Menu Content/Inhalt
Fõmenü > Életvitel, önismeret > A féltékenység metafizikai gyökerérõl és okáról II. - A férfi
A féltékenység metafizikai gyökerérõl és okáról II. - A férfi
ImageA férfi féltékenysége és annak metafizikai alapjának megértése kissé összetettebb. Ezért a teljesség érdekében ajánlatosnak tartom nemcsak ennek a válasznak az elolvasását, hanem „A nyolcadik törvény, avagy Az evolúció törvénye” c. tanulmányom elolvasását is, amit a honlapom Tanulmányok fejezete alól lehet letölteni.
 
A férfiak féltékenysége metafizikai alapjainak megértése érdekében, elõbb az általuk megtestesíteni hivatott Fény princípiumnak a teremtésben és az egyetemes kiegyenlítõdésben betöltött funkcióját és az ebbõl eredõ metafizikai funkcióját kell megértenünk, amely teljesen eltér és különbözik a másik nagy õsprincípium, a nõk által megtestesített Szeretet funkciójától és természetétõl. Miközben a Szeretet egy az egyben, feltételek és rendszerezés nélkül, úgymond nyersen létre hívja és létre hozza az egyetemes õsszubsztanciát (az anyag spirituális elõdjét) és azzal együtt az Abszolútumból kiárasztja az Abszolútum (mágikus - teremtõ) energiáit, ugyanakkor azt, - éppen a szeretet erejével, az egység törvénye erejével - vissza is kapcsolja folytonosan a teremtést (és a teremtményeket) az Abszolútumhoz, addig az Abszolútum másik elsõ teremtõi megnyilvánulása: a maszkulin õsprincípium, a Fény, nem tesz mást, mint folytonosan provokálja a Szeretetet a teremtésre, majd átvilágítja értelmezi és fejlõdésre serkenti a teremtést (annak folyamatait és jelenségeit), illetve a teremtményeket.
 
Ezért például, attól függetlenül, hogy nõ teszi-e azt, vagy férfi, a számolás mellett (az aritmetikai, matematikai és aritmológiai mĂ»veletek végzése mellett) az írás is  jellegzetesen Fény-mĂ»velet (attól függetlenül, hogy értelmes-e, vagy értelmetlen, zavaros írásról van-e szó?), mivel elsõsorban információ-áramoltató, információ közvetítõ és értelmezõ célja van és a Szeretethez mindössze annyi köze van, hogy az adott írás, a tisztázó, avagy zavaró - homályosító jellegével, hosszú távon és lényegében segíti-e az Egység, vagyis a Szeretet megvalósulását, vagy zavarosságával, ellenséges, hárító szellemiségével inkább hátráltatja, megakadályozza annak a létrejöttét, illetve - a félrevezetõ, hamis információ áramoltatás esetében: az ámítás, áltatás és félrevezetés esetében, hamis egység megvalósítást eredményezi. Így válhat, az utóbbi estben, a hamis fény közremĂ»ködésével a szeretetbõl gyĂ»lölet és harag. És mindez mindössze a hamis információ, a hamis fény, vagyis a hamis, vagy zavaros átvilágítások: értelmezések (alapmĂ»veletek) hatására. Ezért, miként az alkímia mondja, nem szabad, illetve nem ajánlatos az alapelemeket összekeverni egymással. („Az elemek csak egymástól jól elkülönítve és a maguk individuális jellegében jól meghatározva és megnevezve egyesíthetõk.” - Lásd: Hamvas Bél Tabula Smaragdina c. könyvének az alkímiáról szóló kisesszéjében: A separatio mĂ»velete leírását.)
 
Az õsi (metafizikai) Szeretet tehát a minõségi feltételek és rendezés, elemzés, értelmezés nélküli, feltartóztathatatlan (mágikus erejĂ») kiáradás és visszakapcsolás õsereje bennünk és az egész teremtésben (a létben) és egyben az egész teremtést létrehívó és egyben - egységen tartó õsszubsztancia is. Eközben a maszkulin õsprincípium: a Fény, a Szeretet õsszubsztanciáját provokáló - megtermékenyítõ és azt különbözõ létegységekben - ideastruktúrákban különválasztó, a szeretetet különálló lét-struktúrákba differenciáló (megkülönböztetõ, elkülönítõ), „diverzifikáló” (sokszerĂ»sítõ és ezáltal újabb és újabb létformák létrejöttét serkentõ) megtermékenyítõ õs-erõ, amely a teremtés és a teremtmények sokszerĂ»ségét és egyre összetettebb (magasabb  rendĂ») struktúrákba való rendezõdését, valamint azoknak az egyre felsõbb rendĂ» létegységekbe való rendezõdését biztosítja. Mondhatni tehát, hogy a Fény ereje által változik a Szeretet entropikus õsi állapota többszerĂ» és többértelmĂ», de jól rendezett (strukturált) negentropikus állapotokká.
 
A Szeretet tehát a teremtés és a fejlõdés szubsztanciális alapja (õsi kiáradó-kiárasztó ereje és õsszubsztanciája) a Fény viszont a teremtés és a fejlõdés „motorja”: kiváltója, mozgatója és értelmezõje. Az elõbbi a Szeretet-bölcsesség (Szophia), a megtermékenyülés õshatalma, a második a Tapasztalati Ismeret, a megtermékenyítõ õshatalom. Vigyázni kell, mert e nélkül, a lét gyökerében történõ teremtési jelenségek és folyamatok megkülönböztetése és meghatározása nélkül, mindig nagy a zavarok keletkeznek a szellemtudományok térületén és végsõ soron minden más zavar ehhez, az elsõ megkülönböztetés hiányához vezethetõ vissza. Ezért a valódi egység helyett folytonosan a hamis egység valósul meg az életünkben (sorsunkban), és a végül személyiségünkben is. Ennek következtében a nyugati típusú civilizációban, ma semmi és senki nincs a rendeltetés szerinti helyén és csodálkozunk, hogy értelmi és érdemi kommunikáció helyett miért van annyi drámai konfliktus és magány, hogy az igazi szeretet helyett miért van steril érzelgõsség, és végsõ soron a sima ügyintézést szolgáló udvariasság és társadalmi etika mögött, a mai ember tudattalanjának a legmélyebb rétegeibe rétrejtett nagy mennyiségĂ» gyĂ»lölet? (Az ugyanis, hogy a mai orvostudomány fejlettségi szintje mellett miért van még mindig annyi - sõt: egyre több! - beteg ember, nem csupán annak köszönhetõ, hogy rosszul táplálkozunk, illetve, hogy táplálékainkból egyre inkább kivesznek az egészségfenntartásához szükséges természetes - természeti - alapanyagok, hanem annak is, hogy a civilizált ember tudattalanjában ott vannak ezek a társadalmi - közösségi etikai szabályok betartási mechanizmusa - feltételes reflexrendszere - alá jól lepréselt, csendes neheztelések és finom gyĂ»lölködések halmazából keletkezõ negatív energiák.)
 
Bár azáltal, hogy a Szeretetet átvilágítja, a Fény a legalapvetõbb rendeltetését és funkcióját látja el, mégis a természetben a Fénynek a Szeretetre gyakorolt hatása: benyomása, benyomulása felborítja, felzaklatja Szeretet nyugalmát. Az átvilágításhoz ugyanis szükséges a Fény minél teljesebb behatolása a Szeretetbe, a lassú, finom áramlásként növekvõ spirituális, mentális, pszichikus és anyagi õsszubsztanciájába, ami nem minden esetben és nem mindig kellemes. Sõt, a természetben bõven van rá példa, hogy majdhogynem szenvedést okozóan (pszichés szenvedést mindenképpen) fájdalmas a Maszkulin princípiumnak a feminin princípiumba való behatolása, benyomulása: a szeretet-egységek átvilágítása, értelmezése, megtermékenyítése. Erre a legjobb példa a szüzesség természetes úton történõ, kissé fájdalmas és kellemetlen elvétele - elvesztése. De bármennyire is fájdalmas egy fénybehatolással (néha a megállapodott szeretet-helyzeteket, állapotokat feltörõ, felkavaró kellemetlen behatolással) járó átvilágítás, ha szükséges a megtermékenyítés (Lásd a harmadik egyetemes törvényt, a szükség és a bõség, illetve e kiegyenlítõdés törvényét.), a fénybehatolásnak, illetve a benyomásnak, benyomulásnak meg kell történnie.
 
„...És ami fent van, ugyanaz mint ami lent van.” szoktuk idézni gyakran, csak az a baj, hogy a Jin jellegĂ» misztikus fantazmagóriák és a Jan jellegĂ» absztrakt spekulációk: a talaj nélküli gondolati, filozófiai rendszerek, nem azonosak a metafizikai realitással! Az ember által meg nem zavart állatfajoknál, ezek a fájdalmat, illetve ellenállást, elhárítást keltõ fénybehatolási folyamatok és az ellenállási reakciók, a maszkulin princípium képviselõi által végülis legyõzött behatolás-elhárítási kísérletek, még egyértelmĂ»ek. Ezért - amennyiben a szellemi törvények logikája szerint is rendet akarunk teremteni az életünkben - sokkal célravezetõbb hinni az antropológiának, mint a kreacionista elveket valló vallásos teológiáknak.
 
A genetika és az antropológiai genetika eddigi felfedezéseinek a tükrében, nagyfokú - a személyi horoszkópokban a Jupiter és a Neptunusz sĂ»rĂ»bb negatív fényszögelése által jelzett - önkéntelen és öntudatlan önáltatási késztetések szükséges ahhoz, hogy ezeket a misztikus elméleteket fenntartás nélkül elfogadjuk, és ne lássuk be, hogy az ember igenis közös õsre tekint vissza a majmokkal. Méghozzá a nem-ragadozó, tehát a húst nem fogyasztó majmokkal. Ez a tény viszont, vagyis ennek az antropológiai ténynek a kauzális bizonyítása és értelmezése egy másik, a táplálkozásról szóló átfogó tanulmány tárgyát képezi.
 
Nem véletlenszerĂ» események és az eseményeket követõ genetikai mutációk közben vált a rokonainál intelligensebbé, mint ahogy azok az események se voltak véletlenszerĂ»ek, amelyek a többi faj kifejlõdéséhez vezettek, hanem az egyetemes törvények és fõként a spirituális fejlõdés törvényének következményei. Nézzük meg tehát, hogy miként mĂ»ködik a féltékenység õscsirája, azoknál a fajoknál, amelyek az emberi spirituális és genetikai struktúra kialakulásának az elõzményeit az életösztöneikben hordozzák.
 
A más fajoktól jól differenciált, azonos fajon belüli, legintelligensebb és legerõsebb hímek, vagyis a legmagasabb rendĂ» spirituális struktúrával rendelkezõ hímek - a legerõsebbek, legjobb kondícióban levõek, a legerõsebb szexuális ösztönökkel és a legjobb ösztönös megkülönböztetési képességekkel bíró hím egyedek - termékenyítik meg általában a Szeretetnek a fajon belüli megtestesítõit: a nõstényeket. Minél erõsebb és sokszerĂ»bb - minél felsõbbrendĂ» - a spirituális struktúrának megfelelõ egészsége és ereje van egy hímnek, annál több nõsténynek és azok kicsinyeinek viseli a gondját (vezeti a csapatot) és annál több nõstényt termékenyít meg. Persze, vannak ettõl eltérõ „szokások” is az állatvilágban, mint pléldául a monogámia, vagy a nõstény állatok által vezetett csapatok, ahol a vezér nõstények által „rendezett és gondozott” csapattól függetlenül élõ szabadon csatangoló (szabad tapasztalatokat szerzõ) hím, vagy különbözõ hímek mindössze a párzás - a megtermékenyítés idõszakában jelennek meg, illetve csak ezt az idõszakot töltik a csapat - falka - „társadalmában”. Minket viszont most a nagy általános természeti rend érdekel, az általános természeti modell, mivel a természeti folyamatok és törvények egy az egyben leképezik és a fizikai - természeti világ határállapotában megtestesítik a spirituális teremtési folyamatokat és az egyetemes törvényeket.
 
Ugyanakkor a nagy általános természeti modell mellett, amelyben a hím arra törekszik, hogy minél több nõstényt megtermékenyítsen, vagyis, hogy a többi hímmel szemben erõsebb spirituális struktúráját és az annak megfelelõ genetikai kódrendszert minél több utódnak átadja (és ugyanúgy: a nõstény állatokban, akárcsak a nõkben. Ösztönök szintjén létezik a hímek eme törekvésével szembeni ellentétes törekvés, hogy minél többféle spirituális modellt megtestesítõ genetikai kódrendszert magába fogadva biztosítsa a lét és a teremtés sokszerĂ»ségét), minket, a kiválasztott témánk szempontjából csak a monogámiában (párban) élõ állatok érdekelnek, mivel az ember, spirituális rendeltetése szerint, monogám lény. És ez még akkor is igaz, ha éppen a fejlõdés - a differenciálódás (különbözõdés) és a diverszifikáció (sokszerĂ»ség) fenntartása érdekében, a bigámiára és a poligámiára is igen hajlamos. Spirituális fejlõdés szempontjából, egy bizonyos öntudati állapot (színvonal) elérése után, mindenképp a monogámia kell, hogy jellemzõ legyen ránk mivel páros egységet alkotni a lét összes dimenziója szintjén, csak egyetlen ellentétes nemĂ» személlyel vagyunk képesek. Ezért a fejlett öntudattal (egyetemes én-tudattal) rendelkezõ személy számára már lelki és szellemi zavart okozó bonyodalmakat hordoz magában a bigámia, vagy a poligámia.
 
Nos itt, ebben az õsi ellentmondásos determinációban érhetjük utol az emberi lét és a fejlett emberi tudatállapot nagy paradoxonát, ami a féltékenységnek is az alapja és õsoka: miközben a nõ inkább az otthon és a család (a fészek) zavartalanságát és egységét félti a „betolakodó” személytõl, aki a férfi-élettársat (a férjet): a Fény megtestesülését képviselõ személyt magához vonzva, elviheti (elcsábíthatja) azt az otthonból és a családból (Holott a különbözõdés és a sokszerĂ»ség elve érvényesülési kényszere hatására a nõ talán még jobban vágyik a poligámiára mint a férfi. - Ezt biológusok bizonyították már a peteérések és a nõ biológiai rendszere mĂ»ködésének a megfigyelésével, amikor a férj távol van a családtól és gyakorlatilag lehetõség nyílik az újszerĂ»ség létrehozására, az új információknak: új fajta géneknek a családba való bejutására), a férfi féltékenységének egészen más az alapja és funkciója, amely szellemi alap az állatok hímjeinek az egyeduralomra való törekvésében érhetõ tetten.
 
Mielõtt a férfiféltékenység spirituális magyarázatába belekezdenék, szükségesnek találom elõre bocsátani, hogy nyitott szemmel járok a világban (nem vagyok vak), és jól látom hogy az az ideális állapot, az az ideális családmodell, amit alapul véve igyekszem a féltékenység spirituális mozgató rugóit, ok-okozati összefüggését felgöngyölíteni és leírni, ma már nagyon ritka, hiszen magam is egy, a férjétõl elvált nõnek vagyok az egyke fia, akit egy fasiszta elveket valló mostohaapa igyekezett „a maga jóhiszemĂ»ségével férfiasság illemtanára” megtanítani, aminek természetesen az ellentétét érte el. Én is kakukk tojás voltam tehát egy férj számára, akinek a spirituális életprogramja, majdhogynem teljesen eltért a mostohaapja spirituális struktúrájának a jellegétõl (azért csak majdhogynem, mert végülis, a rezonancia törvénye alapján, csak  volt egy közös asztrológiai jellemzõnk: õ az Oroszlán jegyében született, nekem meg Oroszlán az Ascendensem), olyan gyermek tehát, akinek a furcsa természetével nem nagyon tudott mit kezdeni az engem férfiasságra tanítani igyekvõ nevelõ apám, hiszen az én természetem teljes mértékben eltért attól a gyermekmodelltõl, amit õ megismert a korábbi házasságából született gyermekeiben. Jól tudom, tehát, hogy még azok a (magyar!) szülõk nagy része sem neveli kizárólag a biológiailag sajátjuknak  nevezhetõ gyermekeiket, akik a családalapítás klasszikus modellje mellett döntenek, hanem a második házasságukat élõ, korábban elvált férjük, vagy a feleségük - többé-kevésbé a sajátjuknak érzett - gyermekeit is. Ez a második, harmadik beálló és lassan - lassan a negyedik generáció szintjén is állandósuló mai helyzet viszont (hogy az örökbefogadott árvák és/vagy a szüleik által elhagyott, sõt: eladott, gyermekek, illetve az õket gondozó szülõk helyzetét is megemlítsük), még nem változtatta meg az emberi tudattalan ideavilág alaphelyzetét, amiben a féltékenység gyökerezik.
 
A férfi tehát, nem a feleség-anya (nõk estében a gyermekeinek az apja) elvesztésétõl fél annyira (mint a nõ), hanem éppen az õ egyéni spirituális struktúrájától eltérõ szellemi - spirituális és a genetikai információnak, az általa nem tökéletesen uralt, az övétõl eltérõ szellemi kódrendszernek a családba való bekerülésétõl szorong tudatosan, vagy öntudatlanul. A férfi esetében tehát részben ott vagyunk, ahol az erõsebb és intelligensebb hím állatok, az egyetemes fejlõdés törvényének hatására arra kell hogy törekedjenek (mivelhogy ennek a törekvésnek az ösztöne beléjük van építve genetikailag), hogy a többi hímet legyõzve és elĂ»zve, az õk spirituális struktúrájuknak megfelelõ géneket örökítsenek át a nõstények révén az utódokba. Más részben ott vagyunk, hogy éppen az elõbbiek miatt, a hím öntudatlanul és önkéntelenül (a férfi: tudattalanul) fél attól, hogy a családba, a nõ ugyancsak önkéntelen többszerĂ»ségre való törekvésébõl eredõ, szexuális magatartása („árulásnak” - csalásnak érzet és gondolt magatartása) folytán, az általa gondozandó és nevelendõ: átvilágítandó(!) családba, esetlegesen bekerülhetnek olyan „idegen”, nem csak genetikai információk, hanem olyan szellemi és lelki kódrendszerek is, amelyeket õ esetleg nem képes felismerni (dekodifikálni, értelmezni) és az utódokat - gyermekeket szellemi szempontból helyesen irányítani : gondozni és nevelni.
 
A féltékenyég révén tehát a férfi fél a nem általa nemzett utódban megjelenhetõ, tõle idegen kódrendszerektõl, de fél a nõnek (a párjának) a zavarától is: a „csalás” tudata miatt, vagy éppenséggel a másik férfi iránt érzett szerelmi - szexuális vonzalmai miatt esetlegesen megjelenõ lelki és szellemi zavartságtól. A tudomány ugyan még a génekkel van elfoglalva, és azokra akar kenni mindent, és olyan szamárságokon töpreng és olyan szamárságokkal hitegeti az embereket, hogy a génmanipuláció segítségével kiküszöbölhet bizonyos, az õsöktõl öröklött spirituális zavaroknak megfelelõ betegségeket - és meg is teszi és ezzel még jobban tönkre teszi majd a civilizált ember immunrendszerét! - és nem beszél, mert nem is akar egyelõre arról tudni, hogy a gyermekek egészsége 14 éves korúkig elsõsorban a gyermekeket gondozó, azokat nevelõ, azoknak a személyére teljes anyai öntudatával ráfekvõ édesanyjuk tudattalan érzés- és képzeletvilága zavarainak, feszültségeinek, illetve zavartalanságának - harmóniájának, oldottságának a függvénye. Ez alapján, tehát a férfi is, bizonyos szempontból  jogosan fél tudattalanul a vetélytársnak a párjára gyakorolt hatásától. A férfi ugyanis nemcsak a „kakukktojástól és a kakukkfiókától”, aminek a spirituális gondozásához, a „fióka” megfelelõ spirituális programja szerinti irányításához, neveléséhez ösztönösen nem ért, mivelhogy az erõsen különbözik az övétõl (és még csak nem is ez lenne a nagyobbik baj), hanem attól fél öntudatlanul és önkéntelenül, hogy a másik férfiba szerelmes, illetve azzal szexuális egységet létesítõ felesége (gyermekeinek az anyja) összezavarodik képzeletileg (ideálisan), mentálisan és pszichikailag egyaránt. És mivel e gyermekek szellemi és testi állapota is inkább az anya tudattalan lelki és képzeleti - ideatikus tevékenységétõl függ, mint a férfi tudományos ügyeskedéseitõl, a férfi valahol a felettes énjén keresztül sejti, hogy a párja lelki zavartsága következményeként lebetegedhetnek a gyermekek, hogy esetleg könnyebben és gyakrabban és súlyosabban megsérülhetnek, mint ahogy az a természetes tapasztalatszerzések közben normális lenne. Hiszen a gyermekek individuális személyi öntudat nélküli (mentális test nélküli) személye, és ezáltal a biológiai szervezete is, elsõsorban a nõi - anyai tudattalan képzelet- és érzésvilágnak van alárendelve.
 
Magyarul: a zavart képzeleti és érzésvilággal rendelkezõ anya, önkéntelenül és öntudatlanul, de valósággal „meghívja” a betegség okozó szellemiséget, egészen konkrétan: a bacilusokat és a vírusokat (sérüléseket, baleseteket) a gyermekeik szervezetébe, testébe és beidézi azok sérüléseit, baleseteit. Zseniális a metafizikai töltete a magyar nyelvnek: féltékenység. Vagyis félek valamilyen homályos és veszélyes erõtõl, amit a párom zavartsága, vagy az õ személyének a hiánya (a férfinak a hiánya) - annak a más nõhöz, más családhoz való elszegõdése - idézhet elõ, hozhat be az otthonunkba: a családi fészekbe. És nem csak ez van. Mert, ha a nõ, vagy a férfi, a családanya, vagy a családapa esetleg megcsalja a férjét és ennek következtében a lelkiismerete, és ezáltal a mágikus képzelet-világa nem tiszta, kénytelennek érzi magát a csalás titkosítására, vagyis annak az újabb és újabb hazugságok: csalások és pszichikai - mentális manõverezések általi elfödésére, elbástyázására. És végülis a saját önátvilágító képessége romlik meg ezáltal, ami azzal a következménnyel jár, hogy a férfi nem lesz képes a nõ átvilágítására ugyanúgy, ahogy a saját személye átvilágítására sem képes.
 
A mágikus teremtõi képzeletét család egységétõl elfordító (csaló, vagy csalódott) nõ viszont, egyre irritáltabban reagál a férfinak midennemĂ» helyzettisztázási, illetve átvilágítási törekvésére, egyre inkább szembe fordul és ellenáll az átvilágításnak. Ilyenkor keres és talál ürügyet a veszekedésre, a férfi leszerelésére, annak ébersége gyengítésére, ha lehet a férfi megszégyenítésére, elbutítására. Ilyenkor reagálja le hisztériásan, beteges irritációval a nõ a férfinek az olyan mondatait, hogy gyere, beszéljük meg ezt az egészet õszintén egymással. A családi szellemiség egysége fenntartása fontosságának az õs-eszméjérõl, de még a család és a családanya átvilágításának a szükségszerĂ»ségérõl mit sem tudó, illetve az arról lemondó (csaló) férfi viszont ilyenkor látszólag zavartalanul, de végül is épp oly irritáltan kitér, elutasítja az egységbe való visszakapcsolódást egy másik, (újabb hamis) egység létrehozási lehetõség reményében.
 
És ha mindezt megértettük, rátérhetünk az örökletes programok és a spirituális memória ismeretében felvetõdõ örökösödési problémákra is. Egészen pontosan a férfiaknak - mint apáknak - nevelõknek a szerepére a nõk által az utódokra átörökített negatív spirituális determinációk feloldásában és azoknak megfelelõ pozitív képességek és tulajdonságok kialakításában. Annak a ténynek a bizonyítása ugyanis, hogy az utódokban 90 - 95 százalékban inkább az anyai ági spirituális családi örökségek érvényesülnek egy, illetve két, igen részletes - biológiai és spirituális-kauzális érvek tömkelegének a felhasználásával történõ - bizonyításokat tartalmazó korábbi tanulmánynak a tárgyát képezi, amit mind az Utódok, szülõk és szeretõk, az asztrológia tükrében c. könyvemben, mind a www.kozmaszilard.hu c. honlapomon  közöltem. A türelmetlenebb olvasók számára viszont a rövidebbnek, a Spirituális Memória és az anyai ági örökletes programok c. tanulmány elolvasását vélem most célszerĂ»nek. Mert éppen ebben különbözik az maszkulin princípiumnak az emberi megtestesítõje - képviselõje, az állati megtestesítõtõl: miközben az állat csak a géneket örökíti tovább és egyedüli gondja, hogy a saját génjei által is leképezett szellemiség érvényesüljön a családban (fészekben, alomban, csapatban barlangban), addig a férfi a közös, majd a kimondottan csak a nõ által hordozott és az utódoknak tovább adott negatív anyagi ági örökletes programokat kell megismernie (elsõsorban saját magában persze) és azokat megértve az utódokban pozitív képességekké és tulajdonságokká átalakítania a következetes és éber nevelés által. És épp ennek érdekében: a felnõtt korukban majd spirituálisan ténylegesen fejlõdni képes utódoknak az idõben történõ megfelelõ nevelése - alakítása érdekében, az utódok egészsége érdekében tehát, az apának ismernie kell a családban - az õ és a felesége családjában - érvényesülõ negatív örökletes szellemi programokat és azok meghaladására törekedvén, ennek a meghaladásában segítenie az élettársát (gyermekei édesanyját) és a gyermekeiben a neveléssel kiérlelni a megfelelõ - a negatív családi programokat ellensúlyozni képes - és nem azokat megerõsítõ! - tulajdonságokat és képességeket.
 
Ez a család egészsége és folyamatos fejlõdése fenntartásának és biztosításának ez egyetlen útja. Ez a családapa igazi szerepe és felelõssége. Ennek az apai szerepnek és felelõsségnek az elvesztésétõl, elhanyagolásától, eldobásától fél a családanya önkéntelenül, illetve emiatt a férfi által fel nem vállalt felelõsség és éberség hiánya miatt gyötri a férjet/apát mindenféle oda nem illõ szamársággal az anya/feleség, hiszen maga sem tudja, hogy a férjének mit kellene tennie, ahhoz, hogy beteljesítse a családapai rendeltetését. Ma ugyanis a családapai szerepkörök nemcsak, hogy elgyengültek, hanem teljességgel fel is borultak. Sõt: a nemek közti szerepek is felborultak és ma már sok esetben a nõ szeretné megtermékenyíteni szellemileg és spirituálisan az ettõl elzárkózó, reggeltõl estig a pénze után futkározó robot-férfit, és csodálkozik, hogy biológiailag miért nem képes megtermékenyülni. Sõt: mivel a civilizált és hamis öntudattal rendelkezõ nõ (aki ma már koránt sem az egység-adás, az odaadás, az áldozat, az egységbe foglalás - az egységbe kötés õs princípiumának, a Szeretetnek a megtestesítõje a sem a családban sem a közösségben) eleve fél és szorong, sõt: irritálttá válik az átvilágítástól.
 
Ráadásul a posztmodern nõ, a saját nõi szerepébõl is teljesen kilóg, hiszen alig akar már utódokat szülni, gyermeket gondozni és nevelni. Ehelyett inkább õ is azokat az öncélú „önmegvalósító” játszmákat szeretné élvezni, amelyek segítségével az elmúlt száz év során a férfiak tönkretették a föld élõvilágát: termelve, vagy valamilyen más formában akar pénzt keresni (És lehetõleg minél hosszabb ideig és minél több pénzt keresni, mielõtt az egy, maximum két gyermekét megszülné!) és õ is karriert akar építeni, sõt, ha lehet irányítani, parancsolgatni szeretne. És miután mindez megadatik neki, a legtöbbször a fent leírt lényegi felelõsségekkel teljesen ellenkezõ, azokkal homlokegyenest szemben álló felelõsségeket igényel és kér számon a férjétõl, élettársától. Hiszen ma, amikor mindenki szabadon akarja habzsolni a civilizált élet által kínált metafizikátlan és ezért sivár élvezeteket, amiben az utódokért - az idejében a világra hozott gyermekekért való felelõsségek csak gátat, lehetõség-megvonást jelentenek, ugyan ki gondol még az utódokra és a gyermekek egészségére, egészséges spirituális nevelésére? Mert, ha mindenképpen gyermek kell majd, ott vannak az árvák, örökbe lehet fogadni egyet... És ha minden áron „személyes” utód kell valakinek, hát ott vannak a sperma-bankok, a nõi petesejt-bankok és minden tiltás és erkölcsi ellenkezés, ellenállás ellenére, nem sokára készen áll a klónozás... Persze, a spirituális létezés, valamint az emberi tudattalan mélyrétegeibe raktározott párvesztés-félelmi, pár-féltési ösztönök által mozgatott féltékenység ettõl még megmarad....
 
A család és gyermek nélküli szerelmes nõk és férfiak féltékenysége metafizikailag ugyan még nem indokolt, tehát nem jogos, ameddig nem képeznek gyermekáldással is megszentelt családot az élettársukkal. De ugyanakkor a szerelmük alanyának az elvesztésétõl, a veszteségtõl való „misztikus” és irracionális félelem is érthetõ, mivel a szerelmünk, élettársunk is ugyanazokkal a démonokkal (karmikus negatív spirituális programcsomagokkal) küzd mint mi, neki is ugyanazokat az öncélú, más élményekre, más állapotokra, más tapasztalatokra való sóvárgásait kell feloldania mint nekünk.  És ez még akkor is így van, ha a férfi, a polaritás törvénye szerint, a szerelmi-szexuális vágyak és sóvárgások által létrehozott problémacsomagnak az ellenkezõ oldalán állnak mint a nõk. És annál inkább érthetõ ez, a nõk esetében, akik dacára annak, hogy ma ugyanakkora mértékben szeretnének részt venni a külsõ és a belsõ természet rombolásában és szennyezésben, mint a tudomány által felelõtlen nagyokosokká változtatott férfiak és eszük ágában nem áll az, hogy hagyják magukat átvilágítani az erre az átvilágításra amúgy is képtelen élettársaik - férjeik által, mégis félnek azok elvesztésétõl, hiszen a tudattalanjuk erre van évmilliók óta beprogramozva.
 
Ezért tehát nem a féltékenység megszüntetésére kell törekedni különbözõ misztikus és pszichológiai trükkök által, különbözõ pszichológiai, pszichiátriai és misztikus terápiák által, mint valami, kizárólag csak a birtoklási vágyakkal kapcsolatos „állati ösztönt” , hanem a féltékenységnek az egyetemes és az emberi lét rendeltetése spirituális alapjainál álló metafizikai funkcióját kell megérteni, majd megkérdezni magunktól, illetve a féltékenyég ”betegségében” szenvedõ személytõl, hogy egészen biztos-e, hogy õ a szerelem és az élettársi párkapcsolat lényegi értelme szerint viszonyul a partneréhez, illetve a kettõjük által létrehozandó Jin-Jang egységéhez: a Jenhez, a Szent szellemhez, a lét és az emberi élet alap rendeltetéséhez? Mert amint ezen valaki (a féltékeny személy) kezd értelmesen és kellõ õszinteséggel: hibabelátási készséggel elgondolkozni és ezáltal sikerül a féltékenysége értelmét egy, a hétköznapi gondolkozásánál és képzelgésénél nagyobb szabású összefüggés rendszerbe bele képzelni, mindjárt sikerülnie is kell, annak a többi elemeit is „összelátni”, ami megszabadítja õt a féltékenységnek az alacsony szintĂ» érzelmi-érzéski átéléseinek a lelki és fizikai fájdalmat is okozni képes fájdalmától, e szenvedély-betegségétõl.
 
Asztrológiailag a féltékenység elsõsorban a Bika - Skorpió tengelyhez tartozik, természetesen mindkét konstelláció esetében más és más okokból (erre mindjárt kitérek), de a másik két stabil jegynek: az Oroszlánnak és a Vízöntõnek a bélyegét a rejtett spirituális struktúrájukban (karmájukban) hordó személyek is erõsen ki vannak téve annak, hogy a féltékenység elhatalmasodjon a lelki világukon, illetve a tudattalanjukon. És itt nem is azokra az esetekre kell gondolni, amikor a betegesen féltékeny személyek a jelzett Konstellációk egyikében - másikában születtek, hanem inkább azokra, amikor a Lilith, vagy a Sárkányfarok áll az illetõ jegyekben, vagy az azoknak megfelelõ horoszkópházakban: a II, az V, a VIII és a XI. házban. A Bikához természetesen mint a birtok-tudatnak a megsértési képzete és mint élvezet-irigység jelenik meg elsõsorban a beteges féltékenység. Akinek ugyanis itt áll a Sárkányfarka, de fõképpen a Lilithje, az hajlamos létszükségleti vagyontárgyakat és eszközöket, az anyagiakat a szerelemhez és a szexualitáshoz, a partneri viszonyokhoz és nem utolsósorban a kényelemhez kötni, illetve ezeket mind össze keverni és öntudatlanul az az érzése, hogy amennyiben valamelyiktõl meg kell válnia, például a szerelmétõl, az szükségképpen magával vonja azt is, hogy a vagyonáról, a kényelmérõl, gazdasági eszközeirõl is le kell mondania. És egyébként is neki nagyon nehéz bármirõl is - még egy korábbi tévhitrõl is - lemondani.
 
A Skorpiónál, amiként azt a konstellációk leírásánál is olvasni lehet, elsõsorban az elengedési, lemondási, megbocsátási képtelenség az ami a féltékenység érzését felerõsíti, de természetesen az is sokat nyom a latba, hogy a skorpió nem szereti, ha a szerelmen és a szexualitáson keresztül történõ mély- kutatásait, testi, lelki és spirituális búvárkodásait mások megzavarják, akárcsak egy hajszálnyit is, és ezáltal persze azt, hogy a szerelmükkel, szerelmeikkel és szeretõikkel kizárólag csak õk egyenlítõdjenek ki lehetõleg az élet minden területén.
 
Az Oroszlánnak természetesen elsõsorban az önérzetét és a hiuságát sérti, ha mások környékezik a szerelmüket, illetve, ha úgy vélik, az a képzetük támad, hogy a szerelmük, szeretõjük mással, másokkal szĂ»ri össze a lelki és az érzéki levet. Ă•k tehát nem is annyira a partner (gyermekeik anyja) elvesztésétõl félnek, hanem elsõsorban az zavarja, hogy valaki be merészelt hatolni az õk életterébe (vadászterébe), és veszteség esetén a személyi (vélt) értékükön esett csorbától rettegnek, azt képtelenek elviselni, feldolgozni.
 
A Vízöntõnél elsõsorban a hamis szabadságtudatból ered a féltékenység, õk ugyanis, amennyiben Sárkányfarokról és/vagy a Lilithrõl van szó, képtelenek az állhatatosságra, a hĂ»ségre és ismervén saját gyengeségüket, ezt szükségképpen kivetítik a párjukra is, képtelenek lévén megérteni, hogy nem mindenki menekül a kötõdést és az elkötelezõdés, a partner iránti felelõsség elõl mint õk. Mondhatni tehát, hogy õk magukból indulva ki féltékenyek, amellett, hogy egy negatív Uránusszal a szerelmi-csalási trükkökrõl szóló fantazmagóriák alkotására is igen hajlamosak.
 
A leírtak alapján nem kell hinni annak családterapeutának a tevékenysége hitelességében, aki a féltékenységet kiirtandó betegségnek tartja és akinek a férje, vagy felesége jól látható és érzékelhetõ távoltartásával, tüntetõen jelzi a misztikus mester, vagy mesternõ hallgatói számára, hogy õ mennyire nevetségesnek és haszontalanak tartja a férje, vagy felesége tevékenységét, un. ezoterikus hitrendszerét („Vak vezet világtalant”). Nem kell hinni a szemmel láthatóan a meghasonlott jellegĂ» párkapcsolati relációkban élõ misztikusok hitelében, tanainak és tanácsainak, un. terapeutai tevékenységének a hosszú távú, pozitív hatásában, hiszen egyedül a személyi spirituális fejlõdési - kiegyenlítõdési életprogramból kiolvasott konkrét és pontos (egzakt) életfeladat-tudatosítás az, ami segíthet a féltékenységben szenvedõnek abban, hogy a féltékenysége igazi okainak a karmikus gyökereit megértse, megnevezze és ezáltal feloldja, illetve kreatív képességekké, pozitív élettársi tulajdonságokká alakítsa.
 
Szerzõ: Kozma Szilárd
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk