Menu Content/Inhalt
Főmenü > Világvallások > Iszlám > Mohamed Próféta (béke legyen vele)
 
 
Mohamed Próféta (béke legyen vele)
A Könyörületes és Irgalmas Isten – Allah – nevében

A prófétaság fogalma az iszlámban

Az összes próféta az Egy Igaz Isten imádatára hívta az embereket, valamint arra, hogy Isten útmutatásai szerint jót cselekedjenek.
 
ImageAz iszlám azt tanítja, hogy csak Egy Isten létezik, Akinek nincs társa, és Akinek a létezéshez senkire sincs szüksége. Ebből nyilvánvalóan az következik, hogy egyetlen emberi lény sem képes ezen isteni tulajdonságokban Istennel osztozni, még a próféták sem, mivel őket is Isten teremtette, és a teremtményeknek szükségük van a Teremtőjükre ahhoz, hogy létezzenek.
 
A prófétákat – bár kivételes tulajdonságokkal megáldott emberek voltak – nem tekintjük istenségeknek, ezért nem imádkozunk hozzájuk, és semmilyen formában sem képezik imádatunk tárgyát. Ők a példaképeink, és az emberek közül őket szeretjük a legjobban, ezért minden körülmények között arra törekszünk, hogy az általuk közvetített isteni útmutatást kövessük.
 
A próféták – a Magasságos Isten kegyelméből – mentesek voltak a vétkes cselekedetektől, és csodákat vittek véghez.
 
Mohamed Próféta (béke legyen vele) a prófétasága előtt

Mohamed Próféta (béke legyen vele), aki Ábrahám (béke legyen vele) leszármazottja volt, időszámításunk után 570-ben született egy mekkai nemesi családban. Édesapja (Abdullah) még születése előtt meghalt, és a Próféta (béke legyen vele) hat éves korára teljesen árva lett.
 
A Próféta (béke legyen vele) pásztorkodott, valamint nagybátyja kereskedő karavánjában is segédkezett. Már fiatalon is elutasította környezete rossz erkölcsű szokásait, és bálványimádatát. Huszonöt éves korában egy Khadidzsa bint Khuwajlid nevű negyven éves gazdag özvegyasszonynál kapott munkát, s az asszony üzleti ügyeit vezette. Khadidzsának megtetszett a Próféta (béke legyen vele) őszintesége és kiváló jelleme, és házasságot ajánlott neki, amit ő el is fogadott. A korkülönbség ellenére 25 évig boldog házasságban éltek, és hat gyermek áldásában részesültek. Mohamed Próféta (béke legyen vele) Khadídzsa halála után még többször is megnősült. Feleségei – egy kivételével – valamennyien elvált nők vagy özvegyek voltak.
 
Mohamed Próféta (béke legyen vele) prófétasága

Mohamed Próféta (béke legyen vele) az első kinyilatkoztatást negyven éves korában kapta Gábriel angyalon keresztül. Küldetése huszonhárom évig tartott, és az egy Isten imádatáról, Isten Könyveiről, a korábbi próféták történeteiről, erkölcsi tanításokról, a halál utáni életről és a sorsról szólt. E kinyilatkoztatások összességét foglalja magába a Korán, amely arab nyelven lett kinyilatkoztatva és kétségkívül minden betűje Istentől származik. A Próféta (béke legyen vele) Istentől származó mondásait, cselekedeteit és jóváhagyásait a Próféta (béke legyen vele) kortársai megjegyezték, továbbadták, majd a Próféta (béke legyen vele) halála után a tudósok egy külön gyűjteménybe gyűjtöttek össze. Ezt a gyűjteményt prófétai tanításoknak (Szunnának) nevezzük. A Szunna részletezi és megmagyarázza a Koránban leírtakat, valamint gyakorlati útmutatásokat tartalmaz az élet minden területére. Minthogy a prófétai tanítások is Istentől származó kinyilatkoztatások, azok követése és betartása is ugyanúgy hozzá tartozik a muszlimok életéhez, mint a Koránban leírtaké.
 
Mohamed Próféta (béke legyen vele) nem több mint Isten megbecsült szolgája és Küldötte. Vele jött Isten utolsó Üzenete, tehát ő a próféták hosszú sorában az utolsó, akit Isten az emberekhez küldött.
 
Mohamed Próféta (béke legyen vele) öröksége

A próféták nem hagynak vagyont maguk után, hanem minden próféta öröksége a tudás és a vallás.
 
Mohamed Próféta (béke legyen vele) öröksége egy mindent magába foglaló életmód és vallás, amely utat mutat az egész emberiség számára az evilági és túlvilági boldoguláshoz, valamint a béke megvalósításához.

A Próféta (béke legyen vele) által közvetített életmód nagy figyelmet fordít az igazságos kormányzásra, amely az Istenben való hiten, valamint az emberi méltóság elfogadásán alapul. A Próféta (béke legyen vele) egy olyan társadalmat hagyott maga után, amelyben pl. a vallási kisebbségek védelmet kaptak, és amely lehetővé tette számukra vallásuk szabad gyakorlatát. Nem csupán a vallási kisebbségek, hanem a nők, a gyermekek, az idegenek és a rabszolgák is a történelem során először nyertek jogokat és védelmet. A Próféta (béke legyen vele) tanításai szerint egy arab nem felsőbbrendű egy nem-arabbal szemben, és egy fehér ember sem a feketével szemben, mert az emberek között az a jobb, aki istenfélőbb, nemre, bőrszínre és származásra való tekintet nélkül. Az iszlám szerint tehát az emberek mind egyenlők, hiszen Isten egyenlőnek teremtette őket és Isten előtt az a legjobb közülük, aki a legistenfélőbb.

A Próféta (béke legyen vele) által közvetített életmód nem csupán az igazságos kormányzásra és az emberi jogokra terjed ki, hanem a környezet, azaz az állatok és a növények védelmére is. A Próféta (béke legyen vele) élete során minden élőlény iránt jóságos volt, és arra tanította az embereket, hogy Isten minden teremtményével tisztességesen kell bánni. Mohamed Próféta (béke legyen vele) tanításaival bátorította a szabad kereskedelmet, hirdette az egészséges életmódot, és megtiltotta az uzsorakamatot, az alkohol és az egészségre káros szerek fogyasztását, a prostitúciót, a bűnözést.

A Próféta (béke legyen vele) megtiltotta az erőszak bármilyen formáját, így az otthoni erőszakot is, és tanításaival olyan, nőkkel kapcsolatos jogokat fogadtatott el, amelyek Európában csak évszázadokkal később jelentek meg. E jogok közé sorolhatjuk pl. a nők saját tulajdonhoz, a kényszerházasság visszautasításához, valamint a váláshoz való jogát.

Mindig a tanulásra buzdította a muszlimokat, ezért a tanulás elsődleges fontosságú az Iszlámban. A Próféta (béke legyen vele) legnagyobb vívmánya azonban az, hogy – Isten kegyelméből – újra meghonosította a tiszta monoteizmust, mivel tanításainak forrása, alapja és lényege az Egyetlen Igaz Istenben való hit. Ebből következik, hogy a muszlimok – közvetítők, szentek, próféták és jó emberek segítsége nélkül – csak Istentől kérnek segítséget, Hozzá fohászkodnak, és Őt imádják. Mohamed Próféta (béke legyen vele) mindezt kitartásával, és élete során tanúsított példamutatásával érte el. Noha más emberek visszaéltek volna a rájuk bízott, mindenre kiterjedő hatalmukkal, a Próféta (béke legyen vele) mégis mindig szerény és alázatos maradt. Nappalait az emberek segítésével és tanításával, éjszakáit pedig imával töltötte; mindenki számára példamutató életet élt. Mindig a vallásos mértékletességet hirdette, megtiltotta a szerzetesi életvitelt, és az erős családi kötelékek megalapozását részesítette előnyben.
 
A prófétai küldetés után

Mohamed Próféta (béke legyen vele) küldetése sikeresen átformálta Arábia népeinek hitét, és tanításai száz éven belül sok millió ember szívét és életét érintették meg Afrikában, Ázsiában és Európában.
 
A Próféta (béke legyen vele) megmondta, hogy minden újabb nemzedék rosszabb lesz a korábbinál, és ez látható módon beigazolódott, és a muszlimokra is igaz, hiszen ők sem mindig értik meg és becsülik meg az igazi iszlám vallás csodálatos tanításait. A hívő muszlimok számára azonban az iszlám egy, az élet minden területére kiterjedő életmódot közvetít, amely lehetővé teszi számukra azt, hogy Teremtőjüket az Ő Elvárásai és Törvényei szerint imádják, és azt, hogy Isten az igaz hitük jutalmául a paradicsomi élettel jutalmazza meg őket a haláluk után.
 
Összegezés

Mohamed (béke legyen vele) negyven éves koráig nem volt államférfiként, igehirdetőként vagy szónokként számon tartva. Soha nem látták a metafizika törvényszerűségeiről, erkölcsről, jogról, politikáról, gazdaságról vagy társadalomról vitatkozni. Minden kétséget kizáróan kiváló jellemmel rendelkezett, modora vonzó volt, s rendkívül kultúrált ember volt. Ugyanakkor nem volt benne semmi kirívó és furcsa, ami miatt az emberek valami nagy, forradalmi dolgot vártak volna tőle a jövőben. Akkor azonban, amikor kijött a Hira barlangból az új üzenettel, teljesen átalakult. Lehetséges-e az, hogy a fenti tulajdonságokkal rendelkező ember hirtelen szélhámossá változzon és az Isten prófétájának titulálja magát, s népének minden rétegét megszólítsa? Felmerül a kérdés: mi okból ment keresztül azokon a szörnyű nehézségeken? Népének vezetői felajánlották neki, hogy elfogadják királyuknak, ha felhagy vallásának hirdetésével. Ő azonban visszautasította ezt a csábító ajánlatot, és egyedül, segítség nélkül folytatta vallásának hirdetését a legdurvább inzultusok, társadalmi kirekesztés és fizikai bántalmazás ellenére, amelyeket saját népe követett el ellene. Vajon nem az Isten támogatásának, és Mohamed Próféta (béke legyen vele) szilárd akaratának, eltökéltségének és mélyen gyökerező hitének volt köszönhető, hogy hirdette az Isten – Allah – üzenetét, s végül felemelkedett az iszlám, mint az Isten által az emberiség számára egyedül elfogadott életmód, s eközben Mohamed Próféta (béke legyen vele) szilárd hegyként állt az életére törő ellenségeskedések és összeesküvések tengerében. Továbbá az üzenet, amit hozott, kihívást jelentett mind a zsidók, mind a keresztények számára. Miért hirdette hát a hitet Jézus, Mózes és a többi próféta (béke legyen velük) küldetésében, s tette a hit legalapvetőbb követelményévé, ami nélkül senki sem lehet muszlim?

Vajon nem bizonyítja prófétaságát önmagában az is, hogy - írástudatlansága és életének első negyven évének teljesen szokványos és csendes életmódja ellenére - amikor hirdetni kezdete a kapott üzenetet, egész Arábiát ámulatba ejtette és megbabonázta csodálatos ékesszólásával és szónoki képességeivel? Senki sem tudott versenyre kelni azzal, amit hirdetett: a leghíresebb, legképzettebb arab költők, igehirdetők és szónokok seregei nem voltak képesek azzal egyenértékűvel előállni. És mindenek felett, hogyan tudott olyan tudományos természetű igazságokat kijelenteni, amelyeket a Korán tartalmaz, amit abban az időben egyetlen ember sem fedezhetett fel?

Végül, de nem utolsó sorban, miért élt nehézségek közepette, miután hatalmat szerzett? Gondolkodjunk el azokon a szavakon, amiket haldoklása közben mondott: „Mi, a próféták közössége nem hagyunk örökölni valót. Amit hátrahagyunk, az jótékonysági adomány.”.

Tény, hogy Mohamed Próféta (béke legyen vele) az utolsó láncszem a próféták sorában, akiket az emberiség történetének kezdete óta, különböző helyekre, különböző időben az Isten küldött.

Magyarországi Muszlimok Egyháza
1116 Budapest, Sáfrány utca 43.
Mobil: +36 20 204 5852
Tel.: +36 1 208 4040
www.iszlamegyhaz.net
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk