Menu Content/Inhalt
Fõmenü > Asztrológia > Az állatöv napjegyeinek, mint spirituális erõtereknek az értelmezése I. - KOS
Az állatöv napjegyeinek, mint spirituális erõtereknek az értelmezése I. - KOS
A jegyek szerinti diszharmonikus magatartások következtében fellépõ sérülések, balesetek, és öröklött, vagy szerzett krónikus betegségek.  
 
ImageAmint a különbözõ asztrológiai - metafizikai tanulmányaimban részletesen is kitértem erre (Az Asztrológia, mint szellemtudomány és a Szkeptikusok és asztromókusok), az asztrológiai napjegyek értelmezésével, illetve a napjegyek által megtestesített spirituális erõterekkel kapcsolatos karmák (Lásd: Rák-karma, Skorpió-karma, stb.) értelmezésében, és általában az asztrológiai karakterológiában, két lényegi probléma vetül fel. Pontosabban: két lényegi hibát követnek el mind a jóslásos asztrológia követõi és gyakorlói (asztromókusok), mind az asztrológiának az un. spirituális tradíciók szerinti értelmezõi (misztikus tudósok). Az egyik az, hogy a 12 asztrológiai konstellációt, nem(!) mint az egyetemes létezésnek a második dimenziójában (a spirituális dimenzióban, az un. platóni ideák világában) létezõ jellegzetes teremtési - teremtõi (morfogenetikus) erõterek fizikai és pszichikai (asztrális) megjelenési formáit értelmezik. A második az, hogy figyelmen kívül hagyják a következõ tényeket:
 
1) Az Ascendens (annak a pozitív tulajdonságai) a felnõtt tudatos és felelõs emberi személyiség jegye, amely csak mint lehetõség, mint potencialitás van meg bennünk és mindössze akkor érzõdnek a megfelelõ konstellációnak a karakterjegyei, a az illetõ személy horoszkópjában található még bolygó az Ascendens konstellációjában (fõként ha ez a bolygó, illetve ezek a bolygók az I. horoszkópházban tartózkodnak!). Az Ascendens tulajdonságai, tehát, könnyebben bár, de mégis csak megszerzendõ tulajdonságok, mindössze bennünk létezõ potencialitások, amelyek nem jellemezhetik egyértelmĂ»en a személyi karakterünket, csak és csakis az után, hogy tudatosítottuk azokat és tudatos erõfeszítéseket tettünk az Ascendens által jelölt konstelláció pozitív tulajdonságainak a megszerzésére, felvételére. (Ascension, ascendre = felemelkedés, felemelkedni)
 
2) Nem csak hogy az Ascendens szerinti típusokat téves keresni (és felfedezni!) a fentiek szerint, de nagyon sok esetben (az esetek 35 - 40 százalékában) a születési napjegyekhez rendelt jellegzetes vonásokat (tipikus determinációkat) és jellegzetes sorsproblémákat sem találhatóak meg egy - egy személy (szülött) esetében, annál az egyszerĂ» oknál fogva, hogy a gyengén fényszögelt Nap által jelzet napjegy szerinti halvány, vagy mosott, nyers természeti vonások (individuális karakterjegyek), nem nyilvánulnak meg olyan egyértelmĂ»en és határozottan, mint az anyai ágon öröklött, negatív családi karmát jelzõ Lilith, vagy a Sárkányfarok konstellációja által jelzett vonások és tulajdonságok, különösen akkor, ha ezek a Karmikus horoszkóp-pontok erõsen fényszögeltek, vagy két - három, az illetõ konstellációban álló bolygó által jelzett tulajdonsággal még meg is van erõsítve.
 
3) Nem az a lényeges egy személyi horoszkópértelmezésnél, egy asztrológiai sorselemzésnél, vagy az asztrológiai karakterológiai vizsgálatnál, hogy milyenek vagyunk (szerencsések-e, vagy szerencsétlenek, tehetségesek-e, vagy tehetségtelenek, jó emberek-e, vagy gonoszak, stb.) és, hogy ezek alapján milyen jövõ vár ránk, hanem az, hogy a horoszkópból (asztrogrammból) kiolvasható, adott spirituális struktúránkkal (és személyi karmánkkal!) milyennek kellene lennünk, milyen életfeladatokat kellene felvállalnunk ahhoz, hogy egészségesek, kreatívak és boldogok lehessünk a jövõben, minden jó (kedvezõ), vagy rossz (kedvezõtlen) aktuális, vagy jövõbeni konstelláció ellenére.   
 
Ezek fényében tehát, az általam, és az Erdélyi Hamvas Béla Baráti Társaság tagjai által mĂ»velt kauzális asztrológia Napjegy-értelmezése teljesen eltér mind a klasszikus asztrológiai értelmezésektõl, mind az un. humanisztikus asztrológia értelmezéseitõl:
 
1. A KOS jegyében született, valamint a horoszkópjukban a Kosban álló Lilithel és Kos Sárkányfarokkal rendelkezõ személyek sérülés- és betegséghajlamai, a sérüléseik és betegségeik (rejtett) szellemi-lelki okai. (Feloldási - meghaladási lehetõségek)
 
A Kos, mint a spirituális dimenzióban létezõ idea-erõtérnek a fizikai és pszichikai - mentális megjelenése (megtestesülése), a Teremtés elemi megnyilvánulását, a Teremtés minden elõfeltétel és akadály nélküli megtörténésének a szükségét és elemi erejét testesíti meg.
 
Ezért a Kos napjegyének spirituális erõtere és ennek a fizikai-pszichikai megjelenése, nem más mint minden feltétel nélküli teremtési - teremtõi megnyilvánulási szükségszerĂ»ség és kényszer. Minden, a Kossal kapcsolatos problémánál, értelmezésnél fontos tehát megjegyezni, hogy a Kos az elsõ teremtési mozzanat (A kauzális Nagy Bumm!) kauzális lételvét testesíti meg a földi létezés sajátos körülményei között. 
 
A Kos Karmával született ember általában szenvedélyes. Ezért hevesen, elhamarkodottan, kíméletlen célratöréssel és ebbõl adódóan, nem egyszer kegyetlenül cselekszik, mind fizikai, mind pszichikai, vagy mentális (gondolkozási) szinten. Ezért igen gyakran és könnyen szenved sérüléseket, baleseteket, gyorsan a fejébe szalad a vér és ha uralkodási, illetve vezetõi-irányitói mániájának következtében szokatlan mértékben felizgatja magát, agyvérzést (gutaütést) is kaphat. Amennyiben egy ember születési horoszkópjában a Kosba esik a Nap vagy a Mars és ráadásul intenzív, de rendszertelen intellektuális, esetleg szellemi tevékenységet folytat, gyakran be fog lázasodni, enyhe meghülések, megfázások következtében, de még napozás következtében is. Mivel egy bizonyos életkor elérése után, a kreatív használat helyett, megtanulja uralni és elfojtani a szenvedélyességét, erõszakos és erélyes, jobb esetben spontán és célratörõen tüzes természetét, rejtett agresszivitás lesz jellemzõ rá és többnyire gondolatban viaskodik, harcol és veszekedik azokkal az emberekkel, akikkel konfliktusos helyzetbe kerül. Így a folytonos rejtett (fojtott) agresszivitás lesz jellemzõ a mentalitására, aminek jelei a gyakori hĂ»lések és sérülések mellett, a fej különbözõ szerveinek hĂ»léses megbetegedései lesznek.
 
Hajlamos lesz a fej különbözõ gyulladásaira, (homloküreg-gyulladás, arcüreggyulladás, kötõhártya-gyulladás, súlyosabb esetekben agyhártyagyulladás.), különbözõ típusú migrénekre, fejfájásokra, valamint a fej enyhébb, vagy durvább: traumás sérüléseire (agyrázkódás, koponyatörések, koponyaĂ»ri vérzés, stb.) Szélsõséges esetekben agyvérzésre (guta ütésre), más, külsõ ok nélküli agykárosodásra, agydaganatokra.
 
Abból adódóan, hogy elfojtja magában a nyers kitörési késztetéseit, de azoknak mentális és kauzális okaival nem akar szembenézni és inkább gondolatban támadja a külvilág szereplõit és tárgyait, egészen a tárgyi világra való nyílt, vagy rejtett haragvásig elmenõen, nem vállalván fel a felvetõdõ problémákkal való nyílt szembesülést, azoknak kauzális szintĂ» értelmezését és dekonspirálását, az agy betegségei mellett, a látószerveinek a károsodása és a fokozatos elgyengülése (látási képességek csökkenése) lesz a következménye. A távolba látás - az olyan eset, amikor csak "közellátó" szemüveget kell használni - annak a következménye tehát, hogy a Kos szülött - és általában minden ember, akinél ez a jelenség jelentkezik - eltekint, átnéz a hétköznapi  kellemetlen eseményeken, azokon a számára kényelmetlen helyzeteken és jelenségeken, amelyeknek a megoldása nyílt konfrontációt (és nem konfliktuskerülést) vagy lelki - szellemi kitárulkozást igényelne a részérõl.
 
Az un. rövidlátás viszont arra utal,  hogy a szülött nem hajlandó belsõ, lelki és szellemi erõfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy a felszíni (az orra elõtt lejátszódó) jelenségek és események mögött meglássa a köznapi  gondolkozás rejtettebb, analogikus (Isteni - egyetemes) szemszög szerinti összefüggéseket, a dolgoknak az igazi okait, esetleg fél azokat tudomásul venni és egyenesen elutasítja azoknak a tudomásulvételét. Ugyanis a diszharmonikusan fényszögelt Kos-nap, illetve a Kos Sárkányfarok, vagy Lilith nem csak túlfĂ»tött szenvedélyt és/vagy nagy vakmerõséget, hanem annak a másik,  végletes megjelenési formáját is jelentheti: a fizikai, lelki, vagy szellemi gyávaságot.  
 
Amennyiben egy Kos szülött kitartóan és következetesen nem képes uralni tüzes természetét és gyakran a kelletnél hevesebben reagálja le környezete természetes kihívásait, általában különbözõ égési balestek elszenvedésével is szembe kell néznie.
 
Amennyiben tud horoszkópja alapján e születési "adottságairól", mindezt elkerülheti alaptermészete tudatos átalakításával, vagyis tevékenységének tudatos rendszerezésével, átcsoportosításával, a természetének megfelelõ hivatás és tevékenységi életterület választásával (sportolói - edzõi tevékenység, vagy szervezési, menedzselési, irányítási munka, ahol pozitívan kiélheti és kifejlesztheti döntési és határozat hozói képességeit) és általános intellektuális tevékenységét átalakítja szintetizálási és kutatási tevékenységgé, a nem erõltetetten igénybevevõ és nem teljes idejét és személyiségét lekötõ robot-munka vállalással.  
 
A Kos gyermekek esetében viszont épp ellenkezõleg kell eljárni: amennyiben nem lépi át környezete tĂ»rési határait, keretet és lehetõséget kell teremteni számára ahhoz, hogy élje ki, sõt: hogy néha ki is "tombolja" az ilyen jellegĂ» természetes igényeit, hogy  akár apróbb sérülések árán is, de a saját bõrén tapasztalhassa ki a fizikai létezés határait és a határok túllépési kísérletének a természetes következményeit, az élet határait és korlátait. Kimondottan káros a Kos gyermeket a számára életbe vágóan szükséges, durvább személyi (közvetlen), un. hús-vér tapasztalatoktól megfosztani (megóvni) és úgyszintén nagyon káros lázcsillapító tablettákkal, vagy figyelemelterelõ és fokozott lelkesedését lehĂ»tõ, lendület-visszafogó pedagógiai módszerekkel összezavarni természetes tapasztalási és a tĂ»z õselemmel való kapcsolatba kerülési és harmonizálódási  szükségeit.
 
Amennyiben egy Kos típusú felnõtt természetes külsõ (fizikai és pszichikai) konfliktusvállalással, valamint kellõ önfigyelemmel és belsõ, szellemi-lelki erõfeszítések (mint pl. hibabelátási készség kialakítása) segítségével feloldja és meghaladja születési konstellációjának a negatív jellegzetességeit (meghatározottságait), nem csak hogy elkerüli az ide vonatkozó betegségek kialakulását, az elõtte sorozatosan jelentkezõ sérülési lehetõségek megtörténését, hanem olyan szellemi alapálláshoz jut el, amely alapján maga lesz a céltudatosság és a kreatív erélyesség a szellemi és a lelki nyíltság, az õszinteség, az értelmi világosságra alapozott szellemi fény (spirituális értelem), a becsületesség, a tisztességesség és a céltudatosság megtestesítõje, anélkül, hogy ez utóbbi erõszakoskodást, kegyetlenkedést, vagy kíméletlenkedést jelentene.
 
Szerzõ: Kozma Szilárd asztrológus
www.kozmaszilard.hu
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk