Menu Content/Inhalt
Fõmenü > Világvallások > Hinduizmus > Patandzsali: Jóga-szútra III.
 
 
Patandzsali: JĂłga-szĂştra III.
AZ ÖSSZPONTOSULÁSRÓL

Image1. A figyelem a tudat helyhez kötése.
desa-bandhas cittasya dharana
2. Az elmélyedés az, ahol a tudat azonosul önmaga tárgyával.
tatra pratyaya-eka-tanata dhyanam
3. A révület az, amikor a tudat önformája kiüresedik, és csupán a miértvalóság ragyog.
tad eva-artha-matra-nirbhasam svarupa-sunyam iva samadhih
4. Az összpontosulás az elõbbi három együttese.
trayam ekatra samyamah
5. Felviláglik a felismerés, ha ez gyõzelemre jut.
tad-jayat prajna alokah
6. Ám csak fokozatosan valósítható meg.
tasya bhumisu viniyogah

Magyarázat: A legmélyebb megismerés, az összpontosulás az Igázás három utolsó tagját fogja össze. Ez a megismerési folyamat az elme, a gondolkodás rögzítésével kezdõdik. Ezáltal megszĂ»nik az elme csapongása, és a figyelmet egyetlen tárgy köti le. A szemlélõdés második fokozatán a megismerés már nem annyira a tárgyra, mint inkább a szemlélõ és a szemlélt kapcsolatára összpontosul, mintegy kioltja a tudatnak a tárggyal kapcsolatos vélekedéseit. Ugyanakkor tudatosul a tárgyat az alany számára fenntartó elv, amely voltaképpen a megismerés valódi szándékával azonos. A harmadik szakasz a révület állapota. Ebben a tárgy, és az arról vélekedõ énség kettõs valóságának képzete kiüresedik, és a tudatosság középpontjában csupán egyetlen cél, a megismerés miértje ragyog. Ekkor a megismert - tárgyi valóságától megfosztva, immár tudati jelenségként - a megismerõhöz tér vissza. Az összpontosulás voltaképpen megkülönböztetési folyamat, ami a II. 27. szútrában közölt megismerési szinteken keresztül, fokozatosan valósul meg.

7. Ez a három tag belsõbb az elõbbieknél,
trayam-antar-angam purvebhyah
8. a magnélküli révülethez képest azonban külsõ tagok csupán.
tad api bahir-angam nirbijasya

Magyarázat: Az Igázás nyolc tagja szerves egységet képez. Ez a nyolc tag valójában egyetlen mozdulat nyolc szakasza. Vagyis bármely, a tudat leigázására irányuló tett ebbõl az öt külsõ és három belsõ mozdulatból áll, és a magnélküli révület teljes szabadságában teljesedik be.

A VÁLTOZÁSOKRÓL

9. A lebírtságba váltás az az állapot, amelyben a mozdulás ösztönzései háttérbe szorulnak, a lebírás ösztönzései pedig elõtérbe lépnek. A tudat ekkor a lebírás pillanatát próbálja megragadni.
vyutthana-nirodha-samskarayor abhibhava-pradurbhavau nirodha-ksana-citta-anvayo nirodha-parinamah
10. Ha ez ösztönössé válik - elcsendesült áramlás.
tasya prasanta vahita samskarat
11. A révületbe váltás az az állapot, amelyben a tudat bármiért valósága eltĂ»nik, és felbukkan az egyhegyĂ»ség.
sarva-arthata-ekagratayoh ksaya-udayau cittasya samadhi-parinamah
12. Az egyhegyĂ»ségbe váltás az, ha a lebírás küzdelme elcsitult, a révület folyamata állandósult, s e kétféle irányulás kiegyenlített.
tatah punah santa-uditau tulya-pratyayau cittasya-ekagrata-parinamah

Magyarázat: A fenti szútrák a tudat figyelemmé, elmélyedéssé és révületté alakulásának folyamatát ismertetik. Az elsõ szakaszban eltĂ»nnek az ébrenlét állapotára jellemzõ csapongó ösztönzések, és az elmét a megismerési vágy uralt ösztönzései töltik be (9.). Ennek az összpontosuló figyelemnek a legmagasabb fokán megszĂ»nik a fogalmi gondolkodás is, ez teret enged az elfojtott, nem tudatos emlékképek felbukkanásának (10.). Ekkor lehetõvé válik az elmélyedés, a rejtett elmemĂ»ködések megfigyelése. A harmadik szakaszban a figyelem már nem követi a mélybõl felbukkanó ösztönzések áramlását, hanem egyetlen ösztönzésre, a cél megvalósítására összpontosul (11.). Ekkor a bármihez szívesen csapódó elme helyébe az alanyt, a tárgyat és a megismerést egyesítõ tudatosság lép. Ez a révület élménye.

AZ ÖSSZPONTOSULÁSSAL NYERT HATALOMRÓL

13. Ez érteti meg a lételemek és a képességek síkján végbemenõ, törvényt követõ, ismérves és alaponálló változásokat is.
etena bhuta-indiyesu dharma-lasana-avastha-parinama vya khyatah
14. A törvényt követõ változások az elnyugvás, a felbukkanás és a lappangás rendjét követik.
santa-udita-avyapadesya-dharma-anupati-dharmi
15. Ha más lenne a sorrend, más lenne a változás.
krama-anyatvam parinama-anyatve hetuh
16. A háromféle változásra összpontosulva megismerhetõ a múlt és a jövõ.
parinama-traya-samyamad atita-anagata-jnanam

Magyarázat: Az összpontosulás állapotában tárul fel a látvány, a "külsõ világ", önmagunkra vonatkoztatva pedig fizikai testünk átalakulásának törvénye is. Minden átalakulási folyamat három szakaszra osztható. Az elsõ a múltbéli, elszenvedett fázis, annak meglétére csak ismérvek utalnak. (Példa: egy fa az elõtte létezett fa magvából keletkezett.) A második fázis a felbukkant, jelenlegi, aminek érzékszervileg megalapozott valósága van. (Példa: A jelen pillanatban tapasztalt fa.) A harmadik szakasz a még kimutathatatlan, lappangó, jövõbeli fázis, amelynek ténye a mostani ismérvei alapján bizonyítható. (Példa: Ennek a fának a magvából is új fa sarjad majd.) Tudjuk azonban, hogy a szánkhja jóga felfogása szerint a "külsõ" világ mindig jelenidejĂ», hiszen nem lehet a múltban vagy a jövõben tapasztalni. Ez a két idõsík csak a "belsõ" világ jellemzõje, vagyis az elme teremti õket. Amennyiben szemlélõdésünket a 13. szútrában ismertetett három változásra irányítjuk, úgy megbizonyosodunk arról, hogy a jelenpillanat múltbeli tapasztalások eredménye is, a jövõ képzetét pedig a bennünk lévõ múltbeli és jelenlegi hajlamok, megszokások teremtik. A jelenlegi tudatállapot értelmi és érzelmi összetevõinek elemzésébõl pontosan visszaidézhetõk a múltbeli tudatállapotok, és meghatározható a jövõbeli "események" valószínĂ»sége.

17. Zavar van abból, hogy a szavak, jelentések és irányultságok egybemosódnak. Szétválasztásukra összpontosulva minden lény kiáltása megismerhetõ.
sabda-artha-pratyayanam itara-itara adhyasat samskaras tat pravibhaga-samyamat sarva-bhuta-ruta-jnanam

Magyarázat: A nyelv, ami a szavakból, azok közvetlen és átvitt jelentésébõl, valamint a beszélõ szándékából, irányultságából tevõdik össze, valójában az alanynak a léthez való viszonyát tükrözi. Természetesen nyelvnek számít minden önkifejezési mód, aminek meghatározott jelrendszere van. Ha az összpontosulás a zavar megszüntetésére irányul, vagyis e három síkot egymástól megkülönbözteti, úgy feltárul a beszélõ szavakon túli, valódi mondanivalója.

18. Az ösztönzéseket nyilvánvalóvá téve megismerhetõ az elõzõ születés.
samskara-saksat karanat purva-jati-jnanam

Magyarázat: Az ösztönzések elnyomott, tudattalan emlékekbõl fakadnak. Így a korábbi létformákban gondolatként, vágyként vagy élményként való testetöltésük jelenlegi hajlamaink elemzése útján tárható fel. Hasonlóképpen ismerhetõ meg más lények "elõzõ születése" is.

19. Irányultságait megjelenítve megismerhetõ a másik tudat.
pratyasya para-citta-jnanam
20. Ám támasztéka nem, mert nem az volt az összpontosítás tárgya.
na ca tat salambanam tasya avisayi bhutatvat

Magyarázat: Egy lény látásmódjának, a világhoz való viszonyának megismerése feltárja annak tudatát, belsõ világát. Ennek alapján következtetni lehet arra is, hogy a másik tudat miként látja a dolgokat, miként vélekedik felõlük. Az viszont, hogy mit lát, nem tapasztalható közvetlenül, mert a másik lény érzékvilága nem tartozik saját érzékvilágunk körébe.

21. A testi formára összpontosulva, ha annak megragadtató ereje megállított, elérhetõ az elrejtezettség, mivel ekkor a látáshoz nem kötõdik a láttatás.
kaya-rupasamyamat tad grahya-sakti-stambhe caksuh prakasa-asamyoge antardhanam
22. Ezzel elmondtuk a hallás és a többi érzékelés síkján való elrejtezettséget is.
etena sthabdady antardhanam uktam

Magyarázat: Belsõ indíttatásaink, önmagunk "láttatása" szabja meg azt, hogy mennyiben tesszük érzékelhetõvé önmagunkat a világ számára. Ha az összpontosulás a látás és "láttatás", hallás és "hallatás" összeszövõdött kapcsolatára irányul, és azokat szétválasztja, úgy észrevétlenné válhatunk a világban, és ennek ellenére is a lét figyelmes szemlélõi maradunk.

23. Meglépett vagy meg nem lépett a tett. Erre összpontosulva - illetve az elõjelekbõl - megismerhetõ a végzet.
sopakramam nirupakramam cha karma tat-sanyamad aparanta-jnanam arishtebhyo va

Magyarázat: A tapasztalt világ nem más, mint korábbi tetteink eredménye. A jövõ részben a jelen pillanatból, részben pedig a belõlünk fakadó, újabb tettekre ösztökélõ hajlamokból alakul ki. Mivel minden egy örök változási folyamai rész-elemét képezi, tetteink következményeit már most magunkban hordozzuk. Ha múltbeli cselekvéseinkre és jelenlegi szándékainkra összpontosulunk, úgy feltárul az, hogy mire számíthatunk.

24. A szeretetre és a többire összpontosulva erõk nyerhetõk.
maitry-adishu balani
25. Az erõkre összpontosulva az elefánt és hasonlók ereje.
baleshu hasti-baladini

Magyarázat: A szöveg a szeretet, a részvét, derĂ» és elnézés erényeire utal. Ha ezek megerõsödnek az elmében, úgy semmivé foszlik az ösztönzések és a sors hatalma. A megismerés rendkívüli erõkre tesz szert, mert az elmét már nem érik a jó és rossz kettõsségének csapásai.

26. A megjelenés megvilágítására helyzõdve megismerhetõ a rejtett, a közvetett és a távoli.
pravritty-aloka-nyasat sukshma-vyavahita-viprakrishta-jnanam

Magyarázat: A megnyilvánult, tapasztalható Természetben a lét rejtett síkjai tükrözõdnek. A dolgok mĂ»ködése, rendje, pályája, sorsa sohasem hazudik. Erre összpontosulva feltárul rejtett valóságuk, közvetlenül nem látható kapcsolatrendszerük más dolgokkal, és távoli, még be nem teljesedett céljuk, létük végsõ értelme.

27. A Napra összpontosulva megismerhetõ az eleven világ.
bhavana-jnanam surye sanyamat
28. A Holdra összpontosulva megismerhetõ a csillagzatok rendje.
chandre tara-vyuha-jnanam
29. A Sarkcsillagra összpontosulva megismerhetõ a csillagok járása.
dhruve tad-gati-jnanam

Magyarázat: Felfoghatjuk ezt úgy is, hogy a Nap az ébrenléti állapotban tapasztalt külsõ, "eleven világ" szimbóluma. A Hold a belsõ, álombéli állapot, a tudattalan mĂ»ködési rendjének jelképe. A Sarkcsillag az Ég mozdulatlan középpontja, benne az elme lényege, az egyedüli, mozdulatlan öntudat tükrözõdik. Ha a végsõ megismerés erre a három princípiumra irányul, úgy a Nap révén feltárulnak az ébrenlét és a tapasztalati világ törvényei, a Hold révén tudatosulnak a "csillagzatok", a tudattalan indíttatások, és az ezekbõl születõ karakterek, a Sarkcsillag pontjából pedig betekintést nyerhetünk e sorserõk mĂ»ködésébe.

30. A köldök körzetében összpontosulva megismerhetõ a testiség rendje.
nabhi-chakre kaya-vyuha-jnanam
31. A torok-kútban: az éhség és szomjúság megszĂ»nése.
kantha-kupe kshut-pipasa-nivrittih
32. A teknõc-érben: megszilárdulás.
kurma-nadyam sthairyam
33. A fejcsúcs tündöklésében: a beteljesedett látás.
murdha-jyotishi siddha-darshanam
34. Mindez elérhetõ közvetlen szembesülés által is.
pratibhad va sarvam
35. A szívben maga a tudat válik megérthetõvé.
hridaye chitta-sanvit

Magyarázat: A jóga hagyománya a tudat mĂ»ködéseit nem csak az agyban képzeli el, hanem a gerinccsatorna mentén az egész testben meghatároz úgynevezett tudat-körzeteket. Patandzsali rendszere alapján az elsõ körzet a köldök (30.), testetöltésünknek és testi felépítésünknek látható emléke. Ide tartoznak az emésztés és a táplálék felvétel vegetatív tudatmĂ»ködései is, melyek a testet folyamatosan fenntartják és megújítják. A következõ szint a szív körzete (35.), ez a belsõ világ, a lélek középpontja, ahonnan a tudatállapotok megszületnek. Ezért itt ragadható meg a túlnyomórészt ösztönösen mĂ»ködõ elme. Ezután a torokba helyezett tudatkörzet (31.) következik. Ez az énség, a személyiség lakóhelye, innen öltenek testet az elme legsóvárabb vágyai. Efölött, a két szem között helyezkedik el az éber, figyelõ tudat pontja (32.), amely a pillanatnyi elmét atudatosság legfelsõ helyével, a fejtetõvel összeköti (33.). Ez az emberi test csúcsa, az egyéni lét felsõ határa. Ennek magasságába emelkedve és innen körültekintve minden megismerendõ belátható. A tudat-körzetek egymás utáni tudatosítása mellett létezik egy másik, közvetlen út is. Ez a "szembesülés", vagyis a felsorolt elvek alapján történõ összpontosulás anélkül, hogy azokat a test valamely pontjához kötnénk.

36. Másértvalóságból lesz az élmény. Ez olyan irányultság, amely a Világost és az Embert összekeveri, holott azok végképp különbözõk. Az önmagáért-valóságra összpontosulva megismerhetõ az Ember.
sattva-purushayor atyantasankirnayoh pratyayavishesho bhogah pararthat svartha-sanyamat purusha-jnanam
37. Onnantól a közvetlen szembesülésbõl fakadó hallás, érzés, látás, ízlelés és szaglás jut gyõzelemre.
tatah pratibha-shravana-vedanadarshasvada-vartta jayante
38. Ezek rossz tünetek a révületben, a mozduláshoz képest azonban beteljesedést jelentenek.
te samadhav upasarga vkyutthane siddhayah

Magyarázat: Mint a II. 18. szútrából kiderült, a látványnak kettõs célja van: vagy az élmények szerzését, vagy pedig a megváltást szolgálja. Amennyiben a Természet legmagasabb megnyilvánulási formáját, a tudatot, a Világost összekeverjük a végsõ tapasztalóval, úgy a látványt a tudat irányultságai szerint ítéljük meg. Jobbnak vagy rosszabbnak, magasabbnak vagy alacsonyabbnak véljük más látnivalóknál. Ekkor a tudat nem képes önmagán alapulni, hanem újabb és újabb látnivalókfelé fordul, vagyis másért-való. Az Ember azonban nem keverendõ össze a tudat legmagasabb síkjait alkotó Eszmélettel és énképzettel. Az alany lényegénél fogva önmagáért-való létezõ, s ennélfogva természetes állapotában a jelenségek által nem befolyásolt. Más szavakkal: a Természet képzõdményeinek önmagukon kívül esõ célja van, az Ember, míg ez utóbbi pusztán önmagáért való. Ennek felismerése a látványra is visszahat, hiszen ha a tapasztalás nem az élményszerzést, hanem az élménytõl való eloldódást szolgálja, akkor a megismerés "közvetlen szembesüléssé", a dolgok minõsítések és társítások nélküli tiszta szemlélésévé lesz. Ezáltal minden jelenség egyedivé és lényegessé válik, hiszen a látványban nemcsak a tárgy, hanem a látás tudatosítása is benne foglaltatik. Bár a magnélküli révületben minden tárgyi tapasztalás feloldódik, az ébrenléti tudat hánytvetett állapotához képest ez a közvetlen tapasztalás rendkívüli beteljesülést jelent.

39. Kóborlásának megtapasztalása és az õt megkötõ okok fellazítása teszi lehetõvé a tudat más testbe lépését.
bandha-karana-shaithilyat prachara-sanvedanach cha chittasya para-shariraveshah

Magyarázat: Az énséghez kötõdés a szenvek által befolyásolt emlékezésben gyökerezik. Az egyénné szĂ»kült létezésbõl a belsõ világ által õrzött és ösztönné alakult emlékek nem engednek kiröppenni. Ha tudatosítjuk eme ösztönök megkötõ erejét, úgy a testhez (személyiséghez) láncoltságunk fellazul, és az öntudat szabadon választhat tudatstruktúrákat a tapasztalásra. Ennek révén bárkivé és bármivé válhatunk.

40. A fellélekzés feletti uralom után nem rekeszt meg víz, mocsár, tövisbozót és hasonlók, továbbá megvalósul a felemelkedés.
udana-jayaj jala-panka-kantakadishvasanga utkrantisth cha
41. Az összelélekzés feletti uralom után: fellobogás.
samana-jayaj jvalanam

Magyarázat: Az emberben ötféle "lélekzés" kering: az anyagfelvételt és érzékszervi tapasztalást jelképezõ "belélekzés", az ürítést és szaporodást magába foglaló "kilélekzés", a felvett elemeknek a testben és tudatban való szétáramlását jelentõ "szétlélekzés", a bekerült elemek megemésztésére, feldolgozására irányuló "összelélekzés", valamint az anyagit szellemivé átalakító "fellélekzés". Ez utóbbi az anyagtól való szabadulás útját is jelképezi. Amennyiben az összpontosulás erre irányul, és ennek természetét végleg megismeri, úgy az Ember "fellélekzik", megszĂ»nnek a gondok, az anyagi világ akadályai. Az összelélekzés az életerõ középpontja, az élet tüze. Ennek megismerõje fellobog, és kiáradó középponttá válik önnön világában.

42. A hallás és az Ă»r kapcsolatára összpontosulva isteni hallás érhetõ el.
shrotrakashayoh sanbandha-sanyamad divyam shrotram
43. A testbéliség és az Ă»r kapcsolatára összpontosulva, és tollpihekönnyĂ» eggyéválásból: az Ă»r átjárása.
kayakashayoh sanbandha-sanyamat laghu-tula-samapattesth chakashagamanam

Magyarázat: Az Ă»r a lét mindent betöltõ állaga, ebben helyezkednek el az "anyagi" valóság tárgyai. Emellett az Ă»r a hallás érzékszervéhez is kapcsolódik, mivel az Ă»r a rezgés tere, a hang alapja. Ha az elmélyedés a hallószerv Ă»rtermészetére irányul, akkor tágíthatja annak érzékelési tartományát, és ez rendkívüli hallásbeli képességeket tesz lehetõvé. Ha pedig az összpontosultság a testhez kötõdés mikéntjét tárja fel, akkor a kinyílt, határain túllépõ tudat a végtelenséget ölti testként magára, és megvalósul a "nagy testetlenség" állapota.

44. A nagy testetlenség az az állapot, amelyben külsõ hatásra nem képzõdik többé rezdülés. Itt tĂ»nik el a fény takarója.
bahir akalpita vrittir maha-videha tatah prakashavarana-kshayah

Magyarázat: Az elmélyedés eme állapotában megszĂ»nik a külsõ világhoz kötõdés illúziója és kiderült, hogy a tárgynak vélt külsõ létezõk végsõ soron a tudat emlékképeinek, ösztönzéseinek tükörképei. Ezért ebben az állapotban már nem megy végbe hagyományos értelemben vett érzékelési folyamat, az elmét semmi sem készteti "kívülrõl". A külvilághoz kötõdés káprázata szétfoszlik, és a tudat önmaga idõtlen, határtalan fényében ragyog.

45. Arra összpontosulva, hogy az önformájában durva valójában a rejtettbõl fakad, elérhetõ a lételemek feletti gyõzelem.
sthula-svarupa-sukshmanvayarthavattva-sanyamad bhuta-jayah

Magyarázat: Az anyagiság durva síkjának a lételemek, a föld, víz, levegõ, fény (tĂ»z) és Ă»r állagai felelnek meg. A rejtett elemiség az érzékterületekre utal. Ha az összpontosulásban tudatosítjuk azt, hogy az anyagi világ valójában a rejtettbõl, vagyis a finom elemekbõl fakad, úgy tetszés szerint alakíthatók a természeti törvények.

46. Ebbõl következik a parányivá válás és a többi képességek, a test jelességei, valamint az, hogy nem sújtanak többé a létesülés törvényei.
tato 'nimadi-pradurbhavah kaya-sanpat tad-dharmanabhighatash cha
47. Formai kecsesség, erõ és gyémántkeménység a test jelességei.
rupa-lavanya-bala-vajra-sanhananatvani kaya-sanpat

Magyarázat: Az anyagi világ törvényeinek feloldása az Igázás hagyománya szerint "természetfeletti" képességeket tesz lehetõvé. A kommentárok a következõ nyolc csodaerõt említik: parányivá válás, hatalmassá válás, könnyĂ»vé vagy nehézzé válás, minden vágy beteljesítése, tetszés szerinti helyen való megjelenés, mindenek fölötti uralom és teremtõ erõ. A lételemek és az anyagi törvények feletti uralom egyben az ezekbõl kialakult anyagi test tökéletességét is eredményezi.

48. Arra összpontosulva, hogy az érzékelés önformájában valójában az önösségbõl fakad, elérhetõ a képességek feletti gyõzelem.
grahana-svarupasmitanvayarthavattva-sanyamad indriya-jayah
49. Ebbõl következik az ész gyorsasága, a szervektõl független létezés és az Ă•sanyag feletti gyõzelem.
tato manojavitam vikarana-bhavah pradhana-jayash cha

Magyarázat: A megragadás, a személyes tapasztalás, az önösség õsi ösztönébõl fakad, amely azt célozza, hogy a látvány "saját" látvány legyen. Ha az összpontosulás erre a folyamatra irányul, és az önösségbõl fakadó tapasztalást kioltja, felbomlik a lét irányultságok általi megkötöttsége, és a felszabadult tudat tetszés szerinti eszmét, irányultságot teremthet. Az érzékszervi tapasztalás kényszerétõl megszabadult tudat bármilyen érzékelést létrehozhat, és ezen keresztül tetszõlegesen alakíthatja önnön "anyagi" világát.

50. Csak az áll az egész lét felett, és az éri el a mindentudást, aki arra is rálát, hogy más a Világos, és más az Ember.
sattva-purushanyata-khyati-matrasya sarvabhavadhishthatritvam sarvajnatritvam cha
51. Aki még ebben is vágytalan, az Egyedülvaló, mert a rossznak írmagját is eltünteti.
tad-vairagyad api dosha-bija-kshaye kaivalyam

Magyarázat: A végsõ tapasztaló, az Ember meghaladja a Természet legfinomabb, Világos síkját, az Eszméletbõl, énképzetbõl és észbõl álló belsõ szervezetet is. Ha a törekvõben kialszik az a vágy is, amely a legmagasabb állapot elérésére irányul, vagyis ha felismeri, hogy a Homályos és a Világos egyaránt a Természet alakzatai, akkor már nem "akar" szemlélõvé válni, hanem minden emléket eleresztve õ lesz a Szemlélõ maga.

52. Ha tisztségbe hívják, nem ragaszkodik, és nem bízza el magát, hiszen nem-vágyottal foglalatoskodik.
sthany-upanimantrane sangha-smayakaranam punar anishta-prasangat

Magyarázat: Még a legmagasabb állapotokban is ott lappang az önösség csírája, a mástól való önmegkülönböztetés ösztöne. A "gõg" fogalma itt természetesen tágabban is értelmezhetõ, jelentheti a "magáról, mint az állapot élvezõjérõl" való tudást is.

53. A pillanatokra és azok sorrendjére összpontosulva megvalósul a különbségtevésbõl születõ Felismerés.
kshana-tat-kramayoh sanyamad vivekajam jnanam
54. Azután szembetĂ»nik a keletkezés, jelleg és hely szerint meg nem különböztetett, hasonló jelenségek mássága is.
jati-lakshana-deshair anyatanavachchedat tulyayos tatah pratipattih
55. A különbségtevésbõl születõ Felismerés megváltó, közvetlen az egész érzékvilágot felöleli, minden körülményeivel együtt.
tarakam sarva-vishayam sarvatha-vishayam akramam cheti vivekajam jnanam

Magyarázat: Hétköznapi tapasztalásunkban a megismerés idõbevetett, pillanatnyi, mivel mindig újabb megismerési pillanat következik utána. Ha az összpontosulás ezekre a megismerési pillanatokra, illetve azok sorrendjére irányul, megszületik annak felismerése, hogy bár minden pillanat más és más, mégis magába foglalja az összes többi megismerést, hiszen az elõzõkre támaszkodik, és a következõket célozza. A különbségtevésbõl születõ, vagyis a létet az idõ és a történések folyamatából kiemelõ Megismerés állapotában a jelen pillanat mindentõl független, önmagába záruló, egyedüli valósággá tisztul, amiben minden "eddigi" és "ezután lehetséges" pillanat tükrözõdik, és elnyeri végsõ értelmét. A lét eme oszthatatlan egységében élhetõ meg a minden októl és következménytõl mentes "Létezem" állapota.

56. Az Egyedülvalóság az az állapot, amelyben egyaránt megtisztul a Világos és az Ember.
sattva-purushayoh shuddhi-samye kaivalyam

Magyarázat: A Szellemi és az Ember egymástól tisztul meg, miután a Tapasztaló nem azonosul a megismerés szervével, az Eszméletbõl, énképzetbõl és észbõl álló személyes tudattal. A Természet és az Ember ekkor végleg elkülönül egymástól és önmagában megmarad.
 
Fordította és magyarázatokkal ellátta:
Farkas Attila Márton és Tenigl-Takács László,
Patandzsali: JÓGA SZÚTRA (AZ IGÁZÁS SZÖVÉTNEKE)
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk