Menu Content/Inhalt
Fõmenü > Világvallások > Iszlám > Szeressétek egymást
 
 
Szeressétek egymást
Mohamed (BLV) azt mondja:
Image„Nem mentek a Paradicsomban addig, amíg nem hisztek, és nem lesztek hívõk addig, amíg nem szeretitek egymást”. A muszlim legkiemelkedõbb jellemvonásai közé tartozik az, hogy minden érdektõl, céltól mentesen szereti testvéreit és barátait. Ez az igazi testvéri szeretet, amely tisztaságát, kifinomultságát a kinyilatkoztatás fényébõl és a prófétai útmutatásból meríti, és ezzel egyedülálló lett az emberi kapcsolatok terén, valamint páratlan hatást gyakorolt a muszlim ember magatartására az emberi viselkedések történetében. Ez azért van így, mert az a kötelék, amely összeköti a muszlimot testvérével, nem más, mint az Allahba vetett hit köteléke, függetlenül nemzetiségétõl, bõrének színétõl, anyanyelvétõl: „Bizony, a hívõk testvérek” (Korán 49: 10)

A hittestvériség az emberi lelkek és szívek legszilárdabb köteléke, és a legmagasztosabb kapocs az elmék számára. Ezek után nem furcsállható, hogy ez a páratlan testvériség a szeretet egy csodálatos fajtáját eredményezi magasztosságában, tisztaságában, mélységében és állandóságában. Ez az, amit az Iszlám az Allahért való szeretetnek nevez, amelyben a hívõ rátalál a hit gyönyörĂ»ségére.

Mohamed (BLV) azt mondta:
„Van három dolog, amelyek ha jelen vannak valakiben, rátalál a hit édességére: (Az elsõ): Hogy Allah és küldötte iránt nagyobb szeretetet érezzen, mint rajtuk kívül bármi/bárki felé, (a második:) és hogy ne szeressen egy embert sem (másért), csakis Allahért, (a harmadik:) és hogy ugyanúgy gyĂ»lölje a hitetlenségbe való visszatérést – miután Allah kimentette abból – ,mint ahogyan gyĂ»löli azt, hogy a TĂ»zbe vettessen” (al-Bukhári és Muszlim)
 
Sok hadisz foglalkozik azoknak az embereknek a helyzetével, akik Allahért szeretik egymást. A hagyományok megmutatják, hogy azon a napon, mikor Isten feltámasztja az embereket, hogy találkozzanak a Világ Urával, azok, akik Ă•érte szeretik egymást, nagy megbecsülést és magas jutalmat kapnak a Paradicsomban. Ezek közé a hadiszok közé tartozik az a hadisz, amely hét féle emberrõl szól, akiket árnyékban részesít Allah a Saját árnyékából, azon a napon, amikor nem lesz más árnyék, csakis az Ă• árnyéka. Ez a hét féle ember a következõ:

 „Az igazságos vezetõ/kormányzó; a fiatal, aki az Erõs és Fenséges Allah szolgálatában nõtt fel; az, akinek a szíve a mecsetekhez kötõdik; az a két ember, akik Allahért szerették meg egymást, Ă•érte találkoztak, és Ă•érte váltak el egymástól; az a férfi, akit magához hívott egy szépséges asszony, ám õ azt mondta: „Én bizony félem Allahot”, továbbá az, aki úgy adakozott, hogy nem tudta a bal keze, mit adott a jobb keze; valamint az, aki megemlékezett Allahról egyedüllétében, s megeredtek a könnyei” (al-Bukhári és Muszlim)

Tehát, két ember, akik Allahért szeretik egymást bizonyosan azok közé tartoznak majd, akiket Allah az árnyékába vesz, s könyörületével és irgalmával árasztja el õket. Milyen hatalmas megtiszteltetés! Nagy megtiszteltetés azok számára, akik Allahért szeretik egymást, hogy az õ Mindenható Uruk köszönti majd õket a Feltámadás Napján, és így szól hozzájuk:

”Hol vannak azok, akik az Én fenségemben (dicsõségemért) szerették egymást? A mai napon az Én árnyékomba veszem õket, azon a napon, amelyen nincs más árnyék, csak az Én árnyékom.” (Muszlim)

Ilyen nagyszerĂ» tiszteletet és hatalmas jutalmat adományoz Allah azoknak, akik õszintén Ă•érte szeretik egymást, azon a félelmetes Napon. Szeretni Allahért és semmi másért, nagyon nehéz dolog ebben a kapzsisággal, vágyakkal és érdekekkel teli életben, és senki sem képes rá, kivéve azt, akinek tiszta a szíve, akinek ezen a világon semmi sem hasonlítható Allah gyönyörĂ»ségéhez. Nem meglepõ hát, hogy Allah ilyen kiemelt helyzettel és áldásaival jutalmazza õket. A bizonyítékot megtaláljuk a következõ hadiszban Mu’adhtól:

A Próféta (BLV) mondta:
”Allah így szólt: - Akik szeretik egymást az én dicsõségemért, azoknak fénybõl készült székük lesz, a próféták és mártírok pedig kívánni fogják az õ helyzetüket.” (at-Tirmidi, hiteles hadisz)

Allah a magas pozíciónál és áldásoknál is nagyobb jutalmat ad azoknak, akik Ă•érte szeretik egymást: ez a jutalom pedig Allah becses szeretete, amelyet nagyon nehéz megszerezni. Ez kiderül abból a hadiszból, amit Abu Huraira (Allah legyen vele elégedett) hallott a Prófétától (BLV):

Egy ember elment meglátogatni a testvérét egy másik faluba. Allah küldött egy angyalt, hogy várjon rá az úton. Mikor az ember odaért, az angyal megkérdezte tõle: „Hová mész?” Az ember azt válaszolta: „Egy testvéremet jöttem meglátogatni, aki ebben a faluban lakik.” Az angyal azt kérdezte: „Talán szívességet tettél neki, amiért most viszonzást vársz?” „Nem így van, én Allahért szeretem õt”- mondta az ember. Erre az angyal elmondta neki: „Én Allah küldötte vagyok, aki azért küldött engem hozzád, hogy elmondjam, Allah úgy szeret téged, ahogyan te szereted a testvéredet Ă•érte.” (Muszlim)

Milyen hatalmas az a szeretet, amely Allah szeretetéhez emeli az embert, és amivel elnyerheti Allah elégedettségét!
A Próféta (BLV) tanítása kiemeli, hogy két testvér közül is, akik Allahért szeretik egymást, a jobbik az, amelyik jobban szereti a másikat.

A Próféta (BLV) mondta:
” Ha két ember szereti egymást, akkor a jobb közülük az, amelyik jobban szereti a testvérét.” (al-Bukhári)

A muszlim társadalomban az Iszlám arra tanítja a muszlimot a szeretet terjesztésérõl, hogyha valaki szereti a testvérét, azt mondja el neki.

A Próféta (BLV) mondta:
Ha egy ember szereti a testvérét, mondja azt meg neki.” (Abu Dawud és Al-Tirimidhi)
 
A Próféta (BLV) értette a tiszta, erõs szeretet jelentõsségét a társadalom és a nemzet építésében, ezért soha egy alkalmat sem szalasztott el a szeretet támogatásában, és megparancsolta a muszlimoknak, hogy hirdessék egymás iránti szeretetüket, hogy kitárulhassanak a szívek, és a tisztaság és a szeretet terjedhessen az Ummah népében. Anasz (Allah legyen vele elégedett) azt mondta, hogy egy ember volt a Prófétánál (BLV), miközben egy másik elment mellettük. Az ember, aki a Prófétával (BLV) volt így szólt: „Ó Isten Küldötte, én õszintén szeretem ezt az embert.” „Elmondtad neki?” - kérdezte a Próféta (BLV). Az ember azt válaszolta: „Nem.” „Mondd el neki!” - szólt a Próféta (BLV). Erre az ember elment, s mikor utolérte a másikat, így szólt hozzá:” Ă•szintén, szeretlek téged Allahért.” A másik ember erre így válaszolt: „Allah szeressen téged, aki Ă•érte szeretsz engem.” (Abu Dawud)

A tiszta szeretetet Mu’adh kezdte terjeszteni a muszlimok között. Elmondta, mit hallott a Prófétától (BLV) a nagy jutalomról, amit Allah azoknak ígért, akik Ă•érte szeretik egymást, és Allah irántuk tanúsított szeretetérõl. Al-Muwattában Imam Malik hírül adta, hogy Abu Idris al-Khulani azt mondta:

„Mikor beléptem Damaszkusz mecsetébe, láttam ott egy ragyogó mosolyú embert, és láttam, hogy az emberek összegyĂ»lnek körülötte. Ha az emberek nem értettek egyet valamiben, akkor azt elmondták neki, és elfogadták a véleményét. Megkérdeztem ki õ, mire az emberek azt válaszolták: „Ă• Mu’adh ibn Dzsabal (Allah legyen vele elégedett).” Másnap korán elmentem a mecsetbe és láttam, hogy õ már elõttem érkezett oda. Éppen imádkozott, ezért megvártam, amíg befejezi, majd elindultam felé, köszöntöttem, és azt mondtam neki: „Allahra, szeretlek téged.” „Allahért?” –kérdezte. „Allahért!” – válaszoltam. Megismételte a kérdést: „Allahért?” Erre újból azt válaszoltam: „Allahért!” Ekkor õ megfogta a galléromat, közelebb húzott magához, és így szólt: „Jó hírem van a számodra. Hallottam, amint a Próféta (BLV) azt mondta: „A Mindenható Allah mondta: - A szeretetem azoké, akik Énértem szeretik egymást, akik Értem látogatják egymást, és akik Értem költenek egymásra."

Magyarországi Muszlimok Egyháza
1116 Budapest, Sáfrány utca 43.
Mobil: +36 20 204 5852
Tel.: +36 1 208 4040
www.iszlamegyhaz.net
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk