Menu Content/Inhalt
Főmenü > Világvallások > Iszlám > Szeressétek egymást
 
 
Szeressétek egymást
Mohamed (BLV) azt mondja:
Image„Nem mentek a Paradicsomban addig, amíg nem hisztek, és nem lesztek hívők addig, amíg nem szeretitek egymást”. A muszlim legkiemelkedőbb jellemvonásai közé tartozik az, hogy minden érdektől, céltól mentesen szereti testvéreit és barátait. Ez az igazi testvéri szeretet, amely tisztaságát, kifinomultságát a kinyilatkoztatás fényéből és a prófétai útmutatásból meríti, és ezzel egyedülálló lett az emberi kapcsolatok terén, valamint páratlan hatást gyakorolt a muszlim ember magatartására az emberi viselkedések történetében. Ez azért van így, mert az a kötelék, amely összeköti a muszlimot testvérével, nem más, mint az Allahba vetett hit köteléke, függetlenül nemzetiségétől, bőrének színétől, anyanyelvétől: „Bizony, a hívők testvérek” (Korán 49: 10)

A hittestvériség az emberi lelkek és szívek legszilárdabb köteléke, és a legmagasztosabb kapocs az elmék számára. Ezek után nem furcsállható, hogy ez a páratlan testvériség a szeretet egy csodálatos fajtáját eredményezi magasztosságában, tisztaságában, mélységében és állandóságában. Ez az, amit az Iszlám az Allahért való szeretetnek nevez, amelyben a hívő rátalál a hit gyönyörűségére.

Mohamed (BLV) azt mondta:
„Van három dolog, amelyek ha jelen vannak valakiben, rátalál a hit édességére: (Az első): Hogy Allah és küldötte iránt nagyobb szeretetet érezzen, mint rajtuk kívül bármi/bárki felé, (a második:) és hogy ne szeressen egy embert sem (másért), csakis Allahért, (a harmadik:) és hogy ugyanúgy gyűlölje a hitetlenségbe való visszatérést – miután Allah kimentette abból – ,mint ahogyan gyűlöli azt, hogy a Tűzbe vettessen” (al-Bukhári és Muszlim)
 
Sok hadisz foglalkozik azoknak az embereknek a helyzetével, akik Allahért szeretik egymást. A hagyományok megmutatják, hogy azon a napon, mikor Isten feltámasztja az embereket, hogy találkozzanak a Világ Urával, azok, akik Őérte szeretik egymást, nagy megbecsülést és magas jutalmat kapnak a Paradicsomban. Ezek közé a hadiszok közé tartozik az a hadisz, amely hét féle emberről szól, akiket árnyékban részesít Allah a Saját árnyékából, azon a napon, amikor nem lesz más árnyék, csakis az Ő árnyéka. Ez a hét féle ember a következő:

 „Az igazságos vezető/kormányzó; a fiatal, aki az Erős és Fenséges Allah szolgálatában nőtt fel; az, akinek a szíve a mecsetekhez kötődik; az a két ember, akik Allahért szerették meg egymást, Őérte találkoztak, és Őérte váltak el egymástól; az a férfi, akit magához hívott egy szépséges asszony, ám ő azt mondta: „Én bizony félem Allahot”, továbbá az, aki úgy adakozott, hogy nem tudta a bal keze, mit adott a jobb keze; valamint az, aki megemlékezett Allahról egyedüllétében, s megeredtek a könnyei” (al-Bukhári és Muszlim)

Tehát, két ember, akik Allahért szeretik egymást bizonyosan azok közé tartoznak majd, akiket Allah az árnyékába vesz, s könyörületével és irgalmával árasztja el őket. Milyen hatalmas megtiszteltetés! Nagy megtiszteltetés azok számára, akik Allahért szeretik egymást, hogy az ő Mindenható Uruk köszönti majd őket a Feltámadás Napján, és így szól hozzájuk:

”Hol vannak azok, akik az Én fenségemben (dicsőségemért) szerették egymást? A mai napon az Én árnyékomba veszem őket, azon a napon, amelyen nincs más árnyék, csak az Én árnyékom.” (Muszlim)

Ilyen nagyszerű tiszteletet és hatalmas jutalmat adományoz Allah azoknak, akik őszintén Őérte szeretik egymást, azon a félelmetes Napon. Szeretni Allahért és semmi másért, nagyon nehéz dolog ebben a kapzsisággal, vágyakkal és érdekekkel teli életben, és senki sem képes rá, kivéve azt, akinek tiszta a szíve, akinek ezen a világon semmi sem hasonlítható Allah gyönyörűségéhez. Nem meglepő hát, hogy Allah ilyen kiemelt helyzettel és áldásaival jutalmazza őket. A bizonyítékot megtaláljuk a következő hadiszban Mu’adhtól:

A Próféta (BLV) mondta:
”Allah így szólt: - Akik szeretik egymást az én dicsőségemért, azoknak fényből készült székük lesz, a próféták és mártírok pedig kívánni fogják az ő helyzetüket.” (at-Tirmidi, hiteles hadisz)

Allah a magas pozíciónál és áldásoknál is nagyobb jutalmat ad azoknak, akik Őérte szeretik egymást: ez a jutalom pedig Allah becses szeretete, amelyet nagyon nehéz megszerezni. Ez kiderül abból a hadiszból, amit Abu Huraira (Allah legyen vele elégedett) hallott a Prófétától (BLV):

Egy ember elment meglátogatni a testvérét egy másik faluba. Allah küldött egy angyalt, hogy várjon rá az úton. Mikor az ember odaért, az angyal megkérdezte tőle: „Hová mész?” Az ember azt válaszolta: „Egy testvéremet jöttem meglátogatni, aki ebben a faluban lakik.” Az angyal azt kérdezte: „Talán szívességet tettél neki, amiért most viszonzást vársz?” „Nem így van, én Allahért szeretem őt”- mondta az ember. Erre az angyal elmondta neki: „Én Allah küldötte vagyok, aki azért küldött engem hozzád, hogy elmondjam, Allah úgy szeret téged, ahogyan te szereted a testvéredet Őérte.” (Muszlim)

Milyen hatalmas az a szeretet, amely Allah szeretetéhez emeli az embert, és amivel elnyerheti Allah elégedettségét!
A Próféta (BLV) tanítása kiemeli, hogy két testvér közül is, akik Allahért szeretik egymást, a jobbik az, amelyik jobban szereti a másikat.

A Próféta (BLV) mondta:
” Ha két ember szereti egymást, akkor a jobb közülük az, amelyik jobban szereti a testvérét.” (al-Bukhári)

A muszlim társadalomban az Iszlám arra tanítja a muszlimot a szeretet terjesztéséről, hogyha valaki szereti a testvérét, azt mondja el neki.

A Próféta (BLV) mondta:
Ha egy ember szereti a testvérét, mondja azt meg neki.” (Abu Dawud és Al-Tirimidhi)
 
A Próféta (BLV) értette a tiszta, erős szeretet jelentősségét a társadalom és a nemzet építésében, ezért soha egy alkalmat sem szalasztott el a szeretet támogatásában, és megparancsolta a muszlimoknak, hogy hirdessék egymás iránti szeretetüket, hogy kitárulhassanak a szívek, és a tisztaság és a szeretet terjedhessen az Ummah népében. Anasz (Allah legyen vele elégedett) azt mondta, hogy egy ember volt a Prófétánál (BLV), miközben egy másik elment mellettük. Az ember, aki a Prófétával (BLV) volt így szólt: „Ó Isten Küldötte, én őszintén szeretem ezt az embert.” „Elmondtad neki?” - kérdezte a Próféta (BLV). Az ember azt válaszolta: „Nem.” „Mondd el neki!” - szólt a Próféta (BLV). Erre az ember elment, s mikor utolérte a másikat, így szólt hozzá:” Őszintén, szeretlek téged Allahért.” A másik ember erre így válaszolt: „Allah szeressen téged, aki Őérte szeretsz engem.” (Abu Dawud)

A tiszta szeretetet Mu’adh kezdte terjeszteni a muszlimok között. Elmondta, mit hallott a Prófétától (BLV) a nagy jutalomról, amit Allah azoknak ígért, akik Őérte szeretik egymást, és Allah irántuk tanúsított szeretetéről. Al-Muwattában Imam Malik hírül adta, hogy Abu Idris al-Khulani azt mondta:

„Mikor beléptem Damaszkusz mecsetébe, láttam ott egy ragyogó mosolyú embert, és láttam, hogy az emberek összegyűlnek körülötte. Ha az emberek nem értettek egyet valamiben, akkor azt elmondták neki, és elfogadták a véleményét. Megkérdeztem ki ő, mire az emberek azt válaszolták: „Ő Mu’adh ibn Dzsabal (Allah legyen vele elégedett).” Másnap korán elmentem a mecsetbe és láttam, hogy ő már előttem érkezett oda. Éppen imádkozott, ezért megvártam, amíg befejezi, majd elindultam felé, köszöntöttem, és azt mondtam neki: „Allahra, szeretlek téged.” „Allahért?” –kérdezte. „Allahért!” – válaszoltam. Megismételte a kérdést: „Allahért?” Erre újból azt válaszoltam: „Allahért!” Ekkor ő megfogta a galléromat, közelebb húzott magához, és így szólt: „Jó hírem van a számodra. Hallottam, amint a Próféta (BLV) azt mondta: „A Mindenható Allah mondta: - A szeretetem azoké, akik Énértem szeretik egymást, akik Értem látogatják egymást, és akik Értem költenek egymásra."

Magyarországi Muszlimok Egyháza
1116 Budapest, Sáfrány utca 43.
Mobil: +36 20 204 5852
Tel.: +36 1 208 4040
www.iszlamegyhaz.net
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk