Menu Content/Inhalt
ImageAz igazság önálló keresése

Bahá'u'lláh szerint az emberiség mára elérte az érettség korát. E fejlettség szintjén minden ember új képességek birtokába jutott. Minden embernek joga van az igazság önálló keresésére. Ez nem vak elfogadása más tanításainak, hanem saját ítélőképességével a dolgok alapos megfontolása és döntéshozatala. Mivel mindenki felelős saját maga lelki fejlődéséért, nincs szükség arra, hogy más ember magyarázza el a vallási tanításokat.

"Minden dolgok közül első előttem az Igazság szeretete. Ne fordulj el tőle, ha Engem keresel, és ne hanyagold el, hogy bízhassam benned. Az Igazság majd segít, hogy saját szemeddel láss és ne a másokéval, hogy saját tudásodra támaszkodj, és ne a másokéra. Mérlegeld szívedben, milyennek kell lenned. Valóban, az Igazság az Én ajándékom és szerető jóságom jele. Tartsd hát ezt szem előtt."
 
Az előítéletek eltörlése

A világban dúló kisebb és nagyobb konfliktusok legfőbb kiváltó oka a különböző előítéletek, lettlégyenek azok vallásiak, fajiak, osztályok vagy nemzetek közöttiek. Az emberiség egységének felismerése magával hozza az előítéletek eltörlését.

"Tudjátok-e vajon miért teremtettünk benneteket egy és ugyanazon porból? Hogy egyiktek se emelkedjék a másik fölé."

"Óvakodj az előítéletektől; a fény egyformán jó, bármilyen lámpásban ég is. A rózsa gyönyörű, bármilyen kertben is virágzik. A csillag egyformán ragyog keleten és nyugaton egyaránt."
 
Image
Multikulturális tánc a bahá'í közösség jubileumának évfordulóján Ruandában
© Bahá'í Nemzetközi Közösség (http://media.bahai.org)

 
Az emberiség egysége

A világ egysége azon a szellemi felismerésen alapszik, miszerint az emberiség együvé tartozik, az emberek egy fának a gyümölcsei és egy ágnak a levelei. Minden humán tudomány csupán egyetlen emberi fajt ismer.

Az egység alatt nem egyformaságot értenek a bahá'iok. Az emberek kulturális, képességbeli különbözősége szükséges ahhoz, hogy a világ gazdag és változatos legyen.

"Nézd a kert virágait: bár különböző fajtájúak, színűek, formájúak és alakúak, mégis ugyanazon forrás vize élteti őket, ugyanazon szél lehellete éleszti meg őket, ugyanazon nap sugarai vidítják fel őket, és ez a különbözőség csak növeli bájukat és hozzátesz szépségükhöz."

"Isten ajándéka e felvilágosult kor számára az emberiség egységének és a vallások lényegi azonosságának felismerése."
 
Image
"Egy fa gyümölcsei vagytok, és egy ág levelei." - Bahá'u'lláh
© Bahá'í Nemzetközi Közösség (http://media.bahai.org)
 
A vallások egysége

A bahá'iok úgy tartják, hogy minden nagy világvallás isteni eredetű és egymást követő kinyilatkoztatások láncolata. Mindegyik isteni akarat és cél működésén keresztül küldetett az embereknek, a kor fejlődő követelményeinek, szükségleteinek és az emberiség szellemi képességének megfelelően. Ezért a bahá'iok a világ összes nagy vallásának Alapítóját egyformán tisztelik és az általuk hozott kinyilatkoztatást isteni eredetűnek tartják. Krisna, Ábrahám, Zoroaszter, Mózes, Buddha, Jézus, Mohamed, Báb és Bahá'u'lláh kinyilatkoztatásai olyan erővel rendelkeztek és annyi értéket adtak a világnak, hogy tanításaik nyomán egy új civilizáció bontakozott ki.

"Isten Prófétái olyan orvosoknak tekintendők, Kiknek feladata a világ és népei jólétének előmozdítása, hogy az egység szellemén keresztül begyógyíthassák a megosztott emberiség sebeit... Nem lehet csodálkozni azon, hogy az orvos által az erre a napra rendelt orvosság nem lesz azonos azzal, mit előzőleg írtak fel. Miként lehetne ez máskülönben, mikor a szenvedőt sújtó betegség mindegyik szakasza sajátos gyógymódot kíván? Hasonlóképpen, mindenkor, mikor Isten Prófétái bevilágították a világot az isteni tudás ragyogó Napcsillagával, egytől egyig, s olyan módon, mely legjobban megfelelt a kor követelményeinek, arra szólították az embereket, hogy fogadják be Isten fényét."
 
 Image
5 különféle vallás képviselője a több mint 8000
résztvevőjű konferencián 2004-ben Barcelonában
© Bahá'í Nemzetközi Közösség (http://media.bahai.org)
 
A vallás és tudomány összhangja

Bahá'u'lláh azt tanítja, hogy a hit és a természet kutatása összhangban van egymással. A lelki és fizikai világ az igazság két aspektusa és mindkettő nekik megfelelő módon lehet megismerni. A hit által növekedhetünk szellemiekben, míg a tudomány segítségével haladhatunk előre anyagi értelemben.

"A vallás és a tudomány az a két szárny, amellyel az ember értelme magasba emelkedhet, és lelke fejlődhet. Csupán az egyikkel nem lehet repülni. Ha az ember csak a vallás szárnyával próbál meg magasba jutni, hamarosan a babona ingoványába zuhan, míg egyedül a tudományéval csapkodva sem juthat előre, hanem a materializmus reménytelen fertőjébe hullik."
 
A nők szerepe

A férfiak és a nők egyenlők Isten szemében és a nőknek kiemelkedően fontos szerepe van a jövő társadalmának megteremtésében.

"Az elmúlt korszakokban a nyers erő uralkodott, és a férfi agresszívabb testi és szellemi tulajdonságainál fogva előnyben volt a nővel szemben. De a mérleg karja már mozog: az erőszak uralma lehanyatlóban van, és előtérbe kerülnek azok a tulajdonságok, melyekben a nő az erősebb; értelmi frissesség, intuíció, szeretet és szolgálat. Ebből adódik, hogy az új kor kevésbé lesz férfias, és jobban át fogják hatni a női jellemvonások, vagyis pontosabban szólva, olyan korszak lesz, melyben a civilizáció férfias és nőies elemei jobban kiegyensúlyozódnak."
 
Image
Bahá'í ifjúsági találkozó (fotó: Seress Zoltán)
 
A szülők tisztelete és a család egysége

Az emberiség egysége a családon belüli egységgel kezdődik. Ennek alapfeltétele a szülők tisztelete és szeretete, és minden családtag jogainak biztosítása. A szülők iránt mutatott kedvesség és figyelem - amelyet az összes vallás szent iratai említenek - Bahá'u'lláh tanításaiban nagy hangsúlyt kap.

"Óvakodjatok, nehogy olyasmit kövessetek el, ami megszomorítaná édesapátok és édesanyátok szívét. Kövessétek az Igazság ösvényét, amely valóban egyenes ösvény. Ha bárki is azon választási lehetőség elé állítana benneteket, hogy Nekem tegyetek szolgálatot vagy pedig nekik, az ő szolgálatukat válasszátok, és engedjétek, hogy az ilyen szolgálat egy Ösvénnyé legyen, mely Hozzám vezet benneteket."
 
Az egyetemes oktatás

Ahhoz, hogy minden ember ki tudja fejezni értékeit és hasznára váljon a világnak, oktatásban kell részesülnie. Ez egy részről olyan művészetben, tudományban és szakmában való jártasságot eredményez, amelyek hasznára vállnak mindenkinek. Másrészről nem ér semmit a tudás, ha rossz célokra használják, ezért az oktatás fókuszában nem csupán száraz információk átadása, hanem az erényekre való nevelésnek kell állnia.

"Az erkölcsi és a jó magaviseletre nevelés sokkal fontosabb, mint a lexikális tudás. Egy rendszerető, kedves, jellemes, illedelmes gyermek - mégha tanulatlan is - többre becsülhető annál a társánál, aki durva, mosdatlan, rossz természetű, ám mégis egyre mélyebb ismereteket szerez minden tudomány és művészet terén. Ennek oka az, hogy a gyermek, ki magát jól viseli, tanulatlansága ellenére is mások hasznára válik, míg egy rossz természetű, helytelen magaviseletű kisded romlott és mások ártalmára van még akkor is, ha iskolázott. Ha azonban a gyermeket arra nevelik, hogy tanult és jó is legyen egyben, az eredmény világosság világosság hátán."
 
A munkavégzés fontossága

Bahá'u'lláh azt mondja, hogy a legjobb ember az, aki munkával keresi kenyerét.

Mindegyikőtök kötelme, hogy valamiféle foglalatossághoz fogjon, legyen az mesterség, kereskedés és hasonlók. Mi kegyesen dicsérjük ilyetén foglalatosságokat, mint Isten imádásának egy formáját, ki az Egy Igaz.
 
Az ember szellemi természete

Bahá'u'lláh tanítása szerint minden emberi lénynek belső szellemi valósága (lelke) van, mely a fogamzás pillanatában keletkezik és a testi halál után tovább fejlődik különféle szellemi birodalmakban. Az emberi lélek Isten természete után alkottatott, ezért szellemisége által képes Isten tudatos megismerésére és Tulajdonságai visszatükrözésére. Minél többet tud az ember elsajátítani a lelki tulajdonságokból és visszatükrözni embertársaira, annál több válik saját és más ember lelkének javára. Az ember életének célja egyéni szinten a szellemi képességek megvalósítása; ami társadalmi szinten megnyilvánul a mesterségekben, művészetekben, tudományokban és a valóság felfedezéseiben.

"Az emberé a legfőbb boldogság, hacsak felfedezi Isten jeleit a világban és az emberi lélekben és a magasztos tettek paripáját a civilizáció és igazság útján sarkantyúzza tovább."
 
A világcivilizáció kibontakozása

A bahá'iok hite szerint az emberi társadalom a világ egységének irányába fejlődik. A család, a törzs, a városállam és a nemzet egysége már megvalósult. A következő lépcsőfok a nemzetek világméretű szövetsége lesz. Az emberiség egységének felismerése és a világ problémáinak szellemi úton történő megoldása szilárd alapzatául szolgál a világbékének.
 
Image
A bahá'iok 1948 óta vesznek részt az ENSZ-ben mint nem kormányszintű szervezet. A fotón a Bahá'í Nemzetközi Közösség főképviselője beszél a 2000. szeptember 6-8. között New Yorkban tartott Millenniumi Csúcstalálkozón. 
© Bahá'í Nemzetközi Közösség (http://media.bahai.org)

"Az emberiség jóléte, békéje és biztonsága elérhetetlen, hacsak és mígnem egysége szilárdan meg nem alapíttatik."

"Ne gondold, hogy a világ békéje csak egy elérhetetlen ábránd! Semmi sem lehetetlen az isteni Jóakarat számára. Ha teljes szívedből kívánod a barátságot a föld minden fajával, akkor a te gondolatod, mely szellemi és építő, terjedni fog, mások is magukévá teszik, egyre erősödik, míg eléri minden ember lelkét."
 
Forrás: www.bahai.hu  
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Santmat
Kepesseg
Body Talk