Menu Content/Inhalt
Fõmenü > Asztrológia > Az anyagi hátráltatások és nehézségek rejtett okairól és asztrológiai feloldásáról
Az anyagi hátráltatások és nehézségek rejtett okairól és asztrológiai feloldásáról
ImageMielõtt személytelen, tehát ködösen misztikus és valóság-ellenesen intellektuális értelmezésekbe bocsátkoznánk, vizsgáljuk meg az anyagi javak megszerzésének és azokkal való gazdálkodásnak a kérdését szellemtudományok matematikája szemszögébõl, vagyis az asztrológia, egészen pontosan a személyi horoszkópokból kiolvasható életfeladatok szemszögébõl.
 
Azoknak a személyeknek, akiknek a II, vagy házában bolygó, bolygók, vagy karmikus pont (Lilith, Sárkányfarok), karmikus pontok találhatók, (esetleg bolygó, vagy bolygók is és karmikus pont, vagy pontok is), elsõsorban azt kell megnézni, hogy milyen konstellációban található – találhatók - a II. házban tartózkodó bolygók és karmikus pontok, hogy milyen karmikus erõket, illetve teremtõi õserõket testesítenek meg ezek? Vagyis azt, hogy megfelel-e az, az anyagi javak gyarapításának (pénzkeresetnek) a módja és a formája, amit az illetõ személy folytat, a konstelláció és a bolygók által jelzett spirituális erõterek és erõk jellegének?
 
Amennyiben esetleg az illetõ bolygó, vagy bolygók csak kizárólag pozitív fényszöget kapnának és nem található karmikus pont a II. házban, és ennek következtében a személy ráérzett, hogy neki milyen anyagi gyarapodási forma lenne testhez álló és így pénzkereseti forma is talál a bolygók és a konstelláció spirituális jellegével (Mivelhogy ez egy ritka, mondhatni, ideális eset, és a legtöbb esetben a bolygók nem csak pozitívan fényszögeltek és ezért a pénzkereseti forma sem talál!), de mégis anyagi problémák lennének, akkor azt kell megnézni, hogy az illetõ személy mit tesz (gondol, képzel és érez) tévesen (rosszul, hibásan) az alant található 3. és 4. pontok szerint.
 
Amennyiben a bolygók negatív fényszögeket (is, vagy kizárólag!) kapnak, meg kell ismerni és meg kell haladni – fel kell oldani: abba kell hagyni! - azokat a negatív magatartási, viszonyulási, viselkedési és gondolkozási formákat, amelyek az illetõ negatív fényszögekre jellemzõek! Ha ez maradéktalanul megtörténik, az anyagi gondok szükségképpen meg kell szĂ»njenek, amennyiben a személy nem követ el olyan spirituális, mentális, vagy érzelmi blokációkat, amelyek a 3 és a 4 pontokban írok le. Illetve, amennyiben a személy a horoszkóp karmikus pontjai által, vagy a X. házban található asztrológiai jelek (bolygók, karmikus pontok) által jelölt fejlõdési – megvilágosodási és kiegyenlítõdési életútját követi. (Mondanom sem kell talán, hogy a legtöbb esetben nem ez történik, vagyis az illetõ személy rossz – téves – életúton jár, rossz, a horoszkópjából kiolvasható életfeladatoktól erõsen eltérõ szakmát gyakorol, vagy tanul hosszú idõn át, rossz hivatást – karriert – Ă»z (Pl. amikor a szülõk választják ki azt számára, vagy amikor puszta anyagi szempontok szerint választja), karmikusan nem indokolt (kényelmes) házastárssal él együtt, stb.
 
Egy ilyen helyzetben, ilyen téves életút-járással, és ennek következtében, teljesen logikus, hogy anyagilag is folytonosan "rosszul jár". Vagyis Kevesebb "anyagi jövedelmek" kerülnek hozza, illetve a családjába, mint amennyivel "tisztességesen" meg tudna élni. Ez a tisztességesség viszont nem jelent sem luxust, sem kényelmes életet, hanem olyan minõségi élet folytatására való lehetõséget, hogy a normális emberi életfeladatok ellátása mellett, és a horoszkópból kiolvasható, jellegzetes személyi életfeladatok végzése, beváltása és a megfelelõ szerepkörök betöltése mellett, lehetõsége (Vagyis elegendõ ideje és anyagi lehetõsége is!) legyen a spirituális igényei kielégítésére.
 
A legfontosabb viszont az anyagiak kérdésében, az a horoszkóp-helyzet, amikor valakinek a II. házában öntudatlan és önkéntelen negatív késztetéseket és magatartásokat jelzõ karmikus pont, vagyis Lilith, vagy Sárkányfarok áll, sõt: az, amikor a kettõ egymással együtt áll a II. házban. De ennek sem kellene annyira vészesnek lennie, (mint ahogy az szokott lenni) amennyiben az illetõ személy a horoszkópból kiolvasható életútját járná.
 
Van nekem egy nagyon jó barátnõm ezzel a horoszkóp helyzettel, aki miután a reggelétõl estig tartó, 25 éven át folytatott szorgalmas munka gyümölcseként, egy eléggé számottevõ, csinos vagyonra tett szert, majdhogynem mindenét elveszítette, mert addig, amíg a vagyona tartott, illetve az üzletei jövedelmezõek voltak, nem hitte el, hogy gyökeresen életszemléletet és életutat, életformát kell változtatnia. A sorstengely által jelzett szellemi életúttól eltérõ tevékenységbõl eredõ veszteség tézise, még akkor is érvényes marad, ha a teljes vagyonveszteség sorozat külsõ okaként egyértelmĂ»en az a tény nevezhetõ meg, hogy a Fidesz elveszítette a választásokat és a Szocialista párt lépésrõl lépésre, lefullasztotta a Széchenyi – tervet, miközben a barátnõm egész vagyona egy olyan nagyszabású projektbe volt befektetve, amelynek a nagyobb részét a Széchenyi pályázaton korábban elnyert állami segítséggel kellett volna kivitelezni.
 
A II. ház ugyanis éppen megélhetéshez és az egyéni spirituális fejlõdéshez a szükséges-elégséges anyagiak elõállításának és azoknak a megélhetés és a spirituális fejlõdés érdekében való felhasználása megtanulásának az életköre. Barátnõm tehát hiába halmozott fel egy, számottevõ és általam legalábbis, irigylésre méltó vagyont, mert amíg arra szert tett, nem fejlõdhetett spirituális szempontból akkora mértékben, vagyis olyan ütemezett ritmusban és mértékben, mint ahogy az õ képességei szerint egyébként ez számára lehetséges (és kötelezõ…) lett volna.
 
Másrészt, a korábbiaknál is nagyobb szabású és horderejĂ» projekt megvalósítása még több idõt vont volna el az életébõl, ami még inkább hátráltatta volna a fejlõdésében, mint a korábbi, majdhogynem robot-munka. És ez az ok, ugyancsak akkor is így fenn áll, ha ezzel a megvalósítással, a barátnõm – Akivel nem véletlenül barátkoztunk össze! – éppenséggel a természetes, sõt: bizonyos szempontból a pszichikai és a mentális gyógymódok és gyógykezelések területén szeretett volna elõrehaladni és egy olyan centrumot létrehozni, ahol például én is dolgozhattam volna asztrológusként.
 
Mint az egyetemes léttudatnak a természeti magvát a személyi tudatunkban hordó individuumok ugyanis, mi emberek, nem a külsõ realizációink által állunk folyamatos és közvetlen kapcsolatban a szellemi világgal, hanem a belsõ (pszichikai, mentális és ideális: képzeleti), átéléseink által. Erõsen leegyszerĂ»sítve, és szélsõségesen vallásos kifejezésekkel, vallásos képzetekkel: az Úristent egyáltalán nem érdeklik a külsõ megvalósításaink (Talán nem is látja azokat…), hanem csak és csakis a belsõ átéléseink – spirituális élményeink – hatolnak el hozza és "hatnak reá" vagyis az, hogy ezek a kiegyenlített, vagy kiegyenlítetlen állapotokban történõ belsõ élmények léteznek-e, és mennyiben állnak összhangban a spirituális fejlõdési vonalunkkal.
 
A megoldás tehát: annak a szellemiségnek a minél teljesebb pozitív átélése, amelyben a II. házban tartózkodó karmikus pont - pontok – tartózkodik és nem annak az ellenséges kikerülése, vagy az öncélú és egyoldalú megélése – gyakorlása, hajszolása, amiként a fenti példában szereplõ barátnõm tette.

2)  Az anyagiak akkor is elapadhatnak, illetve be sem indulhat az élet normális fenntartásához és a sors feldolgozáshoz (beváltáshoz) és feloldásához szükséges fejlõdést lehetõvé tevõ anyagi áldásnak a normális áramlása, amikor a SzĂ»zben, illetve a SzĂ»z gyakorlati életkörében, esetleg ezekben megosztva találhatók negatívan fényszögelt bolygók, vagy az egyik karma-pont, esetleg mind a két karmikus pont.
 
Pontosabban, amikor valaki olyan zavaros, öncélú és/vagy ellentmondásos, illetve ellenséges viszonyba kerül bizonyos munkafolyamatokkal, vagy munka-jellegekkel, munkaformákkal, amilyenek kiolvashatóak abból, hogy a VI. házban vagy a SzĂ»zben található konstelláció és a benne álló bolygók milyen lét-szellemiséget testesítenek meg. Nem csak az öncélú vagyonhalmozásban állítja meg mostanában (Amikor a földi spirituális vibrációs szint, a fel nem ébredtek által érzékelhetetlenül - finoman bár, de egyre emelkedik.) a saját sors-programjuk azokat, akiknek más és fontosabb fejlõdési - életfeladataik lennének, hanem az öncélú munkamánia életfogytiglani gyakorlásában is, a technologizálás monomániás hajszolásában is. Például végzetes munkabalesetek, vagy munkabetegségek által, vagy egyszerĂ»en magánéleti ("külsõ") balesetek és/vagy betegségek által. És ezt éppen úgy, mint ahogyan, azokat a munkaképes lustákat, azokat munkakerülõket is (Figyelem: nem mindegyiket!), akiknek éppen a szabadon vállalt, folyamatos és rendszeres (szorgalmas) munkával kellene valami pozitív képességet kifejleszteniük, valami lényegeset megtanulniuk, akár életfogytiglani robotolásra – a sors által diktált kényszermunkára - is kényszerítheti a saját sorsprogramjuk, és az egyetemes törvények, mert különben az elemi létszükségleteiket sem tudják létrehozni. Minket viszont nem ezek a szélsõséges esetek érdekelnek.
 
Amennyiben tehát a SzĂ»zben és a VI. házban negatívan fényszögelt bolygók, vagy/és karmikus pont, vagy pontok találhatók, egyértelmĂ»en a bolygókat tartalmazó konstelláció által megtestesített spirituális erõtér szellemiségével, valamint a bolygók által megtestesített teremtõi õserõk spirituális és kauzális formáival, szellemiségével kell, mindenképpen kapcsolatba és harmóniába kerülnünk, illetve a karmikus pontok által jelzett negatív tulajdonságainkat kell valamiképpen feloldanunk, azoktól kell megszabadulnunk. Az illetõ élet- és létjelenséggel szembeni spontán és önkéntelen ellenérzéseinket és utálkozásunkat, belsõ ellenállásainak (esetleg iszonyatunkat, félelmeinket, szorongásainkat, spontán és önkéntelen gyĂ»lölködésünket) kell feloldanunk és felhagynunk.
 
Amiként az I. pontban is említettem már, lehetséges még a X. házhoz és a Bakhoz tartozó, tévesen megítélt és folytatott társadalmi-közösségi tevékenység (rossz és hibás hivatás, mai szóval: karrier) erõltetésébõl származó anyagi hátráltatás is, amit a fentiekben leírt módon kell korrigálni, megvizsgálni azt, az által, hogy megvizsgáljuk, az illetõ személy horoszkópjában, a X. házban, vagy a Bakban milyen bolygók, illetve a karmikus pontok találhatók. Amiként lehetséges például, a Mérleghez és a VI. házhoz tartozó élettársi feladatok hibás betöltésébõl (Kényelem- szempontú, vagy anyagi szempontú párválasztás alapján indított, rossz élettársi viszonyban való makacs kitartás), vagy kezelésébõl (házastársi csalásból, illetve a csalás elnézésébõl, "megértõ" megtĂ»résébõl) származó, anyagi jellegĂ» sors-hátráltatás is.
 
3) Más, az általános emberi életfeladatokkal szembeni téves és hibás magatartásokból, ellenállásokból eredõ anyagi veszteségek, illetve az anyagi szĂ»kösség, vagy a szegénység feloldásának a képtelensége.

(Folytatása következik)
 
Szerzõ: Kozma Szilárd asztrológus
www.kozmaszilard.hu
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk