Menu Content/Inhalt
Fõmenü > Világvallások > Taoizmus > A kínai univerzizmus II.
 
 
A kĂ­nai univerzizmus II.
A világ

ImageA világmindenség égbõl és földbõl áll. Az elõbbi férfias, jang-lény; az utóbbi asszonyi, jin-lény; az egyik a "tízezer dolog" atyja, a másik az anyja. EgyüttmĂ»ködésük eredményeként jönnek létre az évszakok és a szerves világ, amely késõbb az õ magjuk hatására továbbszaporodik. Az ég szellem (légnemĂ»), a föld test. Az ég szüntelen mozgásban, a föld állandó nyugalomban van, az ég gömb (mások szerint kör alakú lap vagy félgömb), a föld négyzet; az ég kék, a föld sárga (vagyis Észak-Kína agyagos lösztalajának színét viseli).

Más szempont szerinti felosztások azt tanították, hogy a világ három részbõl tevõdik össze: az égbõl, a szellemek világából és az emberek világából. Egy valószínĂ»leg Babhónból átvett nézet szerint a tér öt régióra oszlik, egy középsõre és négy másikra, amelyek a közbülsõt a négy égtáj irányából körülveszik. E régiók mindegyike egy-egy bolygónak van alávetve (l. I45.1.).

Istenek és démonok

A világot számos isten és démon, a legkülönfélébb jö és rossz szellemek népesítik be. A jó lények (sen) a jangból, a gonoszak (kui) a jinbõl származtak.

Az államvallás istenei elsõsorban kozmikus hatalmak, amelyeknek a mindenségben különféle funkciókat kell ellátniuk, mások bizonyos földi dolgok oltalmazói, pl. az utaké, a házé, a családi tĂ»zhelyé, a kapuké, ismét mások istenként tisztelt emberek. Hivatali hierarchiához hasonlóan osztályokba sorolták õket; ebbõl a sajátosságból következik, hogy némely istennek nem mindenki áldozhat, szakrális tiszteletben csak az részesítheti õket, aki megfelelõ rangfokozottal rendelkezik.

A császár évente a téli napforduló napján mutatott be áldozatot õsatyjának, az ég istenének, Sang tinak, a birodalom legnagyobb és legfenségesebb szentélyében, a Menny Templomának kerek márványoltárán, Peking déli részén. Hódolatának bemutatása egyúttal kiterjedt azokra az emberi õseire is, akik már az ég társai lettek, továbbá a napra, a holdra és az öt bolygóra, a csillagokra, a fellegekre, az esõre, a szélre és a mennydörgésre is. Az isteneket és az õsöket írástáblák jelképezték.

Ennek az ünnepélyes ceremóniának párja az a tiszteletadás volt, amelyet szintév a császár mutatott be a földanyának, a neki szentelt négyzet alakú oltáron, a nyári napforduló napján, amikor a jin-elem az év során ismét hatalomra jutott. A finnek a fõváros északi részén fekvõ szentélye mellett helyezték el az öt szent hegy, a négy tenger és a négy folyó tábláit, amelyeknek az uralkodó bemutatta az áldozatot.

Kizárólag a császárnak volt joga hozzá, hogy a termõföld és a gabona isteneit kultikus cselekményekkel tisztelje, a császárné pedig a selyemhernyó-tenyésztés istennõjének áldozott. Voltak olyan kultuszok, amelyek a Menny Fia székhelyéhez voltak kötve, más állami áldozatokat viszont magas rangú tisztviselõk vidéken mutattak be, pl. Sen Nungnak, a földmĂ»velés oltalmazójának. Az államilag gondozott istenek közé tartozott még T'ai szui szing, "a nagy év csillaga", vagyis a Jupiter bolygó, amelynek keringési ideje tizenkét év, és amelyet az idõ istenének tekintettek, továbbá Wen-cs'ang, az irodalom istene, Cseng-huang sen, a városfalak istene és még sok más.

Különleges helyet foglal el a panteonban Kuan ti, a hadisten. Eredetileg hadvezér volt, az i. sz. 2. században élt, és a 16. század végén egy császár nyilvánította istenné, mert a kínai császár mintpontifex maximus [fõpap] jogot formált arra, hogy egyes személyeket isteni méltóságra emeljen. Mint majd látni fogjuk, Konfuciusznak is elõkelõ hely jutott az államkultuszban.

Ezeken a nagy isteneken kívül volt még számos más is, közülük sok helyi eredetĂ», akiknek az egész nép áldozott. A kínaiak istenvilága már magában is rendkívül gazdag, de még jobban kibõvült akkor, amikor a konfuciánusok kidolgozta államkultusznak ezekhez az alakjaihoz még több új is járult, olyanok, akik a taoisták és a buddhisták panteonjából származtak, vagy akik létrejöttüket egyes vidékek vagy egyének igényeinek, hagyományainak és szokásainak köszönhették.

A nagy tömegek hitét elsõsorban az az elképzelés határozta meg, amely szerint számtalan jó és rossz szellem létezik, ezek mindenfelé ide-oda csaponganak, és képesek szerencsét hozni vagy kárt okozni. Az elsõ helyen természetesen a gonosz szellemek állanak, mint amelyek leginkább foglalkoztatják a képzeletet. Sokféle alakban, fõként mint farkasemberek, rókák, tigrisek és kígyók ijesztgetik a szegény embereket. A legkülönfélébb módszereket eszelték ki annak érdekében, hogy elriasszák, vagy kordában tartsák õket.

Amulettekkel, kísértetfalakkal, zajos körmenetekkel és az ördögĂ»zés legkülönbözõbb fajtáival igyekeztek magukat megvédelmezni. Hegyi, erdei, vízi és földi szellemeken kívül fõképp a halottak, különösen a vízbefúltak, akasztottak és legesleginkább az öngyilkosok kísértetétõl rettegtek, mivel ezek szüntelenül fenyegették az ember életét, egészségét és boldogságát. Ez elvezet bennünket annak a kérdésnek megtárgyalásához, hogy milyennek képzelték el a kínaiak a halál utáni életet.

A holtak szelleme és tiszteletük

Az õsök kultusza õsidõk óta a kínai vallás legfontosabb eleme. Az elõdök iránt tanúsított kegyelet mindenkor a kínai nép legmarkánsabb jellemvonásainak egyike volt; az a hit, hogy haláluk után tiszteletadással tartoznak nekik, bizonyos értelemben úgy tekinthetõ, mint e gyermeki tiszteletnek a földi lét utáni kiterjesztése. Az a szokás, hogy a halottaknak áldozati ajándékokkal kedveskednek, természetesen feltételezi azt az elképzelést, hogy az elhaltak, miután földi testüket elhagyták, továbbra is léteznek az emberihez hasonló, habár annál finomabb formában.

Általában azt hitték, hogy házuk vagy sírjuk közelében tartózkodnak, és családjuk sorsában továbbra is részt vesznek, sõt, azt bizonyos mértékig mint védõszellemek képesek befolyásolni is. Az a hit, hogy cselekedeteik jutalmául vagy büntetéseként az elhunytak a mennybe vagy a pokolba kerülnek, kezdetben ismeretlen volt a kínaiaknál, úgy látszik, nem tudtak sem arról, hogy a halottaknak van állandó tartózkodási helye, sem arról, hogy van túlvilági ítélet. Csak a halott uralkodók vagy más elõkelõ személyiségek szellemérõl képzelték, hogy felemelkedik az istenekhez, és segít nekik a világ irányításában.

Az õstisztelet közvetlenül a halál beállta után kezdõdött, azzal a szertartással, amellyel az elhunytat igyekeztek visszaszólítani. A késõbb megtartott halotti ünnepségen az elhunytat a régebbi idõkben unokája képviselte; ez ún. "si"-nek (tetem; Rückert "halottfi"-nak fordítja) öltözött, felvéve az elköltözött díszköntösét, õ állt a hátramaradottak foglalatosságának középpontjában, különösen a halott tiszteletére rendezett ünnepi lakomán.

Késõbb a halott élõ képviselõjének helyét emléktábla foglalta el. Ilyen táblákat minden kínai házban õriztek, és áldozati ajándékokkal tisztelték meg õket. Az az elképzelés, amely szerint az õsök a családhoz tartoznak még akkor is, ha már eltĂ»ntek szemük elõl, abban jutott kifejezésre, hogy a fontos családi eseményeket, pl. a házasságkötést stb. bejelentették nekik.

Az õsök kultuszával kapcsolatos valamennyi kötelesség gondos teljesítésével, elsõsorban a nekik adott ajándékokkal, a holtak szellemének olyan erõket vélnek juttatni, amelyek révén azok a hátramaradottakat áldásukban részesíthetik. Az õsök kultusza többnyire csak az utolsó generációk közvetlen elõdeire terjedt ki. Bizonyos számú nemzedék kihalása után a legrégebbi emléktáblákat eltávolították, hogy az újonnan jövõknek helyet csináljanak. Csak a legrégibb õsatya és a késõbbi idõszakokban különleges érdemeket szerzett õsök részesültek állandó tiszteletben.

Az õstiszteletet a késõbbi filozófia a következõképpen magyarázta: az ember az ég és a föld együttmĂ»ködésének következményeként jön létre, az égtõl kapja szellemét, azaz a finom jang-fluidumot, a földtõl a testet, a durva jin-fluidumot. Úgy képzelték, hogy az, amit mi léleknek nevezünk, nem kizárólag szellemi, hanem anyagtalan égi (sen) és anyagi, démoni, földhöz kötõdõ (kui) részbõl áll. A halál bekövetkeztekor a két összetevõ különválik, és visszatér forrásához.

Amiképpen a test sem tĂ»nik el azonnal, hanem fokozatosan feloszlási folyamat megy végbe benne, ugyanúgy a szellem is túléli egy ideig a halált, esetleg több évvel, míg azután végül õ is megszĂ»nik. A lélek eszerint egyéni, individuális létezõként még hosszabb ideig fennmaradhat a testtõl való elválása után, ez különösen akkor történik meg, ha rendkívüli szellemi ereje tartós létet biztosít neki.

Ez a nézet mégsem vált általánossá. Sok filozófus szkeptikusan szemben állott a halhatatlanság kérdésével, vagy teljességgel tagadta annak lehetõségét. Ez azonban nem gátolta õket abban, hogy ne tekintették volna kötelezõnek az elõírt rítusok hĂ»séges végrehajtását. Az áldozat bemutatásához számos konfuciánus számára elegendõ volt az az "als-ob" elképzelés [annak feltételezése, "mintha" valami valóban létezne], hogy az elköltözöttek arra valók, hogy a kegyelet stb. szükséges érzését ébren tartsák. Mások viszont elismerték a halál utáni továbbélést, és logikailag igyekeztek bebizonyítani, mint pl. Mo Ti és iskolája. A taoisták, részben a buddhizmus hatására, konkrét túlvilág elképzelést alakítottak ki.

A kultusz

"Valamennyi eszköz közül, amelyekre az emberek kormányzásához szükség van, legnélkülözhetetlenebb a szertartások (li) intézménye" - olvashatjuk a Li kiben (22, 1). Ezért a kínai császárság a kultuszt legsajátabb ügyének tekintette, és saját kezébe vette. A birodalmi vallásnak ennek következtében nem volt tulajdonképpeni papsága; a szakrális feladatokat legtöbbször hivatalnokok látták el, akik a rítusok miniszterének voltak alárendelve. Az, hogy a taoizmus és a buddhizmus a maga papságával széles körben jelentõs befolyásra tett szert, elsõsorban annak köszönhetõ, hogy ezek a hivatalnokok nem tudták kielégíteni a tömegek vallási igényeit.

A rítusoknak öt fajtája különböztethetõ meg: a szerencsés elõjelek rítusai (áldozás és ajándékok adományozása a szellemeknek), temetési rítusok, katonai rítusok, a vendéglátás (látogatások és követségek) rítusai és az örömrítusok (menyegzõ, ünnepek stb.). A legfontosabb közülük az áldozás, mivel bemutatásának igénye mélyen az emberi természetben gyökerezik. A fentebb idézett szöveg más helye azt mondja: "Az áldozás nem valami kívülrõl jövõ, hanem belülrõl kifelé irányuló és a szívben születõ…, ezért csak a bölcs képes az áldozat értelmét feltárni."

A leggyakoribb az õsöknek felajánlott áldozat; nyugodtan elmondható, hogy az õsök kultusza a kínaiaknál valamennyi társadalmi rend és réteg közös kultusz formája volt. Az elhaltaknak ételt, teát és más italokat, virágot, ruhát, valamint papírból készült pénzérméket, használati tárgyakat, állatokat és embereket (szolgákat, asszonyokat) ajánlottak fel; a papírszimbólumokat elégették, mert azt képzelték, hogy az ábrázolt eredeti szellemi esszenciája ezáltal az elhunytnak a túlvilágon rendelkezésére áll majd.

Az isteneknek állatokat, különösen baromfit, kutyát, disznót, szarvasmarhát, lovat áldoztak. Az égieknek fel-ajánlott áldozatot elégették, a földnek szántakat pedig elásták. Némelyik szent szertartást ének és zene kísért, táncot és pantomimet is alkalmaztak a kultuszban. Példaként arra, hogy a szakrális ügyek univerzalisztikus elképzelésekkel voltak átszõve, álljon itt a Szertartások feljegyzéseibõl (Li ki) az a részlet, amely az elsõ tavaszhónapról szól:

"Ebben a hónapban ülik meg a tavasz kezdettnek ünnepét. Három nappal a tavaszkezdet elõtt a fõasztrológus a következõ szavakkal tájékoztatja errõl a Menny Fiát: "Ezen és ezen a napon van a tavasz kezdete. Sajátos tevékenysége a fákban (a növényzetben) rejlik. Ekkor a Menny Fia böjtöl. A tavasz kezdetének napján a Menny Fia, a birodalom három legfõbb méltóságának, a kilenc miniszterek, a hĂ»béres fejedelmeknek és a fõhivatalnokoknak kíséretében személyese. megy el a keleti külvárosba a tavasz ünnepélyes fogadására. Onnan visszatérve jutalmakat oszt ki a három legfõbb méltóságnak, a minisztereknek, a hĂ»béres fejedelmeknek és a fõméltóságoknak a palota negyedik udvarán.

Ebben a hónapban a Menny Fia az elsõ szerencsés napon könyörgéssel fordul Sing tihoz jó termésért. Nem sokkal ezután egy másik szerencsés napot választanak ki, amelyen a Menny Fia személyesen helyez el egy ekevasat háromüléses kocsijában, a kocsihajtó és egy vértestiszt közé. A három legfõbb méltóság, a kilenc miniszter, a hĂ»béres fejedelmek és a fõhivatalnokok élén és maga szántja fel a Sang tinak szentelt szántóföldet. A Menny Fia három barázdát húz, a három legfõbb méltóság mindegyike ötöt, a miniszterek és a hĂ»béres fejedelmek egyenként kilencet. Visszatérve, a Menny Fia fõlakosztályában egy serleget ragad, és beszédet intéz a három legfõbb méltósághoz, a kilenc miniszterhez, a hĂ»béres fejedelmekhez és a fõhivatalnokokhoz, akik mind összegyĂ»lnek körülötte: Nektek áldozom ezt a bort hálából fáradozásotokért."


Azután átnézik az áldozati szabályokat, és parancsot adnak, hogy mutassanak be áldozatokat a hegyek, erdõk, folyók és tavak szellemeinek; de tilos nõstény áldozati állatot felhasználni.

Szánalomérzésbõl (az állatok) csontját és rothadó húsát elássák a földbe.

Ebben a hónapban nem szabad háborúskodni. Ha harcolnak, feltétlenül utoléri õket az ég büntetése. Amíg fegyvert nem fognak ránk, addig nem szabad nekünk sem ezt kezdeményezni.

Nem szabad az ég létrehozta rendet megváltoztatni, nem szabad a földön a munkák természetes folyamatát megszakítani és az emberek viselkedésének és munkálkodásának szabályait megzavarni.

Ha a császár az elsõ tavasz-hónapban azokat az elõírásokat követné, amelyek a nyárra érvényesek, akkor nem érkezne meg az esõ a megfelelõ idõben, a füvek és fák idõ elõtt elfonnyadnának, és az országok állandó rettegésben élnének. Ha az õszre érvényes elõírásoknak tenne eleget, akkor a népet járványok lepnék meg, tomboló viharok és roppant esõzések következnének be mindenütt, tövis és bogáncs, konkoly és üröm burjánzana el egy csapásra. Ha a télre vonatkozó elõírásokat követné, akkor árvizek okoznának pusztítást, hó és dér idézne elõ nagy károkat, és nem kelne ki az elsõ vetés."


Hasonlóképp beszél az év többi hónapjáról is; az univerzista alapeszmék mindenütt világosan érvényre jutnak.

Az univerzizmus az örök világtörvényrõl (tao), a két õserõ, jin és jang összjátékáról, az öt elemrõl (változó állapotról) és az ég, föld, ember összhangjáról szóló tanításával, természettiszteletével, õs-kultuszával és szertartásrendjével, az egyén, a család és az állam életére egyaránt kiterjedõ etikájával, amely végsõ fokon a taónak az emberi kapcsolatokra gyakorolt hatását tükrözi, évezredeken át a kínai császárság irányadó világnézete volt.

Mivel az egész rendszer Központi fogalma a "tao", ezért az univerzizmus régi, összkínai taoizmusnak is nevezhetõ. Világ és ember rendeltetésének ez a felfogása, amelynek kezdete a kínai nép õstörténetének mitikus ködébe vész, a történelmi korszakokban fõképp két történetileg jelentõs megjelenési formát öltött: a "konfucianizmus"-t és a szĂ»kebb értelemben vett "taoizmus"-t. A kettõ között az a különbség, hogy ugyanazokat az alapeszméket más módon értékelik. Lao-ce [Lao-ci] és elsõ követõinek tanítása magában véve a régi taoizmus legtisztább és legmélyenszántóbb formája; annak következtében azonban, hogy a tan kvietista eszményeket dédelgetett, hogy végeláthatatlan természetfilozófiai spekulációkat és mágikus szokásokat alakított ki, s hogy végül sajátos egyházat hozott létre, külön, önálló hitformává lett, amelyhez a kínaiaknak csak egy része tartozott.

A konfucianizmus eredetileg a régi taoizmus misztikus, mágikus és kvietista eszméinek és szokásainak túlburjánzása elleni reakcióból alakult ki. Konfuciust a régi elõdök tanításait akarta azok - saját elképzelése szerinti - tisztaságában helyreállítani. Ezzel azonban egyúttal meg is reformálta õket, mert mindent kiküszöbölt belõlük, ami ellentétben állt józan humanitáseszményével. Ellentétben Lao-céval, õ az aktív cselekvés értékét hangsúlyozta, a család és az állam céljaira egyaránt gyakorlatilag felhasználható erkölcstant hirdetett.

Ezzel a szabványos kínaiság megtestesítõje lett, és tanítása, politikai erõk támogatásával, fokozatosan államvallássá fejlõdött, amely a hivatalnokok befolyásos rétegében buzgó és türelmetlen védelmezõkre talált. A konfucianizmus ily módon mind fokozottabb mértékben mindenkire kötelezõ, ortodox államfilozófiává alakult. Ezért tesszük Konfuciuszt és tanítását ismertetésünk elejére, a taoizmus és a kínai vallástörténet többi áramlata csak késõbb követi ezt.
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk