Menu Content/Inhalt
Anyai hitvallás
ImageHiszek a gyermekáldás bőséghozó, áldásfakasztó erejében. Hiszem, hogy minden nő, eredeti rendeltetése szerint, elsősorban anyának született, és anyaként, életet adva, a létről gondoskodva az egyetemes teremtő erők megtestesítője, vagyis oltalmazottja és védelmezője is egyben. Hiszem, hogy áldott állapotában, azaz, a teremtő szellem legszakrálisabb megnyilvánulásaként, új élettel a méhében, a bőség és az egészség, az öröm és a boldogság forrása a nő, együtt, egységben a férfival, akinek, éberen odaadta (de nem feladta!) magát. Annak a férfinak, aki képes volt őt megismerő, kutató igazságszenvedélyével átvilágítani, és megtermékenyíteni testét, lelkét és szellemét.
 
Hiszem, hogy így, együtt, a Kettőt Egybe téve, vagyis úgy, hogy a nő ne csak nő és a férfi ne csak férfi legyen, hanem mindnyájan egyek legyenek, így, együtt, ebben az unio mystica-ban, a teremtés mágikus középpontjában, a teremtés királyaként és királynőjeként, a Mennyek Országának (A teremtés-megismerés és kiegyenlítődés által újjászült, újjáteremtett, megváltott, abszolút lét-állapotnak: életörömnek, egészségnek, boldogságnak és bőségnek!) uralkodói és örökösei.
 
Hiszem, hogy a Szeretet által kifinomult Fényben és a Fény által megerősödött Szeretetben, együtt, egységben, a lét felemelkedését és a megváltás egyetemes művét szolgálja az egymást kölcsönösen megtermékenyítő férfi és nő. Az életadás teremtő aktusában újjászületve, természet- és isten-közelben, harmonikus kiegyenlítődési készségben, nyíltságban és éberen élve, teremtő isteni imaginációjuk birtokában, együtt képezik a mindenkori Embert, szent, életfakasztó és megváltódva-megváltó szövetségben az Úrral: a legfőbb törvénnyel, a Föld benépesítőiként és birtokosaiként. De nem gyarló rablókként, kifosztó, korrupt zsákmányolókként, hanem a természet rendjére vigyázva, annak gyümölcseit ápolva, szépségeit megőrizve.
 
Hiszem, hogy a nők (az anyák) teremtő életképzelete százszor, ezerszer erősebb a férfiakénál, mert alapvetően más: nem dolog- és tárgy-centrikus, nem forma-centrikus, hanem sokkal finomabb, érzékenyebb, személyek, érzés-, hangulat-, és kedély-állapotok felé orientált, és mássága épp a finomságában, a gyöngédségében, érzékenységében, a szeretet mindent átható erejében rejlik. Jaj annak a nőnek, akinek a szeretete nem elég éber, nem elég tiszta, akit a spirituális memóriájában rejtőző, az anyai ági felmenői által megoldatlan, feltáratlan, kiegyenlítetlen feszültségei, vágyai, hangulatai, érzelmei, ambíciói, csapongó ötletei és gondolatai, képzetei újra és újra megzavarnak, elsötétítenek és megvakítanak, megsüketítenek és lebénítanak.
 
Jaj annak a családnak, amelyben, az anya kábultságban, agresszivitásban (félelemben) ébertelenségben, tudatlanságban (szellemi tájékozatlanságban, áttetsző egzisztencia nélkül) tévelyegve, negatívan képzeleg, szorong és görcsöl, neheztel és vádaskodik, zsémbel és lázad a sorsa ellen. Jaj annak a párkapcsolatnak, amelyben nincs élet, nincs gyermek, nincs áldás. Nincs egészség, nincs öröm, nincs fejlődés, nincs megújulás, nincs boldogság. Nincs kreatív konfrontáció, őszinte feltárulkozás és megbocsátás.
 
Hiszek a teremtéssel való éber, felelősségteljes és szabad kollaborációban. Hiszem, hogy kauzális önismeret birtokában, anyjával, anyósával és női rokonaival, valamint a külvilággal éberen megharcolva, központi, családi tűzhelyet őrző helyét, éber személyi (teremtő istenanyai) önazonosságát az otthonában megtalálva, a megváltás személyes és egyetemes művében részt véve, egyetlen nő sem válik pusztán a biológiai-természeti lényének, fizikai termékenységének, fogamzó képességének kiszolgáltatott tehetetlen szülőedénnyé. Hanem anyai önkiteljesedésében, személyi méltóságában szabad emberként élhet és alkothat. Olyan bölcs nagyasszonnyként, aki, három-négy gyermek egészséges, természetes és a Ritmus és Ciklus valamint a többi egyetemes törvénynek megfelelő életre hozatala után, anélkül, hogy védekeznie kellene a biológiai fogamzási képessége ellen, annyi gyermeket hozhat a világra, amennyivel anyai hivatását, a többi életfeladatával összhangban kiteljesítheti.
 
Hiszem hogy egykézve, kétkézve, az anyaság egyetemes lételvével való harmóniába kerülés, az isteni szeretet realizációja nem érhető el, de három-négy, sőt akár tíz gyermekkel sem, ha nincs hozzá szellemi tudatosság, a szellem primordiális rendjébe ágyazott, felelősségteljes, kultikus életrend, nincs őszinte megváltozási elszántság, őszinte odafigyelés és türelem a szülők között, nincs közös elhatározás egymás szellemi fejlődésének az elősegítése érdekében. Ha nincs a nőben teljes odaadási készség, a létről való éber, teremtő képzeletének birtokában, pozitívan képzelegve és érezve, gondolkodva történő, bátor, határozott kollaborációs szándék a benne lévő és általa megnyilvánuló teremtő isteni erőkkel. Ha nincs a férfiban elég finomság, elég tapintat és elég gyöngédség ahhoz, hogy fényével ne rombolni, hatalmaskodni, ne megsemmisíteni, hanem éber világosságot és fényt gyújtani akarjon a női tudattalan homályos alagútjaiban, de ugyanakkor mégis, határozottan, céltudatosan, megalkuvást nem ismerve, őrizni „az idegen betolakodókkal” (Értsd: az anyaságukat rosszul megélt, gondoskodói-gyámkodó szerepükbe beleragadt, aggódó nagyanyákkal, édesanyákkal és anyósokkal szemben! ) a család törékeny egységét, harmóniáját.
 
Hiszem hogy valóban „ilyeneké” a Mennyek Országa, sírva kacagó, zokogva nevető, játszva tanuló és tanulva játszó gyermekeinké, azoké, akiknek szíve tiszta és elméjük nyitott, lelkük érzékeny, de befogadásra kész, testük egészséges, finom, de természetet szerető és kutató-kereső szellemükkel az egész világot bejárják, képzeletben, vágyakban, érzésekben, anélkül, hogy értelmük határt szabna az álmaiknak. Olyanoké, akik nem félnek a sötétségtől, mert bizalommal, örömmel, hittel teltek a valóság iránt. Olyanoké, akik még álmukban is készek hálát adni a boldogságukért, apró kis örömeikért, azokért a dolgokért, amelyekkel gazdagabbak lettek, a tévedéseikért, amelyekből tanulhattak, és bölcsebbek lehettek, a múltért és jelenért és a jövőért, mely tele van csodálatos vagy veszélyesen megrázó, de mindenképp, csak rájuk váró, értük keletkezett titkokkal és leleplezni valókkal.
 
Hiszem, hogy szabad felelősséggel, a teremtéssel (anyai mágikus élet-képzelettel) együttműködve, az életadó, teremtő szülőerőben bízva, annak szabad megnyilvánulását tudatos élet- és ét-renddel, mozgással, természet- és szellem- közelséggel lehetővé téve, természetesen, a család melegében, az édes otthonban szülni, és az első életjelet adó újszülött isteni mosolyában újjászületni a legnagyobb áldás, öröm és boldogság a világon.
 
Hiszem, hogy az anyai ágon öröklődő spirituális romboló programokat feltáró, kauzális (Felelőtlen, szélhámos jóslatokba nem bocsátkozó! ) asztrológia a legtisztább, legegyértelműbb „használati utasítást” adja a nők (leendő anyák) kezébe a mágikus életképzeletüknek, ennek a mindmáig titokzatos, ismeretlen és rejtélyes, ám ugyanakkor mély fájdalmakat, szenvedéseket és szenvedélyeket őrző, csodafegyvernek a használatához. Ahhoz a fegyverhez, mely a legnagyobb csodára képes: életet adni és- ugyanakkor, megzavarodva, megsebezve, megtörve és megőrjítve, megvakítva és megfékezve, béklyókba verve a Lilith (Mint az Abszolútumot megzavaró, az abszolút létállapotából kimozdító, és ez által a teremtést kiváltó, egyetemes Fekete Lyuk, a másság utáni őssóvárgás! ) által megzavart, öncélú észlogika és a misztikus érzelgősség: az elkábult és agresszívvé tett vágy- és érzés-, gondolat- és képzet-világ által, képes a legszörnyűbb gyilkolásra és pusztításra.
 
Hiszem, hogy az anyai boldogságnak nem szabhat határt a „szeszélyes véletlen”, a „kiszámíthatatlan”, „automatizmusokra korlátozott”, „biológiai reprodukcióra beállított” természet, hanem csakis és csakis a nő mágikus, önmagát éberen, teremtő felelőssége tudatában a teremtésnek odaadó egység-képzeleten múlik az életfakasztás, a gyermekfoganás és gyermekszülés, a kreatív, egészséges gyereknevelés és családanyaság.
 
Hiszem, hogy a női test valamennyi funkcionális-működési zavara, betegsége és fejlődési rendellenessége egy az egyben leképezi a (leendő) édesanya szellemi-lelki struktúrájában (aurájában) található zavarokat, blokációkat és negatív feszültségeket.
 
Hiszem, hogy ezek a negatív feszültségek, blokációk, zavarok az anyai ágon öröklött spirituális romboló programok (anyai őseink által megoldatlan életfeladatok) feltárását célzó személyi horoszkóp segítségével feloldhatók és meghaladhatók.
 
Hiszem, hogy a pozitív, élet- és természet-centrikus mentalitás-váltás, a beavatási napló, a meditációk, valamint a horoszkópból kiolvasható életfeladatok tudatos felvállalására tett erőfeszítések (kauzális önismeret és önátalakítás) által az anya szellemében bekövetkezett tisztulás (Női mágikus tudattalanjának-életképzeletének a megtisztítása! ) pozitív változásokat, gyógyulást és helyreállt erőnlétet, életfunkciót eredményez a nő fizikai testében: a méhben, a női anyamellben, petefészekben, a női reprodukciós-szexuális szervekben is, lehetővé téve az egészséges magzatfoganást, várandósságot és természetes, könnyű, szövődménymentes szülést és gyermekágyat.
 
Hiszem, hogy a civilizált társadalomban elengedhetetlenül szükség van a női tudattalant feltérképezni, megtisztítani és átalakítani képes spirituális tudásra, a kauzális asztrológiára, mint szellemi önismereti tudományra, amely létrehozva és megerősítve a nők individuális, autonóm öntudatát, ugyanakkor felébreszti bennük az ősi gyermek utáni vágyat, a természetes szépség, kreatív szerelmi együttlét, gyermekgondozás és nevelés, harmonikus (többgyermekes) családi élet utáni vágyat.
 
Annak a tudásnak a pozitív és negatív, de mindenképp bőséges anyai tapasztalatokkal rendelkező papnőjeként hiszek saját asztrológusi-tisztánlátói képességeimben, tudásomban, amely biztos, egzakt, személyre szóló feloldási lehetőségeket, éber tisztánlátói képességet ad a nők kezébe családanyai életük jobbá: értékesebbé, kreatívabbá, kiegyenlítettebbé, harmonikusabbá, természetesebbé, örömteljesebbé, egészségesebbé, gazdagabbá, áldottabbá, boldogabbá tételéhez.
 
Hiszem, hogy minden tudásommal, teljes elmémmel és minden erőmmel, képes vagyok az egyetemes megváltás művében részt venni, egészséges családanyákat nevelni lányaimból, és egészséges családanyasághoz hozzásegíteni a hozzám forduló, tanácsot, útbaigazítást kérő nőket, lányokat és asszonyokat, egy harmonikusabb, egészségesebb, és értelmesebb, új, jövendő generáció létrehozása és felnevelése érdekében. Ámen.
 
Szerző: Kozma Emőke
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk