Menu Content/Inhalt
Fõmenü > Világvallások > Kereszténység > Tamás Evangéliuma
 
 
Tamás Evangéliuma
Ezek azok a titkos igék, melyeket Jézus, az Élõ mondott és Didymosz Júdás Tamás leírt.
 
Image1. És Õ ezt mondta: Aki ezen igék értelmét megtalálja, nem ízleli meg a halált.

2. Jézus mondta: Aki keres, ne hagyja abba a keresést, míg csak nem talál, és ha találni fog, zavarba jön majd, amikor zavarba jön, csodálkozni fog és a mindenségen uralkodni.

3. Jézus mondta: Ha azok, kik titeket vezetnek, azt mondják nektek: A királyság a mennyben van, úgy az ég madarai megelõznek titeket. Azt mondják nektek: A tengerben van, akkor a halak elõznek titeket. A királyság azonban bennetek és rajtatok kívül van. Ha megismeritek magatokat, titeket is megismernek, hogy az élõ Atya fiai vagytok. De ha nem ismernek fel titeket, akkor szegénységben vagytok és ti vagytok a szegénység.

4. Jézus mondta: Azokban a napokban nem habozik majd az aggastyán megkérdezni a hétnapos gyermeket, hogy merre van az élet helye, és õ élni fog. Mert sok elsõ utolsó lesz és õk egyetlenek lesznek.

5. Jézus mondta: Ismerd meg, ami a szemed elõtt van, és ami elrejtett, és ki lesz nyilatkoztatva neked. Mert nincs semmi elrejtett, ami majd ki ne lenne nyilatkoztatva.

6. Tanítványai megkérdezték õt és így szóltak hozzá: Akarod, hogy böjtöljünk? És hogyan imádkozzunk és hogyan adjunk alamizsnát és milyen étkezési elõírásokat tartsunk meg? Jézus mondta: Ne hazudjatok és ne tegyétek, amit gyûlöltök, mert az ég elõtt nincs semmi titokban. Nincs ugyanis semmiféle elrejtett, mely nyilvánvalóvá ne lenne, s nincs semmi rejtett, ami le ne leplezõdne.

7. Jézus mondta: Boldog az oroszlán, melyet megeszik az ember és az oroszlán ember lesz. Utálatos az ember, akit az oroszlán felfal, és az ember oroszlán lesz.

8. És Õ mondta: Az ember az okos halászhoz hasonlít, aki a hálóját a tengerbe veti s telve apró hallal a partra vonja azt. Az okos halász talált köztük egy nagy jó halat. Az össze apró halat visszadobálja a tengerbe. Nehézség nélkül a legnagyobb halat választja. Akinek van füle a hallásra, hallja meg.

9. Jézus mondta: Íme kiment a magvetõ vetni, megtöltötte a markát és vetett. Néhány (mag) az útfélre esett. Jöttek a madarak és felcsipegették. Mások sziklára hullottak, nem eresztettek gyökeret a földbe és nem hajtottak kalászt az ég felé. Ismét mások tövisek közé hullottak. A tövisek megfojtották a magokat és a férgek ették meg õket. Ismét mások jó földbe hullottak és jó termést hoztak. Hatvanszorosat, százhúszszorosat.

10. Jézus mondta: Tüzet dobtam a világra; és íme, megõrzöm azt, míg fel nem lobban.

11. Jézus mondta: Az az ég, és amelyik ezen túl van, az is el fog múlni. És a holtak nem élnek és az élõk nem fognak meghalni. Azokban a napokban, amikor azt eszitek, ami holt, élõvé teszitek azt. Ha világosságban vagytok, mi az amit tesztek? Ama napon, mikor egy voltatok, kettõvé váltatok. Ha kettõvé váltatok, mit fogtok tenni?

12. A tanítványok azt mondták Jézusnak: Tudjuk, hogy el fogsz menni tõlünk. Ki lesz a nagyobb köztünk? Jézus ezt mondta nekik: Ott, ahová ti elértetek, Jakabhoz, az igazhoz fogtok menni, akiért az ég és föld keletkezett.

13. Jézus így szólt tanítványaihoz: Hasonlítsatok engem, mondjátok meg, kihez vagyok hasonló? Simon Péter ezt mondta neki: Egy igaz angyalhoz hasonlítasz. Máté azt mondta neki: Okos, mélyenlátó emberhez hasonlítasz. Tamás ezt mondta neki: Mester, ajkam nem tudja kimondani, kihez hasonlítasz. Jézus mondta: Én vagyok a Mestered, mert megittasodtál és megmámorosodtál a szökellõ forrásból, amit én mértem. Akkor fogta, odébb vitte õt, és három szót mondott neki. Amikor Tamás visszatért társaihoz, azok megkérdezték: Mit mondott neked Jézus? Tamás ezt mondta nekik: Ha abból, amit mondott, megmondok nektek egy szót is, köveket ragadtok és megköveztek engem. A kövekbõl azonban tûz csap ki és titeket éget meg.

14. Jézus mondta nekik: Ha böjtöltök, magatoknak szereztek bûnt: ha imádkoztok, elítéltettek. Ha alamizsnát adtok, rosszat tesztek lelketeknek. Bármely területre menjetek is, bárhol vonultok is keresztül, ha befogadnak, azt egyétek, amit elétek tesznek, és gyógyítsátok meg ott a betegeket. Mert nem az tesz tisztátalanná, ami szátokon bemegy, hanem az tesz tisztátalanná titeket ami a szájatokon kijön.

15. Jézus mondta: Amikor látjátok azt aki nem asszonytól született, boruljatok elõtte arcra és imádjátok õt. Õ a ti atyátok.

16. Jézus mondta: Az emberek talán azt gondolják, hogy én azért jöttem, hogy békét dobjak a földre. Nem tudják, hogy én azért jöttem, hogy ellenségeskedést vessek a földre, tüzet, kardot és háborút. Mert öten lesznek majd egy házban, három kettõ ellen és kettõ három ellen lesz, az apa fia ellen, a fiú apja ellen. S egymagukban állnak majd ott (lat: stabunt solitari, gör: ontesz monadzontesz).

17. Jézus mondta: Én azt adom majd nektek, amit szem nem látott, fül nem hallott, kéz nem tapintott és emberi szívben fel sem merült.

18. A tanítványok azt mondták Jézusnak: Mondd meg nekünk, milyen lesz a végünk? Jézus mondta: A kezdetet már felfedeztétek, hogy a vég után kutattok? Ahol ugyanis kezdet van, ott lesz vég is. Boldog az, aki a kezdetben fog állni, ismeri majd a véget, és halált nem fog ízlelni.

19. Jézus mondta: Boldog az, aki már van, mielõtt lett volna. Ha ti tanítványaim lettetek és meghallgattátok (= megértettétek) szavaimat, ezen kövek engedelmeskedni fognak nektek. Öt fátok van ugyanis a Paradicsomban, melyek nem mozdulnak télen és nyáron, és leveleik le nem hullanak. Aki megismeri azokat, halált nem fog ízlelni.

20. A tanítványok megkérdezték Jézust: Mondd meg nekünk, mihez hasonlít a mennyek országa? Õ válaszolt nekik: A mennyek országa a mustármaghoz hasonlít. Ez kisebb minden más magnál. De ha olyan földbe esik, melyet megmûvelnek, nagy szárat hajt és az ég madarainak védelmet nyújt.

21. Mariham (Mária Magdolna) így szólt Jézushoz: Mihez hasonlítanak tanítványaid? Õ ezt mondta: Kicsiny gyermekekhez hasonlítanak, akik egy darab földön laknak, amely nem az övék. Mikor majd jönnek a föld urai, azt mondják: Adjátok át nekünk a földünket! Levetkõznek elõttük, hogy otthagyják és nekik átadják földjüket. Ezért mondom nektek: Ha a ház ura tudja, mikor jön a tolvaj, õrködik, mielõtt megérkezne és nem fogja megengedni, hogy királysága házába betörjön, és elvigye holmiját. Ti azonban a világ színe elõtt õrködtök! Nagy erõvel övezzétek csípõtöket, nehogy utat találjon hozzátok a tolvaj, és hozzátok férkõzzön. Mert meg fogják találni a birtokot, amit vártok. Legyen köztetek értõ ember! Amikor a gyümölcs megérett, eljön sarlóval a kezében és levágja azt. Akinek füle van a hallásra, hallja meg!

22. Jézus kicsiny gyermekeket látott, akik szoptak. Ezt mondta tanítványainak: E kicsinyek, akik még szopnak, hasonlítanak azokhoz, akik a királyságba jutnak. Azok azt mondták neki: Ha mi kicsinyek leszünk, bejutunk majd a királyságba? Jézus azt mondta nekik: Amikor a kettõt eggyé teszitek és a bensõt olyanná, mint a külsõt, a külsõt mint a bensõt, a fentit mint a lentit, s így a férfi mint a nõ egyetlen eggyé, hogy a férfi ne férfi és a nõ ne nõ legyen, amikor szemet szemért tesztek, kezet kézért, lábat lábért, akkor mentek be majd a királyságba.

23. Jézus mondta: Kiválasztalak majd titeket, ezerbõl egyet és tízezerbõl kettõt. S egymagatok fogtok ott állni.

24. Ezt mondták a tanítványai: Oktass minket a helyrõl, ahol vagy, mivel erre szükségünk van, hogy azt keressük. Õ ezt mondta nekik: akinek füle van, hallja meg! Ez a fény a fény-ember bensejében van és az egész világot megvilágosítja. Ha õ nem világít, akkor sötétség van.

25. Jézus mondta: Szeresd testvéredet, mint saját lelkedet, és õrizd õt, mint a szemed fényét.

26. Jézus mondta: Testvéred szemében észreveszed a szálkát, saját szemedben a gerendát azonban nem látod. Ha kihúzod szemedbõl a gerendát, akkor láss hozzá, hogy kihúzd testvéred szemébõl a szálkát.

27. Ha ti a világban ne böjtöltök, nem találjátok meg a királyságot. Ha a szombatot nem teszitek szombattá, nem látjátok meg az Atyát.

28. Jézus mondta: - A világ közepén álltam és kinyilatkoztattam magam nekik testben. Mind részegen találtam õket. Nem találtam egyet sem köztük, aki szomjas lett volna és lelkem elszomorodott az emberek fiain, mert vakok voltak szívükben, és látták, hogy üresen jöttek a világra és azt is keresik, hogy üresen menjenek a világból. Most ugyan részegek õk, de ha majd lerázzák borukat, akkor meg fognak térni mégis.

29. Jézus mondta: Ha a test a lélek miatt lett, úgy ez csoda. Ha pedig a lélek a test miatt lett, akkor még nagyobb csoda. Én azonban azt csodálom, hogyan telepedett le ebben a szegénységben ekkora nagy gazdagság?

30. Jézus mondta: Ahol három isten van, azok istenek. Ahol kettõ vagy egy van, én vele vagyok.

31. Jézus mondta: Egyetlen prófétát sem fogadnak be falujába. Egy orvos sem tudja meggyógyítani azokat, akik õt ismerik.

32. Jézus mondta: A város, mely magas hegyre épült és megerõsítették, nem omolhat le és nem rejthetõ el.

33. Jézus mondta: Amit füleddel fogsz hallani, a háztetõkrõl prédikáld a másik fülbe. Mert senki sem gyújt véka alatt mécsest és nem rejti félreesõ helyre, hanem lámpatartóra teszi, hogy mindaz, aki bejön és kimegy, lássa fényét.

34. Jézus mondta: Ha vak vezet világtalant, mindketten ugyanabba a gödörbe esnek.

35. Jézus mondta: Lehetetlen, hogy valaki erõs ember házába behatoljon és erõszakkal elvegye azt, hacsak nem kötözi meg kezét, s akkor az egész házat felforgatja.

36. Jézus mondta: Ne aggódjatok, és ne azzal törõdjetek reggeltõl estig, é estétõl reggelig, mit fogtok felölteni.

37. Ezt mondták a tanítványai: Mely napon fogsz nekünk megjelenni és mely napon fogunk látni téged? Jézus mondta: Amikor levetitek szégyeneteket, fogjátok ruháitokat és lábatok alá teszitek, mint a kicsiny gyermekek, és megtapossátok, akkor meglátjátok majd az Élõnek Fiát, és nem fogtok félni.

38. Jézus mondta: Sokszor vágytatok hallani az igéket, melyeket mondtam nektek és nincs senkitek, akitõl hallanátok. Jönnek majd napok, kerestek engem és nem találtok.

39. Jézus mondta: A farizeusok és írástudók elvették a tudás kulcsát és elrejtették. Sem õk maguk nem mentek be, sem másokat nem engedtek be, akik be akartak menni. Ti azonban legyetek okosak, mint a kígyók és egyszerûek, mint a galambok.

40. Jézus mondta: Szõlõtõ ültettetett az Atyán kívül, és ha nem erõsödik meg, kitépik majd és elveszik.

41. Jézus mondta: Akinek van a kezében, annak még adnak. Akinek nincsen, attól az a kevés is elvétetik, amije van.

42. Jézus mondta: Legyetek átmenõk!

43. Tanítványai így szóltak hozzá: Ki vagy te, hogy ezeket mondod nekünk? (Jézus mondta): Nem tudjátok, ki vagyok, abból, amit mondok nektek? A zsidókhoz lettetek hasonlók, mert õk szeretik a fát, gyûlölik azonban annak gyümölcsét, vagy szeretik a gyümölcsét, de gyûlölik a fát.

44. Jézus mondta: Aki az Atyát káromolja, annak megbocsáttatik, aki a Fiút káromolja, annak is megbocsáttatik, de aki a Szentlelket káromolja, annak sem az égben, sem a földön nem bocsáttatnak meg.

45. Jézus mondta: Nem szednek szõlõt a tövisrõl és a bojtorjánról fügét. Ezek nem teremnek gyümölcsöt. Jó ember jót hoz elõ kincsébõl, gonosz ember gonoszat hoz elõ kincsébõl, ami a szívében van. Gonoszat beszél szívének túláradó gonoszságából.

46. Jézus mondta: Ádámtól Keresztelõ Jánosig az asszonyok szülöttei között nincs nagyobb, mint Keresztelõ János, hogy szemei ne törjenek. Én azonban azt mondtam: Aki közületek kicsivé lesz, az fogja megismerni a királyságot és János fölé emeltetik.

47. Jézus mondta: Lehetetlen, hogy egy ember két lovat üljön meg és két ijjat feszítsen. És nem lehetséges az, hogy egy szolga két urat szolgáljon. Vagy tiszteli az egyiket és a másikat megveti. Egy ember sem iszik óbort és rá azonnal újbort kíván inni. Nem öntenek újbort régi tömlõbe, nehogy szétrepedjenek, és nem öntenek óbort új tömlõbe, nehogy megrontsa azt. Nem varrnak régi foltot új ruhára, nehogy szakadás keletkezzék.

48. Jézus mondta: Ha ketten egy és ugyanazon házban békét kötnek egymással, úgy ha azt mondják a hegynek: menj innen! - az el is fog menni.

49. Jézus mondta: Boldogok az egyedülállók és kiválasztottak. Õk ugyanis megtalálják a királyságot. Mivel ti közülük valók vagytok, ti is oda fogtok menni.

50. Jézus mondta: Ha azt kérdik tõletek: Honnan valók vagytok? Úgy azt mondjátok nekik: Mi a fénybõl jöttünk, onnan, arról a helyrõl, ahol a fény önmagától létrejön. Az megállt és megjelent képünkben. Ha azt mondják nektek: Ezek vagytok ti? Akkor mondjátok: Mi az õ fiai és az élõ Atya kiválasztottai vagyunk. Ha azt kérdik: Micsoda Atyátok jele bennetek? Mondjátok nekik: A mozgás és a nyugalom.

51. Tanítványai ezt mondták neki: Mikor, mely napon jön el a holtak nyugalmának napja és mely napon jön el az új világ? Õ ezt mondta nekik: Amit vártok, eljött, csak ti nem ismertétek föl.

52. Tanítványai ezt mondták neki: Huszonnégy próféta beszélt Izraelben és mind rólad szólt. Mire Õ ezt mondta nekik: elhagytátok az Élõt, aki elõttetek van, és holtakról beszéltek.

53. Tanítványai ezt mondták neki: Van haszna körülmetélkedésnek, vagy nincs? Mire Õ ezt mondta nekik: Ha haszna lett volna, akkor atyáik anyáikkal körülmetélten nemzették volna õket. Teljes haszna azonban a Lélekben való körülmetélkedésnek van, mely az igazi.

54. Jézus mondta: Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek a mennyek királysága.

55. Jézus mondta: Aki atyját és anyját nem gyûlöli, nem lehet tanítványom. És aki testvérét és nõvérét nem gyûlöli és nem viseli keresztjét, mint én, nem lesz méltó hozzám.

56. Jézus mondta: Aki megismerte a világot, holttestet talált. S aki holttestet talált, arra a világ nem méltó.

57. Jézus mondta: Az Atya Királysága hasonló az emberhez, akinek jó vetõmagja volt. Éjszaka eljött az ellensége és gyomot vetett a vetésbe. Az ember azonban nem engedte kiszedni a gyomot. Ezt mondta nekik: - Nehogy elmenjetek és kitépjük a gyomot és kitépjétek vele a gabonát is. Az aratás napján nyilvánvalóvá lesz majd a gyom. Akkor majd kitépitek és elégettetik.

58. Jézus mondta: Boldog ember az, aki szenvedett, megtalálta az életét.

59. Jézus mondta: Míg éltek, az Élõre tekintsetek, nehogy meghaljatok, és arra törekedjetek, hogy õt lássátok és ne láthassátok õt.

60. Megláttak egy szamaritánust, aki bárányt vitt Judea felé. Ezt mondta tanítványainak: Mit akar ez a báránnyal? Mire õk ezt mondták neki: Levágni és megenni. Õ azt mondta nekik: Amíg él, nem eszi meg, hanem amikor megöli és holttestté teszi. Õk ezt válaszolták: Nem tehet másként. Õ ezt mondta nekik: Ti is keressetek magatoknak nyughelyet, nehogy holttá váljatok és megegyenek titeket.

61. Jézus mondta: Ketten fekszenek egy ágyon, az egyik meg fog halni, a másik élni fog. Szalomé mondta: Te ki vagy, ember, mint kinek a fia? Ágyamra telepedtél és ettél asztalomról. Jézus ezt mondta neki: Én vagyok az, aki az egyetlentõl származom. Abból adnak nekem, ami az Atyámé. Szalomé ezt mondta: Tanítványod vagyok. Jézus ezt mondta neki: Azért mondom: Ha hasonló lesz, fénnyel telik meg. Ha azonban megosztott lesz, sötétséggel telik meg.

62. Jézus mondta: Misztériumaimat azoknak mondom el, akik méltók rá. Amit jobbod tesz, ne tudja azt a balod.

63. Jézus mondta: Volt egyszer egy gazdag ember, sok vagyona volt. Azt mondotta: Felhasználom vagyonomat, hogy vessek, arassak, ültessek és csûrömet megtöltsem terménnyel, nehogy hiányt szenvedjek valamiben. Így gondolkodott szívében. Azon éjjel még meghalt. Akinek füle van, hallja meg!

64. Jézus mondta: Egy embernek vendégei voltak. Amikor lakomáját elkészítette, szolgájáért küldött, hogy hívja meg a vendégeket. Elment az elsõhöz és így szólt: Uram meghív téged. Mire õ azt mondta: A kereskedõkkel van dolgom. Hozzám jönnek este és én utasításokat adok nekik. Kimentem magam a lakomáról. Elment a másikhoz is, és így szólt hozzá: Uram meghív téged. Ez azt mondta: Házat vettem és egy napra szükség van rám. Nem lesz idõm. Elment egy másikhoz is és így szólt hozzá: Uram meghív téged. Ez azt mondta neki: Barátom esküvõt tart és én rendezem az ünnepi lakomát. Ismét egy másikhoz ment és ezt mondta neki: Uram meghív téged. Ez így válaszolt: Birtokot vettem és megyek beszedni az illetéket. Nem fogok tudni elmenni. Kimentem magam. A szolga jött és mondta urának: Akiket meghívtál a lakomára, kiementették magukat. Az Úr így szólt szolgájához: Menj ki az utcára és hozd be azokat, akiket találsz, hogy résztvegyenek a lakomán. A kereskedõk és üzletemberek nem fognak bemenni Atyám helyére.

65. Õ ezt mondta: Egy jóságos embernek szõlõje volt. Kiadta vincelléreknek, hogy megmûveljék és megkapja tõlük a termést. Elküldte szolgáját, hogy a vincellérek átadják neki a szõlõ termését. Azok inkább megfogták a szolgát, megverték és majdnem megölték. A szolga visszament és elmondta urának. Ura ezt mondta: Talán nem ismerték. Másik szolgát küldött. A vincellérek megverték azt is. Az Úr elküldte fiát. Ezt mondta: Fiamtól talán tartani fognak. A vincellérek megfogták és ott megölték, mert tudták, hogy õ a szõlõ örököse. Akinek füle van, hallja meg!

66. Jézus mondta: Mutassátok meg nekem a követ, melyet az építõk elvetettek, az a szegletkõ.

67. Jézus mondta: Aki a mindenséget hiányosnak ismeri meg, az maga hiányos, tökéletlen.

68. Jézus mondta: Boldogok vagytok, ha gyûlölnek és üldöznek titeket, az üldözõk nem találnak ott helyet.

69. Jézus mondta: Boldogok a szívükben üldözöttek, õk azok, akik valóban felismerték az Atyát. Boldogok, akik éheznek, mert megtölti majd a gyomrát, aki csak akarja.

70. Jézus mondta: Ha ezt létrehozzátok magatokban, amit akartok, megvált titeket az. Ha ez nincs meg nektek, akkor az, amitek nincsen, meg fog ölni titeket.

71. Jézus mondta: Le fogom rombolni ezt a házat és senki sem tudja majd újjáépíteni.

72. Valaki azt mondta neki: Mondd testvéreimnek, hogy osszák meg velem atyám vagyonát. Mire Õ ezt mondta neki: Ember, ki tett engem osztóvá? Tanítványaihoz fordult és ezt mondta nekik: Hát osztó vagyok én?

73. Jézus mondta: Az aratás ugyan nagy, mégis kevés a munkás. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába.

74. Ezt mondta: Uram, sokan vannak a kút körül, de kútban nincs semmi.

75. Jézus mondta: Sokan állnak az ajtó elõtt. Mégis az egyedülálló lesz az, aki bemehet a mennyegzõs helyre.

76. Jézus mondta: A királyság kereskedõemberhez hasonló, akinek árui vannak és talált egy gyöngyöt. Ez a kereskedõ okos. Eladja áruit, megvásárolja az egyedüli gyöngyöt. Ti is keressétek és kutassátok a kincset, mely nem enyészik és maradandó, a helyet, ahová molyok be nem férkõznek, hogy megegyék és férgek nem emésztik meg.

77. Jézus mondta: Én vagyok a fény, mely minden fölött van. Én vagyok a mindenség és a mindenség tõlem jött ki és hozzám tér vissza. Hasítsatok fát, én ott vagyok. Emeljétek meg a követ, ott találtok engem.

78. Jézus mondta: Minek mentetek ki a pusztába? Hogy széltõl ingatott nádat lássatok? Hogy puha ruhába öltözött embert lássatok? Íme királyaitok és nagyjaitok azok, akik puha ruhába öltöztek, és képtelen felismerni az igazságot.

79. Egy asszony a tömegbõl ezt mondta neki: Üdv a testnek, mely téged hordozott, az emlõknek, melyek tápláltak téged. Õ ezt mondta neki: Üdv azoknak, akik Atyán szavait hallják és megértették az igazságot. Mert napok jönnek majd, amikor azt mondjátok: Üdv a testnek, mely nem fogan és az emlõknek, melyek éhséget nem csillapítottak.

80. Jézus mondta: Aki a világot megismerte, testet talált. S aki testet talált, arra a világ nem méltó.

81. Jézus mondta: Aki gazdag lett, király lehet. Akinek hatalma van, lemondhat róla.

82. Jézus mondta: Aki közel van hozzám, a tûzhöz van közel. Aki távol van tõlem, a királyságtól van távol.

83. Jézus mondta: Az embernek képek nyilatkoztattak ki, a fény azonban benne rejtve maradt az Atya fényének képében. Ki lesz majd nyilatkoztatva, és a képét elborítja majd a fény.

84. Jézus mondta: Ha hasonlóságtokat látjátok, örüljetek. Ha azonban képeiteket látjátok, melyek titeket megelõzõen jöttek létre, melyek sem meg nem halnak, sem nyilvánvalókká nem lesznek, hogy fogjátok elviselni?

85. Jézus mondta: Ádám nagy gazdagságból és nagy hatalomból alkottatott, és nem lett méltó hozzátok. Ha ugyanis méltó lett volna, nem ízlelt volna halált.

86. Jézus mondta: A rókáknak odúik vannak és a madaraknak fészkeik. Az emberfiának azonban nincs hová lehajtania fejét, hogy pihenjen.

87. Jézus mondta: Nyomorult a test, mely másik testen csüng és a lélek, mely e kettõtõl függ.

88. Jézus mondta: Angyalok és próféták jönnek hozzátok és nektek adják, ami a tiétek. Ti is adjátok nekik, ami a tiétek és mondjátok magatokban: Mely napon jönnek és veszik azt, ami az övék?

89. Jézus mondta: Miért mossátok a serleg külsõ oldalát? Nem értitek, aki a külsejét teremtette, az teremtette a belsejét is?

90. Jézus mondta: Jöjjetek hozzám, mert igám jóságos és uralmam szelíd. És nyugalmat fogtok lelni.

91. Ezt mondták neki: Mondd meg nekünk, ki vagy, hogy higgyünk neked? Mire Õ ezt mondta: Az ég és a föld arculatát megvizsgáljátok, de azt, ami szemetek elõtt van, nem ismeritek fel. Ezt a pillanatot vizsgálni nem tudjátok.

92. Jézus mondta: Keressetek és találtok. Azt azonban, amirõl ama napokban kérdeztetek engem, nem mondtam meg nektek, most el akarom mondani nektek és ti nem kérdeztetek utána.

93. Jézus mondta: Ne adjátok a szentet a kutyáknak, nehogy a szemétre dobják. Ne szórjátok a gyöngyöket a sertések elé, nehogy (eltapossák).

94. Jézus (mondta): Aki keres, talál, aki kopogtat, annak ajtót nyitnak majd.

95. (Jézus mondta): Ha pénzetek van, kamatra ne adjátok, hanem adjátok annak, akitõl nem kapjátok vissza.

96. Jézus (mondta): Az Atya királysága hasonló egy asszonyhoz. Ez kevés kovászt vesz, elvegyíti a tésztába, így nagy kenyérré változtatja azt. Akinek füle van, hallja meg!

97. Jézus mondta: Az (Atya) királysága hasonló egy asszonyhoz, aki liszttel teli korsóval hosszú útra megy. A korsó füle letörik, a liszt mögötte az úton elszóródik. Nem vette észre, semmit sem tudott a bajról. Amikor hazatért, letette a korsót és üresen találta.

98. Jézus mondta: Az Atya királysága hasonló egy férfihez, aki erõs embert akart megölni. Otthon kardot ránt és beledöfi a falba, hogy lássa, elég erõs-e; ezután öli meg az erõset.

99. A tanítványok azt mondták neki: Testvéreid és anyád kinn állnak. Mire Õ ezt mondta nekik: Ezek, akik e helyen vannak, kik Atyám akaratát teszik, azok testvéreim és anyám. Õk bemennek majd Atyám országába.

100. Aranyat mutattak neki és ezt mondták: A császáriak adót kívánnak tõlünk. Mire Õ ezt mondta nekik: Adjátok a császárnak, ami a császáré, ami Istené, Istennek adjátok, ami enyém, nekem adjátok.

101. Aki apját és anyját nem gyûlöli, mint én, nem lesz tanítványom. Aki atyját és anyját nem szereti, mint én, nem lesz tanítványom. Mert anyám (hiányos szöveg) az igazi, ki az életet adta nékem.

102. Jézus mondta: Jaj nektek farizeusok! Ahhoz a kutyához hasonlítotok, amely odafekszik a barmok jászlára. Nem eszik, de a barmokat sem engedi, hogy egyenek.

103. Jézus mondta: Boldog az a férfi, aki tudja, hol jönnek be a rablók, azzal õ felkel és eltorlaszolja a nyílásokat, felövezi csípõjét, mielõtt még bejönnének.

104. Így szóltak hozzá: Jöjj, imádkozzunk és böjtöljünk! Jézus mondta: Mi bûnt követtem el, vagy hol gyõztek le engem? Akkor böjtöljenek és akkor imádkozzanak, amikor a võlegény kijön a mennyegzõs szobából.

105. Jézus mondta: Aki apát és anyát fog ismerni, azt majd a parázna fiának fogják nevezni.

106. Jézus mondta: Amikor majd kettõt eggyé tesztek, az ember fiai lesztek és azt mondjátok a hegynek, hogy menj el innen, - el fog menni.

107. Jézus mondta: A királyság a pásztorhoz hasonlít, akinek száz juha van. Egy közülük, a legnagyobb, eltévedt. Otthagyta a kilencvenkilencet és ezt az egyet kereste, míg csak meg nem találta. Amikor már elfáradt, azt mondta neki: Téged jobban szeretlek, mint a kilencvenkilencet.

108. Jézus mondta: Aki számból iszik, olyan lesz, mint én. Én leszek õ, és mindaz, ami elrejtett, kinyilatkoztattatik neki.

109. Jézus mondta: A királyság olyan emberhez hasonlít, akinek a földjén olyan nagy kincs van, amirõl õ nem tud. Amikor meghal, örökül hagyja a földet fiának. Fia sem tud róla. Eladja a mezõt. Aki megvette, elment felszántani és megtalálta a kincset. S elkezdi kamatra kölcsönözni annak, akinek akarja.

110. Jézus mondta: Aki megtalálta a világot és gazdaggá lett, lemondhat a világról.

111. Jézus mondta: Elõtettek göngyölõdik fel majd az ég és a föld. És az élõbõl élõ sem halált, sem szorongást nem fog látni, mert Jézus mondta: Aki megtalálta önmagát, arra a világ nem méltó.

112. Jézus mondta: Jaj a testnek, mely a lélekhez ragaszkodik. Jaj a léleknek, mely testhez ragaszkodik.

113. Tanítványai ezt mondták neki: Mely napon jön el az ország? Jézus mondta: Nem akkor jön el, amikor várják. Azt mondják majd: Nézd, itt van! Vagy: Nézd, ott van! Az Atya országa azonban a föld fölött terül el és az emberek nem látják.

114. Simon Péter ezt mondta neki: Mariham (= Mária Magdolna) menjen el tõlünk, mert a nõk nem méltók az életre. Jézus mondta: Íme én vezetem õt, hogy férfivá tegyem és ahhoz az élõ lélekhez legyen hasonlóvá, mely hozzátok, férfiakhoz hasonlít. Mert minden asszony, aki férfivá teszi magát, be fog menni a mennyek országába.
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk