Menu Content/Inhalt
Fõmenü > Világvallások > Hinduizmus > Hindu teremtéstörténet
 
 
Hindu teremtéstörténet
ImageA Világéjszaka sötét, mindent elborító, mozdulatlan tengerének színén összecsavarodva nyugodott Ananta, a Végtelenség Kígyója, s rajta álomba merülve pihent Visnu, a mindenség létesítõje és fenntartója, az egyetlen hatalom. Bensejében a világ egész tartalma mint nyugvó gondolat derengett, rajta kívül nem volt élet, nem mozdult semmi. Álmában egyszerre megrezdült benne a gondolat, és Visnu felébredt. Kinyitotta szemét, és látott. Abban a szempillantásban megindult a mozgás az odáig nyugvó õsanyagban. Visnu létesítõ akarata kisarjadt, és köldökébõl egy lótusz nõtt elõ. A lótusz széttárta szirmait, és íme, a lótusz kelyhében ült Brahmá, az Egynek Teremtõ Ereje.
 
Brahmá körül akart tekinteni, de nem moccant meg; Hogy mindenfelé láthasson, négy arca keletkezett. A gyökeret azonban, amelybõl létre fakadt, nem látta, s ezért azt gondolta, hogy egyedül õ van, kívüle nincsen öntudat. Csak a lótuszt látta, mely õt hordozta, s ez a lótusz a világmindenség volt. Gondolkozni kezdett: „Honnan származott ez a lótusz? Honnan jöttem én magam?”
 
Hosszú-hosszú idõkig elmélkedett e kérdéseken, míg végül a szívében, lénye legmélyén felderengett egy kép: a mindenség sötét vizén s a Végtelenség Kígyóján nyugvó Egynek, a Világ Gyökerének a képe. Hódolva fordult hozzá.
- Mi az én teendõm?
Bensejében megszólalt a hangtalan válasz:
- GyĂ»jtsed össze egyetlen gyújtópontba erõid teljességét!
 
Brahmá magába mélyedt, minden gondolatát erre az egy feladatra irányozta, és lassan elérte az összeszedettség  legmagasabb fokát. Határtalan erõ töltötte el, s a tudata  is mérhetetlenné tágult, értelme vakítóvá világosult. Ezt mind akarattá fogta össze, és teremteni kezdett. Megosztotta az Ákását, az õsanyagot, a benne áradó mozgás erejét határozott célra irányította. Örvénylés kavarta meg az õsanyagot. Létrejöttek a világok, a világok bonyolult rendszerei s a rendszerek körei; a betölthetetlen térben és az idõ határtalanságában. Így született a Három Világ.
 
Az egyetemes anyag legfinomabb rezgésébõl létesült a felsõ kör, a szellemi réteg; a középsõ kör átmenet volt a finom rezgésĂ» és a sĂ»rĂ»södöttebb anyag síkjai között; az alsó körben pedig az anyag legsĂ»rĂ»bb, ütközõ, nehézkedõ rezgései bontakoztak szét megszámolhatatlan alakzattá.
 
Ám Brahmá, midõn az örvénylõ, egyre táguló világegyetemben körültekintett, egyedül érezte magát. Ránehezedett a magányosság, és újfent összeszedve erejét, négy õsszellemet teremtett, azután rájuk parancsolt:
- Folytassátok a teremtés mĂ»vét!
De azok nem örültek a mindenségbõl kiszakadt különvált létezésüknek. Visszavágytak az egyensúly mozdulatlan nyugalmába, nem kívántak tevékenykedni. Brahmát lángoló harag árasztotta el, amiért elsõ teremtményeire nem tudta átárasztani akaratát. Haragja emésztõ lángsugárként tört elõ a homlokán, s a tĂ»z alakot öltött: gyermek lett belõle, fiú. Fékezhetetlenül vad volt, pusztító erõ lakozott benne. Nem tudott mit kezdeni erejével, s mérgében sírva, ordítozva követelte:
- Adj nevet és tanyát nekem!
- Jól van - szólott Brahmá. - Mivel bömbölve bõgtél, Rudra  lesz a neved. Minden teremtett dolgokban lakozhatsz, bennük lesz a tanyád. Életteremtõ vagy, eredj hát, és sokasodj.
Rudra úgy is tett, de a lények, akiket életre hívott, mind éppen olyan szilajok és féktelenek voltak, mint õ maga, s indulatuk, mint emésztõ tĂ»zvész, pusztulással fenyegette a világot. Brahmá rádöbbent, és ráförmedt:
- Hagyd abba az ilyen teremtés mĂ»vét! Szállj magadba, fürkészd ki önnön lényeged értelmét, s amikor majd megismerésre jutottál, megtalálod elhivatott feladatodat a világok tevékenységében.
 
Rudra megértette, hogy fékezhetetlen heve semmi jóra nem vezethet; magába vonult, leküzdötte indulatát, megzabolázta erejét, majd gondolatát a létezés értelmére irányította. Számolhatatlan idõk elmúltával ráeszmélt önmaga igazi természetére és feladatára, s azontúl a törvény értelmében fejtette ki tevékenységét. Tudván tudta már, hogy lényegében egy mind a Lét Gyökerével, mind a Teremtõvel, dolga pedig az, hogy a létesült dolgoknak a törvény szabta idõben véget vessen, elpusztítsa a mulandó formákat, hogy új alakzatok keletkezhessenek belõlük. És mivel legyõzte önmagát, és tökéletes uralomra tett szert az erõk fölött, a Jóga  Urává lett.
 
Ez a titokzatos Háromság: az Egynek „három arca”. S ez a három nem más, mint az egy és oszthatatlan Lét hármas mĂ»ködése: a létrehozás, az élet fenntartása s a pusztító megújítás. A véges értelem mindegyiket különvalónak látja, de valójában ez a három: Egy, tökéletes egység. És mivel mindehhez, ami van, név és forma tapad, a Teremtõ megszemélyesülése: Brahmá; a Fenntartó és Gyámolító: Visnu; a Pusztító és Megújító pedig: Siva, akiben Rudra megtisztult lénye olvadt fel.
 
De a világok benépesítése még hátravolt. Brahmá tehát létrehozta a tíz Életfakasztót, a Pradzsápatikat, az Ă•sbölcseket, akikben már tiszta értelem élt, és tevékeny erõk feszültek. De hamarosan rá kellett eszmélnie, hogy azok egymagukban nem tudják folytatni a teremtés mĂ»vét: nem volt mire irányítaniuk életfakasztó erejüket. Ekkor Brahmá megértette a folyamatos létesülés titkát: az egymást kiegészítõ kettõsséget, az ellentétek feszültségét. Az Egy tehát kettéosztotta önmagát. Egyik felébõl, létesítõ akaratának erejébõl lett az elsõ Atya: Szvájam-bhúva, „Az Önmagában Létezõtõl Származott”; a másik felébõl, a mindent magába foglaló és formáló Természetbõl pedig az elsõ Anya: Satarúpá, „A Százalakzatú”.
 
Az elsõ párnak fiai és leányai, majd ezeknek ismét fiai és leányai születtek. Az elsõ leányokat Brahmá férjhez adta az õs Életfakasztóhoz, a többi fiak és leányok pedig egymással keltek egybe.
 
Az elsõ fiak között az élet legjelentékenyebb továbbvivõje Kasjapa volt. Feleségül kapott tizenhármat az egyik Ă•sbölcs, Daksa hatvan leánya közül. Kasjapa elsõ asszonya, Aditi, világra hozta a Dévákat, a felsõ kör fényes isteneit, a szellemlények s a legjelesebb emberi nemzetségek õseit; a második és a harmadik asszony, Dití és Danu, a sötét erõket képviselõ ellenistenségeknek adott életet, s ezektõl származtak azután a Daitják és Dánavák démoni nemzetségei. Mert a létezésben szükség van az ellenállás feszültségére és az összeütközés erõkifejtésére is, hogy a tevékenység ne lankadjon el, s az ellenszegülõ erõk szakadatlanul tettre ösztönözzék a Nagy Törvényt szolgálók igyekezetét. Kasjapa többi felesége világra hozta az egyéb élõlényfajták, az alacsonyabb és fokról fokra magasabb rendĂ» állatok õseit.
 
A világ benépesült, és mindenféle élõlény a maga helyén folytatta a természetébõl következõ tevékenységet. Az egész folyamaton az Egyetemes Törvény uralkodott, s ennek legfõbb elve: a cselekvés és a cselekvés következményeinek Nagy Törvénye, a hatások és visszahatások szövevénye.
 
Baktay Ervin feldolgozása
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk