Menu Content/Inhalt
ImageAz igazság önálló keresése

Bahá'u'lláh szerint az emberiség mára elérte az érettség korát. E fejlettség szintjén minden ember új képességek birtokába jutott. Minden embernek joga van az igazság önálló keresésére. Ez nem vak elfogadása más tanításainak, hanem saját ítélõképességével a dolgok alapos megfontolása és döntéshozatala. Mivel mindenki felelõs saját maga lelki fejlõdéséért, nincs szükség arra, hogy más ember magyarázza el a vallási tanításokat.

"Minden dolgok közül elsõ elõttem az Igazság szeretete. Ne fordulj el tõle, ha Engem keresel, és ne hanyagold el, hogy bízhassam benned. Az Igazság majd segít, hogy saját szemeddel láss és ne a másokéval, hogy saját tudásodra támaszkodj, és ne a másokéra. Mérlegeld szívedben, milyennek kell lenned. Valóban, az Igazság az Én ajándékom és szeretõ jóságom jele. Tartsd hát ezt szem elõtt."
 
Az elõítéletek eltörlése

A világban dúló kisebb és nagyobb konfliktusok legfõbb kiváltó oka a különbözõ elõítéletek, lettlégyenek azok vallásiak, fajiak, osztályok vagy nemzetek közöttiek. Az emberiség egységének felismerése magával hozza az elõítéletek eltörlését.

"Tudjátok-e vajon miért teremtettünk benneteket egy és ugyanazon porból? Hogy egyiktek se emelkedjék a másik fölé."

"Óvakodj az elõítéletektõl; a fény egyformán jó, bármilyen lámpásban ég is. A rózsa gyönyörĂ», bármilyen kertben is virágzik. A csillag egyformán ragyog keleten és nyugaton egyaránt."
 
Image
Multikulturális tánc a bahá'í közösség jubileumának évfordulóján Ruandában
© Bahá'í Nemzetközi Közösség (http://media.bahai.org)

 
Az emberiség egysége

A világ egysége azon a szellemi felismerésen alapszik, miszerint az emberiség együvé tartozik, az emberek egy fának a gyümölcsei és egy ágnak a levelei. Minden humán tudomány csupán egyetlen emberi fajt ismer.

Az egység alatt nem egyformaságot értenek a bahá'iok. Az emberek kulturális, képességbeli különbözõsége szükséges ahhoz, hogy a világ gazdag és változatos legyen.

"Nézd a kert virágait: bár különbözõ fajtájúak, színĂ»ek, formájúak és alakúak, mégis ugyanazon forrás vize élteti õket, ugyanazon szél lehellete éleszti meg õket, ugyanazon nap sugarai vidítják fel õket, és ez a különbözõség csak növeli bájukat és hozzátesz szépségükhöz."

"Isten ajándéka e felvilágosult kor számára az emberiség egységének és a vallások lényegi azonosságának felismerése."
 
Image
"Egy fa gyümölcsei vagytok, és egy ág levelei." - Bahá'u'lláh
© Bahá'í Nemzetközi Közösség (http://media.bahai.org)
 
A vallások egysége

A bahá'iok úgy tartják, hogy minden nagy világvallás isteni eredetĂ» és egymást követõ kinyilatkoztatások láncolata. Mindegyik isteni akarat és cél mĂ»ködésén keresztül küldetett az embereknek, a kor fejlõdõ követelményeinek, szükségleteinek és az emberiség szellemi képességének megfelelõen. Ezért a bahá'iok a világ összes nagy vallásának Alapítóját egyformán tisztelik és az általuk hozott kinyilatkoztatást isteni eredetĂ»nek tartják. Krisna, Ábrahám, Zoroaszter, Mózes, Buddha, Jézus, Mohamed, Báb és Bahá'u'lláh kinyilatkoztatásai olyan erõvel rendelkeztek és annyi értéket adtak a világnak, hogy tanításaik nyomán egy új civilizáció bontakozott ki.

"Isten Prófétái olyan orvosoknak tekintendõk, Kiknek feladata a világ és népei jólétének elõmozdítása, hogy az egység szellemén keresztül begyógyíthassák a megosztott emberiség sebeit... Nem lehet csodálkozni azon, hogy az orvos által az erre a napra rendelt orvosság nem lesz azonos azzal, mit elõzõleg írtak fel. Miként lehetne ez máskülönben, mikor a szenvedõt sújtó betegség mindegyik szakasza sajátos gyógymódot kíván? Hasonlóképpen, mindenkor, mikor Isten Prófétái bevilágították a világot az isteni tudás ragyogó Napcsillagával, egytõl egyig, s olyan módon, mely legjobban megfelelt a kor követelményeinek, arra szólították az embereket, hogy fogadják be Isten fényét."
 
 Image
5 különféle vallás képviselõje a több mint 8000
résztvevõjĂ» konferencián 2004-ben Barcelonában
© Bahá'í Nemzetközi Közösség (http://media.bahai.org)
 
A vallás és tudomány összhangja

Bahá'u'lláh azt tanítja, hogy a hit és a természet kutatása összhangban van egymással. A lelki és fizikai világ az igazság két aspektusa és mindkettõ nekik megfelelõ módon lehet megismerni. A hit által növekedhetünk szellemiekben, míg a tudomány segítségével haladhatunk elõre anyagi értelemben.

"A vallás és a tudomány az a két szárny, amellyel az ember értelme magasba emelkedhet, és lelke fejlõdhet. Csupán az egyikkel nem lehet repülni. Ha az ember csak a vallás szárnyával próbál meg magasba jutni, hamarosan a babona ingoványába zuhan, míg egyedül a tudományéval csapkodva sem juthat elõre, hanem a materializmus reménytelen fertõjébe hullik."
 
A nõk szerepe

A férfiak és a nõk egyenlõk Isten szemében és a nõknek kiemelkedõen fontos szerepe van a jövõ társadalmának megteremtésében.

"Az elmúlt korszakokban a nyers erõ uralkodott, és a férfi agresszívabb testi és szellemi tulajdonságainál fogva elõnyben volt a nõvel szemben. De a mérleg karja már mozog: az erõszak uralma lehanyatlóban van, és elõtérbe kerülnek azok a tulajdonságok, melyekben a nõ az erõsebb; értelmi frissesség, intuíció, szeretet és szolgálat. Ebbõl adódik, hogy az új kor kevésbé lesz férfias, és jobban át fogják hatni a nõi jellemvonások, vagyis pontosabban szólva, olyan korszak lesz, melyben a civilizáció férfias és nõies elemei jobban kiegyensúlyozódnak."
 
Image
Bahá'í ifjúsági találkozó (fotó: Seress Zoltán)
 
A szülõk tisztelete és a család egysége

Az emberiség egysége a családon belüli egységgel kezdõdik. Ennek alapfeltétele a szülõk tisztelete és szeretete, és minden családtag jogainak biztosítása. A szülõk iránt mutatott kedvesség és figyelem - amelyet az összes vallás szent iratai említenek - Bahá'u'lláh tanításaiban nagy hangsúlyt kap.

"Óvakodjatok, nehogy olyasmit kövessetek el, ami megszomorítaná édesapátok és édesanyátok szívét. Kövessétek az Igazság ösvényét, amely valóban egyenes ösvény. Ha bárki is azon választási lehetõség elé állítana benneteket, hogy Nekem tegyetek szolgálatot vagy pedig nekik, az õ szolgálatukat válasszátok, és engedjétek, hogy az ilyen szolgálat egy Ösvénnyé legyen, mely Hozzám vezet benneteket."
 
Az egyetemes oktatás

Ahhoz, hogy minden ember ki tudja fejezni értékeit és hasznára váljon a világnak, oktatásban kell részesülnie. Ez egy részrõl olyan mĂ»vészetben, tudományban és szakmában való jártasságot eredményez, amelyek hasznára vállnak mindenkinek. Másrészrõl nem ér semmit a tudás, ha rossz célokra használják, ezért az oktatás fókuszában nem csupán száraz információk átadása, hanem az erényekre való nevelésnek kell állnia.

"Az erkölcsi és a jó magaviseletre nevelés sokkal fontosabb, mint a lexikális tudás. Egy rendszeretõ, kedves, jellemes, illedelmes gyermek - mégha tanulatlan is - többre becsülhetõ annál a társánál, aki durva, mosdatlan, rossz természetĂ», ám mégis egyre mélyebb ismereteket szerez minden tudomány és mĂ»vészet terén. Ennek oka az, hogy a gyermek, ki magát jól viseli, tanulatlansága ellenére is mások hasznára válik, míg egy rossz természetĂ», helytelen magaviseletĂ» kisded romlott és mások ártalmára van még akkor is, ha iskolázott. Ha azonban a gyermeket arra nevelik, hogy tanult és jó is legyen egyben, az eredmény világosság világosság hátán."
 
A munkavégzés fontossága

Bahá'u'lláh azt mondja, hogy a legjobb ember az, aki munkával keresi kenyerét.

Mindegyikõtök kötelme, hogy valamiféle foglalatossághoz fogjon, legyen az mesterség, kereskedés és hasonlók. Mi kegyesen dicsérjük ilyetén foglalatosságokat, mint Isten imádásának egy formáját, ki az Egy Igaz.
 
Az ember szellemi természete

Bahá'u'lláh tanítása szerint minden emberi lénynek belsõ szellemi valósága (lelke) van, mely a fogamzás pillanatában keletkezik és a testi halál után tovább fejlõdik különféle szellemi birodalmakban. Az emberi lélek Isten természete után alkottatott, ezért szellemisége által képes Isten tudatos megismerésére és Tulajdonságai visszatükrözésére. Minél többet tud az ember elsajátítani a lelki tulajdonságokból és visszatükrözni embertársaira, annál több válik saját és más ember lelkének javára. Az ember életének célja egyéni szinten a szellemi képességek megvalósítása; ami társadalmi szinten megnyilvánul a mesterségekben, mĂ»vészetekben, tudományokban és a valóság felfedezéseiben.

"Az emberé a legfõbb boldogság, hacsak felfedezi Isten jeleit a világban és az emberi lélekben és a magasztos tettek paripáját a civilizáció és igazság útján sarkantyúzza tovább."
 
A világcivilizáció kibontakozása

A bahá'iok hite szerint az emberi társadalom a világ egységének irányába fejlõdik. A család, a törzs, a városállam és a nemzet egysége már megvalósult. A következõ lépcsõfok a nemzetek világméretĂ» szövetsége lesz. Az emberiség egységének felismerése és a világ problémáinak szellemi úton történõ megoldása szilárd alapzatául szolgál a világbékének.
 
Image
A bahá'iok 1948 óta vesznek részt az ENSZ-ben mint nem kormányszintĂ» szervezet. A fotón a Bahá'í Nemzetközi Közösség fõképviselõje beszél a 2000. szeptember 6-8. között New Yorkban tartott Millenniumi Csúcstalálkozón. 
© Bahá'í Nemzetközi Közösség (http://media.bahai.org)

"Az emberiség jóléte, békéje és biztonsága elérhetetlen, hacsak és mígnem egysége szilárdan meg nem alapíttatik."

"Ne gondold, hogy a világ békéje csak egy elérhetetlen ábránd! Semmi sem lehetetlen az isteni Jóakarat számára. Ha teljes szívedbõl kívánod a barátságot a föld minden fajával, akkor a te gondolatod, mely szellemi és építõ, terjedni fog, mások is magukévá teszik, egyre erõsödik, míg eléri minden ember lelkét."
 
Forrás: www.bahai.hu  
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Santmat
Kepesseg
Body Talk