Menu Content/Inhalt
Fõmenü > Világvallások > Krisna-tudat > A Bhagavad-Gítá IV.
A Bhagavad-Gítá IV.
Tizenötödik fejezet - A Legfelsõbb Úrról szóló yoga

Image1. vers Szólt a Magasztos Úr: Van egy banjanfa, amelynek gyökerei felfelé, ágai pedig lefelé nõnek, s melynek védikus himnuszok a levelei. Aki ismeri ezt a fát, az ismeri a Vedákat.

2. vers E faágak le és fel egyaránt nõnek, s az anyagi természet három kötõereje táplálja õket. Rügyei az érzékek tárgyai. Vannak olyan gyökerei is, melyek lefelé nõnek, s ezek az emberi társadalom gyümölcsözõ cselekedeteihez kötõdnek.

3-4. Vers Ebben a világban lehetetlen meglátni e fa igazi formáját. Senki sem tudja, hol kezdõdik és hol végzõdik, vagy hol van az alapja. De nagy elszántsággal, az elkülönülés fegyverével le kell dönteni. Azután fel kell kutatni azt a helyet, ahova egyszer eljutván soha többé nem kell visszatérni, s ott meg kell hódolni az Istenség Legfelsõbb Személyisége elõtt, aki mindennek a kezdete, s akiben idõtlen idõk óta jelen van minden.

5. vers Aki mentes az illúziótól, az áltekintélytõl és a hamis társulástól, megértette az örökkévalót, és felhagyott minden anyagi vággyal, megszabadult a boldogság és az aggodalom kettõsségétõl, s tudja, miképpen kell meghódolnia a Legfelsõbb Személy elõtt - az eléri azt az örök birodalmat.

6. vers Az Én legfelsõbb hajlékomat nem Nap, Hold, vagy elektromosság ragyogja be. És legyen az bárki, ha egyszer eljut oda, többé már nem tér vissza az anyagi világba.

7. vers Ebben a feltételekhez kötött világban az élõlények az Én örökkévaló, parányi részeim. Feltételekhez kötött létük miatt nagyon keményen küzdenek a hat érzékszervvel, melyhez az elme is hozzátartozik.

8. vers Az anyagi világban az élõlény különbözõ életfelfogásait úgy viszi egyik testbõl a másikba, mint ahogyan a szél szállítja az illatot egyik helyrõl a másikra.

9. vers Így az élõlény egy újabb durva-fizikai testet kap, bizonyos fajta füllel, nyelvvel, orral és érintõszervvel, melyek az elme körül csoportosulnak. Ily módon élvezi az érzékek tárgyainak egy bizonyos csoportját.

10. vers Az ostoba nem tudja megérteni, miképpen képes az élõlény elhagyni testét, s azt sem, miféle testbõl merít örömet az anyagi természet kötõerõinek varázsa alatt. De aki a tudás szemével néz, az látja mindezt.

11. vers A törekvõ transzcendentalista, aki az önmegvalósításnak él, világosan látja mindezt. De az önmegvalósítás folyamatát mellõzõ nem képes erre, bármennyire próbálkozzék is.

12. vers Tudd meg, hogy a világ sötétségét szétoszlató Nap ragyogása, a Holdnak sugárzása, tĂ»znek fényessége is mind Tõlem árad.

13. vers Behatolok minden bolygóba, s az Én energiám tartja õket pályájukon. Holddá válva Én látom el a zöldségeket az élet ízes levével.

14. vers Én vagyok az emésztés tüze minden testben, és Én vagyok a ki- és bemenõ életlevegõ is, mely által a négyféle étel megemésztõdik.

15. vers Én minden szívben ott lakozom. Tõlem jön az emlékezet, a tudás és a feledékenység. Én vagyok az, akit az összes Veda közül ismerni kell, hiszen Én vagyok a Vedanta szerkesztõje és a Vedák ismerõje.

16. vers Kétféle lény létezik: a gyarló és a tévedhetetlen. Az anyagi világban minden lény gyarló, a lelki világban pedig mindenki tévedhetetlen.

17. vers E kettõn kívül létezik a legnagyobb élõ személyiség, Maga az Úr, aki behatolt a három világba, és fenntartja azokat.

18. vers Miután Én transzcendentális vagyok, túl a gyarlón és a csalhatatlanon, s mert Én vagyok a leghatalmasabb, ezért a Legfelsõbb Személyként magasztalnak Engem a Vedák és a világ.

19. vers Óh, Bharata fia, legyen az bárki, mindentudóként kell ismerni, ha kétség nélkül tudja Rólam, hogy Én vagyok az Istenség Legfelsõbb Személyisége, s ezért teljesen lefoglalja magát az odaadó szolgálattal.

20. vers Óh, BĂ»ntelen, amit most feltártam elõtted, az a Védikus Írások legmeghittebb része. Bárki is legyen, ha megérti ezt, bölccsé válik, és törekvését tökéletesség fogja koronázni.

Tizenhatodik fejezet - Az isteni és démoni természet

1-3. vers A Magasztos Úr szólott: Félelemnélküliség, léttisztítás, a lelki tudás mĂ»velése, adományozás, önszabályozás, áldozatok végrehajtása, a Vedák tanulmányozása, vezeklés, egyszerĂ»ség, erõszak nélküliség, igazmondás, mentesség a haragtól, lemondás, békesség, idegenkedés a hibakereséstõl, könyörületesség, mentesség a kapzsiságtól, kedvesség, szerénység, rendíthetetlen elszántság, életerõ, megbocsátás, kitartás, tisztaság, valamint mentesség az irigységtõl és a becsvágytól - óh, Bharata fia, ezek a transzcendentális tulajdonságok az isteni természettel megáldott ember jellemzõi.

4. vers Óh, Partha, büszkeség, dölyf, beképzeltség, düh, durvaság és tudatlanság tartozik a démoni természethez.

5. vers A transzcendentális tulajdonságok elõsegítik a felszabadulást, míg a démoniak kötöttséget eredményeznek. Ne aggódj, óh, Pandava, mert te isteni jellemmel születtél!

6. vers Óh, Prtha fia, kétféle teremtett lény van ebben a világban: az egyiket isteninek, a másikat démoninak hívják. Az isteni tulajdonságokról már bõvebben szóltam. Hallj most Tõlem a démoniról is!

7. vers A démoni emberek nem tudják, mi a helyes és mi a helytelen cselekvés. Sem tisztaság, sem helyes viselkedés, sem pedig igazlelkĂ»ség nem található bennük.

8. vers Azt mondják, hogy ez a világ irreális, s nincsen alapja, sem irányító Istene. Szerintük a nemi vágy hozta létre, semmi más.

9. vers Az efféle végkövetkeztetéseket követve, az énüket vesztett, értelmetlen, démoni emberek kedvezõtlen, szörnyĂ» tettekbe fognak, hogy romba döntsék a világot.

10. vers A kielégíthetetlen kéjnél, a gõgnél és hamis tekintélynél keresnek menedéket, a múlandó vonzza õket, s ily módon az ill

11-12. vers Hiszik, hogy az élet végéig tartó érzékkielégítés az emberi civilizáció legfontosabb szüksége, ezért aggodalmuk nem ismer határt. Sok-sok ezer vágy, kéj és düh köti õket, s az érzékek kielégítéséhez szükséges pénzt illegális eszközökkel szerzik meg.

13-15. vers A démoni ember így gondolkodik: "Milyen nagy vagyonnal rendelkezem! A terveim szerint ez még egyre gyarapodni fog. Mind az enyém most, de a jövõben még több lesz - Volt egy ellenségem, de már megöltem. Elõbb-utóbb a többivel is elbánok majd - Én vagyok mindennek az ura, mindennek az élvezõje, tökéletes, hatalmas és boldog. Én vagyok a leggazdagabb, és arisztokratikus családból származom. Nincs nálam hatalmasabb és boldogabb� Áldozatokat hajtok majd végre, valamennyit adományozni is fogok, így élvezem majd az életet." Ily módon téveszti meg a démont a tudatlanság.

16. vers A számtalan aggodalomtól megzavarodva, a káprázatok szövevényébe keveredve, erõsen kötõdnek az érzéki örömökhöz, és ocsmány pokolba csúsznak.

17. vers Önelégültek, örökké szemtelenek, s a vagyontól és a hamis tekintélytõl megmámorosodván néha áldozatokat hajtanak végre, de csak névleg, mellõzvén az Írások minden elõírását és szabályát.

18. vers A démonok a hamis egonál, a hatalomnál, dölyfnél, bujaságnál és dühnél keresnek menedéket, gyalázzák az igazi vallást, és irigyek lesznek az Istenség Legfelsõbb Személyiségére, aki nemcsak mások testében, de az övékében is ott lakozik.

19. vers Az anyagi lét óceánjába, a különféle démoni fajok méhébe dobom a gyĂ»lölködõket és gonoszokat, akik az emberiség alját képezik.

20. vers Óh, Kunti fia, ezek a balgák ismételten démoni fajokban fognak megszületni, Engem sohasem érhetnek el. Fokozatosan a lét legförtelmesebb fajtájába süllyednek.

21. vers Három kapu vezet a pokolba: kéj, düh és kapzsiság. Minden józan embernek meg kell válnia tõlük, mert a lélek degradálásához vezetnek.

22. vers Óh, Kaunteya, aki kikerülte a tudatlanság e három kapuját, az olyan tettekbe fog, melyek elõsegítik az önmegvalósítást. Ily módon fokozatosan eléri a legvégsõ célt.

23. vers De aki félredobja az Írások szabályozó parancsait, és a kéjtõl indítva a saját szeszélyeire hallgatva cselekszik, az sem a tökéletességet, sem a boldogságot, sem pedig a legvégsõ célt nem éri el.

24. vers Az Írások irányadásából kell megérteni, hogy mi a kötelesség és mi nem. Miután az ember megismerte e szabályokat, cselekedjék úgy, hogy fokozatosan fejlõdhessék általuk.

Tizenhetedik fejezet - A háromféle hit

1. vers Arjuna kérdezett: Óh, Krsna, mi a helyzet azok kal, akik nem követik az Írások elveit, hanem a saját elképzeléseik szerint imádnak? Melyik kötõerõben vannak õk; a jóságéban, a szenvedélyében vagy a tudatlanságéban?

2. vers A Legfelsõbb Úr szólott: A hit háromféle lehet: jó, szenvedélyes és tudatlan, attól függõen, hogy a megtestesült lélekre melyik kötõerõ jellemzõ. Hallj hát most ezekrõl!

3. vers Az ember egy bizonyos fajta hitet fejleszt ki, amelyik megegyezik azzal a kötõerõvel, amelynek a hatása alatt áll. Úgy mondják: amilyen az élõlényre jellemzõ kötõerõ, olyan a hite is.

4. vers A jóság kötõerejében élõk a félisteneket, a szenvedélyben levõk a démonokat, a tudatlanság kötelékének rabjai pedig a szellemeket és a hasonló lényeket imádják.

5-6. vers Tudd meg, hogy akik büszkeségbõl, önzésbõl, bujaságból és ragaszkodásból olyan szigorú vezeklésbe és önmegtartóztatásba fognak, melyet az Írások nem ajánlanak, akiket a szenvedély hajt, és sanyargatják testszerveiket, valamint a testen belül lakozó Felsõlelket, azokat démonokként ismerik.

7. vers Az étel, amibõl mindenki részesül, szintén háromféle, az anyagi természet kötõerõi szerint. Ugyanez vonatkozik az áldozásra, vezeklésre és adományozásra is. Most elmondom megkülönböztetésüket, figyelj jól!

8-10. vers A jóság minõségében levõ étel meghosszabbítja az élettartamot, megtisztítja az ember létét, erõt, egészséget, boldogságot és elégedettséget ad. Az ilyen tápláló étel édes, lédús, zsíros és ízes. A túl keserĂ», túlságosan savanyú, sós, csípõs, száraz és égetõ ételt a szenvedély kötõerejében levõk kedvelik. Az ilyen étel fájdalmat, kedvetlenséget és betegséget okoz. A tudatlanság minõségében élõk a fogyasztás elõtt három óránál tovább fõzött, ízetlen, állott, bĂ»zös, rothadó és tisztátlan ételt szeretik.

11. vers Az áldozatok közül az van a jóság minõségében, amelyet a szilárd kötelességtudat és az Írások szabályai szerint hajtanak végre, anélkül, hogy ennek fejében valami jutalomra vágynának.

12. vers Óh, Bharaták legjobbja, a szenvedély kötõereje jellemzi azt az áldozatot, melyet valamilyen anyagi célból, haszonlesõen és kérkedõen hajtanak végre.

13. vers A tudatlanság kötõerejében lévõnek kell tekinteni az Írások parancsaival ellenszegülõ áldozatot, amelyikben nem osztanak lelki ételt, nem zengenek himnuszokat, nem jutalmazzák meg a papokat, és amelyik hit nélküli.

14. vers A test fegyelmezése a Legfelsõbb Úr, a brahmanák, a lelki tanítómester, valamint az olyan feljebbvalók, mint a szülõk imádatából áll. A tisztaság, egyszerĂ»ség, cölibátus és erõszak nélküliség is ide sorolható.

15. vers A beszéd fegyelmezése abból áll, hogy az ember igazmondó, jót akaróan, kedvesen, másokat nem sértve szól, és a Vedákat rendszeresen idézi.

16. vers Az elme fegyelmezését pedig a lelki nyugalom, egyszerĂ»ség, higgadtság és a gondolatok tisztasága alkotja.

17. vers A fegyelmezettség e három fajtája a jóság természetéhez tartozik, és az olyan emberek gyakorolják, akiknek nem az anyagi haszon a céljuk, hanem a Legfelsõbb kielégítése.

18. vers A hivalkodó vezeklés és önszigor a szenvedély kötõerejéhez tartozik, csapongó és ideiglenes, s azért végzik, hogy tiszteletet, megbecsülést és magasztalást szerezzenek.

19. vers Az olyan vezeklésrõl és önszigorról, melyet ostobán, állhatatos önkínzással gyakorolnak, vagy mások megsebesítésével, esetleg megsemmisítésével jár, azt mondják, hogy a tudatlanság kötõerejében van.

20. vers A kötelességbõl, helyes idõben és megfelelõ helyen, érdemes személynek adott ajándékot, amely mentes az ellenszolgáltatás reményétõl, a jóság minõségében végzett adományozásnak kell tekinteni.

21. vers De a viszonzás reményében, gyümölcsözõ eredményekre vágyva, vagy kelletlenül végzett adományozásról azt mondják, hogy a szenvedély kötõerejébe tartozik.

22. vers A nem megfelelõ idõben és rossz helyen, méltatlan személyeknek, tisztelet nélkül, megvetéssel történõ adományozás a tudatlanság kötõerejében van.

23. vers Om, tat, sat: e három szót a teremtés kezdete óta a Legfelsõbb Abszolút Igazság (Brahman) megjelölésére használják. A brahmanák a védikus himnuszok zengése közben, az áldozások alatt, a Legfelsõbb megörvendeztetése végett ejtik ki e szavakat.

24. vers Ezért a transzcendentalisták a Legfelsõbb elérése érdekében mindig az om szóval kezdik az áldozatokat, adományozásokat és vezekléseket.

25. vers Az áldozatot, önfegyelmezést és adományozást önérdek nélkül, a tat szóval kell végrehajtani. E transzcendentális tetteknek az anyagi kötelékekbõl való kiszabadulás a céljuk.

26-27. vers Az odaadó szolgálat tárgya az Abszolút Igazság, amit a sat szó jelöl. Óh, Partha, ezeket az áldozásokat, vezekléseket és adományozásokat a Legfelsõbb Személy örömére végzik, hĂ»en az abszolút természethez.

28. vers De ideiglenesek az olyan áldozatok, vezeklések és adományozások, melyeket a Legfelsõbben való hit nélkül végeznek, óh, Prtha fia, függetlenül attól, hogy milyen rituálék kísérték õket. Ezeket asatnak hívják, s nem érnek semmit, sem ebben, sem a következõ életben.

Tizennyolcadik fejezet -  Végkövetkeztetés: a tökéletes lemondás

1. vers Arjuna szólt: Óh, Hrsikesa, óh, Kesi démon legyõzõje, szeretném megérteni a lemondás (tyaga) és a lemondott életrend (sannyasa) célját.

2. vers A Legfelsõbb Úr szólott: A tapasztalt bölcsek az összes tett eredményének feladását hívják tyagának, s azt az állapotot, vagyis a vágyakkal végzett tettektõl való elállást nevezik sannyasának.

3. vers Némely tanult ember úgy véli, hogy mindenfajta gyümölcsözõ tett rossz, ezért fel kell hagyni velük, míg más bölcsek azt állítják, hogy az áldozat, adományozás és önszigor tetteirõl sohasem szabad lemondani.

4. vers Óh, Bharaták legkiválóbbja, hallj most Tõlem a lemondásról! Óh, Tigris-az-emberek-között, háromféle lemondásról tesznek említést az Írások.

5. vers Az áldozás, adományozás és önfegyelmezés tetteit nem szabad feladni, sõt ezeket mindig végre kell hajtani. Tény, hogy mindhárom tisztítóan hat még a nagy lelkekre is.

6. vers Óh, Partha, mindezt kötelességérzetbõl, és a haszonlesés leghalványabb óhaja nélkül kell végrehajtani. Ez az Én határozott véleményem.

7. vers Az elõírt kötelességeket sohasem szabad feladni. Ha valaki az illúziótól megtévesztve mégis megválik tõlük, akkor lemondását a tudatlanság kötõerejébe sorolják.

8. vers Aki félelembõl, vagy mert fáradságosak, feladja az elõírt kötelességeit, az a szenvedély kötelékében van. Így sohasem lehet elérni a lemondás eredményét.

9. vers Óh, Arjuna, aki csak azért hajtja végre az elõírt kötelességét, mert annak így kell lennie, és felhagy a tett gyümölcseihez való ragaszkodással, annak lemondása a jóság minõségébe tartozik.

10. vers A jóságban élõk nem utálják a kedvezõtlen munkát, de nem is ragaszkodnak a kedvezõhöz, okos emberek, s nincsenek kétségeik a munkát illetõen.

11. vers A megtestesült lélek valójában képtelen minden tettõl megválni. Ezért mondják, hogy az igazi lemondás az, ha valaki a tettei gyümölcsérõl mond le.

12. vers Aki nem lemondó, annak tettei háromféle gyümölcsöt teremnek a halál után: kedvezõt, kedvezõtlent és vegyeset. Ez viszont sohasem vonatkozik a lemondott rendben élõkre.

13-14. vers Óh, erõskarú Arjuna, hallj most Tõlem az öt tényezõrõl, az összes tett teljesítésének elõsegítõjérõl! A sankhya filozófia szerint ezek az alábbiak: a tett színhelye, a végrehajtó, az érzékek, a törekvés és végül a Felsõlélek.

15. vers Ez az öt tényezõ okoz minden jó vagy rossz tettet, amit az ember a testével, elméjével és beszédével végrehajt.

16. vers Ezért, aki figyelmen kívül hagyja ezt az öt tényezõt, s az énjét hiszi egyedüli cselekvõnek, az nem látja a dolgokat azok valójában, így érthetõ módon egyáltalán nem okos.

17. vers Akit nem a hamis ego ösztönöz, és értelme mentes az anyagi kötelékektõl, azt tettei nem kötik, s nem is gyilkos õ, még ha embereket is öl e világban.

18. vers A tudás, a tudás tárgya és a tudó a tett három ösztönzõ tényezõje, az érzékek, a munka és a cselekvõ pedig a tett háromrétegĂ» alapját képezik.

19. vers Az anyagi természet három kötõerejével párhuzamosan háromféle a tudás, a tett és a cselekvõ is. Íme, halld ezt is!

20. vers A jóság minõségébe az a tudás tartozik, ami által az ember minden létben az egy és örökkévaló lelki természetet látja, a fel nem oszthatót a felosztottban.

21. vers A szenvedély kötõerejébe az a tudás tartozik, ami által a különbözõ testek szerint lát különféle élõlényeket az ember.

22. vers Az igazságról mit sem tudó, csekély, realitás és ok nélküli ismeretrõl - amely által úgy vonzódik az ember egy bizonyos fajta munkához, mint az egyetlenhez - azt mondják, hogy a tudatlanság kötõerejébe tartozik.

23. vers A kötelesség szerinti tettet, amit az eredmények gyümölcsérõl lemondott ember kötõdés, vonzódás vagy gyĂ»lölet nélkül hajt végre, a jóság kötõerejébe sorolják.

24. vers Viszont, amit nagy erõlködéssel végez a vágyait kielégíteni óhajtó, s ami a hamis egoból származik, azt a szenvedély kötõerejébe sorolják.

25. vers A tudatlanságban és illúzióban végrehajtott, a jövõbeli kötöttséget és a következményeket figyelmen kívül hagyó, a mások számára ártalmas, célszerĂ»tlen tettrõl pedig azt mondják, hogy a tudatlanság kötõereje jellemzi.

26. vers Az anyagi ragaszkodástól és a hamis egotól megszabadult, lelkes, határozott, a sikerrel és kudarccal szemben egyaránt közömbös cselekvõ a jóság kötõerejébe tartozik.

27. vers A munkája gyümölcséhez ragaszkodó, azt szenvedélyesen élvezni akaró, kapzsi, irigy, tisztátlan, az örömtõl és bánattól befolyásolt cselekvõ a szenvedély kötõerejében van.

28. vers Az a munkás pedig, aki mindig az Írások parancsaival ellenkezõ munkát végez, materialista, önfejĂ», csaló, lusta, állandóan mogorva, halogató és nagyon ért mások megsértéséhez - a tudatlanság kötõerejébe tartozik.

29. vers Óh, Dhananjaya, figyelj, amint részletesen leírom neked az anyagi természet kötõerõi szerinti háromféle értelmet és határozottságot.

30. vers Óh, Partha, az illúzió és sötétség varázsa alatt a vallástalanságot vallásnak, a vallást vallástalanságnak vélõ, mindig rossz irányba törekvõ értelem a tudatlanság kötõerejébe tartozik.

31. vers Az a tökéletlen értelem, amely nem tud különbséget tenni a vallásos és az ateista élet, valamint a végrehajtandó és az elkerülendõ tettek között, a szenvedély kötõerejében van, óh, Prtha fia.

32. vers Ez a vers (a jóság kötõerejében lévõ értelemrõl) nincs benne az én Gita kiadásomban. Ha valakinek megvan, elküldhetné.

33. vers Óh, Prtha fia, az a rendületlen határozottság, amely a yoga gyakorlása által marad szilárd, s szabályozza az elmét, az életet és az érzékek mĂ»ködését, a jóság minõségében van.

34. vers Óh, Arjuna, az a határozottság, amely által szorosan kötõdik az ember a gyümölcsözõ eredményhez a vallásban, gazdasági fejlõdésben és érzékkielégítésben, a szenvedély minõségében van.

35. vers Az az ostoba határozottság pedig, óh, Partha, amely nem képes túljutni az álmon, félelmen, bánkódáson, mogorvaságon és illúzión, a tudatlanság kötõerejébe tartozik.

36-37. vers Óh, Bharaták legkiválóbbja, kérlek, hallj most Tõlem a háromféle örömrõl, amit a feltételekhez kötött lélek élvez, s amely néha minden fájdalmának véget vet. Az eleinte méregnek tĂ»nõ öröm, amely végül nektárédessé válik, s gyakorlása által ráébreszti az embert az önmegvalósításra - azt a jóság kötõereje szerint valónak nevezik.

38. vers Azt az örömöt, amit az ember az érzékeknek az érzéktárgyakkal való kapcsolatából merít, s ami az elején nektárnak, ám késõbb méregnek tĂ»nik, a szenvedély minõségébe sorolják.

39. vers Az az öröm pedig, ami kötve és távol tartja az embert az önmegvalósítástól, ami az elejétõl a végéig illúzió, s alvásból, tunyaságból és tévhitbõl születik, a tudatlanság kötõerejében van.

40. vers Nincsen olyan lény, sem itt, sem a felsõbb bolygók félistenei között, aki mentes lenne az anyagi természet három kötõerejétõl.

41. vers Óh, Ellenség fenyítõje, a brahmanákat, ksatriyákat, vaisyákat és sudrákat cselekedeteik minõsége szerint, az anyagi természet kötõerõinek megfelelõen csoportosítják.

42. vers A brahmanák munkáját az alábbi, természetükbõl adódó tulajdonságok jellemzik: nyugodtság, önfegyelmezés, tisztaság, béketĂ»rés, becsületesség, bölcsesség, tudás és vallásosság.

43. vers Hõsiesség, erõ, elszántság, leleményesség, bátorság a csatában, nagylelkĂ»ség és vezetõképesség képezi a ksatriyák feladatát.

44. vers A vaisyák természetébõl adódó kötelességét földmĂ»velés, tehenek védelme és kereskedés, a sudrákét pedig a fizikai munka és mások szolgálata jellemzi.

45. vers Mindenki elérheti a tökélyt saját kötelessége végrehajtásával. Halld most Tõlem, miképpen lehetséges ez!

46. vers Ha kötelessége teljesítése közben a mindent-átható Urat, az összes élõlény eredetét imádja az ember, akkor elérheti a tökéletességet.

47. vers Jobb az embernek a saját kötelességét végeznie, ha hibásan is, mint hogy elvegye másét, és tökéletesen megcsinálja azt. Az ember saját természetéhez igazodó, elõírt kötelességeit sohasem éri a bĂ»nös visszahatás.

48. vers Mint lángot a füst, úgy takar be minden igyekezetet valamilyen hiba. Óh, Kaunteya, ezért az embernek nem szabad feladnia a természetébõl fakadó munkát még akkor sem, ha az hibákkal teli.

49. vers Az éri el a lemondás legtökéletesebb fokát, aki fegyelmezi érzékeit, értelmével elrugaszkodik az anyagi dolgoktól, s figyelmen kívül hagyja az anyagi élvezetet.

50. vers Óh, Kunti fia, tanuld meg Tõlem, amit most összefoglalok: milyen módon cselekedve érheti el valaki Brahmant, a tökéletesség legfelsõbb szintjét.

51-53. vers Aki az értelme által megtisztult, elméjét szilárd határozottsággal fegyelmezi, megvált az érzékkielégítés tárgyaitól, mentes a ragaszkodástól és a gyĂ»lölettõl, magányos helyen él, keveset eszik, testét és nyelvét fegyelmezi, mindig transzban van, lemondó, mentes a hamis egotól, az álhatalomtól, hamis büszkeségtõl, kéjtõl, dühtõl és birtoklásérzettõl, s békés, az biztosan felemelkedik az önmegvalósítás síkjára.

54. vers Aki ilyenformán eljutott a transzcendentális síkra, az egyszerre megvalósítja a Legfelsõbb Brahmant. Sohasem bánkódik, és nem is vágyik semmire, egyenlõ minden élõlénnyel szemben. Ebben az állapotban tiszta odaadó szolgálatot ér el Énirántam.

55. vers A Legfelsõbb Személyt kizárólag az odaadó szolgálat által lehet igazán megérteni, s ha valaki az ilyen odaadás által teljesen tudatossá vált Istenrõl, akkor bejuthat az õ birodalmába.

56. vers Az Én hívem, bár állandóan sokféle tettet végez, az Én védelmem alatt, kegyem révén eléri örökkévaló és elpusztíthatatlan lakhelyemet.

57. vers Minden cselekedetedben csak Énrám bízd magad, s dolgozz mindig az Én védelmem alatt! Légy teljesen tudatos Rólam az ilyen odaadó szolgálatban!

58. vers Ha tudatos leszel Rólam, akkor kegyem által túl fogsz jutni a feltételekhez kötött élet minden akadályán. Azonban, ha nem ilyen tudatban, hanem a hamis egon keresztül cselekszel - nem hallván Engem -, akkor elvesztél.

59. vers Ha nem cselekszel az utasításaim szerint, és megtagadod a harcot, akkor tévútra térsz. Természetedbõl adódóan amúgy is a jövõben küzdened kell majd.

60. vers Óh, Kaunteya, illúziód révén ugyan most megtagadod az utasításaim szerinti cselekvést, de saját természeted késõbb csak arra kényszerít, hogy ezt a munkát végezd.

61. vers Óh, Arjuna, a Legfelsõbb Úr mindenki szívében jelen van. õ irányítja az élõlények vándorlását, akik az anyagi energia teremtette gépezetben foglalnak helyet.

62. vers Óh, Bharata leszármazottja, hódolj meg Elõtte teljes egészedben! Az õ kegye által transzcendentális békéhez fogsz jutni, és eléred a legfelsõbb, örök lakhelyet.

63. vers Íme, kinyilatkoztattam neked a titkok titkát. Fontold meg jól, s aztán tégy úgy, ahogyan jónak látod!

64. vers Mivel kedves barátom vagy, ezért ismét feltárom elõtted a tudás legbizalmasabb részét. Halld hát Tõlem, mert a javadat szolgálja!

65. vers Gondolj mindig Rám, légy az Én hívem! Imádj Engem, és ajánld tiszteleted Elõttem; így kétségtelenül el fogsz jutni Hozzám. Ezt megígérem neked, mert nagyon kedves barátom vagy.

66. vers Add fel a vallás minden változatát, s hódolj meg egyedül Énelõttem! Én megszabadítalak minden bĂ»nös visszahatástól, ne félj!

67. vers Ezt a meghitt tudást soha nem szabad ismertetni azokkal, akik nem önfegyelmezettek, nem odaadóak, nem folytatnak odaadó szolgálatot, vagy irigyek Rám.

68. vers Aki ezt a legnagyobb titkot a bhaktáknak elmagyarázza, számára az odaadó szolgálat garantált, a végén pedig visszatér Hozzám.

69. vers Nincs és nem is lesz soha nála kedvesebb szolgám.

70. vers Kijelentem, hogy aki tanulmányozza ezt a szent párbeszédet, az az értelmével imád Engem.

71. vers Aki pedig hittel és irigység nélkül hallja, megszabadul a karma összes bĂ»nös visszahatásától, s eljut a jámborok lakta bolygókra.

72. vers Óh, Partha, teljes figyelemmel hallgattad-e ezt? Szertefoszlott-e már illúziód és tudatlanságod, óh, bõség meghódítója?

73. vers Arjuna szólt: Kedves Krsnám, óh, Csalhatatlan, tévhitem már eloszlott. Kegyed által visszanyertem emlékezetem, s most szilárd vagyok, kételyektõl mentes, készen arra, hogy utasításaid szerint cselekedjem.

74. vers Sanjaya szólt: Így hallottam a két nagy lélek, Krsna és Arjuna párbeszédét. E mondanivaló olyannyira csodálatos, hogy égnek áll tõle a hajam.

75. vers Vyasa kegyébõl ezt a legtitkosabb dialógust közvetlenül a misztikák mesterétõl, Krsnától hallottam, amint személyesen beszélt Arjunával.

76. vers Óh, király, amint ismételten visszaemlékezem Kesava és Arjuna szent párbeszédére, az öröm hullámai járnak át újra meg újra.

77. vers Óh, király, az Úr Krsna formájára emlékezve még nagyobb csodálat tölt el, örömöm lankadatlan!

78. vers Bárhol is legyen Krsna, a misztikák mestere, és Arjuna, a legkiválóbb íjász, ott biztos a bõség, a gyõzelem, a rendkívüli erõ és az erény. Ez az én véleményem.
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk