Menu Content/Inhalt
Fõmenü > Világvallások > Krisna-tudat > A Bhagavad-Gítá III.
A Bhagavad-Gítá III.
Tizenegyedik fejezet - Az univerzális forma

Image1. vers Arjuna szólott: Hallottam tanításod a titkos lelki témákról, melyeket irántam való kedvességbõl mondtál el nekem. Illúzióm most szertefoszlott.

2. vers Óh, Lótuszvirág-szemĂ», részletesen hallottam Tõled minden élõlény megjelenésérõl és eltĂ»nésérõl, valamint kimeríthetetlen dicsõségedrõl.

3. vers Óh, minden személyiség legnagyobbja, óh, legfelsõbb forma, bár látom magam elõtt valódi alakodat, mégis szeretném tudni, miképpen hatoltál ebbe a kozmikus megnyilvánulásba. Szeretném megpillantani azon formádat!

4. vers Óh, Uram, misztikus képességek mestere, ha úgy gondolod, hogy képes vagyok meglátni univerzális formádat, akkor kérlek, mutasd meg nekem azt az Éned!

5. vers Szólt a Magasztos Úr: Kedves Arjunám, Prtha fia, lásd hát fenségem, a sok százezernyi, változó isteni formát, melyek sokszínĂ»ek, mint a tenger.

6. vers Óh, Bharaták legjobbja, lásd hát az Adityák és Rudrák különféle megnyilvánulásait, a Marutokat, a két Asvint, és a többi sok csodát, amit még senki sem látott, vagy hallott ezelõtt!

7. vers Óh, Álom Legyõzõje, bármit is kívánj megtekinteni, azon nyomban megláthatod e testben. Ez az univerzális forma képes megmutatni neked mindazt, amit most kívánsz, s amit majd a jövõben akarsz. Ebben a formában minden teljes.

8. vers Isteni szemet adok neked, amellyel megpillanthatod misztikus fenségemet; anélkül nem láthatsz meg Engem.

9. vers Sanjaya szólt: Óh, király, így szólt a Legfelsõbb, a misztikus képességek Ura, az Istenség Legfelsõbb Személyisége, majd megnyilvánította Arjunának univerzális formáját.

10-11. vers Arjuna végtelen sok szájat és szemet látott. A kép csodálatos volt. A formát isteni, vakító ékességek, felöltött fegyverek, és temérdek, rendezett öltözék díszítette. Teste illatos kenõcsökkel bekenve, gyönyörĂ» virágfüzérekkel ékesítve. Az egész elragadó, mindenhová kiterjedõ és végtelen volt.

12. vers Ha sok ezer Nap egyszerre lángolna fel az égen, az közelítené csak meg a Legfelsõbb Személy univerzális formájának ragyogását.

13. vers És akkor Arjuna megláthatta a világegyetem sok ezer részre osztott, végtelen kiterjedéseit, mind egy helyen, az Úr univerzális formájában.

14. vers A zavart és megdöbbent Arjuna a csodálattól lenyĂ»gözve, égnek álló hajjal, összetett kézzel tiszteletét kezdte ajánlani a Legfelsõbb Úrnak.

15. vers Arjuna szólt: Kedves Uram, testedben látom egybegyĂ»lve az összes félistent és a különféle élõlényeket. Látom Brahmát, amint a lótuszvirágon ül, látom Sivát, valamint sok bölcset és isteni kígyót.

16. vers Óh, kozmosz Ura, univerzális testedben minden oldalról sok- sok vég nélkül kiterjedõ formát, gyomrot, szájat és szemet látok. Mindezeknek nincs sem kezdete, sem vége, sem közepe.

17. vers Nehéz a különféle koronákkal, buzogányokkal és csakrákkal ékesített formádat nézni, mert vakítóan ragyog, mérhetetlen és izzó, mint a Nap.

18. vers Te vagy a legvégsõ cél, az univerzumokban a legkiválóbb, kimeríthetetlen, s a legõsibb. Te vagy a múlhatatlan vallás fenntartója, az örökkévaló Istenség Személyisége.

19. vers Te vagy a kezdet, a közép és a vég nélküli forrás. Számtalan karod van, a Hold és a Nap nagy, végtelen számú szemeid közé tartozik. Látom, a szádból izzó láng lövell, s ragyogásod által melegíted ezt az egész univerzumot.

20. vers Habár egy vagy, kiterjedtél az égben, a bolygókban, s a köztük levõ Ă»rben egyaránt. Óh, Nagy Lélek, félelmetes formádat szemlélve látom, hogy mind a három bolygórendszer lakosai megzavarodtak.

21. vers Az összes félisten meghódol Elõtted, s Beléd hatolnak. Nagyon félnek, s összetett kézzel védikus himnuszokat zengenek.

22. vers Csodálkozva szemlélnek Téged az Úr Siva különféle megnyilvánulásai, valamint az Adityák, a Vasuk, a Sadhyák, a Visvadevák, a két Asvin, a Marutok, az õsatyák, a Gandharvák, a Yaksák, az Asurák és a tökéletessé vált félistenek.

23. vers Óh, Hatalmas-karú, bolygóján az összes félisten zavartan szemléli számtalan arcod, szemed, karod, gyomrod, lábad és rettenetes fogaid. Én is megdöbbentem, akárcsak õk.

24. vers Óh, mindent-átható Visnu! Nem vagyok képes tovább fenntartani lelki egyensúmtalan arcod, szemed, karod, gyomrod, lábad és rettenetes fogaid. Félek eget betöltõ, ragyogó színeid, valamint izzó szemeid és szájaid láttán. Én is megdöbbentem, akárcsak õk.

25. vers Óh, urak Ura, világok menedéke, kérlek, légy kegyes hozzám! Lángoló halotti arcaid és félelmetes fogaid látványa elĂ»zte lelki békémet, teljesen megzavarodtam.

26-27. vers Dhrtarastra összes fia, és a velük szövetséges királyok, Bhisma, Drona és Karna, valamint kiváló katonáink egytõl- egyig a szájadba özönlenek. Borzadva látom, miként némelyikük koponyája szétmorzsolódik félelmetes, iszonyú fogaid között.

28. vers Mint folyók az óceánba, úgy ömlenek e harcosok lángoló szájaidba, hogy ott megsemmisüljenek.

29. vers Látom az embereket teljes sebességgel torkodba rohanni, miként az éjjeli lepkék is fejvesztetten a tĂ»zbe szállanak.

30. vers Óh, Visnu, lángoló nyelveiddel minden irányban elpusztítasz mindenkit, s felmérhetetlen sugaraid beragyogják az univerzumot. Perzselvén a világot, Te jelen vagy mindenütt.

31. vers Óh, urak Ura, ily félelmetes forma, kérlek, áruld el nekem, ki vagy Te! Hódolatomat ajánlom Neked, s esedezem, légy kegyes hozzám! Küldetésedet nem ismerem, de vágyom arra, hogy halljak róla!

32. vers Szólt a Magasztos Úr: Idõ vagyok, világok pusztítója. Azért jöttem, hogy az összes embert foglalkoztassam. Te és a többi Pandava kivételével mindkét fél harcosai meg fognak semmisülni.

33. vers Kelj fel hát, készülj a harcra! Óh, Savyasacin, virágzó királyságot fogsz élvezni ellenségeid legyõzése után. Én már halálra ítéltem õket, te csupán eszköz lehetsz a harcban.

34. vers A hatalmas vitézek, mint például Drona, Bhisma, Jayadratha és Karna, már mind elpusztultak. Harcolj csak, s ne aggódj, gyõzedelmeskedni fogsz ellenségeid felett!

35. vers Így szólt Sanjaya Dhrtarastrához: Óh, király, Arjuna reszketett, midõn e szavakat hallotta az Istenség Legfelsõbb Személyiségétõl, majd összetette kezét, s félelemmel telve, elcsukló hangon eképpen szólott:

36. vers Óh, Hrsikesa, Neved hallatára örömtelivé válik a világ, s így mindenki ragaszkodni fog Hozzád. A tökéletessé vált lények tiszteletteljes hódolatukat ajánlják, míg a démonok szerteszét menekülnek. Mindez így van rendjén.

37. vers Óh, NagylelkĂ», óh, Határtalan, miért ne ajánlják hát hódolatukat Neked, ki még Brahmánál is felsõbbrendĂ» vagy? Te vagy az eredeti mester, óh, univerzum menedéke, legyõzhetetlen forrás, minden ok oka, aki transzcendentális ehhez az anyagi megnyilvánuláshoz képest.

38. vers Te vagy az eredeti Személy, a Legfelsõbb Isten, a megnyilvánult kozmikus világ egyetlen oltalma. Tudsz mindent, s Te vagy mindaz, amit meg kell ismerni. Te felette állsz az anyagi kötõerõknek. Óh, végnélküli forma, Te hatod át az egész kozmikus megnyilvánulást.

39. vers Te vagy a levegõ, a tĂ»z, a víz, és Te vagy a Hold! Te vagy a Legfelsõbb Irányító, Te vagy a Brahma, a nagyatya. Ezért tiszteletteljes hódolatomat ajánlom Neked újra meg újra - ezerszeresen.

40. vers Hódolatom elölrõl, hátulról és minden oldalról! Óh, kötetlen erõ, Te vagy a korlátlan hatalom mestere! Mindent-áthatóként Te vagy a minden!

41-42. vers A múltban nem tudtam dicsõségedrõl, ezért csupán így szólítottalak: "Óh, Krsnám; óh, Yadavám; kedves barátom!" Kérlek, nézd el, bármit is tettem bolondságomban vagy szeretetemben! Tréfálkozván, sokszor voltam tiszteletlen Veled szemben, miközben együtt pihentünk, egy ágyban feküdtünk, vagy együtt ettünk; néha kettesben, néha pedig a többi barátunk elõtt. Kérlek, bocsásd meg minden vétkem!

43. vers Te vagy az atyja a teljes kozmikus megnyilvánulásnak, Te vagy az imádandó lelki tanítómester. Senki sem egyenrangú Veled, és senki sem válhat eggyé Veled. Mérhetetlen vagy a három világon belül.

44. vers Te vagy a Legfelsõbb Úr, aki minden élõlény számára imádandó. Ezért hát leborulok, hogy a tiszteletemet ajánljam, és kegyedért esedezem. Kérlek, nézd el, bármilyen hibát is követtem el Veled szemben, s légy türelmes hozzám, mint apa a fiához, barát a pajtásához, szeretõ a kedveséhez!

45. vers Boldog vagyok az eddig sohasem látott univerzális forma megtekintése után, de ugyanakkor félelem gyötri elmémet. Kérlek hát, részesíts kegyedben, s fedd fel ismét eredeti formádat, mint az Istenség Személyisége, óh, urak Ura, univerzum hajléka!

46. vers Óh, ezerkarú, óh, univerzális Úr, szeretnélek négykarú formádban látni, ékes sisakkal fejeden, kezeidben buzogányt, csakrát, kagylókürtöt és lótuszvirágot tartván. Nagyon vágyódom, hogy ebben a formádban lássalak!

47. vers A Magasztos Úr szólt: Kedves Arjunám, boldogan mutattam meg belsõ energiám által az univerzális formát. Elõtted még senki sem látta ezt, a végtelent és vakítóan ragyogót.

48. vers Óh, Kuru harcosok legjobbja, elõtted senki sem láthatta univerzális formámat, mert azt nem lehet megpillantani a Vedák tanulmányozásával, áldozatok végrehajtásával vagy hasonló cselekedetekkel. Egyedül te láthattad meg azt.

49. vers Az elméd nyugtalanná vált szörnyĂ» arculatom láttán. Most legyen hát vége ennek! Kedves bhaktám, szabadulj meg minden aggodalomtól, hogy megbékélt elmével megpillanthasd a kívánt formát.

50. vers Sanjaya e szavakkal fordult Dhrtarastrához: Ezeket mondta Krsna, az Istenség Legfelsõbb Személyisége Arjunának, majd nagylelkĂ»en felfedte elõbb a négykarú, végül a valódi, gyönyörĂ»séges kétkarú formáját, ily módon lelkesítve a megrettent Arjunát.

51. vers Amikor Arjuna megpillantotta Krsnát eredeti formájában, így szólt: Látván emberhez hasonló, gyönyörĂ» formád, elmém megnyugodott, s visszatért eredeti lelkiállapotom.

52. vers Szólt a Magasztos Úr: Kedves Arjunám, nagyon nehéz megpillantani ezt a formám, amit most látsz. Még a félistenek is állandóan lesik az alkalmat, hogy megláthassák ezt a számukra annyira kedves formát.

53. vers Amit most transzcendentális szemeddel felfogsz, azt nem lehet meglátni vagy megérteni csupán a Vedák tanulmányozásával, sem komoly vezeklések végzésével, sem adományozással, sem rituális imádattal. Az efféle folyamatok által lehetetlen eredeti formámban megpillantani Engem.

54. vers Óh, kedves Arjunám, ellenség fenyítõje, csakis osztatlan odaadó szolgálat által lehet Engem igazán megérteni. Egyedül így lehet közvetlenül meglátni Engem, úgy, ahogyan elõtted állok. Ily módon lehet csak behatolni a Rólam szóló tudás misztériumába.

55. vers Kedves Pandava, aki tiszta, odaadó szolgálatomban él, mentesen elõzõ tetteinek szennyétõl és az elmebeli spekulációtól, és barátja minden élõlénynek - az biztosan eljut Hozzám.

Tizenkettedik fejezet - Az odaadó szolgálat

1. vers Arjuna így kérdezett: Ki tekinthetõ tökéletesebbnek: aki mindig megfelelõen imád Téged az odaadó szolgálatban, vagy aki a személytelen Brahmant, a megnyilvánulatlant imádja?

2. vers A Magasztos Úr szólt: Aki elméjét személyes formámra rögzíti, s mindig nagy, transzcendentális hittel imád Engem, azt a legtökéletesebbnek tekintem Én.

3-4. vers De akik az érzékek szabályozásával, s azáltal, hogy egyenlõek mindenkivel szemben, teljesen az Abszolút Igazság személytelen aspektusát, a megnyilvánulatlant imádják, amely túl van az érzékek felfogásán, s mindent-átható, felfoghatatlan és mozdulatlan, az ilyen személyek, akik mindenki jólétéért fáradoznak - végül is elérnek Engem.

5. vers Rendkívül nehéz elõrehaladniuk azoknak, akiknek elméje a Legfelsõbb személytelen, megnyilvánulatlan aspektusához vonzódik. Ezen az úton mindig nagyon fáradságos az elõrejutás a megtestesült lények számára.

6-7. vers Óh, Prtha fia, gyorsan megszabadítom a születés és halál óceánjából azt, aki minden tettét Nekem felajánlva Engem imád, eltérés nélkül átadja magát Nekem, odaadó szolgálatban él, és elméjét Rám szögezve mindig Rajtam meditál.

8. vers Elmédet szögezd Rám, az Istenség Legfelsõbb Személyiségére, és Velem kapcsolatban használd minden értelmedet; így kétségtelen, hogy mindig Velem fogsz élni.

9. vers Kedves Arjunám, gazdagság meghódítója, ha képtelen vagy elmédet eltérés nélkül Rám szögezni, akkor kövesd a bhakti- yoga szabályozó elveit. Ily módon majd felébred a vágy benned, hogy elérj Engem.

10. vers Ha nem tudod gyakorolni a bhakti-yoga szabályait, akkor próbálj csak Nekem dolgozni, mert ha Értem cselekszel, akkor majd eléred a tökéletes szintet.

11. vers Ha képtelen vagy ilyen tudatban dolgozni, akkor próbálj lemondani munkád minden gyümölcsérõl, s horgonyozz az önvalóban.

12. vers Ha ezt sem tudod megtenni, akkor fogj a tudás mĂ»velésébe. A meditáció azonban jobb a tudásnál, a meditációnál pedig a munka gyümölcseirõl való lemondás, mert ezáltal lelki nyugalomhoz jut az ember.

13-14. vers Aki nem irigy, hanem minden élõlény kedves barátja, nem képzeli tulajdonosnak magát, mentes a hamis egotól, azonos a boldogságban és boldogtalanságban, mindig elégedett, odaadó szolgálatban él, eltökélten igyekszik, elméje és értelme egyetértésben van Velem, s az Én bhaktám - az nagyon kedves Számomra.

15. vers Aki nem okoz problémát senkinek sem, az aggodalom nem zavarja, s változatlan úgy a boldogságban, mint a boldogtalanságban - az nagyon kedves Nekem.

16. vers Az a bhaktám, aki nem függ a tettek szokásos folyásától, tiszta, ügyes, gondok nélküli, mentes minden fájdalomtól, s egy tettében sem törekszik a munka gyümölcsére - az nagyon kedves Nekem.

17. vers Az olyan bhakta, aki nem vonzódik az anyagi örömhöz, de nem is gyĂ»löl, nem bánkódik és nem vágyakozik, lemond úgy a kedvezõ, mint a kedvezõtlen dolgokról - az nagyon kedves Nekem.

18-19. vers Aki egyenlõ barátaival és ellenségeivel szemben, kiegyensúlyozott a tiszteletben és szégyenben, hidegben és melegben, boldogságban és boldogtalanságban, jó és rossz hírben, mindig mentes az anyagi társulás szennyezõdésétõl, állandóan csendes, mindennel elégedett, nem törõdik semmilyen hajlékkal, szilárd a tudásban, és odaadó szolgálattal foglalja le magát - az nagyon kedves Nekem.

20. vers Az a bhakta, aki az odaadó szolgálat e maradandó útját járja, hittel szolgál, s Engem tekint legfelsõbb céljaként - az fõleg nagyon kedves Nekem.

Tizenharmadik fejezet - A prakrti, a purusa és a tudat

1-2. vers Arjuna szólt: Kedves Krsna, szeretném megérteni a prakrtit, a purusát, a ksetrát, a ksetrajnát, a jnanát és a jneyamot. A Magasztos Úr így válaszolt: Óh, Kunti fia, az anyagi testet hívják ksetrának, ismerõjét pedig ksetrajnának.

3. vers Óh, Bharata leszármazottja, értsd meg, hogy szintén Én vagyok ksetrajna minden testben. Jnanának a testre, valamint annak birtokosára vonatkozó tudást hívják. Ez az Én véleményem.

4. vers Kérlek, halld most részletes leírásom a tett mezejérõl, annak felépítésérõl, változásairól, keletkezésérõl, ismerõjérõl és hatásairól.

5. vers A különféle bölcsek a Veda könyvekben [fõleg a Vedanta- sutrában] írnak a tettek ismerõjérõl és a tudásról, amely a tettek mezejérõl szól, s ezt nagyon logikusan ok és okozatként mutatják be.

6-7. vers Az öt durva fizikai elem, a hamis ego, az értelem, a megnyilvánulatlan, a tíz érzék, az elme, az öt érzéki tárgy, vágy, irtózat, boldogság, az aggregátum, a léttünetek és a meggyõzõdések - ezeket együttesen a tettek mezejének és visszahatásainak tekintik.

8-12. vers Alázatosság, büszkeség, erõszak nélküliség, béketĂ»rés, egyszerĂ»ség, egy hiteles lelki tanítómester elfogadása, tisztaság, kitartás, önszabályozás, az érzékkielégítés tárgyairól való lemondás, mentesség a hamis egotól, a születés, öregség, betegség és halál okozta bajok meglátása, nem kötõdés a gyermekekhez, feleséghez, otthonhoz és a többihez, valamint kiegyensúlyozottság a kívánt és a nem kívánt esetekben, állandó és vegyítetlen odaadás Irántam, elhagyatott helyen való élés, elkülönülés az emberek általános tömegétõl, az önmegvalósítás fontosságának felismerése és az Abszolút Igazság utáni filozófiai kutatás - ezt mind tudásnak nyilvánítom, az ezzel ellenkezõt pedig tudatlanságnak.

13. vers Most megmagyarázom a jneyamot, melynek ismeretével megízlelheted a halhatatlanságot, a kezdet nélkülit, a Nekem alárendeltet. Neve Brahman, vagyis lélek, s ez túl van az anyagi világ ok és okozat törvényén.

14. vers Mindenhová elnyúlnak karjai és lábai, arcai és szemei mindenhol jelen vannak, s mindent hall - így létezik a Felsõlélek.

15. vers A Felsõlélek az eredeti forrása minden érzéknek, ám õ mégis érzékek nélküli. Bár õ minden lény fenntartója, mégis kötetlen. A természet fölött áll, ugyanakkor az anyagi természet összes kötõerejének mestere.

16. vers A Legfelsõbb Igazság kívül is, belül is, a mozgóban és a mozdulatlanban is létezik. õ túl van a látás és a tudás anyagi érzékszervének hatalmán. Bár nagyon-nagyon távol van, mégis megtalálható mindenki közelében is.

17. vers Bár a Felsõlélek felosztottnak tĂ»nik, valójában ez soha sincs így: õ egy. Habár valamennyi élõlény fenntartója, tudni kell Róla, hogy mégis õ az, aki elpusztít és megteremt mindent.

18. vers õ a fényforrása minden fénylõ tárgynak, túl van az anyag sötétségén és megnyilvánulatlan. õ a tudás tárgya és célja. Mindenki szívében jelen van.

19. vers Összefoglalóan leírtam a tettek mezejét, a tudást, valamint a tudás tárgyát. Teljességében csak a bhaktáim érthetik meg ezeket, s így elérhetik az Én természetemet.

20. vers Tudni kell, hogy az anyagi természet és az élõlények kezdet nélküliek. Változásaik, valamint a három kötõerõ az anyagi természet termékei.

21. vers Úgy mondják, a természet az oka minden anyagi tettnek és visszahatásnak, míg az élõlény a szenvedések és élvezetek okozója a világban.

22. vers Ily módon élvezi az anyagi világgal kapcsolatba került élõlény a természet három kötõerejének termékeit. A gunákkal való társulás következtében különféle fajokban születik meg, s hol jó, hol rossz éri õt.

23. vers Az anyagi testben van egy másik, egy transzcendentális élvezõ is - az Úr, a Legfelsõbb Birtokos, aki felülvigyázóként és engedélyezõként létezik, s akit Felsõlélekként ismernek.

24. vers Aki megérti az anyagi természetrõl, az élõlényrõl és a természet kötõerõinek egymásra hatásáról szóló filozófiát, az biztosan felszabaduláshoz jut. Az ilyen személy nem fog újra megszületni ebben a világban, függetlenül a jelenlegi helyzetétõl.

25. vers A Felsõlelket néhányan meditáció által, egyesek a tudás mĂ»velése révén, mások pedig a gyümölcsözõ vágyaktól mentes munka segítségével látják meg.

26. vers Azután vannak olyanok is, akik másoktól hallottak a Legfelsõbb Személyrõl, s bár nem jártasak a lelki tudásban, elkezdték imádni õt. õk is túljutnak a halál birodalmán, s ezt éppen annak a képességüknek köszönhetik, hogy a hiteles forrásokra hallgattak.

27. vers Óh, Bharaták vezére, minden létezõ, mozgó és mozdulatlan egyaránt, csupán összetevõje a tettek mezejének és az azt ismerõnek.

28. vers Aki minden testben látja az egyéni lelket kísérõ Paramatmát, és aki megérti, hogy sem az egyéni lélek, sem pedig a Felsõlélek nem semmisül meg soha, az valóban lát.

29. vers Aki a Felsõlelket minden élõlényben, mindig, mindenhol egyenlõnek látja, az nem degradálódik elméje által, s így eléri a legvégsõ célt.

30. vers Aki látja, hogy minden tettet az anyagi természet alkotta test hajt végre, és az önvaló nem tesz semmit, az valóban lát.

31. vers Amikor a bölcs ember többé nem látja a különbségeket, melyek a különféle anyagi testeknek tudhatók be, akkor eljut a Brahman-felfogáshoz, s így meglátja, hogy az élõlények mindenhová elterjednek.

32. vers Az örökkévalóság látomásával rendelkezõk tudják, hogy a lélek transzcendentális, örökké létezõ, s túl van a természet kötõerõin. Óh, Kunti fia, a lélek nem cselekszik soha, és nem is kötõdik, habár kapcsolatban áll az anyagi testtel.

33. vers Finom fizikai természetébõl adódóan az éter nem keveredik semmivel, bár mindent áthat. Hasonlóan, a lélek sem vegyül a testtel, bár abban foglal helyet.

34. vers Óh, Bharata fia, ahogy a Nap egyedül beragyogja ezt az egész bolygórendszert, úgy világítja meg belülrõl a lélek az egész testet a tudat sugaraival.

35. vers Aki tudatosan látja a különbséget a tettek mezeje és annak tulajdonosa között, s képes megérteni a felszabadulás folyamatát az anyagi kötelékek alól, az szintén eléri a Legfelsõbbet.

Tizennegyedik fejezet - Az anyagi természet három kötõereje

1. vers A Magasztos Úr szólt: Ismét kinyilvánítom neked ezt a legfelsõbb bölcsességet, a tudományok legkiválóbbját, melyet megismervén minden bölcs elérte a legmagasabb tökéletességet.

2. vers E tudásban biztos menedéket találván az ember elérheti a transzcendentális természetet, amely az Én természetemhez hasonló. Így nem születik meg az újabb teremtéskor, s az anyagi világ megsemmisülése sem fogja nyugtalanítani.

3. vers Óh, Bharata fia, a Brahmanként ismert teljes anyagállomány az anyaméh, amit Én termékenyítek meg, így adván lehetõséget az élõlénynek a születésre.

4. vers Óh, Kunti fia, tudni kell, hogy minden faj születés által jöhet létre, s Én vagyok a magot adó Atya.

5. vers Óh, Erõskarú, az anyagi természet három kötõerõbõl áll: jóság, szenvedély és tudatlanság. Az élõlény alárendeltjévé válik e kötõerõknek, mihelyt kapcsolatba kerül az anyagi természettel.

6. vers Óh, BĂ»ntelen, mivel tisztább a többinél, a jóság minõsége ragyogó, és megszabadítja az embert a bĂ»nös cselekedetek visszahatásaitól. A jóságban élõk tudást fejlesztenek ki, de ez és a boldogság fogalma megköti õket.

7. vers Óh, Kunti fia, tudd meg, hogy a szenvedély minõsége a vég nélküli vágyból és kéjbõl születik, ezért az anyagi, gyümölcsözõ tettekhez köti az embert.

8. vers Óh, Bharata fia, tudd meg hát, hogy a tudatlanság okozza az élõlények illúzióját. E kötõerõnek elmezavar, tunyaság és alvás az eredménye - így ejti rabul a feltételekhez kötött élõlényeket.

9. vers A jóság kötõereje a boldogsághoz, a szenvedély a tett gyümölcseihez, a tudatlanság pedig az elmezavarhoz láncolja az embert.

10. vers Óh, Bharata, néha a szenvedély kerül túlsúlyba, elnyomván a jóság minõségét, néha a jóság gyõzi le a szenvedélyt, máskor pedig a tudatlanság uralkodik a jóság és a szenvedély kötõerõi felett. Ily módon mindig küzdelem folyik az elsõbbségért.

11. vers A jóság kötõereje akkor tapasztalható, amikor a test minden kapuját tudás ragyogja be.

12. vers Óh, Bharaták vezére, ha a szenvedély minõsége van növekvõben, akkor erõs ragaszkodás, féktelen vágy, bujaság és intenzív törekvés jelentkezik.

13. vers Óh, Kuruk öröme, a tudatlanság gyarapodásával elmezavar, illúzió, tétlenség és sötétség nyilvánul meg.

14. vers Ha valaki a jóság kötõerejében hal meg, akkor a tisztább felsõbb bolygókra jut.

15. vers A szenvedély minõségében távozó a munka gyümölcséért dolgozók között fog megszületni, aki pedig a tudatlanság kötõerejében hal meg, az az állatok világában születik újra.

16. vers A jóság kötõerejében cselekedvén megtisztul az ember. A szenvedély minõségében végzett munka szenvedést, a tudatlanságban végrehajtott tett pedig ostobaságot eredményez.

17. vers A jóság kötõerejébõl igazi tudás keletkezik, a szenvedélyébõl kapzsiság és fájdalom, a tudatlanságéból ostobaság, elmezavar és illúzió.

18. vers A jóság minõségében élõk fokozatosan felfelé, a felsõbb bolygók irányába haladnak. Akiket a szenvedély köteléke jellemez, azok a földi bolygókon élnek, a tudatlanság rabjai pedig a pokoli világokba jutnak.

19. vers Lelki természetemet akkor értheted majd meg, amikor az összes tettben csak az anyagi természet kötõerõinek mĂ»ködését látod, s azt, hogy a Legfelsõbb Úr e kötõerõk fölött áll.

20. vers Ha a megtestesült lény képes túljutni e három kötõerõn, akkor megszabadulhat a születéstõl, haláltól, öregségtõl és a velük járó fájdalmaktól, s élvezheti a lelki élet nektárját még ebben az életben.

21. vers Arjuna kérdezett: Óh, kedves Uram, milyen jelekrõl ismerhetjük fel azt, aki a három kötõerõ felett áll? Miképpen viselkedik az ilyen személy, s hogyan jut túl az anyagi természet kötõerõin?

22-25. vers A Magasztos Úr így válaszolt: Óh, Pandava, az olyan emberrõl mondják azt, hogy túljutott az anyagi természet kötõerõinek hatáskörén, aki nem gyĂ»löli a jelenlevõ ragyogást, ragaszkodást, s illúziót, de nem is vágyik utánuk, ha nincsenek jelen; semleges, mert túl van a kötõerõkön; mindig rendíthetetlen marad, mert tudja, hogy csupán a kötõerõk mĂ»ködnek; ugyanúgy tekint az örömre és a fájdalomra; egyenlõnek látja a földgöröngyöt, a kõdarabot és az aranyrögöt; bölcsen egynek véli a dicséretet és a bírálatot; változatlan a becsben és a becstelenségben egyaránt; a barátot is és az ellenséget is ugyanúgy kezeli, és felhagyott minden gyümölcsözõ próbálkozással.

26. vers Aki teljesen az odaadó szolgálattal foglalja le magát, és nem esik vissza semmilyen körülmények között, az egyszeriben túllép az anyagi természet kötõerõin, s így elér a Brahman síkjára. 27. vers Én vagyok a hajléka a személytelen Brahmannak, amely halhatatlan, elpusztíthatatlan, örök, és aminek a végsõ boldogság az igazi természete.
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk