt nyerve a távozásra, bevonult
Válin volt birodalmába, Kiskindhá szép utcáira.
Tüstént körülözönlötték ugrálva-járók ezrei
a gazdag, ékes városba bevonuló majomkirályt.
Mikor körükben láthatták a fákon-lakók fõ urát,
földre borultak arcukkal alattvalói boldogan.
Szugríva megszólította és felemelte híveit,
s élükön bátyja tündöklõ palotájába bevonult.
A majom-nép oroszlánját királlyá kenték hívei,
mint az EzerszemĂ» Indrát királyukká a mennylakók.
Feje fölé aranybojtos, hófehér napernyõ feszült,
két színarany fogantyújú jakfark legyezte kétfelõl,
testét fehér köntös fedte, és drágaköves ékszerek.
Ă• bõkezĂ» ajándékkal tisztelte meg a papokat,
akik varázsigéikkel, szent fĂ»vel és szent vajjal is
megszentelték az oltáron lobogó áldozat-tüzet,
majd az aranyos padlójú, drága szõnyeggel letakart,
tarka virágfüzér-díszes, szellõ-járt palota-tetõn
pompás trónusra ültették, arcával napkelet felé,
s tiszta vizĂ» folyókból, szent fürdõhelyekrõl, és a nagy
óceán minden partjáról merített vizet hoztak, és
arany korsókba töltötték a szent nedvet szabály szerint,
s a tiszta, csillogó vízzel a majom-nép legfõbbjei
a szent tanok elõírta, öröklött szertartás szerint
királlyá kenték Szugrívát, mint istenek az Ég Urát.
A majmok ura, Szugríva, megfogadta Ráma szavát,
magához hívta, és ifjú királlyá kente Angadát.
Elégedetten szemlélték nemes tettét a fán-lakók;
"jól van, jól van!" kiáltással magasztalták királyukat.
A két vitéz lelkĂ» testvért, Rámát és vele Laksmanát
dícsérõ szóval éltette az ujjongó majomsereg.
Sok tarka zászló lengése, nyüzsgõ, víg, ünneplõ tömeg
ékesítette Kiskindhát, erdõlakók szép városát.

27-30.

Midõn Szugrívát felkenték, és elfoglalta városát,
a Praszravana hegységbe vonult el Ráma s Laksmana.
A felhõkbõl alázúdult az EzerszemĂ» zápora,
a földet felüdítette, érlelte a vetéseket.
Dörgõ felhõk rohantak el az erdõk és hegyek fölött,
terhüket kibocsájtották, s megkönnyülve szálltak tova.
Idõ múltával elfáradt a tíz égtájat elfedõ,
megvadult elefánt-csordát utánzó felhõk rohama.
Elpihentek a vízterhes nagy felhõket terelgetõ,
nyíló virágok illatát kölcsönvevõ, nedves szelek.
Elhallgatott a felhõk és elefántok dörgõ szava,
pávák rekedt rikoltása, kiáradt folyók moraja.
Eltelt a négy esõs hónap, száz hosszú esztendõ gyanánt
Rámának, akinek szívét Szítáért perzselte a kín.
Látta a tiszta égboltot, melyrõl a felleg távozott,
csillagsereg sziporkázott, darvak krúgása zengte be,
s látta, hogy közben Szugríva, mihelyt vágya beteljesült,
törvényrõl s kötelességrõl hitványul megfeledkezett,
teendõitõl elfordult, éjjel-nappal mulatozott
visszanyert feleségével, és Tárával is nejeként.
Rámát az idõ múlása, a majomkirály közönye,
Szítá miatti fájdalma emésztette, és így beszélt:
"Laksmana, a gonosz lelkĂ» Szugríva semmibe se vesz.
Célját elérte, s nem nézi, hogy közben múlik az idõ,
s Szítá megkeresésében segítséget ígért nekem.
Menj Kiskindhába, és mondd el a gyönyörökben elmerült,
hálátlan, balgatag lelkĂ» majomnak üzenetemet:
Az, aki a segélykérõt reménnyel biztatja elõbb,
utána rútul elhagyja, a világon legaljasabb.
Az, aki a kimondott szót - akár könnyĂ», akár nehéz -
igaz lélekkel megtartja, a világon legnemesebb.
Akik céljukhoz érkezve cserben hagyják barátjukat,
háládatlan hullájukat nem eszi meg hiéna sem.
Vigyázz, nincs lezárva az út, amelyen Válin távozott;
maradj hĂ» szerzõdésünkhöz, különben Válint követed.
Eddig nyilam a párharcban csak magát Válint ölte meg;
ha áthágsz az igazságon, családostul kiirtalak."

31.

A testvére ügyéhez hĂ», szeretõ szívĂ» Laksmana
felindultan elindult a majomkirály laka felé.
Indra szivárvány-íjaként fénylõ, hegycsúcsként meredõ,
Halál jogaraként szörnyĂ» íját markolva úgy haladt,
mint lábrakelt hegy, tombolva, mintha az a tĂ»z hajtaná,
mely kedvesét-vesztett bátyja lelkében bánattól lobog.
Fákat döntött ki útjában, bokrot-cserjét kiszaggatott,
sziklákat félregördített, hegycsúcsokat letaszított,
lábával köveket morzsolt, mint tomboló, vad elefánt.
Lábnyomot lábnyomtól messze hagyva, nagy léptekkel futott.
Hamar elérte Kiskindhát, Szugríva fényes városát,
majmok hadaitól nyüzsgõ nagy erõdjét a völgy ölén.
Félelmes erejĂ» majmok õrsége járt a vár körül.
Laksmana ajka megrándult, vad haragjáról adva jelt.
Felindultsága láttára megrettentek az õrhadak,
és százfelé futottak szét, mint végromlás réme elõl.
Szugríva palotájába igyekeztek a rettegõk,
és uruknak jelentették az indulattal érkezõt.
Ám a majmok oroszlánja az enyelgésben elmerült,
és füle meg se hallotta Tárá karjai közt a hírt.
A végzet tüzeként izzó, kígyókirályként sziszegõ
Laksmana fogadására a rettegõ Angada ment.
Haragtól rézvörös szemmel parancsolt rá a Raghu-sarj:
"Eredj, fiam, jelentsd tüstént Szugrívának, hogy itt vagyok;
a bátyjával együttérzõ Laksmana áll ajtód elõtt.
Ha így válaszol a majom: »Megteszem Ráma óhaját«,
a válasszal siess vissza hozzám azonnal, gyermekem!"

A hõs üzenetét véve, Angada aggodalmasan
belépett Szugrívához, s szólt: "Szumitrá fia érkezett."

Ámde a bortól kábultan és szerelemtõl részegen
nem vette észbe Szugríva, hogy mit jelentett Angada.

33.

A válasz elmaradtával nem tétovázott Laksmana,
s Kiskindhába belépett, hogy megtegye bátyja óhaját.
Az erõs kapuõr-majmok, nagy testĂ»ek, félelmesek,
félelemmel hajoltak meg, összekulcsolva kezüket.
A hõs maga elõtt látta az ékességes, ékszeres,
drágaköves, virágerdõs, kies Kiskindhá városát.
Szugrívá palotájából édes dalok szálltak felé,
és karperecek csörgése, arany övek csengése szólt.
A csengõ-bongó hangokra harag töltötte el a hõst,
s megpendítette íjhúrját, hogy megzendült belé a föld.
A messze-harsanó hangról az ugrálva-járók ura
az érkezõre ráismert, és talpra ugrott rettegõn.
A nyájas arcú Tárához fordult tanácsért a király,
hebegve, dadogó szóval, félelemtõl magán kívül:
"Irtózatos haraggal jön Ráma testvére, Laksmana,
noha máskor szelíd, békés. Mitõl változhatott meg így?
Hibátlan hölgy, talán sejted, haragjának mi az oka?
Mert jól tudom, hogy ok nélkül ily haraggal nem törne rám.
Ha bármit tudsz, amit tõlem zokon vett a két Raghu-sarj,
gondolkozz rajta, és mondd meg igaz szóval, ne késlekedj!
De meglehet, még jobb lesz az, ha te találkozol vele,
s engesztelõ beszédeddel csillapítod indulatát.
A tiszta lelkĂ» láttodra nem fog neheztelni tovább,
mert asszonyokkal nem durvák az igaz vitézek soha.
Ha szavaidra megbékél, s derĂ»s lesz szíve és esze,
utána én is üdvözlöm a nyílt-lótuszvirág-szemĂ»t."

A hozzá forduló Tárá engesztelõ szavaira
a férfiak oroszlánja barátságosan válaszolt:
"Férjed javának örvendõ asszony! Nem veszed észre, hogy
férjed törvényt-igazságot feledve, kéjekbe merült?
Birodalmával nem gondol, nem érdekli a mi bajunk,
csak a szerelmet szolgálja õ, és egész kísérete.
Négy hónapi halasztásban állapodott meg mivelünk,
és mámorában nem látja, hogy a négy hónap már letelt.
Ha hitvesed velünk így bánt, szólj, törvényt-hasznot ismerõ,
csúfos viselkedésére mi legyen a mi válaszunk?"

Igazságot s hasznot rejtõ, szelíd szavai hallatán
bizakodásra gerjedve, a királyasszony így beszélt:
"Már régen utasította majmait, hogy készüljenek
buzgó segítõtársakként sikerre vinni ügyetek.
Gyülekezõben vannak már az alakjuk-változtató,
vitéz majmok ezerszámra a nagy hegyek odúiból.
Erõs karú, kövess engem! Nem szeged meg az illemet:
igaz barátság bĂ»n nélkül tekintheti a más nejét."

Így Tárá engedelmével belépett az erõs karú
a táruló hárem-kapun; sarkallta ügybuzgó heve.
Ott drága, puha szõnyeggel letakart arany nyoszolyán
látta pihenni Szugrívát, tündöklõn, mint a Nap tüze,
csodaszép, ékes köntösben, drágakövekkel díszesen,
gyõzhetetlen dicsõségben, mint Indra, églakók ura.
A férfiak oroszlánja feltartóztathatatlanul
közeledett, és Szugríva egész testében reszketett.
A hõs haragosan támadt a majmok urára, aki
asszonyai között állt, mint a Hold a csillagok között.
"A származásához méltó, érzékein uralkodó,
hálás, ígéretéhez hĂ» királyt mindenki tiszteli.
De aki a segítségért hálátlansággal válaszol,
adott szavához hĂ»tlen lesz, annál nincs szégyenteljesebb.
A mindenség teremtõje, Brahmá nyilatkoztatta ki
hálátlan emberek láttán (gondold meg jól, majomkirály):
»Tehéngyilkosnak, részegnek, fogadalom-törõnek is
a bölcsek váltságot szabtak - hálátlannak váltsága nincs!«
Nemtelen, háládatlan vagy, hamis beszédĂ» vagy, majom!
Ráma segélyét élvezted, s nem viszonzod szolgálatát.
Te gaz lelkĂ»! A nagylelkĂ» újra trónodra juttatott,
és hogyha hálát ismernél, Szítát keresnék majmaid.
Ha megfeledkeztél róla, Rámának mivel tartozol,
nyílvesszõim segélyével ma Válinnal találkozol.
Vigyázz, még nyitva áll az út, amelyen Válin távozott;
maradj hĂ» szerzõdésünkhöz, különben Válint követed."

Laksmana szavait hallva, azonnal kijózanodott
Szugríva, és leszaggatta nyakáról a virágfüzért.
Alázatos szavakkal szólt a hatalmas majomkirály
a szörnyĂ» erejĂ» hõshöz, hogy megbékítse Laksmanát:
"Elvesztettem királyságom, hatalmamat, kincseimet,
s Ráma megkönyörült rajtam, visszaszerezte trónomat.
Jótéteményét méltóan visszafizetni nem tudom,
adósságomnak tört részét is nehezen törleszthetem.
Megölni Rávanát, s Szítát tõle kiszabadítani
saját erejével fogja; csak segítõje lehetek.
Követni fogom bátyádat hĂ»séges kísérõjeként,
ha harcra kel, hogy megtörje Rávanát és egész hadát.
Ha bármiben is vétettem: túlzott barátság volt oka;
nézzétek el szolgátoknak; nincs, aki sose vétene."

A vitéz lelkĂ» Szugríva jószándékú szavainak
Laksmana megörült, s vígan, barátságosan válaszolt:
"Majmok királya! Bátyámnak más támaszra szüksége nincs,
ha te segítõ szándékkal, barátsággal támogatod.
Erõd, hatalmad, Szugríva, és tisztalelkĂ»séged is
méltóvá tesz, hogy élvezzed királyságod gyönyöreit.
Baráti szövetségedben az izzó vitézségĂ» hõs
ellenfeleit szétzúzza a csatában, nem kétlem ezt.
Törvény s hála tudójához, csatában meg nem forduló
vitézhez illõ és méltó, ahogy szóltál, nemes király.
Most jõjj sietve, kísérj el, vigasztald meg barátodat,
akit nejének elveszte miatt a fájdalom gyötör.
Ráma gyászában osztozva, keményen szóltam az imént;
ne neheztelj reám érte; bocsásd meg durvaságomat!"

37.

Laksmana szavait hallva, Szugríva, a majomkirály,
azonnal utasította Hanumánt, fõ miniszterét:
"Akik a Vindhja, Kailásza, Mahéndra és Himálaja
hófedte csúcsain laknak, s a fehér sziklás Mandarán,
hajnalkor a kelõ Nap rõt fényében égõ hegyeken,
vagy a Nap nyugovásának hosszú árnyékú bércein,
a Lótusz-hegy vadonjában lakó majom-bölényeket,
koromfekete bundájú, elefánt-erejĂ»eket,
és a Kormos-hegy lejtõin fákon lakó vitézeket,
a Nagysziklás-hegyen barlang mélyén tanyázók seregét,
a Méru és a Füstös-hegy lejtõin kóborlókat is,
a Nagy Sárga Hegy erdõit járó aranyszínĂ»eket,
édes mézet nyalogatók, fán szökdösõk csapatait,
virágillatos erdõkben, erdõk derĂ»s tisztásain,
jámbor remete-nép békés tanyáin élõ majmokat
a Föld minden vidékérõl gyĂ»jtsd ide össze sebesen,
szép szóval, rábeszéléssel, ajándékkal, ahogy tudod.
Akiket eddig szétküldtem, hogy toborozzák népemet,
ösztökéljed sietségre szaporán hírvivõimet.
Akik gyönyörnek hódolva halogatják a jövetelt,
ha kell, erõszakkal hurcold ide a lomha majmokat.
Akik nem jönnek el tüstént - tíz nap határidõt szabok -,
halál rájuk, ha hitványul ócsárolják parancsomat!
Parancsomra ezerszer száz és tízszer millió majom
gyülekezzék az országból, amelyen én országolok.
Felhõ és hegycsúcs nagyságú, az ég boltját is elfedõ,
iszonyú erejĂ» majmok serege érkezzék elém!
A sietni-tudó majmok sietséggel siessenek,
hogy birodalmamnak minden majma azonnal itt legyen!"

Fejedelme parancsára a Szél-isten erõs fia
a tíz égtáj irányába szerteküldte követeit.
Szelek s madarak ösvényén, az égi csillagok nyomán
azonnal útnak indultak a sebes léptĂ» hírvivõk.
Tengereken és erdõkön, tavakon és hegységeken
átkelve, Ráma dolgában serkentették a majmokat.
A királyok királyának halál- és végzet-szigorú
parancsszavára rémülten sereglett a majomsereg.
Koromfekete bundájú majmokból harminc millió
indult nyomában Kiskindhá bérceirõl Ráma felé.
Az esti Nap lenyugvása hegységének sĂ»rĂ»ibõl
száz millió aranysárga majom ugrott tüstént oda.
A szent Kailásza csúcsáról oroszlán-sörényes majom
tízszer ezernyi millió jött Rámának segíteni.
A Himálaja sziklái közt kóborló gyümölcs-evõk
milliószor tíz millió számban sereglettek oda.
A tamála-fa erdõben s a Tej-tenger partján lakók,
kókuszpálmákon ugrálók számát megtudni sem lehet.
A barlangokból, erdõkbõl, folyók mellõl gyülekezõ,
hatalmas szökdelõ hadnép szinte felitta a Napot:
akkora porfelhõt vert fel, hogy TĂ»zforrón Perzselõ,
Ezersugarú fényét vak homállyal fedte el vele.
Éjbe borult a tíz égtáj a sĂ»rĂ» sötétség alatt,
megremegett a széles Föld hegyeivel-síkjaival.
A fejedelmi fenségĂ», nagy erejĂ», hegyes fogú
ugrálva-járók tömege ellepte a fél Föld szinét.
Kelõ-nap-sárga szõrĂ» és hold-fehér és lótusz-sötét,
felhõdörgés-üvöltésĂ» majmok százmillióinak
hadai álltak hadrendbe néhány szempillantás alatt.

40-43.

Ekkor Szugríva Rámához sietett, és iparkodott
a sereg összegyĂ»ltérõl jelentést tenni szorgosan:
"Mind teljes birodalmamból megérkeztek a harcrakész,
messze-csatangoló majmok, Indra földi képmásai.
Férfi-tigris, ha úgy véled, hogy az idõ elérkezett,
parancsolj indulást ennek a hadseregnek, mint uruk."

Szugríva szavait hallva, Ráma, Dasaratha fia,
két karjába szorította a majomkirályt, s így beszélt:
"Arra kérlek, hogy fürkészd ki, Szítá életben van-e még,
és Rávana, a gaz rabló, a föld melyik táján lakik.
Én erre nem vagyok képes, s nem teheti Laksmana sem;
csak te lehetsz indítója az ügynek, majom-nép ura."

Szugríva körülpillantott Ráma s Laksmana oldalán,
és mennydörgés-üvöltésĂ», hatalmas, hegycsúcs-termetĂ»
vezérmajmát szólította, Vinatát, a nagy erejĂ»t:
"Idõt, helyet, teendõket jól ismerõ majom-vezér!
Százezer hold- és nap-színĂ» majommal indulj sebesen
folyók és hegyek és erdõk tájaira kelet felé,
s hegyszorosokban és erdõk sĂ»rĂ»ségében Rávana
lakóhelyét kutassátok, s a Vidéha-királyleányt.
Haladjatok egész addig, ahol a Felkelés Hegye
emelkedik, a fényesség kapuja a föld peremén.
Tovább már nem haladhattok, mert zárva van tovább az út,
nem jár a Nap s a Hold arra, vak sötétség uralkodik,
azon túl nincs határ, nincs Nap, senki sem tudja, hogy mi van.
Eddig haladj a majmokkal, fákon lakó nép tigrise.
Ha célotok elértétek, megtaláltátok Rávanát,
térjetek vissza. Egy hónap leteltével itt legyetek.
Ki elmarad egy hónapnál tovább, kezemtõl hal meg az!"

Ezután Délnek indított hatalmas majom-sereget
a majmok ura, Szugríva, a majom-nép bölényeit.
Hanumánt, az erõs majmot, s Nílát, a TĂ»z-isten fiát,
s a teremtõ Brahmá sarját, a nagyerejĂ» Dzsámbavánt,
és Sarárit Szuhótrával, és Saragulmát is velük,
Gadzsát, Gaváksát, Gavaját és Szusénát és Risabhát,
Maindát és Dvividát szintén, Vidzsaját, Gandhamádanát,
Ulkámukhát, Aszangát is, a TĂ»z Urának két fiát,
Angadával vezérükként elbocsájtotta Dél felé,
és útba igazította az útnak induló hadat,
hogy milyen veszedelmekkel kell útjukban megküzdeni:
"Elébetek mered Délen a hatalmas, bika-zömök,
drágakövekben dúskáló, csillámló kövĂ» Bika-hegy.
A hegy mögött, a Föld szélén, az egykor-éltek hona van.
Tovább ne menjetek Délre, holtak szörnyĂ» hona felé;
az már Jama királysága, gonosz homályba zárt vidék.
Ha átkutattatok mindent, körülnézve figyelmesen,
s Szítá nyomára bukkantok, a hírrel visszatérjetek.
Aki elsõnek ér vissza, s »Láttam Szítát« - jelenti meg,
egy hónapon belül, azzal megosztom birodalmamat."

Mikor a déli égtájra útrakelt a majomsereg,
apósához Szusénához fordult a fán-lakók ura,
Tárá viharfelhõ-testĂ», legyõzhetetlen erejĂ»
atyjához, és fejet hajtva, összetett kézzel így beszélt:
"Szítá felkutatására kétszázezer majmot vezess
arra, ahol az élõket homálytól megszabaditó
Nap, pályája végeztével, a Lenyugvás Hegyére száll.
A hegytõl térjetek vissza ti is egy hónapon belül."

A Nyugatot apósára bízva, a bölcs majomkirály
Satabalát, vitéz majmát szólította maga elé:
"A tehozzád hasonlókból induljon veled százezer,
s a Himálaja hegyláncát koronájául viselõ,
ékes északi égtájat járjátok be figyelmesen.
Ha a hegyet megmásztátok, mögötte felétek ragyog
a Hold-hegy színarany teste, a nagy folyamok kútfeje.
Fényével bevilágítja e naptalan vidékeket,
csillámlóan sziporkázik napsütés nélkül is a táj.
A Mindenség teremtõje, az istenek legfõbb ura,
a legszentebb, kegyes Brahmá ezt választotta lakhelyül.
Az istenek is csak félve közelítik meg a hegyet;
ha megpillantjátok, rögtön el- s vissza kell fordulnotok.
A Hold-hegyig haladhattok, majmok erõs bölényei,
azon túl nincs határ, nincs Nap, senki sem tudja, hogy mi van."

44.

Szugríva Hanumánt látta legtöbb jótanácsával el,
mert benne bízott legjobban, hogy sikerre viszi ügyét.
Barátságosan intézte kérõ-tanácsadó szavát
a Szél sarjához Szugríva, minden erdõlakó ura:
"Földön, vízben, s a légben fenn, s a mennyekben, felhõk fölött,
olyan akadályt nem látok, mely elzárhatná utadat.
Minden világot jól ismersz, tengereket és hegyeket,
istenek, szellemek, kígyók, démonok, emberek honát.
Erõddel, gyorsaságoddal, könnyedségeddel, nagy majom,
a szélvihart idézed fel - nemhiába vagy a fia.
Nem találni teremtett lényt, akit te ne múlnál felül;
így arra kérlek, légy rajta, hogy a királynét megtaláld.
Erõ, tudás és bátorság, hely és idõ ismerete
mind megvan, Hanumán, benned, viselkedésnek mestere!"

Ráma örömmel hallgatta, hogy Hanumán viszi ügyét,
s ismerve az okos majmot, magában így gondolkozott:
"Ha fontos dolga van, mindíg Hanumánt bízza meg vele
Szugríva, s Hanumán mindíg sikerre viszi az ügyet.
Ha ez a bölcs, sokat látott, urához hĂ»séges majom
kel útra érettem, biztos, hogy gyümölcsbe érik ügyem"

A tettre-eltökélt majmot elnézve, Ráma úgy örült,
mint hogyha megvalósulva látta volna feladatát.
Neve jegyével ékített gyĂ»rĂ»jét bízón húzta le
ujjáról, és átnyújtotta biztos ismertetõ jelül:
"Ha felmutatod Szítának ezt az ismertetõ jelet,
elhiszi kétkedés nélkül, hogy tõlem viszel hírt neki.
Üdv néked! Eltökéltséged és vitézséggel telt erõd,
s hogy mellém állott Szugríva, mindez sikert ígér nekem."

Ráma gyĂ»rĂ»jét átvette Hanumán tisztelettudón,
illõn fejére helyezte, meghajolt és eltávozott.

45.

Még egyszer összehívatta a fán-lakók vezéreit
uruk, Szugríva, s lelkükre kötötte teendõjüket:
"Tartsátok eszetekben jól, amivel most megbíztalak!"

A szigorú parancsszónak nem mondott ellent senki sem,
s útnak indultak, ellepve sáskarajként a föld színét.
A nagy nyüzsgésben csak Ráma és Laksmana maradt nyugodt;
várták a hónap elteltét, míg Szítáról hír érkezik.
Észak kies vidékére, melyet a Nagy Havas lezár,
nagy sietséggel indult el a nagy Satabali majom.
Kelet felé majom-haddal útrakelt gyorsan Vinata.
Hanumán Dél felé tartott, hol a Halál hona terül,
s a Szél fiával együtt ment Angada, s Tára is vele.
Nyugat veszélyes tájára, hol a Vizek Ura honol,
seregével Szuséna ment, ugrálva-járók párduca.
A királyuk-serkentette vezérmajmok mindannyian
száguldva indultak, ki-ki saját világtája felé.
Kiáltoztak, üvöltöztek, bömböltek az erdõlakók,
rikongatva rikoltozta a rohanó majomsereg:
"Vissza fogjuk hozni Szítát, meg fogjuk ölni Rávanát!
Én egymagam legyĂ»röm majd Rávanát, hogyha rálelek;
elejtem, s elhozom tõle Dzsanaka leányát hamar.
A megpróbáltatásokból megváltom; ti nem kelletek!
Elhozom a pokolból is egymagam a királyleányt!
A földet meghasogatom, meghasogatok hegyeket,
kiszaggatom az erdõket, az óceánt felkavarom!
Én mérföld-hosszú ugrással nyomára bukkanok hamar!

Én száz mérföldesett vígan ugrom, és többet is, ha kell!
A föld mélyén, a tengerben, vadonban, sziklabérceken,
a pokol közepén semmi sem akasztja meg utamat!"

Így dicsekedett nagy büszkén mindegyik magabiztosan,
búcsúzóban királyától, aztán sietve útrakelt.

47.

Így vágtak neki útjuknak a Szítát megkeresni jött,
elefánt-erejĂ» majmok, megszívlelve uruk szavát.
Tavakat és folyók partját, városokat, a levegõt,
folyók-szegdelte, járatlan bozótokat kutattak át.
Gonddal fürkészve vizsgálták a hegyes-erdõs tájakat,
Szugríva utasítását követve, a majom-hadak.
Hajnaltól alkonyig Szítá nyomát keresték mindenütt,
majd összegyĂ»ltek éjjelre, hogy a földön pihenjenek.
Egy teljes hónapig járta a földet a majom-sereg,
majd csüggedten, reményt vesztve tértek meg Szugríva elé.
A keleti világtájat a nagy erejĂ» Vinata
kutatta át, de nem látta Szítá nyomát, és visszatért.
A szép Észak egész földjét Satabali bolyongta be,
s eredménytelenül tért meg, restelkedve, a nagy majom.
A nyugatra esõ földrész Szuséna feladata volt,
de õ sem boldogult jobban: egy hónap múlva visszatért.
Tisztelettel köszöntötte Szugrívát, s Rámát oldalán,
és így számolt be útjukról a hatalmas majomvezér:
"Átkutattuk a föld színét, ember-nem-járta sĂ»rĂ»ket,
hegyeket, tengerek partját, sok mélybe-sietõ folyót,
átkutattuk folyondárral befont erdõk rengetegét,
sok szakadékot, barlangot, s ember-lakta vidékeket,
járhatatlan helyen jártunk, jártunk göröngyös tájakon,
felhajszoltunk s elejtettünk számlálhatatlan állatot
irdatlan mennyiségekben - de Szítát nem leltük sehol."

48, 53, 55.

Eközben Hanumán majom, s vele Tára és Angada
parancs szerint, kitartóan haladt elõre, Dél felé.
Átkutatták a Vindhja-hegy völgyeit-sĂ»rĂ»ségeit,
s tovább haladtak zord tájon, láb-nem-taposta helyeken,
ahol a fák virág nélkül, lomb nélkül állnak, csupaszon,
száraz minden folyó ágya, alig sarjad fĂ» és gyökér,
elefánt, õz, bölény, tigris arra sosem vetõdik el,
ahol még a madár sem jár, sem bármely más erdõlakó,
nem csillognak kinyílt lótusz szirmaival ékes tavak,
illatozó virágokra nem száll dongó méhek raja.
Valaha egy vezeklésben gazdag, szilárd, igaz szavú,
böjtöktõl nagy hatalmú, szent, lobbanékony természetĂ»
remete, Kandu élt ott. Ám egyszer tízéves kisfia
eltévedt és odaveszett. A nagy bölcs megharagudott,
s nagy átokkal megátkozta a fiát elnyelõ vadont.
Azóta nem nyújt hĂ»s árnyat, elkerüli vad és madár.
Átkutatták a környéket, a pusztaságos tájakat,
homályos hegyüregeket és a folyók forrásait,
de mindhiába: nem lelték Szítá nyomát a keresõk,
és nem találták Szugríva parancsa szerint Rávanát.
Végül a végtelen tenger, Varuna isten lakhelye,
a bömbölõ, kavargó ár rekesztette el útjukat.
Amíg a déli tájékot vizsgálták át figyelmesen,
észre sem vették, hogy közben a kiszabott hónap lejárt.
A Vindhja-hegység lábánál, virágba borult fák alatt

pihenni telepedtek le, és számolgatták az idõt.
A lecsüggõ liánokkal és virágfürtökkel rakott
tavaszi fák láttán észbe kaptak, s megijedtek nagyon.
Döbbenten szóltak egymásnak: "Jaj, a tavasz megérkezett!"
s rémülten földre roskadtak, mert meddõn járt le az idõ.
Ekkor az érett értelmĂ», vastag-hosszú-erõs karú,
hímoroszlán vállú ifjú király, Angada így beszélt
az agg majomvezérekhez, az erdõ bölcs lakóihoz
nyájas szavakkal, és illõ tisztelettel hajolva meg:
"Uralkodónk parancsára keltünk útra mindannyian,
és emlékeznetek kell rá, hogy egy havi határt szabott.
Irgalmat és igazságot, jó szívet, könyörületet
ne várjatok Szugrívától; ingatag lelkĂ» és gonosz.
Tisztelheti a Törvényt az, aki hĂ»tlen testvér gyanánt
harcban tusázó bátyjára a barlang száját zárta rá?
Aki saját sógornõjét, meggyilkolt bátyja özvegyét,
törvény szerint saját anyját, gazul magáévá teszi?
Aki a kézfogásával megpecsételt eskü után
jóltevõjérõl, Rámáról, galádul megfeledkezik?
S ha becsületes volna is, engem, ellenfele fiát,
királyságban vetélytársát, életben hagyni úgyse fog.
Trónusát félti éntõlem, megkötöztet, börtönbe vet
a kétszínĂ», csalárd lelkĂ», kegyetlen, gaz majomkirály.
A megaláztatásnál jobb, ha éhen ölöm magamat.
Búcsúzzatok el mind tõlem, térjetek honotokba meg.
Én nem megyek a városba; elbocsátalak bennetek.
Itt maradok, az életbõl éhséggel békén távozom.
Tisztelettel köszöntsétek uram s ifjabb atyám gyanánt
az én nevemben Szugrívát, üdvkívánságot adva át.
Kívánjatok egészséget Rumának - õ ifjabb anyám,
és édesanyámat, Tárát, vígasztalja meg szavatok.
Együttérzõ, szelíd lelkĂ», és szívbõl szereti fiát,
s ha meghallja, hogy itt vesztem, bizony elhagyja életét."

Ennyit mondott Angada, majd köszöntötte a véneket,
s bánatos arccal, könnyezve, kusa-fĂ»re a földre ült.
Vele együtt szomorkodtak a fán-lakók bölényei,
és forró nedvet ejtettek szemükbõl uruk bánatán.
Majd Szugrívát szidalmazva és Válint emlegetve fel,
leültek Angada köré, hogy vele együtt haljanak.
Víz-áldozatot hintettek, s ültek, arccal kelet felé,
halálos böjtre elszánva, mint kinek más kiútja nincs.

56.

Míg a halálra szánt majmok hada ott ült a hegy tövén,
feltĂ»nt a hegy magas csúcsán a nemes keselyĂ»király,
nevén nevezve Szampáti, légben-járók legjobbika,
Dzsatájus édes testvére, felséges, hosszú életĂ».
A magas Vindhja-hegy zordon szirtüregébõl bújt elõ,
s az ott ülõ majomfalka láttán örömmel így beszélt:
"Lám, mindenkinek elrendelt jussát eljuttatja a Sors:
nekem is eledelt rendelt, amely magától jött elém.
Ahogy megdöglenek sorra, felfalom õket, s jóllakom."

A falánk keselyĂ» hangját, eledelre-mohó szavát
meghallva, keserĂ»séggel szólt Hanumánhoz Angada:
"Nézd, büntetésül Szítáért Jama, a halál istene
jött el keselyĂ» testében, hogy megölje a majmokat.
Mivel nem teljesítettük fejedelmünk akaratát,
Rámának nem segítettünk, most ránk zúdult ez a csapás.
Szítá oltalmazására Dzsatájus keselyĂ»király
életét is feláldozta, hallottátok mindannyian.
Csatában elpusztította a hĂ» madarat Rávana,
de égbe jutott, és nem kell büntetéstõl rettegnie.
Mi céltalanul fáradtunk, Szítának nem leltük nyomát."

Hallva Angada szájából a keserĂ» panasz szavát,
így beszélt a hegyes csõrĂ», félelmes erejĂ» madár:
"Ki az, aki felemlíti életemnél is kedvesebb
öcsém, Dzsatájus balsorsát, elfacsarva a szívemet?
Hol zajlott le a szörny és a madár között a küzdelem?
Hosszú ideje most hallom elõször testvérem nevét.
Nemes lelkĂ», igazságos, páratlan erejĂ» öcsém
pusztulása miként történt, fákon-járók bölényei?
Dasaratha mahárádzsa öcsémnek jóbarátja volt,
s a törvénytisztelõ Ráma az õ legidõsebbik fia.
Napsugarak-leperzselte szárnnyal nem tudok szállani;
segítsetek le errõl a hegyszirtrõl, ellenség-ölõk!"

Az éhhalálra szánt majmok látták ott fenn a keselyĂ»t,
s keserĂ» szívvel gondolták: "Most mindnyájunknak vége van!
Ám ha úgyis halált várunk, a madár célunkhoz segít;
ha felfal, hamarább érjük el a megváltás ösvényét."

Töprenkedve így döntöttek a majom-nép vezérei,
s a keselyĂ»t a hegycsúcsról lesegítve, Angada szólt:
"Az egész világon híres erejĂ» Válin volt atyám.
Dasaratha király fia a Dandaka-erdõbe ment,
mert atyja így parancsolta, s õ a Törvénynek engedett.
Öccse, Laksmana és neje, a szép Szítá, követte õt.
Elragadta erõszakkal Rámától nejét Rávana.
Dzsatájus keselyĂ» Ráma atyjának jóbarátja volt,
s látta, hogy Szítát hurcolja a levegõben Rávana.
Megállította útjában, és összetörte kocsiját,
de agg ereje fogytával a küzdelemben elbukott.
Késõbb Ráma nagybátyámmal, Szugrívával találkozott,
és megölte atyámat, mint Szugríva szövetségese.
Királlyá kente Szugrívát Válin megölése után,
s õ királyi parancsával útnak indított sokfelé.
Kerestük mindenütt Szítát, hiába, sikertelenül,
s ezalatt eltelt egy hónap, a kiszabott határidõ.
Büntetésétõl rettegve választottuk az éhhalált,
mert úgysem hagyna életben Ráma haragja, s az övé."

Az életrõl lemondók ily siralmas szava hallatán
elkeseredve, könnyezve válaszolta a nagy madár:
"Majmok, az én testvérem volt az a Dzsatájus, akirõl
mondtátok, hogy elejtette viadalban a ráksasza.
Vénen és tollamat vesztve csak gyászolok, mert nincs erõm,
hogy bosszút álljak testvérem nálam erõsebb gyilkosán."

Áldozatul vizet hintett és megfürdött a keselyĂ».
Kérdõ beszéddel így fordult hozzá az eszes Angada:
"Ha bátyja vagy Dzsatájusnak, nevezd meg, hogyha ismered,
a ráksasza lakóhelyét, akirõl szóltam az imént.
Akár közel, akár távol lakik a hitvány Rávana,
a balgatag, rövidlátó, igazíts útba, bölcs madár!"

A Szítáról tudósítást esengõ majmok seregét
élet-visszaadó hírrel vígasztalta a keselyĂ»:
"Hallgassátok meg, elmondom, merre lakik a ráksasza.
Visravasz volt a nemzõje, bátyja a Kincsek Istene,
és Lanká városát lakja Rávana ráksasza-király.
A tenger szigetén, innen teljes száz mérföld messzire
varázsolta elõ Lankát a menny építõmestere.
Hárembe zárva ott õrzi Ráma nejét a ráksasza.
Halljátok meg, hogyan kaptam a rablásról hírt e helyen,
kitõl tudom, mi történt, és merre van a hosszú szemĂ».
Ennek az irdatlan hegynek járhatatlan szikláira
zuhantam egykor, itt fekszem öregen, tehetetlenül.
Mióta ez a balsors ért, úgy tengetem az életet,
hogy eledelt naponként hoz Szupársva, szeretõ fiam.
Történt egyszer, hogy éheztem, és vártam táplálékomat,
de este hús nélkül tért meg a Nappal felszálló fiam.
Korholtam gyámolítómat, mivel az éhség kínozott,
de õ elmondta mentségét, fõhajtva, tisztelettudón:
"Húst szerezni ma felszálltam reggel, mint máskor is, atyám,
és a Mahéndra-hegy száját elállva, vártam csendesen.
Leshelyemrõl figyeltem, hogy elõtûnnek hamarosan
az itató felé tartó állatcsordák százezrei.
Egyszer csak megpillantottam egy fekete szurokgomolyt,
amely magával hurcolt egy nap-fényességĂ» nõszemélyt,
aki sikoltozott folyton: »Ráma, Ráma!« és »Laksmana!«,
kibomlott hajjal, eldobva selyem fátylát és ékszerét.
A levegõ is örvénylett a vadul száguldó körül.
Döbbenten néztem, és közben letelt zsákmány-szerzõ idõm."
Ezt tudtam meg Szupársvától; de már tudtam régebben is,
hogy hallok egyszer Szítáról; hallgassátok meg, hogy miként.

60-63.

Rég történt, hogy e sziklákra, e fák közé zuhantam én,
mert tollamat leperzselte az izzó fényĂ» Nap tüze.
Egy szent remete hajléka állt ekkortájt közel ide,
melyben az érdemekben dús, jámbor Nisákara lakott.
Amint a bölcs megpillantott, hozzám sietett, így beszélt:
»Kedvesem, így eltorzulva, ily csonkán rád sem ismerek.
TĂ»z perzselte le két szárnyad, testedet sebhelyek fedik.
Két nagy keselyĂ»t ismertem, gyors röptĂ»eket, mint a szél,
kedve szerint alakváltó két testvér keselyĂ»királyt:
te vagy idõsebb, Szampáti, és Dzsatájus volt az öcséd.
Lábamnál ültetek gyakran, ember-alakot öltve fel.
Milyen szerencsétlenség ért? Tolladat hol vesztetted el?
E büntetés miért sújtott? Beszéld el sorra sorsodat!«
Ekkor a vakmerõn vállalt lehetetlent, a vad merényt:
a Napba-röpülés vágyát elmondtam, balga tettemet:
»Szentség, sebeim úgy égnek, s úgy gyötör a szégyenkezés,
hogy fáradt elmém nem tudja szépen fĂ»zni szavaimat.
Dzsatájus és én önhitten, elbizakodva, dölyfösen
erõpróbára kívántunk a magas égbe szállni fel.
A Kailásza magas csúcsán fogadtunk remeték elõtt:
a Nap nyomába szállunk, míg a Lenyugvás Hegyéig ér.
Egymás mellett repültünk, és láttuk ott lenn, a Föld színén
a kocsikerék-nagyságú városok apró foltjait.
A sziklabércek úgy tĂ»ntek, mint kaviccsal beszórt talaj,
s mint a földet behálózó fonál, csillámlott sok folyó.

A Méru, a hatalmas hegy, a Vindhja és Himálaja
olyan volt csak, akár tóban álldogáló pár elefánt.
Ám ekkor heves izzadság és nagy fáradtság tört reánk,
kábultság, félelem, s szörnyĂ» szédülés vett rajtunk erõt.
Tájékozódni sem tudtunk, merre van dél, észak, nyugat;
szemünkben a világ lángolt, mint a végpusztulás tüze.
Végsõ erõfeszítéssel pillantottam a Napra fel,
és oly hatalmasnak láttam, mint idelent a Földkorong.
Ekkor Dzsatájus búcsúszó nélkül a Föld felé zuhant.
Hogy oltalmazzam, sebesen utána vetettem magam.
Így szárnyaim beárnyazták, és nem égette el a Nap,
ám én megperzselt tollakkal fizettem balga dölyfömért.
A vad Dandaka-erdõbe zuhant Dzsatájus, úgy hiszem;
én bénán, tollamat vesztve buktam a Vindhja-hegyre le.
Elvesztettem királyságom, erõm, öcsémet, szárnyamat;
nem kívánok tovább élni, a mélybe vetem magamat.«

Így beszéltem a szent bölcshöz, s könnyekben tört ki bánatom.
Ă• révületbe mélyedt, majd felém fordulva, így beszélt:
»Várd be idõd, kinõ újra szárnyad, kinõnek tollaid.
Vissza fog térni látásod, bátorságod, életerõd.
Mert õsidõkbõl hallottam, hogyan szólt egy jövendölés,
hogy nagy dolgok következnek, s most révületben láttam ezt.
Majd egyszer majmok érkeznek, nyomozva Ráma hitvesét,
s akkor vezesd õket nyomra, elmondva, hogy te láttad õt.
Addig innét ne mozdulj el; hová mennél ily nyomorún?
Az idõ beteltét várd ki. Utána szárnyra kelsz megint.«
Ilyen jövendölésével vígasztalt meg a bölcs szavú,
azután búcsút vett tõlem, és hajlékába visszatért.
Olykor-olykor elõmásztam barlangomból keservesen,
s a Vindhja-hegyre felkúszva, lestem, jösztök-e végre már.
Eltelt száz kerek esztendõ, mióta várom az idõt,
hogy megérkeztek, úgy, mint azt a szent bölcs megígérte volt."

Alig hogy mindezt elmondta a fán-lakók hadainak,
a majmok szemeláttára újra kinõttek szárnyai.
Midõn érezte, hogy testét ismét aranyszín toll fedi,
végtelenül megörvendett, és a majmokhoz így beszélt:
"Jót tett velem a szentséges királyi bölcs, Nisákara:
kegye folytán nap-égette testemre tollam visszatért.
Ne csüggedjetek el: Szítát meglelitek bizonyosan;
szárnyam kinõtte zálog, hogy célotokat eléritek."

64.

Felugrottak az ugrálók a keselyĂ» szavaira,
mind köréje sereglettek, s ujjongtak bátran, boldogan.
Szampátinak hitelt adtak, s halottnak látták Rávanát.
A tengerhez özönlöttek, hogy Szítára találjanak.
A víz partjára érkezve, ott látták lábaik elõtt
a széles Föld ellenképét, a mérhetetlen Óceánt,
néhol mint hogyha szunnyadna, máshol mint hogyha játszana,
máshol hegycsúcsot és sziklát mintázva hullámaival,
mintha lentrõl kavargatnák a pokolbeli démonok.
A borzadály-keltõ látvány megölte bátorságukat.
Nézték: nem bírnak átkelni rajta, akár a levegõn,
és mondogatták csüggedten: "Mit tehetünk? Mit tehetünk?"

A víztömeg látványától kétségbeesett sereget
Angada bátorította, majmok legkiválóbbika:
"Ne csüggedjetek el, majmok! A csüggetegség nagy hiba.
A csüggedés megöl férfit, mint nagy kígyó a gyermeket.
Ki lesz közületek képes átugorni az Óceánt?
Ki segíti ki Szugrívát, hogy beváltsa ígéretét?
Ki az, akinek ugrása száz mérföld hosszat áthidal?
Ki menti meg a szégyentõl a vitézlõ majom-hadat?
Ki ajándékoz azzal meg, hogy büszkén hazatérhetünk,
és otthonunkba megtérve, családunkkal találkozunk?
Ki ajándékoz azzal meg, hogy jó hírrel járulhatunk
a vitéz Ráma, Laksmana és Szugríva urunk elé?
Ha akad, aki át tudja ugrani a Folyók Urát,
megalázó kudarcunktól hõstettével megszabadít."

Angada szava elhangzott, de válasz nem hangzott reá;
csöndben, hallgatva, némán állt az egész majom-hadsereg.

66.

A sokszor százezer fõnyi majom-sereg döbbenetét
Dzsámbaván tĂ»rni nem bírta, és Hanumánhoz így beszélt:
"Majom-nép legvitézebbje, tudás-tudók legjobbika,
te félrevonulsz és hallgatsz? Mért nem szólalsz meg, Hanumán?
Te a majmok királyának, Szugríva úrnak párja vagy
erõben és vitézségben, akár Ráma és Laksmana.
Tudom jól, volt egy tündérlány, a csodás Pundzsikaszthalá,
akit a földre számĂ»zött egy vad átok igézete,
s itt született majom-testben, Kundzsa majom leányaként.
Egyszer leány-testet vett fel, és tündöklõ-fiatalon,
könnyĂ» lenvászon leplekben, koszorúval, ékszeresen
a fellegek közé nyúló hegycsúcsokon sétálgatott.
A lány ékes, vörös rojtos, sáfrányszín, könnyĂ» köntösét
a Szél félrelibbentette, míg a hegytetõn álldogált.
Két buja, duzzadó combját, s egymást szorító kebleit
és észtveszejtõn csábító arcát megnézte jól a Szél.
A minden tagjában formás, hosszú combú, csodálatos,
karcsú derekú nõ láttán szerelem õrjítette meg.
Hajlékony, hosszú karjával átölelte a szép szemĂ»t
beléje olvadó lelkĂ», szerelemmel telt testĂ» Szél.
Megérezte az érintést, és megszólalt szemérmesen:
»Ki ért hozzám, beszennyezve hitvesi tisztaságomat?«
Az asszony szavait hallva, így válaszolt neki a Szél:
»Szép tomporú, ne aggódjál, nem sértem meg erényedet.
De mert lelkedet átjáró vágyammal megöleltelek,
fiat fogsz szülni, szépségem, bölcsességben gazdag vitézt.
Értelemmel, vitézséggel, erõvel áldott lesz fiad,
és gyors futásban, ugrásban reám fog ütni gyermeked.«

Örvendõ szívvel hallgatta a Szél szavát szülõanyád,
és a mély hegyi barlangban megszült téged, erõs karú.
Mint alig született gyermek, láttad a felkelõ Napot,
s gyümölcsnek nézve, ugrottál, hogy az égboltról leszakítsd.
Suhantál háromszáz mérföld magasra nyílként felfelé,
s bár taszított sugártĂ»zzel, téged nem rémített a hõ.
Mindegyre közelebb értél a Fény-adóhoz sebesen.
Indra haragra gerjedt, és villámával sújtott le rád.
Egy hegycsúcsra zuhantál, és összezúztad állkapcsodat;
innen nyerted a Hanumán, 'Állkapcsos' nevet, nagy majom.
A Szél, az illatot-hordó, a lélegzetet-indító,
bukásodon megbántódva, a Három Világon megállt.
Ekkor az élet megbénult. Megrettentek az istenek,
és könyörögve járultak a haragvó Szél úr elé.
A Szél engesztelésére Brahmá kegyben részesített:
harcban sebezhetetlen vagy, fegyver nem üt rajtad sebet.
Indra csodálta: villáma csapása nem végzett veled,
s páratlan adományt nyertél az EzerszemĂ» kegyeként:
akaratod szerint jõ el halálod ideje, uram.
Erõddel, fürgeségeddel a Madárkirály mása vagy.
Midõn a Három Nagy Lépést tette Visnu, nyomában én
a Földet hétszer jártam be, hegyeivel-erdõivel,
s az istenek parancsára szedtem a varázsfüveket
életvíz köpüléséhez. Akkor még volt bennem erõ.
Azóta már megvénültem. Erõm, hatalmam elhagyott.
Most már a te idõd jött el. Mindõnk között elsõ te vagy.
Senki sem fogható hozzád. Mutasd meg vitézségedet!
Hõstettedet vágyik látni az egész majom-hadsereg.
Kelj fel, majmok oroszlánja! Ugord át a nagy Óceánt!
Az egész világ üdvére fog szolgálni csodás utad.
A majmok nép fél, csügged. Vitéz, ne késlekedj tovább!
Lendülj utadra, mint egykor a nagy lépésre Visnu úr!"
 
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk