Menu Content/Inhalt
FĂ”menĂŒ > AsztrolĂłgia > Az anyasĂĄg mĂĄgikus hatalma - Hold Ă©s Neptunusz
Az anyasĂĄg mĂĄgikus hatalma - Hold Ă©s Neptunusz
ImageSok - sok személyi horoszkópértelmezés, és az egyre szélesedĂ” baráti és ismerĂ”si köreinkben elért pozitív eredményeink bizonyítják és visszaigazolják, hogy azok, a genetika által kimutatható rendellenességek, illetve negatívnak nevezett biológiai örökségek, amelyek még nem okoznak a születendĂ” gyermekben, veleszületett VÉGZETES(!) BETEGSÉGEKET, csak erĂ”s betegséghajlamokat és nem eredményeznek helyrehozhatatlan testi deformációt(!), a személyi horoszkópból (asztrogrammból) kiolvasható információk segítségével utólag, átváltoztathatóak (kijavíthatóak!) egészséges biológiai tulajdonságokká és képességekké. Jó példa erre a feleségemé és gyermekeinké. Feleségemet és testvéreit ugyanis az édesanyjuk nagyon nehezen szülte meg és szoptatni sem tudta, mert a teje hamar elapadt. Ráadásul a feleségem un. marfon koros (elnyúlt vékony) csontozattal és koponyával rendelkezik és a két testvére is apró - plasztikai mĂ»tétek útján utólag helyrehozott - testi rendellenességekkel is jött a világra. Eközben Ă”, akárcsak a horoszkópjukból kiolvasható anyai szellemi örökségüket elmélyülten tanulmányozó barátnĂ”ink, könnyen szülte meg a teljesen ép és egészséges csontozatú gyermekeinket. És több mint egy évig (viccesen: az unalomig) szoptatta azokat, annak köszönhetĂ”en, hogy a személyi horoszkópjaikból nem jósolgattam számukra semmit, hanem feltártam a karmikus meghatározódásaikat, annak érdekében, hogy haladják meg azokat.
 
A VízöntĂ” és a Halak konstellációk által megtestesített spirituális erĂ”terek személyiség-változtató tulajdonságai és természete jelzik, hogy az állatokkal ellentétben, az ember szellemét nem béníthatja le, és nem határozhatja meg egy életre, sem a genetikai, sem a spirituális öröksége (karmája), hanem a spirituális értelme és az élet-képzelete (mágikus) ereje által lehetĂ”sége van az öröklött szellemi és biológiai (genetikai) programjainak a javítására, módosítására. Informatikai kifejezéssel: "a programjainak az átírására" - és ha kell, azok teljes kicserélésére. A genetikai kódrendszerünk ugyanis, nem a véletlen anyagi módosulások és a szükségszerĂ» örökösödéseknek az egyedül és kizárólagosan a génsebészet által módosítható térképe, hanem mindössze következménye és leképezĂ”dése a spirituális és kauzális kódrendszerünknek. Ezt viszont irányítani és változtatni tudjuk - fĂ”ként a magzatot a méhükben hordó anyák esetében, akiknek, amennyiben nem terhesnek, hanem áldott állapotban levĂ” teremtĂ”i személyeknek tudják magukat, a legerĂ”sebb a mágikus képzeletük. Ez, az áldott állapoti mágikus képzelet, nem csak a magzat alakulására - fejlĂ”désére, képes pozitívan hatni (vagy "terhes"-ségi koncepció esetén: rombolóan és károsan hatni) -, anélkül, hogy pl. génsebészeti beavatkozásokra lenne szükség. SĂ”t: talán hihetetlen, de ez, a mágikus erejĂ», tudatos, vagy önkéntelen családanyai képzelgés, az egész család jólétére is rendkívülien erĂ”s befolyást gyakorol.
 
Ez a tudatos, vagy önkéntelen családanyai képzeleti (mágikus) hatás olyannyira erĂ”s például, hogy egy huzamosan fenntartott és intenzíven átélt negatív családanyai imaginációval szemben, a férfi (az apa) teljességgel tehetetlen, bármit is tenne, nem képes azt elhárítani, vagy ellensúlyozni.
 
Az Erdélyi Hamvas Béla Baráti Társaság tagjaival együtt, vagyis a Hamvas Béla által lefektetett metafizikai koncepciók szerint, asztrológusként és nem utolsósorban felelĂ”s szülĂ”ként is gondolkozó barátaimmal tehát, szüntelenül együttmĂ»ködve és egymás gondolatait, eredményeit ellenĂ”rizve - megbeszélve, és a különbözĂ”, un. jellegzetes horoszkóp-eseteket is megbeszélve, a Lilith nevĂ», Teremtés-provokáló, Teremtés-kényszerítĂ” negatív(!) Ă”serĂ” abszolút létének (Abszolút mivoltának) és gyökerének a felfedezése és kimutatása után, felfedeztük a Lilith által megzavart abszolút-létbĂ”l eredĂ”, az abszolút-rend helyre-állításának a szükségében gyökerezĂ”, és az Abszolútumból kiváló - abból megszületĂ” TeremtĂ” létrejöttének az okát és célját. És így, a Teremtés igazi, "rend-helyreállítási" - okát és funkcióját: a rendeltetését és az un. "mĂ»ködési mechanizmusát".
Felfedeztük tehát minden pozitívan, vagy negatívan, de mindenképpen a sorsunkra és az egészségünkre (mágikusan!) ható és visszaható (Vallásos és nem-vallásos!) HITNEK A RACIONÁLIS ÉS LOGIKUS ALAPJÁT ÉS OKÁT: A VILÁG TEREMTÉSÉNEK A GYÖKERÉNÉL ÁLLÓ, VALAMINT A BENNÜNK IS LÉTEZÕ ÉS MÛKÖDÕ TEREMTÕ-KÉPZELET FUNKCIÓJÁT. Azt tehát, hogy a teremtés és az élet eredeti oka és funkciója pozitív, és, hogy ebbe a pozitív logikus lét-folyamatba, bárki, aki nem agysérült, bele tud a lelki-szellemi magatartása által kapcsolódni, és ennek a személyes, de mégis "tudományos" kapcsolatnak egyértelmĂ» pozitív visszahatása és következménye van az illetĂ” személy életére és egészségére. Felfedeztük a hosszú évezredeken keresztül a "beavatott" bölcsek, misztikus próféták és vallásalapító szentek által MINDÖSSZE RÉSZBEN SEJTETT, DE TELJESSÉGÉBEN SOHA SENKI ÁLTAL MEG NEM TALÁLT - legalábbis eddig még fel nem fedett - ISTENI IGAZSÁGOT: AZ EGYETEMES (kauzális) TEREMTÉS ÕSI OKÁT, szükségét és FUNKCIÓJÁT(!), vagyis A LÉT ÉS AZ ÉLET EREDETI RENDELTETÉSÉT, értelmét és CÉLJÁT.
 
Az általunk mĂ»velt - kauzális - asztrológia tehát, elveti a jóslást, mint a teremtés eredeti rendeltetésével (funkciójával) és céljával nem egyezĂ” tevékenységet. Jóslás helyett a személyi horoszkópokból kiolvasható pozitív és negatív meghatározódásokra (karmikus determinációkra, öröklött személyi késztetésekre) összpontosít. Az auránk, illetve a tudattalan szellemvilágunk legfinomabb rétegeibe rejtett negatív (afunkcionális) tulajdonságok, öntudatlan és önkéntelen késztetések feloldását teszi lehetĂ”vé, vagyis ezeknek az örökletes negatív spirituális meghatározódásoknak az egyetemes létezés logikájával összhangban álló, pozitív képességekké, tulajdonságokká alakítását teszi lehetĂ”vé a nem-jóslási logikára alapozott, kauzális horoszkópértelmezés. És teszi ezt azáltal, hogy a horoszkópházak által jelzett egyéni életfeladatokat is részletesen feltárja. A kauzális asztrológia tehát, a karma-feltárás mellett, a negatív tulajdonságoknak a pozitív képességekké változtatását szolgáló személyi életfeladatoknak és individuális élet-küldetésnek a feltárását is elvégzi, valamint a személyi étfeladatok végrehajtását és beteljesítését akadályozó (külsĂ” és belsĂ”) tényezĂ”knek a megnevezését. Meg adja tehát a horoszkóp minden egyes negatív elemébĂ”l kiolvasható negatív meghatározódásnak a feloldási és meghaladási lehetĂ”ségét, lehetĂ”vé téve ezáltal a harmonikus - egészséges és kreatív élet megvalósítását, amelyben nincs helye az abszurd véletlennek és amelybĂ”l természetes módon, a többi negatív "váratlan - véletlen" esemény mellett, eltĂ»nnek a tragikus "belesetek" és a krónikus, illetve, végzetes betegségek is.
 
Mindez annak köszönhetĂ”en valósul meg, hogy miután az asztrológiai feltárás által, személy megismeri a saját életfeladatait és hathatós lépéseket, külsĂ” és belsĂ” erĂ”feszítéseket tesz annak érdekében, hogy ezeket felvállalva, végre a saját "kozmikus" útját járja, és ne a mások által (szülĂ”, testvér, tanár, élettárs, pártvezér, pap, vagy guru, misztikus mester, vagy még misztikusabb szellemi vezetĂ”, stb., által) kijelölt tévutakon bolyongjon, illetve, hogy ne a rá befolyást gyakorló személyek és a negatív karmikus determinációi által befolyásolt önellentmondásos (zavaros) életképzelete által elĂ”idézett élethelyzetekben Ă”rlĂ”djön, és - az egyetemes törvényeket is megismerve és megértve, az általános, emberi rendeltetés szerinti életfeladataival is egyenesbe kerülve - az ily módon megtisztult: a tényleg egyénivé, és ezáltal egyetemessé is vált - tudatos és tudattalan (automatikus) - mágikus erejĂ» életképzeletében olyan finom - az asztrológia által a naprendszer bolygóihoz rendelt - spirituális teremtĂ”erĂ”k (életerĂ”t adó spirituális energiák) szabadulnak fel benne, és olyan teremtĂ”erĂ”kkel kerül tudatosan harmonikus viszonyba, amelyek összhangban állnak ("találnak") az Ă” lét- és életforrását képezĂ” spirituális és kauzális struktúrájával, személyi rendeltetésével. Gyakorló asztrológusi tevékenységem és kutatásaim legfontosabb eredménye az emberi léleknek (spirituális és kauzális struktúrának) a mélyrétegeiben rejlĂ”, családi vonalon az anyai ágon öröklĂ”dĂ”, vagyis anyáról leányra és fiúra szálló (az unokáknak anyai ágon átadott) spirituális tévképzeteknek az egyéni karakteri tulajdonságokként, vagyis jellegzetes negatív meghatározódásként átadott szellemi örökség-csomagjainak: az anyai ági családi életfeladat-öröklĂ”désnek a felfedezése és a személyi horoszkópok kauzális értelmezése által történĂ” kimutatási lehetĂ”ségének a felfedezése. Vagyis az egyéni KARMa igazi, gyakorlatilag is kimutatható eredetének, valamint az asztrológiai (horoszkóp szintĂ») kideríthetĂ”ségének és kimutathatóságának a felfedezése.
 
Ezek a születésünkkor már az auránkban rejlĂ”, negatív szellemi program-rendszerek lehetnek például irracionális félelmek, vagy természetellenes ambíciók, személy- és személyiség-ellenes, vagy gyermek- magzat és életellenes késztetések, irracionális rombolási és önrombolási, büntetési és önbüntetési, öncsonkítási és öngyilkossági késztetések (önkéntelen és öntudatlan rejtett agresszivitásnak a), vagy szexuális devianciáknak is szellemi okai. Ezernyi személyi horoszkóp elkészítése és megbeszélése (visszaigazolódása) után bebizonyosodott például, hogy azon személyeknek, akiknek a horoszkópjában a Nap, a Hold, a Mars, a Szaturnusz és a Plútó közül minimum három bolygó diszharmonikus fényszögben kapcsolódik egymáshoz, az anyai ági Ă”sei, intenzíven átélt életellenes mentális (érzelmi és gondolati) folyamaton mentek keresztül tudatosan, vagy önkéntelenül, éveken át, huzamos neheztelés és szorongás, rejtett (elfojtott) vagy nyílt gyĂ»lölködés, bosszú vágy, vagy nyílt életre-törés (gyilkosság, öngyilkosság, vagy több abortusz) és felelĂ”tlen átkozódás (kiátkozás) formájában. Ezek, a csecsemĂ” korban is az aurában (tudattalan szellemi lényünkben) lappangó rombolási hajlamok, tizennégy éves korunk után már aktiválódnak és a kamasz kor idĂ”szakában érzékelhetĂ”en jelentkeznek erĂ”s depresszió, türelmetlenség, agresszivitás, irracionális félelmek és öngyilkossági késztetések, vagy a felnĂ”tti léttel és az általános emberi életfeladatokkal szembeni averzió (pl. otthon- és családalapítás, gyermekvállalás és gondozás), az ilyen jellegĂ» általános felelĂ”sségeknek az önkéntelen és öntudatlan elutasítása, kikerülésére való öntudatlan törekvések formájában. A racionális logikánk számára érzékelhetetlen (manipulatív) hatásukat azonban leginkább, a felnĂ”tt korban fejtik ki, amikor civilizált önfegyelmünkkel magunkba fojtjuk ezeknek az imaginációnkat befolyásoló mentális programoknak a külsĂ” megnyilvánulási formáit. Annak ellenére ugyanis, hogy ez a civilizált "önfegyelmezĂ”" eljárásunk látszólag mindannyiunk megnyugtatására szolgál, az elfojtás a lehetĂ” legveszélyesebb eljárás (mentalitás) mind önmagunkra, mind környezetünkre nézve.
 
Ezek, a mélytudattalanunkba vésett, életellenes spirituális gócok, minél ésszerĂ»bb és civilizáltabb gátlások alá helyezĂ”dnek, annál rejtettebben és veszélyesebben: követhetetlenül fejtik ki romboló hatásukat a láthatatlan és érzékelhetetlen szellemi-lelki folyamatainkon keresztül. Igazából mindannyian manipulálva vagyunk ezek által az anyáktól, vagyis az anyai ági nĂ”i Ă”seinktĂ”l örökölt, azok által a tudattalan képzeleti és gondolati és érzésvilág mélyrétegeibe lefojtott és így a generációk közötti tudattalan szellemi öröklĂ”dést biztosító spirituális memória révén az utódoknak átadott szellemi csomagok által, vagyis az auránkba kódolt, negatív (pl. sors- és Istenellenes, gyĂ»lölködési - rombolási, vagy éppenséggel önámítási) szellemi programjaink által, miközben úgy képzeljük, hogy az értelem által vezetett szabad akaratunkat gyakorolva, pozitív vágyaink és ésszerĂ» erkölcsi világképünk szerint gondolkozunk, érzünk és cselekszünk. Nem tudjuk, hogy ezek miatt, az anyai ágon öröklött negatív személyi programok rejtett, személyi hatásai miatt, illetve az általuk sugallt negatív, szellemi és lelki mentalitások önkéntelen átélése miatt, betegedünk meg látszólag indokolatlanul és miattuk sodródunk olyan konfliktusokba, nehéz és nem egyszer olyan tragikus kimenetelĂ» helyzetekbe, amelyekbe nem csak hogy nem akartunk, hanem amelyekre még csak soha nem is gondoltunk.
 
Ezeknek az örökletes (szellemi) romboló programoknak a felfedezésének és a személyi horoszkópok segítségével történĂ” kimutathatóságának a jelentĂ”sége nem is annyira a betegség- és konfliktus okozó szellemi gócoknak a tudatosítás segítségével történĂ” megszüntethetĂ”ségében - feloldási lehetĂ”ségében áll, hanem a kismamák várandósági idĂ”szaka, valamint a születés aktusa közben fellépĂ” veszélyes és sokszor tragikus következményeket okozó szövĂ”dmények megelĂ”zési és kiküszöbölési lehetĂ”ségében. Mert ugyanúgy, ahogy a horoszkópban észlelt rombolási programok jellegének és hatáskörének az értelmezésével, azoknak a konkrét életterületek megnevezésével, ahol ezek megnyilvánulnak, meg lehet elĂ”zni a betegségek kialakulását, ugyanúgy a várandóság és a szülés közben fellépĂ”, a nĂ”gyógyászok által "Soha nem lehet tudni" névvel illetett szövĂ”dményeket is meg lehet elĂ”zni.
 
SzerzĂ”: Kozma Szilárd asztrológus
 

A VilĂĄg TanĂ­tĂłi

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

BarĂĄtaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk