Menu Content/Inhalt
Anyai hitvallĂĄs
ImageHiszek a gyermekáldás bĂ”séghozó, áldásfakasztó erejében. Hiszem, hogy minden nĂ”, eredeti rendeltetése szerint, elsĂ”sorban anyának született, és anyaként, életet adva, a létrĂ”l gondoskodva az egyetemes teremtĂ” erĂ”k megtestesítĂ”je, vagyis oltalmazottja és védelmezĂ”je is egyben. Hiszem, hogy áldott állapotában, azaz, a teremtĂ” szellem legszakrálisabb megnyilvánulásaként, új élettel a méhében, a bĂ”ség és az egészség, az öröm és a boldogság forrása a nĂ”, együtt, egységben a férfival, akinek, éberen odaadta (de nem feladta!) magát. Annak a férfinak, aki képes volt Ă”t megismerĂ”, kutató igazságszenvedélyével átvilágítani, és megtermékenyíteni testét, lelkét és szellemét.
 
Hiszem, hogy így, együtt, a KettĂ”t Egybe téve, vagyis úgy, hogy a nĂ” ne csak nĂ” és a férfi ne csak férfi legyen, hanem mindnyájan egyek legyenek, így, együtt, ebben az unio mystica-ban, a teremtés mágikus középpontjában, a teremtés királyaként és királynĂ”jeként, a Mennyek Országának (A teremtés-megismerés és kiegyenlítĂ”dés által újjászült, újjáteremtett, megváltott, abszolút lét-állapotnak: életörömnek, egészségnek, boldogságnak és bĂ”ségnek!) uralkodói és örökösei.
 
Hiszem, hogy a Szeretet által kifinomult Fényben és a Fény által megerĂ”södött Szeretetben, együtt, egységben, a lét felemelkedését és a megváltás egyetemes mĂ»vét szolgálja az egymást kölcsönösen megtermékenyítĂ” férfi és nĂ”. Az életadás teremtĂ” aktusában újjászületve, természet- és isten-közelben, harmonikus kiegyenlítĂ”dési készségben, nyíltságban és éberen élve, teremtĂ” isteni imaginációjuk birtokában, együtt képezik a mindenkori Embert, szent, életfakasztó és megváltódva-megváltó szövetségben az Úrral: a legfĂ”bb törvénnyel, a Föld benépesítĂ”iként és birtokosaiként. De nem gyarló rablókként, kifosztó, korrupt zsákmányolókként, hanem a természet rendjére vigyázva, annak gyümölcseit ápolva, szépségeit megĂ”rizve.
 
Hiszem, hogy a nĂ”k (az anyák) teremtĂ” életképzelete százszor, ezerszer erĂ”sebb a férfiakénál, mert alapvetĂ”en más: nem dolog- és tárgy-centrikus, nem forma-centrikus, hanem sokkal finomabb, érzékenyebb, személyek, érzés-, hangulat-, és kedély-állapotok felé orientált, és mássága épp a finomságában, a gyöngédségében, érzékenységében, a szeretet mindent átható erejében rejlik. Jaj annak a nĂ”nek, akinek a szeretete nem elég éber, nem elég tiszta, akit a spirituális memóriájában rejtĂ”zĂ”, az anyai ági felmenĂ”i által megoldatlan, feltáratlan, kiegyenlítetlen feszültségei, vágyai, hangulatai, érzelmei, ambíciói, csapongó ötletei és gondolatai, képzetei újra és újra megzavarnak, elsötétítenek és megvakítanak, megsüketítenek és lebénítanak.
 
Jaj annak a családnak, amelyben, az anya kábultságban, agresszivitásban (félelemben) ébertelenségben, tudatlanságban (szellemi tájékozatlanságban, áttetszĂ” egzisztencia nélkül) tévelyegve, negatívan képzeleg, szorong és görcsöl, neheztel és vádaskodik, zsémbel és lázad a sorsa ellen. Jaj annak a párkapcsolatnak, amelyben nincs élet, nincs gyermek, nincs áldás. Nincs egészség, nincs öröm, nincs fejlĂ”dés, nincs megújulás, nincs boldogság. Nincs kreatív konfrontáció, Ă”szinte feltárulkozás és megbocsátás.
 
Hiszek a teremtéssel való éber, felelĂ”sségteljes és szabad kollaborációban. Hiszem, hogy kauzális önismeret birtokában, anyjával, anyósával és nĂ”i rokonaival, valamint a külvilággal éberen megharcolva, központi, családi tĂ»zhelyet Ă”rzĂ” helyét, éber személyi (teremtĂ” istenanyai) önazonosságát az otthonában megtalálva, a megváltás személyes és egyetemes mĂ»vében részt véve, egyetlen nĂ” sem válik pusztán a biológiai-természeti lényének, fizikai termékenységének, fogamzó képességének kiszolgáltatott tehetetlen szülĂ”edénnyé. Hanem anyai önkiteljesedésében, személyi méltóságában szabad emberként élhet és alkothat. Olyan bölcs nagyasszonnyként, aki, három-négy gyermek egészséges, természetes és a Ritmus és Ciklus valamint a többi egyetemes törvénynek megfelelĂ” életre hozatala után, anélkül, hogy védekeznie kellene a biológiai fogamzási képessége ellen, annyi gyermeket hozhat a világra, amennyivel anyai hivatását, a többi életfeladatával összhangban kiteljesítheti.
 
Hiszem hogy egykézve, kétkézve, az anyaság egyetemes lételvével való harmóniába kerülés, az isteni szeretet realizációja nem érhetĂ” el, de három-négy, sĂ”t akár tíz gyermekkel sem, ha nincs hozzá szellemi tudatosság, a szellem primordiális rendjébe ágyazott, felelĂ”sségteljes, kultikus életrend, nincs Ă”szinte megváltozási elszántság, Ă”szinte odafigyelés és türelem a szülĂ”k között, nincs közös elhatározás egymás szellemi fejlĂ”désének az elĂ”segítése érdekében. Ha nincs a nĂ”ben teljes odaadási készség, a létrĂ”l való éber, teremtĂ” képzeletének birtokában, pozitívan képzelegve és érezve, gondolkodva történĂ”, bátor, határozott kollaborációs szándék a benne lévĂ” és általa megnyilvánuló teremtĂ” isteni erĂ”kkel. Ha nincs a férfiban elég finomság, elég tapintat és elég gyöngédség ahhoz, hogy fényével ne rombolni, hatalmaskodni, ne megsemmisíteni, hanem éber világosságot és fényt gyújtani akarjon a nĂ”i tudattalan homályos alagútjaiban, de ugyanakkor mégis, határozottan, céltudatosan, megalkuvást nem ismerve, Ă”rizni „az idegen betolakodókkal” (Értsd: az anyaságukat rosszul megélt, gondoskodói-gyámkodó szerepükbe beleragadt, aggódó nagyanyákkal, édesanyákkal és anyósokkal szemben! ) a család törékeny egységét, harmóniáját.
 
Hiszem hogy valóban „ilyeneké” a Mennyek Országa, sírva kacagó, zokogva nevetĂ”, játszva tanuló és tanulva játszó gyermekeinké, azoké, akiknek szíve tiszta és elméjük nyitott, lelkük érzékeny, de befogadásra kész, testük egészséges, finom, de természetet szeretĂ” és kutató-keresĂ” szellemükkel az egész világot bejárják, képzeletben, vágyakban, érzésekben, anélkül, hogy értelmük határt szabna az álmaiknak. Olyanoké, akik nem félnek a sötétségtĂ”l, mert bizalommal, örömmel, hittel teltek a valóság iránt. Olyanoké, akik még álmukban is készek hálát adni a boldogságukért, apró kis örömeikért, azokért a dolgokért, amelyekkel gazdagabbak lettek, a tévedéseikért, amelyekbĂ”l tanulhattak, és bölcsebbek lehettek, a múltért és jelenért és a jövĂ”ért, mely tele van csodálatos vagy veszélyesen megrázó, de mindenképp, csak rájuk váró, értük keletkezett titkokkal és leleplezni valókkal.
 
Hiszem, hogy szabad felelĂ”sséggel, a teremtéssel (anyai mágikus élet-képzelettel) együttmĂ»ködve, az életadó, teremtĂ” szülĂ”erĂ”ben bízva, annak szabad megnyilvánulását tudatos élet- és ét-renddel, mozgással, természet- és szellem- közelséggel lehetĂ”vé téve, természetesen, a család melegében, az édes otthonban szülni, és az elsĂ” életjelet adó újszülött isteni mosolyában újjászületni a legnagyobb áldás, öröm és boldogság a világon.
 
Hiszem, hogy az anyai ágon öröklĂ”dĂ” spirituális romboló programokat feltáró, kauzális (FelelĂ”tlen, szélhámos jóslatokba nem bocsátkozó! ) asztrológia a legtisztább, legegyértelmĂ»bb „használati utasítást” adja a nĂ”k (leendĂ” anyák) kezébe a mágikus életképzeletüknek, ennek a mindmáig titokzatos, ismeretlen és rejtélyes, ám ugyanakkor mély fájdalmakat, szenvedéseket és szenvedélyeket Ă”rzĂ”, csodafegyvernek a használatához. Ahhoz a fegyverhez, mely a legnagyobb csodára képes: életet adni és- ugyanakkor, megzavarodva, megsebezve, megtörve és megĂ”rjítve, megvakítva és megfékezve, béklyókba verve a Lilith (Mint az Abszolútumot megzavaró, az abszolút létállapotából kimozdító, és ez által a teremtést kiváltó, egyetemes Fekete Lyuk, a másság utáni Ă”ssóvárgás! ) által megzavart, öncélú észlogika és a misztikus érzelgĂ”sség: az elkábult és agresszívvé tett vágy- és érzés-, gondolat- és képzet-világ által, képes a legszörnyĂ»bb gyilkolásra és pusztításra.
 
Hiszem, hogy az anyai boldogságnak nem szabhat határt a „szeszélyes véletlen”, a „kiszámíthatatlan”, „automatizmusokra korlátozott”, „biológiai reprodukcióra beállított” természet, hanem csakis és csakis a nĂ” mágikus, önmagát éberen, teremtĂ” felelĂ”ssége tudatában a teremtésnek odaadó egység-képzeleten múlik az életfakasztás, a gyermekfoganás és gyermekszülés, a kreatív, egészséges gyereknevelés és családanyaság.
 
Hiszem, hogy a nĂ”i test valamennyi funkcionális-mĂ»ködési zavara, betegsége és fejlĂ”dési rendellenessége egy az egyben leképezi a (leendĂ”) édesanya szellemi-lelki struktúrájában (aurájában) található zavarokat, blokációkat és negatív feszültségeket.
 
Hiszem, hogy ezek a negatív feszültségek, blokációk, zavarok az anyai ágon öröklött spirituális romboló programok (anyai Ă”seink által megoldatlan életfeladatok) feltárását célzó személyi horoszkóp segítségével feloldhatók és meghaladhatók.
 
Hiszem, hogy a pozitív, élet- és természet-centrikus mentalitás-váltás, a beavatási napló, a meditációk, valamint a horoszkópból kiolvasható életfeladatok tudatos felvállalására tett erĂ”feszítések (kauzális önismeret és önátalakítás) által az anya szellemében bekövetkezett tisztulás (NĂ”i mágikus tudattalanjának-életképzeletének a megtisztítása! ) pozitív változásokat, gyógyulást és helyreállt erĂ”nlétet, életfunkciót eredményez a nĂ” fizikai testében: a méhben, a nĂ”i anyamellben, petefészekben, a nĂ”i reprodukciós-szexuális szervekben is, lehetĂ”vé téve az egészséges magzatfoganást, várandósságot és természetes, könnyĂ», szövĂ”dménymentes szülést és gyermekágyat.
 
Hiszem, hogy a civilizált társadalomban elengedhetetlenül szükség van a nĂ”i tudattalant feltérképezni, megtisztítani és átalakítani képes spirituális tudásra, a kauzális asztrológiára, mint szellemi önismereti tudományra, amely létrehozva és megerĂ”sítve a nĂ”k individuális, autonóm öntudatát, ugyanakkor felébreszti bennük az Ă”si gyermek utáni vágyat, a természetes szépség, kreatív szerelmi együttlét, gyermekgondozás és nevelés, harmonikus (többgyermekes) családi élet utáni vágyat.
 
Annak a tudásnak a pozitív és negatív, de mindenképp bĂ”séges anyai tapasztalatokkal rendelkezĂ” papnĂ”jeként hiszek saját asztrológusi-tisztánlátói képességeimben, tudásomban, amely biztos, egzakt, személyre szóló feloldási lehetĂ”ségeket, éber tisztánlátói képességet ad a nĂ”k kezébe családanyai életük jobbá: értékesebbé, kreatívabbá, kiegyenlítettebbé, harmonikusabbá, természetesebbé, örömteljesebbé, egészségesebbé, gazdagabbá, áldottabbá, boldogabbá tételéhez.
 
Hiszem, hogy minden tudásommal, teljes elmémmel és minden erĂ”mmel, képes vagyok az egyetemes megváltás mĂ»vében részt venni, egészséges családanyákat nevelni lányaimból, és egészséges családanyasághoz hozzásegíteni a hozzám forduló, tanácsot, útbaigazítást kérĂ” nĂ”ket, lányokat és asszonyokat, egy harmonikusabb, egészségesebb, és értelmesebb, új, jövendĂ” generáció létrehozása és felnevelése érdekében. Ámen.
 
SzerzÔ: Kozma EmÔke
 

A VilĂĄg TanĂ­tĂłi

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

BarĂĄtaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk