Menu Content/Inhalt
Fõmenü > Életvitel, önismeret > Anyanyelvi nagykorúság I.
Anyanyelvi nagykorúság I.
ImageKöznapi gondolkodásunkban a 18. év betöltése utáni nagykorúvá válást a polgári választójog automatikus elérése mellett, a tizenkét év tanulás utáni érettségi vizsgával és ugyanakkor a személyi érettséggel, az individuális tudat kialakulásával, az öntudatosság elérésével, a felelõs személyiséggel hozzuk összefüggésbe. Az utóbbi egy jellegzetes civilizációs tévképzet.
 
Ha szellemi érettségrõl van szó, Hamvas Bélának az érett szónak az értelmezése jut eszembe. Gyümölcsóra címĂ» esszéjében kifejti, hogy az érett szavunk és az érintett szó közös gyökbõl ered, és érettnek lenni azt jelenti, hogy az isteni szellem (fény és szeretet) által érintetté és a szellemi információ irányába nyitottá válni. Hamvas szerint az érett ember, akár az érett gyümölcs a teremtés misztériumának, illetve csodának a megtestesülése, mert általuk "az ami belül van, kívül megjelenik": láthatóvá válik, hogy mi az, amit a csecsemõ, a gyermek és a kamasz, illetve a rügy, a bimbó és az érlelõdõ gyümölcs mint lehetõséget rejtegetett magában. Az érettség állapotának elérése tehát, Hamvas meglátásában: csoda. Az a teremtési aktus, amikor mindaz ami mindaddig csak belül, a szellemi erõk légökrében létezett és ott érlelõdött mint lehetõség, a külvilágban egyszerre megjelenik és láthatóvá válik.
 
Az életkorral valamiféle racionális (tudományos?), vagy analogikus összefüggésbe hozható, illetve az életkorhoz köthetõ nagykorúsággal és a biológiai, lelki és szellemi érettséggel kapcsolatos kérdésekre különbözõ válaszokat adnak a különbözõ kultúrák, kultuszok és a spirituális beavatási rendszerek. Ha Hamvas Béla a spirituális érintettséghez kapcsolja az érettséget, akkor én, a személyi felelõsségtudathoz, illetve a felelõsség képességének az eléréséhez (megérni: a felelõsség képességét elérni) kapcsolom a nagykorúságot. Ezért szerintem a magyar kultúrában felnõtt személynek a nagykorúsága annak a függvénye, hogy mennyiben képes megérteni az anyanyelv szellemét és mennyiben tud az õ egyéni szellemét érlelõ "anya-nyelv" által érintett lenni, annak szellemével összhangban élni. Amint látni fogjuk, sajnos ebbõl a szempontból igen kevés - és talán egyre kevesebb - az éretté vált felnõtt személy a magyar nemzetben.
 
Faggassuk ki rejtelmei felõl az anyanyelvünket, úgy ahogy a hároméves gyermek faggatja az édesanyját, hogy tõle tanulja meg az õ számára legfontosabb fogalmakat, az életben való eligazodáshoz szükséges tárgyi és a szellemi értelmeket:
 
Felelõs személy, felelõsségre képes felnõtt ember. Olyan emberre, olyan "felelõ" képességgel rendelkezõ személyre utal, aki nappali éber állapotában bármikor és bármilyen körülményben felelni tud ha szólítják, és értelmes feleletet tud adni arra vonatkozóan, hogy mit miért tesz, vagy nem tesz, mit miért mond, vagy nem mond. Felelõs ember az érett személyiségtudattal rendelkezõ ember, aki határozottan tudja, hogy õ emberi személy, hogy személyi nevével együtt felelõsséggel rendelkezik: feleletadási képességgel. Felelõs ember az, aki felel azért amit mond, gondol és tesz. A felelõs ember a személy és a személy az, akiben létrejött a gondolat, a szó és a tett egysége.
 
Az az ember, aki nem tud felelõsséget vállalni azért, amit gondol, nem képes felelõsséget vállalni azért sem, amit tesz. Persze, ezt így megkövetelni mindenkitõl, nem csak hogy lehetetlen, hanem a követelés erõszakos bevezetése terrorhoz és tragikus helyzetekhez is vezetne, és ellentmondana az emberi nagykorúság és az érettség szellemének. Az én édesanyámat például hiába utalná egy felelõsségkövetõ szervezet „felelõsség-edukációs lágerbe”, mert õ a személyi felelõsségvállalásra teljesen képtelen. A felelõs ember ugyanis csak a függõségei által meg nem zavart, autonóm és szabad ember lehet, akinek a szabadsága a lehetõ legnagyobb mértékĂ» egyéni felelõsségvállalásában rejlik.
 
A szabadságnak, illetve a szabadság-állapotnak a megértése, a nagykorúság és az érettség második fõszava, de ez nem választható el a felelõsség kérdésétõl, sõt, a kettõ egymásnak a feltétele: csak a tetteiért, szavaiért és gondolataiért felelõs ember lehet szabad és ugyanakkor csak a szabad ember felelhet minden tettéért. Az éretlen ember összetéveszti a lehetõséget a szabadsággal és a felelõsséget a kellemetlen teherrel, a gátoltsággal, a korlátozottsággal, a nyĂ»ggel. Amennyiben abbéli törekvésünkben, hogy egyénileg, vagy csoportosan minél jobban és boldogabban éljünk, kivágjuk a földkerekség minden erdõjét és kipusztítjuk, vagy halálra szennyezzük a természet minden zugát, maga a tönkretett természet fog korlátok közé szorítani bennünket. A felelõtlen tetteink során nem a szabadságunkat gyakoroljuk, hanem mindössze a lehetõségeinkkel élünk, pontosabban: visszaélünk. LeegyszerĂ»sítve ez lenne a szabadság és a felelõsség, illetve a nagykorúság és az érettség összefüggése.
 
A fõkérdés azonban az, hogy mi a helyes, az igazi (a nem hamis!) felelõsségvállalás. Semmi esetre sem az aggodalmaskodás, az aggodalmaskodó magatartás. Az önmagát és „szeretteit” a természetes nehézségektõl és az erõfeszítésektõl mentesíteni akaró, aggódó ember az öncélúan élvezni akaró emberrel karöltve teszi tönkre, szennyezi be és zavarja össze a föld élõvilágát, a föld önmagát szabályozni, megtisztítani és újjászülni képes biológiai rendszerét. Az aggódó ember, félelemben élõ ember, mert õ nem akar egy felelõs, egész személy lenni, nem akar, vagy nem képes teljes felelõsséget vállalni gondolataiért, tetteiért és szavaiért. Nem akar, vagy nem tud harmonikusan együtt élni az isteni és a természeti törvényekkel. Az aggodalmaskodó ember, annak ellenére, hogy „jogosan aggodalmaskodó” szerepében nagyon felelõsnek tĂ»nik, valójában felelõtlen személy, aki tudata mélyén lelkiismerete tisztaságában és szándékai törvényességében kételkedik.
 
Székelyföldön még mindig úgy tartják, hogy a gyermek Isten áldása és nem véletlenül. A székely és a csángó népi hagyomány õrzi még azt az õsi tudást, amit az asztrológia és a metafizika tanít, és ami szerint analogikus összefüggés létezik az anyagi bõség és az embernek (a felelõs személynek!) a gyermekáldással szembeni viszonya, szellemi alapállása (a viszonyulás pozitív, vagy negatív minõsége) között. Több nemzet nyelvében az anya, az anyaság, a Hold, a szaporaság, a bõség, a nép és az áldás kifejezés egy szótõbõl ered. Sõt: van, ahol ugyanazt a kifejezést használják egyikre mint a másikra. Naivak lettek volna az õsi népek és mi lennénk az okosabbak, mi, a külsõ és a belsõ természetünket egyaránt szennyezõ, népszám szerint sorvadozó európai nemzetek tagjai?
 
Ha a 18 évet betöltõ magyar ifjak tudnák azt, hogy a személyi felelõsség a szabadság elsõ feltétele, illetve ha tudnák azt, hogy a gyermekáldás felelõs vállalása és a számos gyermekért való felelõsségvállalás nem nyomorúságot, hanem a szó szoros értelmében anyagi bõséget és szabadságot eredményez, a gyermekszülõ (illetve a szülést elutasító anyák), nem kellene hogy annyi „nõgyógyászati” probléma miatt és szülés közben felmerülõ „komplikáció” miatt szenvedjenek. Ha értenék a magyar nõk, hogy a mai szentimentalista csengésén túl, és annak ellenére, valójában mit is jelent az áldott állapot kifejezésünk (nemcsak szellemi-lelki és ezáltal a fizikai egészség megõrzésének és az egészség-visszanyerésének a lehetõségét, hanem egyenesen az egészség megõrzésének az elsõ számú feltételét!), nem aggodalmaskodnának és nem szenvednének annyit, amennyit az újkeletĂ» „terhesség” nyomasztó képzete szerinti életvitelük miatt szenvednek. Nem szentimentális pietizmusból alkották õseink az áldott állapot kifejezést! Ha ezt a nagykorúvá válók megértenék, jobb foglalatosságot kereshetnének maguknak a nemzetféltõ politikusok, teológusok, demográfusok és szociológusok, mint hogy a nemzetsorvadás folyamatának csökkentése érdekében (mert a megállításról és visszafordításáról már lemondtak) személytelen, illetve szellemtelen és lelketlen „nagypolitikai” stratégiák kidolgozásán fáradozzanak.
 
Láthatjuk, hogy olyan egyetemes (azaz metafizikai) logikában való gondolkodásra utaló kifejezések és nyelvi struktúrák élnek a magyar nyelvben, amelyeknek ha képesek lennénk megérteni és a mindennapi életünkben alkalmazni a szó szerinti, eredeti értelmét, sokkal kreatívabban, nyugodtabban és egészségesebben élhetnénk. Ha képesek lennénk az anyanyelvünk érett szellemére hallgatni, nem élnénk az egyetemes lét áramlásaival ellentétesen, azokkal ellenkezve, fölösleges feszültségek és tragikus szenvedések között. Sõt, még ennél is tovább megyek: ha meg tudnánk hallani azt, hogy mire utal, mit mond, mit tanít, mit õriz itt Európában ez az ázsiai eredetĂ» magyar nyelv, nem versengenénk más civilizált népekkel az öngyilkossági számarányok szerinti elsõ helyért világszinten.
 
Anyanyelvünk eme õsi jelentéseinek a megértéséhez egy kis metafizikai tájékozódás szükséges, ami nem sajátítható el a sikercentrikus, illetve az élet megnyerésére és a természet fölötti gyõzedelmeskedésre beállított, pragmatikus „európai” iskolákban és egyetemeken. Metafizikai ismeretek nélkül ma már nehéz belátni (belülrõl: a spirituális dimenziók felõl meglátni, megérteni) a következõket:
 
Anyanyelvünkön nem azt mondjuk, amikor valaki valamilyen rendkívüli dolgot vitt véghez, hogy „potenciális volt azt megcsinálni”, hanem azt, hogy képes volt megtenni. Például, Jóska képes volt egy ötven kilós cementzsákot a két méteres állványra feltenni. Ă•seink tudták, hogy mindig elõbb van a kép, elõbb meg kell legyen az elképzelés, vagyis meg kell történjen, végbe kell menjen az imagináció folyamata és csak azután jön létre a materiális valóság. Ă•k tehát tudták azt, hogy az ember képzelõerejében rejlõ teremtõerõk  a képességek  hozzák létre a személy fizikai valóságát, mintegy materializálják azt. Ezek szerint a „képesnek lenni” eredetileg azt jelentette, hogy gondolatképek által teremteni tudni, valamit az anyagi világban tudatosan létrehívni. A képesnek lenni, közvetlenül a metafizikai õsállapotok szerinti gondolkozásra (ontológiai alapok szerinti létérzékelésre) visszautaló kifejezése, az õsi metafizikai gondolkozás (egység-) logikájára visszajelzõ kifejezése a magyar nyelvnek, még akkor is, ha ez a kifejezés nem létezett pontosan ebben a formában a XIX. századi nyelvújítás elõtt.
 
Amennyiben nem akarjuk mindezt tudomásul venni, körülnézhetünk az életünkben, hogy pragmatikus pozitivista mentalitásunkkal miféle (külsõleg és belsõleg) szennyezett valóságot hoztunk és hozunk létre. Globális szempontból teljesen mindegy, hogy 2000 elsõ hónapjaiban a romániai nemzetgazdaság létesítményeihez tartozó Nagybánya környéki bányaülepítõk szennyezik az élet teljes kipusztításáig a Magyarországon folyó Tiszát, mert a természetromboláshoz vezetõ, az élet megnyerését célzó, gazdasági és tudományos-technikai versengés szelleme nem Nagybányán született, hanem Nyugat-Európában, mint ahogy az elsõ környezetszennyezési problémák sem Romániából indultak el. A katasztrofális természeti szennyezések csak következményei egy több száz évvel korábban elindult „civilizációs” szellemi szennyezõdési folyamatnak, ami szoros kapcsolatban áll minden õsi népnek az anyanyelve szellemétõl való eltávolodásával. Amit a környezetszennyezéshez vezetõ szellemi szennyezettségünkrõl állítok, egyelõre nyugodtan misztifikációnak lehet venni, és rábízni a jövõre, hogy a tapasztalat bebizonyítsa vagy megcáfolja állításaim valóságát.
 
Szerzõ: Kozma Szilárd
www.kozmaszilard.hu
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk